Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BVGCP-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BVGCP-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BVGCP-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý cước vận tải đường sắt do Ban Vật giá chính phủ - Bộ Giao thông vận tải cùng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BVGCP-BGTVT

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B GIAO THÔNG V N T I NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/TTLT/BVGCP- Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 1998 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CƠ CH QU N LÝ CƯ C V N T I Ư NG S T Căn c Ngh nh s 01-CP ngày 05-01-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 22-CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 137-H BT ngày 27-4-1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý nhà nư c v cư c v n t i ư ng s t như sau: i u 1. - Cư c v n t i ư ng s t quy nh trong Thông tư này là cư c v n chuy n hàng hóa, hành khách, hành lý và bao g i b ng phương ti n ư ng s t (bao g m cư c v n chuy n trong nư c và cư c liên v n qu c t ) nh m ph c v nhi m v phát tri n kinh t xã h i, b o v l i ích h p pháp c a các bên th a thu n h p ng v n chuy n. i u 2. – Nguyên t c hình thành cư c v n t i ư ng s t. 1. Cư c v n chuy n trên các tuy n ư ng s t trong nư c áp d ng cho hành khách là công dân Vi t Nam và hàng hóa ư c xác nh trên nguyên t c phù h p v i cơ ch th trư ng và m b o h ch toán kinh doanh toàn ngành. M c cư c ư c quy nh b ng ng Vi t Nam (VN ). Trư ng h p hành khách thu c các i tư ng quy nh t i Quy t nh s 767-TTg ngày 17-9-1997 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương, chính sách i v i c ng ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, s th c hi n theo Quy t nh trên và các văn b n hư ng d n kèm theo. 2. Cư c v n chuy n trên các tuy n ư ng s t trong nư c áp d ng cho hành khách là ngư i nư c ngoài t m th i ư c xác nh trên cơ s bù p chi phí, có tích lũy c n thi t th c hi n tái s n xu t m r ng. M c cư c ư c quy nh b ng ng Vi t Nam (VN ). 3. Cư c liên v n qu c t trong t ch c OSZD: 3.1 Cư c hàng hóa quá c nh áp d ng trên cơ s B ng cư c quá c nh c a t ch c OSZD quy nh.
  2. 3.2 Cư c v n chuy n hành khách, hành lý, bao g i liên v n qu c t ư c xác nh trên cơ s nh ng quy nh t i i m 2 i u 2 Thông tư này, ng th i có tham kh o giá cư c c a các nư c trong t ch c OSZD. i u 3. - ThNm quy n quy nh giá. 1. Ban V t giá Chính ph : 1.1. nh cư c gi i h n i v i lương th c v n chuy n t Nam ra B c, phân bón t B c vào Nam theo k ho ch ch nh c a Nhà nư c. Cùng các ngành có liên quan x lý tr cư c v n chuy n cho ngành ư ng s t trong trư ng h p m c cư c quy nh c a Nhà nư c th p hơn m c cư c hi n hành. 1.2. T ch c, ph i h p v i B Giao thông v n t i thanh tra, ki m tra, x lý nh ng vi ph m k lu t nhà nư c v cư c v n t i và phí d ch v ư ng s t theo các quy nh hi n hành. 2. B Giao thông v n t i: 2.1. Ch o Liên hi p ư ng s t Vi t Nam l p phưong án cư c v n chuy n các m t hàng quy nh t i i m 1.1 i u 3 trình B Giao thông v n t i và Ban V t giá Chính ph . 2.2. Qu n lý cư c liên v n qu c t và các hi p ư c qu c t v liên v n qu c t . 2.3. Ch o Liên hi p ư ng s t Vi t Nam th c hi n nh ng quy nh t i Thông tư này. 2.4. T ch c, ph i h p v i Ban V t giá Chính ph thanh tra, ki m tra, x lý nh ng vi ph m k lu t nhà nư c v cư c v n t i. 3. Liên hi p ư ng s t Vi t Nam: 3.1. Quy t nh cư c v n chuy n hàng hóa, hành khách, hành lý và bao g i trên các tuy n ư ng s t trong nư c (tr các m t hàng quy nh t i i m 1.1 i u 3), ng th i th c hi n ch ăng ký giá v i Ban V t giá Chính ph và B Giao thông v n t i. 3.2. Quy t nh cư c liên v n qu c t và tham gia các hi p ư c qu c t v liên v n qu c t khi ư c B Giao thông v n t i y quy n. 3.3. Xây d ng, ch o, hư ng d n và ki m tra các ơn v tr c thu c ch p hành nh ng quy nh v qu n lý cư c v n t i ư ng s t trong Thông tư này; xem xét, i u ch nh cư c k p th i nh m m b o doanh thu cho ngành và phù h p v i cơ ch th trư ng. 3.4. Th c hi n ch niêm y t giá t i các ga ư ng s t. 3.5 Qu n lý và ch o các ơn v cơ s th c hi n nh ng quy nh v phí d ch v .
  3. i u 4. - i u kho n thi hành. 1. Nh ng quy nh t i Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam k p th i báo cáo Ban V t giá Chính ph và B Giao thông v n t i nghiên c u, gi i quy t cho phù h p v i th c t . K.T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N TRƯ NG BAN BAN V T T I GIÁ TH TRƯ NG CHÍNH PH ào ình Bình Nguy n Ng c Tu n
Đồng bộ tài khoản