Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
546
lượt xem
62
download

Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học do Bộ Y tế- Bộ Giáo dục đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA YT VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TTLT-BYT-BGD T Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - GIÁO D C VÀ ÀO T O S 03/2000/TTLT-BYT-BGD T NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC Y T TRƯ NG H C S c kho t t là m t m c tiêu quan tr ng c a giáo d c toàn di n h c sinh, sinh viên trong trư ng h c các c p. Chăm sóc, b o v và giáo d c s c kho cho th h tr các trư ng h c là m i quan tâm l n c a ng, nhà nư c, c a m i gia ình và toàn xã h i. Nh m th c hi n có hi u qu Lu t B o v s c kho nhân dân, Lu t Giáo d c. Lu t Chăm sóc. b o v và giáo d c tr em, căn c Ngh nh 01/1998/N -CP ngày 3/1/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương, Liên B Y t - Giáo d c và ào t o th ng nh t hư ng d n công tác y t trư ng h c như sau: I- NÂNG CAO HI U QU GIÁO D C S C KHO CHO H C SINH, SINH VIÊN 1. i v i nhà trư ng: T ch c d y t t, h c t t chương trình n i khoá và các hình th c giáo d c ngo i khoá v n i dung giáo d c s c kho theo úng quy nh c a các môn h c (s c kho , giáo d c th ch t và l ng ghép trong các môn h c khác như sinh h c, o c, giáo d c công dân, tìm hi u t nhiên và xã h i...). Trong khi ti n hành t ch c quá trình giáo d c, nhà trư ng c n chú ý: - Th c hi n y các quy ch , tiêu chuNn v sinh trư ng h c do B Y t và B Giáo d c và ào t o ban hành. - Trong các ho t ng trư ng h c (gi ng d y, h c t p, lao ng s n xu t...) ph i b o m các yêu c u h p lý, an toàn và hi u qu . - Sinh ho t, gi i trí có n n p, i u , phù h p v i s c kho , tu i và gi i tính. - Nhà ăn, căng tin ph c v h c sinh, sinh viên th c hi n t t các yêu c u v sinh và an toàn th c phNm. - Xây d ng trư ng h c là m t i n hình v môi trư ng "Xanh - S ch - p" a phương. m b o y các công trình v sinh, nư c s ch và nư c u ng, t thu c và cơ ch thu c thi t y u. - K t h p ch t ch v i H i cha m h c sinh và a phương ch ng ngăn ch n các tác ng tiêu c c t i h c sinh, sinh viên.
  2. 2. i v i các c p qu n lý giáo d c và ào t o: C n chú tr ng công tác ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên môn v y t cho các cán b làm công tác y t trư ng h c. II- C NG C VÀ PHÁT TRI N CÔNG TÁC Y T TRƯ NG H C 1. T ch c qu n lý, ch o công tác y t trư ng h c trong ngành giáo d c và ào t o. a) T i B Giáo d c và ào t o: V Giáo d c th ch t là ơn v tham mưu cho B trư ng B Giáo d c và ào t o trong công tác qu n lý và ch o công tác y t trư ng h c trong ngành giáo d c và ào t o. b) T i S Giáo d c và ào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): Có bác s chuyên trách giúp giám c S qu n lý công tác y t trư ng h c. c) T i Phòng Giáo d c và ào t o huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n): có cán b y t ho c cán b kiêm nhi m giúp trư ng phòng qu n lý công tác y t trư ng h c. d) T i các trư ng h c: - T nhà trư ng m m non n trung h c ph thông: m i trư ng ho c c m trư ng g n nhau có ít nh t m t cán b y t trư ng h c. Trư ng h p trư ng chưa có cán b y t thì nhà trư ng có th c cán b kiêm nhi m công tác y t trư ng h c. Cán b kiêm nhi m ph i ư c Trung tâm y t huy n b i dư ng chuyên môn có th th c hi n ư c nhi m v theo quy nh t i i m II.3 b c a Thông tư này. - Các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh có Tr m y t cơ s ho c cán b y t cơ s (s lư ng cán b tương ng v i quy mô ào t o, s lư ng cán b , nhà giáo và h c sinh, sinh viên) theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Cán b y t c a các trư ng ch u s qu n lý tr c ti p c a hi u trư ng nhà trư ng và s ch o v chuyên môn, nghi p v c a y t a phương. 2. T ch c qu n lý, ch o công tác y t trư ng h c trong ngành y t . a) T i B Y t : V Y t d phòng là ơn v tham mưu cho B trư ng B Y t v công tác qu n lý nhà nư c v y t trư ng h c, ng th i là u m i c a B Y t trong công tác ào t o, b i dư ng cán b y t trư ng h c. Các Vi n thu c h y t d phòng và các Vi n chuyên khoa u ngành có nhi m v ào t o b i dư ng chuyên khoa cho các cán b y t trư ng h c các c p. b) T i S y t t nh: Phòng nghi p v y có cán b kiêm nhi m giúp Giám c S qu n lý công tác y t trư ng h c.
  3. c) T i Trung tâm y t d phòng t nh: Có b ph n y t trư ng h c v i nhi m v hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho tuy n dư i và ph i h p v i ngành giáo d c - ào t o a phương v công tác y t trư ng h c. d) T i Trung tâm y t huy n: Có cán b y t trư ng h c ph i h p v i Phòng Giáo d c và ào t o hư ng d n, ki m tra các trư ng v vi c th c hi n công tác y t trư ng h c. e) T i Tr m y t xã, phư ng, th tr n: có cán b kiêm nhi m giúp Trư ng tr m theo dõi, qu n lý công tác y t trư ng h c. 3. S ph i h p liên ngành y t và giáo d c - ào t o. a) Ch o công tác phòng b nh và ch a b nh: B Y t và B Giáo d c và ào t o ph i h p ch o b o hi m y t h c sinh làm cơ s cho ho t ng phòng b nh, ch a b nh cho h c sinh, sinh viên, trong ó: - Ngành giáo d c - ào t o ph i h p v i cơ quan b o hi m y t cùng c p tuyên truy n v n ng có nhi u h c sinh, sinh viên tham gia b o hi m y t h c sinh. - Các cơ quan y t d phòng, cơ s khám b nh, ch a b nh và b o hi m y t -ph i h p ch t ch qu n lý ch o, nâng cao ch t lư ng phòng b nh, khám ch a b nh cho h c sinh, sinh viên. - T i các trư ng m m non và ph thông: Thành l p ban s c kho , trư ng ban là m t i di n Ban Giám hi u, Phó ban là i di n lãnh o ngành y t a phương. U viên thư ng tr c là cán b y t trư ng h c. Các u viên khác là giáo viên môn s c kho , giáo viên th d c th thao, t ng ph trách i, i di n H i ch th p trư ng h c, i di n H i cha m h c sinh. Ban s c kho có nhi m v tham mưu cho lãnh o nhà trư ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai công tác chăm sóc, b o v và giáo d c s c kho cho h c sinh theo t ng năm h c. b) C ng c và phát tri n cơ s y t trư ng h c; Nhi m v : - Gi i quy t các trư ng h p sơ c u, x lý ban u các b nh thông thư ng (trong th i gian h c sinh, sinh viên ang h c và tham gia các ho t ng khác t i trư ng). Sau khi x lý ban u các trư ng h p, c n thông báo cho cha m h c sinh bi t gia ình ti p t c gi i quy t và chuy n lên cơ s y t tuy n trên ( i vơí trư ng m m non, ph thông). - T ch c th c hi n khám s c kho nh kỳ cho h c sinh, sinh viên (ưu tiên l p u c p và cu i c p h c). Ph i h p v i gia ình h c sinh trong vi c phòng b nh và ch a b nh ( ưa i khám, ch a b nh và ph c h i s c kho ) cho h c sinh. - T ch c th c hi n các chương trình b o v , chăm sóc và giáo d c s c kho c a ngành y t và giáo d c - ào t o tri n khai trong các trư ng h c hàng năm.
  4. - Tuyên truy n phòng ch ng các b nh t t h c ư ng (b nh c n th , gù v o c t s ng, các b nh thư ng m c l a tu i h c sinh, sinh viên). Hư ng d n cán b , nhà giáo, h c sinh, sinh viên trong công tác v sinh phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng s t rét, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng các t n n xã h i... và th c hi n công tác dân s k ho ch hoá gia ình. - Tham gia ki m tra, xây d ng trư ng h c "Xanh - S ch - p", an toàn v sinh th c phNm. - Th c hi n sơ k t, t ng k t, ánh giá tình hình s c kho h c sinh, sinh viên, qu n lý s c kho h c sinh, sinh viên, l p s s c kho , phi u khám s c kho nh kỳ và chuy n theo h c sinh, sinh viên khi chuy n trư ng, chuy n c p. Th c hi n th ng kê, báo cáo v công tác y t trư ng h c theo quy nh c a B Y t , B Giáo d c và ào t o. c) Các i u ki n m b o ho t ng y t trư ng h c i v i các trư ng m m non và ph thông: - Cơ s v t ch t: C n m t phòng làm vi c có di n tích t 12 n 20m2, có trang bi d ng c y t t i thi u. - Nhân l c: Cán b y t trư ng h c có th n m trong biên ch c a nhà trư ng. N u chưa có biên ch thì ngành y t c n quan tâm b trí cán b . Trư ng h p ngành y t chưa b trí ư c, thì nhà trư ng ký h p ng v i cán b y t làm vi c t i trư ng ho c c cán b kiêm nhi m ã ư c b i dưõng v công tác y t trư ng h c. - Kinh phí ho t ng: Ch y u là ngu n qu b o hi m y t h c sinh l i trư ng, trong ó có ph n tr ph c p cho cán b làm công tác y t c a trư ng. H c sinh mua b o hi m y t s ư c hư ng quy n l i khám ch a b nh theo quy nh hi n hành v b o hi m y t h c sinh. nh ng trư ng kinh phí b o hi m y t h c sinh không chi cho công tác y t trư ng h c thì cha m h c sinh có th óng góp m t ph n theo nguyên t c t nguy n. i v i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y nh : V t ch c, biên ch , cơ s v t ch t và kinh phí ho t ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 14/BYT-TT ngày 9/5/1977 c a B Y t "Hư ng d n t ch c Tr m y t t i các xí nghi p, cơ quan trư ng h c" và các văn b n hi n hành khác. III- T CH C TH C HI N. 1. Nh n ư c Thông tư này, Giám c S Y t và Gián c S Giáo d c - ào t o cùng ph i h p xây d ng k ho ch tri n khai a phương, trình U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t và ch o t ch c th c hi n. 2. Trong quá trình tri n khai, c n ch o c th , thư ng xuyên ki m tra ánh giá và cu i m i năm h c t ch c sơ k t và xây d ng k ho ch tri n khai Thông tư này trong năm h c t i.
  5. 3. K t qu tri n khai công tác y t trư ng h c ư c ngành y t và ngành giáo d c - ào t o xác nh là m t tiêu chuNn thi ua c a m i ngành, m i c p và trư ng h c. 4. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này u bãi b . Các ơn v , t ch c c a hai ngành y t và giáo d c - ào t o có trách nhi m thi hành Thông tư này. Nguyên Phương Nguy n Minh Hi n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản