Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B N I V - NAM B TÀI CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/2003/TTLT-BLĐTBXH- Hà N i , ngày 13 tháng 2 năm 2003 BTC-BNV THÔNG TƯ LIÊN TICH C A B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, B TÀI CHÍNH, B N I V S 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N TH C HI N CH Đ Đ I V I LAO Đ NG TR C TI P THAM GIA VÀ PH C V CÔNG TÁC PHÂN GI I, C M M C BIÊN GI I TRÊN Đ T LI N VI T NAM -TRUNG QU C Thi hành Quy t đ nh s 166/2002/QĐ-TTg ngày 22/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch đ áp d ng đ i v i lao đ ng tr c ti p tham gia và ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên đ t li n Vi t Nam - Trung Qu c, sau khi trao đ i ý ki n v i các B , ngành liên quan, Liên t ch B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B N i v hư ng d n th c hi n như sau: I. Đ I TƯ NG 1/ Đ i tư ng áp d ng: a) Nh ng ngư i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c vào các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i, bao g m: Cán b , công ch c nhà nư c; K sư, k thu t viên, công nhân k thu t trong các doanh nghi p Nhà nư c; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, chi n sĩ trong l c lư ng vũ trang; b) Nh ng ngư i làm vi c t i Ban Ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i c a các t nh biên gi i (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao B ng, L ng Sơn, Qu ng Ninh), bao g m: Cán b , công ch c nhà nư c; K sư, k thu t viên, công nhân k thu t trong các doanh nghi p nhà nư c; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, chi n sĩ l c lư ng vũ trang (k c nh ng ngư i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c vào làm vi c không thư ng xuyên t i các Ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i các t nh biên gi i); c) Nh ng ngư i làm vi c t i Ban Ch đ o c a Chính ph và nh ng ngư i đang công tác các cơ quan, các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c huy đ ng đi ph c v cho các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i.
  2. d) Ngư i lao đ ng t i đ a phương đư c huy đ ng ph c v cho các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i. 2/ Đ i tư ng không áp d ng: a) S quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, chi n s và nh ng ngư i hư ng lương trong l c lư ng vũ trang rà phá bom, mìn, v t c n chi n tranh trên tuy n biên gi i Vi t Nam -Trung Qu c theo d án riêng c a B Qu c phòng; b) S quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, chi n s và nh ng ngư i hư ng lương trong l c lư ng vũ trang làm nhi m v phát đư ng, tu n tra trên tuy n biên gi i do kinh phí qu n lý biên gi i c a đ a phương chi tr . c) Công ch c, viên ch c và ngư i lao đ ng th c hi n vi c thi t k , s n xu t, v n chuy n m c gi i đ n các t nh biên gi i theo d án riêng c a B Xây d ng. II. CÁC CH Đ ÁP D NG: 1/ Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t a, đi m 1, M c I nói trên đư c hư ng các ch đ sau: a) Ti n lương: Đư c hư ng nguyên lương c p b c, ch c v , quân hàm và ph c p (n u có) theo qui đ nh t i Ngh đ nh 25/CP và Ngh đ nh 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy đ nh t m th i ch đ ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p, l c lư ng vũ trang và trong các doanh nghi p. Đư c th c hi n ch đ nâng b c lương, nâng ng ch, nâng lương quân hàm theo qui đ nh hi n hành. b) M c sinh ho t phí: - Nh ng ngày làm vi c trên th c đ a phân gi i, c m m c biên gi i (g i là ngày làm vi c ngo i nghi p) nh ng vùng có m c ph c p khu v c có h s t 0,7 tr lên so v i m c lương t i thi u đư c hư ng 120.000 đ ng/ngày; 100.000 đ ng/ngày nh ng vùng có m c ph c p khu v c có h s dư i 0,7 so v i m c lương t i thi u qui đ nh t i Thông tư s 03/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2000 c a Liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - U ban Dân t c và Mi n núi; - Nh ng ngày làm vi c trong nhà, l u, lán, tr i đóng t i hi n trư ng biên gi i (không làm vi c ngoài th c đ a g i là ngày làm vi c n i nghi p), đư c hư ng 70.000 đ ng/ngày. Khi áp d ng các m c sinh ho t phí trên thì không đư c hư ng ch đ tr lương làm thêm gi , ti n ng r ng, ti n ăn gi a ca, ti n công tác phí theo qui đ nh hi n hành.
  3. c) Ngoài ti n lương, ti n sinh ho t phí qui đ nh t i đi m a, b nói trên, nh ng ngư i đư c giao làm Trư ng nhóm, Phó Trư ng nhóm phân gi i, c m m c biên gi i đư c hư ng tr c p như sau: - M c 150.000 đ ng/tháng, áp d ng đ i v i Trư ng nhóm; - M c 100.000 đông/tháng, áp d ng đ i v i Phó Trư ng nhóm. d) Đư c trang c p các trang b b o h lao đ ng, thu c mem y t và phương ti n b o v cá nhân, trang c p l u b t, võng đ đ m b o sinh ho t bình thư ng h ng ngày; đư c ngh phép hàng năm và đư c thanh toán ti n tàu, xe đi phép theo qui đ nh hi n hành. đ) Nh ng ngư i tr c ti p phân gi i, c m m c biên gi i, n u b ch t ho c b thương theo m t trong nh ng trư ng h p qui đ nh t i Đi u 11 và Đi u 25, Ngh đ nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph qui đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Pháp l nh ưu đãi ngư i có công v i cách m ng thì đư c xem xét, xác nh n là li t sĩ ho c thương binh. Vi c l p h sơ, xem xét, xác nh n theo hư ng d n t i Thông tư s 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/11/1998 c a Liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. 2/ Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t b, đi m 1, m c I nói trên đư c hư ng ch đ sau: a) Đư c hư ng nguyên lương c p b c, ch c v , quân hàm, ph c p (n u có), ch đ nâng b c lương, nâng ng ch, nâng lương quân hàm qui đ nh t i Ngh đ nh s 25/CP và Ngh đ nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph qui đ nh t m th i ch đ ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p, l c lư ng vũ trang và trong các doanh nghi p. b) Đư c hư ng tr c p theo tháng: - M c 200.000 đ ng/tháng, áp d ng đ i v i Trư ng ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i c a t nh; - M c 150.000 đ ng/tháng, áp d ng đ i v i Phó Trư ng ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i c a t nh; - M c 100.000 đ ng/tháng, áp d ng đ i v i chuyên viên chuyên trách giúp vi c Ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i c a t nh; c) Nh ng ngày tr c ti p làm vi c trên hi n trư ng biên gi i thì đư c hư ng các m c sinh ho t phí như nh ng ngư i tr c ti p phân gi i, c m m c biên gi i qui đ nh t i ti t b, đi m 1 nêu trên. Khi hư ng các m c sinh ho t phí này thì không hư ng ch đ tr lương làm thêm gi , ti n ng r ng, ti n ăn gi a ca, ti n công tác phí theo qui đ nh hi n hành.
  4. d) Đư c s d ng trang b b o h lao đ ng, đư c c p thu c men y t và trang b b o v cá nhân trong nh ng ngày làm vi c trên hi n trư ng biên gi i. 3/ Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t c, đi m 1, m c I nói trên đư c hư ng các ch đ sau: a) Nh ng ngày tr c ti p làm vi c trên hi n trư ng biên gi i thì đư c hư ng m c sinh ho t phí như nh ng ngư i tr c ti p phân gi i, c m m c qui đ nh t i ti t b, đi m 1 nêu trên. Khi hư ng các m c sinh ho t phí này thì không đư c hư ng ch đ tr lương làm thêm gi i, ti n ng r ng, ti n ăn gi a ca, ti n công tác phí theo qui đ nh hi n hành. b) Đư c s d ng trang b b o h lao đ ng, đư c c p thu c men y t và trang b b o v cá nhân trong nh ng ngày làm vi c trên hi n trư ng biên gi i. 4/ Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t d, đi m 1, m c I nói trên đư c hư ng các ch đ sau: Khi có nhu c u huy đ ng lao đ ng t i đ a phương ph c v các nhóm ph n gi i, c m m c thì Ban Ch đ o ho c nhóm phân gi i, c m m c ph i th c hi n ký k t h p đ ng lao đ ng v i t ng ngư i lao đ ng theo qui đ nh c a pháp lu t lao đ ng. Các ch đ tho thu n trong h p đ ng lao đ ng bao g m: a) Giá ti n công lao đ ng theo lo i công vi c th c t t i đ a phương do S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Tài chính - V t giá quy đ nh (trong giá ti n công lao đ ng bao g m c ti n b o hi m xã h i b ng 15% giá ti n công). b) Trong th i gian th c hi n h p đ ng lao đ ng, ngư i lao đ ng ngh m đau đư c hư ng tr c p b ng 75% m c ti n công ghi trong h p đ ng lao đ ng. Th i gian ngh m đư c hư ng tr c p t i đa không quá 12 ngày/tháng. c) Đư c s d ng trong b b o h lao đ ng và trang b b o v cá nhân theo qui đ nh hi n hành. d) Trư ng h p ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng trong khi th c hi n công vi c theo h p đ ng ho c trên đư ng đi và v t nơi đ n nơi làm vi c thì đư c bên thuê thanh toán các kho n chi phí v y t và 100% ti n công trong th i gian đi u tr t i cơ s y t . Sau khi n đ nh thương t t, đư c gi i thi u đi giám đ nh đ xác đ nh m c đ suy gi m kh năng lao đ ng t i H i đ ng Giám đ nh y khoa c a B Y t . N u m c suy gi m t 5% đ n 10% thì đư c tr c p m t l n b ng 06 tháng ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy đ nh t i th i đi m chi tr ; t trên 10% trên 20% thì đư c hư ng tr c p m t l n b ng 09 tháng ti n lương t i thi u; t trên 20% đ n 30% thì đư c tr c p m t l n b ng 12 tháng ti n lương t i thi u; t trên 30% thì c tăng thêm 1%, đư c công thêm 0,5 tháng lương t i thi u. Trư ng h p ngư i lao đ ng b ch t do tai n n lao đ ng ho c b nh ngh nghi p trong th i gian th c hi n công vi c theo h p đ ng thì thân nhân lo mai táng đư c tr c p ti n mai
  5. táng b ng 8 tháng lương t i thi u và đư c tr c p m t l n b ng 5 tháng ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy đ nh; đ) Ngoài vi c gi i quy t quy n l i khi b tai n n lao đ ng, n u ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng b khuy t t t thì tuỳ theo m c đ b khuy t t t làm suy gi m kh năng lao đ ng, đư c hư ng các ch đ theo qui đ nh c a pháp lu t đ i v i ngư i tàn t t. III. L P D TOÁN, CHI TR VÀ QUY T TOÁN CÁC CH Đ Đ IV I NGƯ I LAO Đ NG 1/ Các cơ quan, đơn v đư c giao nhi m v phân gi i, c m m c ph i th c hi n vi c l p d toán, c p phát, quy t toán các ch đ n u t i ph n II, Thông tư này theo hư ng d n c a B Tài chính. 2/ Vi c chi tr ti n lương, ph c p (n u có), tr c p, sinh ho t phí đ i v i các đ i tư ng tr c ti p tham gia và ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i đư c th c hi n như sau: a) Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t a, đi m 1, m c I: - Ti n lương c p b c, ch c v , quân hàm và ph c p (n u có) do các cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý trư c khi đư c c vào các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i tr theo qui đ nh chung. - Ti n sinh ho t phí, tr c p đ i v i thành viên các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i và tr c p đ i v i Trư ng, Phó trư ng nhóm do Ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i các t nh biên gi i chi tr theo s ngày công làm vi c ngo i nghi p ho c n i nghi p th c t trên hi n trư ng biên gi i (đ i v i ngư i hư ng sinh ho t phí) và theo tháng (đ i v i Trư ng, Phó trư ng nhóm hư ng tr c p). b) Đ i v i các đ i tư ng qui đ nh t i ti t b, ti t c, đi m 1, m c I: - Ti n lương c p b c, ch c v , quân hàm và ph c p (n u có) do các cơ quan, đơn v c ngư i tham gia ho c giúp vi c Ban Ch đ o chi tr theo qui đ nh chung. - Ti n sinh ho t phí, tr c p đ i v i Trư ng, Phó trư ng ban và chuyên viên giúp vi c Ban Ch đ o phân gi i, c m m c c a t nh; ti n sinh ho t phí c a nh ng ngư i làm vi c t i Ban Ch đ o phân gi i, c m m c c a Chính ph và nh ng ngư i đang công tác các cơ quan, các b , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương đư c huy đ ng đi ph c v cho các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i do các Ban ch đ o tr theo s ngày th c t trên hi n trư ng biên gi i (đ i vơí ngư i hư ng sinh ho t phí) và theo tháng (đ i v i ngư i hư ng tr c p). c) Đ i v i nh ng đ i tư ng t i đ a phương đư c huy đ ng đi ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i: ti n công và các quy n l i khác đư c tho thu n trong h p đ ng và
  6. qui đ nh c a Thông tư này do các Ban ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i các t nh biên gi i tr . Khi tr ti n sinh ho t phí t i đi m a, b và tr ti n công cho lao đ ng đư c huy đ ng đi ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i t i đi m c nêu trên, n u có s ngày công l thì làm tròn theo nguyên t c: 1/2 ngày tr xu ng làm tròn là 1/2 công, trên 1/2 ngày làm tròn thành 1 công. 3/ Các đ i tư ng qui đ nh t i ti t a, đi m 1, m c I đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c vào các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i trư c khi Quy t đ nh s 166/2002/QĐ- TTg ngày 22/11/2002 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành đ làm công tác chu n b thì nh ng ngày làm vi c th c t cũng đư c hư ng m c sinh ho t phí 70.000 đ ng/ngày (ngày làm vi c n i nghi p). Ngư i lao đ ng n u đã t m ng ho c thanh toán v i m c th p hơn thì đư c thanh toán bù cho b ng m c sinh ho t phí nêu trên. Các B , ngành, đ a phương qu n lý ngư i lao đ ng tr c ti p phân gi i, c m m c biên gi i có trách nhi m tr c ti p tr và quy t toán t ngu n kinh phí phân gi i, c m m c biên gi i c p qua B , ngành, đ a phương kho n ti n thanh toán chênh l ch, trên cơ s xác nh n c a Ban Ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i các t nh v s ngày công làm vi c th c t c a ngư i lao đ ng t i các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i đ n ngày 31/11/2002. 4/ Các đ i tư ng qui đ nh t i ti t a, đi m 1, m c I khi ngh phép, n u các cơ quan, đơn v không b trí đư c phương ti n, đưa, đón thì đư c thanh toán ti n tàu, xe đi phép. Kho n kinh phí này do Ban Ch đ o phân gi i, c m m c biên gi i các t nh biên gi i tr theo qui đ nh hi n hành. 5/ Ban Ch đ o phân gi i, c m m c các t nh biên gi i l p d toán, đ ngh các cơ quan Nhà nư c có th m quy n, c p hi n v t ho c c p kinh phí mua và trang c p các trang b b o h lao đ ng, trang b b o v cá nhân, thu c men y t cho các đ i tư ng theo qui đ nh hi n hành; l p d toán kinh phí thuê lao đ ng t i đ a phương ph c v các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i và tr ti n công cho ngư i lao đ ng theo ngày công làm vi c th c t ho c công vi c th c t th c hi n, sau khi có qui đ nh v m c giá ti n công theo lo i công vi c c a S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và S Tài chính - V t giá và xác nh n c a các nhóm phân gi i, c m m c biên gi i. IV. T CH C TH C HI N 1/ Các B , ngành, đ a phương có các đ i tư ng làm công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên đ t li n Vi t Nam - Trung Qu c có trách nhi m ch đ o và t ch c th c hi n theo qui đ nh c a Thông tư này. 2/ Thông tư này thay th Thông tư s 07/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 27/5/2002 c a Liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) và có hi u l c thi hành t ngày 01/12/2002.
  7. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c đ ngh các B , ngành, đ a phương ph n ánh v Liên B đ gi i quy t. Đ Quang Trung Nguy n Th H ng Nguy n Sinh Hùng (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản