Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 03/2005/ttlt-bvhtt-ubtdtt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT

  1. B VĂN HOÁ THÔNG TIN-U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BAN TH D C TH THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2005/TTLT-BVHTT- Hà N i , ngày 27 tháng 1 năm 2005 UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B VĂN HÓA THÔNG TIN U BAN TH D C TH THAO S 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯ NG D N V HO T NG QU NG CÁO TRONG LĨNH V C TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn c Pháp l nh Th d c, Th thao ngày 25 tháng 9 năm 2000; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa Thông tin; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Liên B Văn hóa Thông tin, U ban Th d c Th thao hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao thi hành th ng nh t như sau, M c 1: QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao t i Vi t Nam, bao g m qu ng cáo thông qua ho t ng th d c th thao, qu ng cáo t i các a i m di n ra ho t ng th d c th thao và qu ng cáo v ho t ng th d c th thao. a. Qu ng cáo thông qua ho t ng th d c th thao là qu ng cáo trên trang ph c c a v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, ban t ch c, ngư i ph c v và trên phương ti n, d ng c ph c v cho ho t ng th d c th thao; b. Qu ng cáo t i a i m ho t ng th d c th thao là qu ng cáo trong sân v n ng, b bơi, nhà thi u, trư ng b n th thao, ư ng ua và các a i m khác ph c v cho ho t ng th d c th thao; c. Qu ng cáo v ho t ng th d c th thao là qu ng cáo v các môn th d c th thao, gi i thi u th thao, bi u di n th d c th thao và các s ki n th d c th thao khác. 2. T ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao ph i tuân th các quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo, Pháp l nh th d c, th thao; các văn b n pháp lu t có liên quan và nh ng quy nh t i Thông tư liên t ch này.
  2. 3. Các hành vi qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao b c m: a. Qu ng cáo dùng hình nh v n ng viên trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s ; b. Qu ng cáo các môn th thao b c m; c. Qu ng cáo các phương pháp hu n luy n b c m; d. Qu ng cáo trên trang ph c thi u c a i tuy n th thao qu c gia khi tham gia gi i th thao qu c t chính th c, tr vi c th hi n lô gô, nhãn hi u c a nhà s n xu t trang ph c ó; . Qu ng cáo trong khu v c thi u bi u di n che khu t qu c kỳ, qu c huy, nh lãnh t ho c các b ng hư ng d n chuyên môn; e. Qu ng cáo che khu t t m nhìn c a khán gi , qu ng cáo làm nh hư ng n ho t ng t p luy n, thi u, bi u di n c a v n ng viên; nh hư ng n vi c ch o c a hu n luy n viên ho c vi c th c hi n nhi m v c a ban t ch c, tr ng tài, nhân viên hư ng d n, y t , ngư i ph c v ; g. Qu ng cáo không úng n i dung, th i gian, a i m thi u, bi u di n ã ăng ký ho c cho phép; h. Qu ng cáo trái lu t, i u l thi u c a t ng môn th thao. M c 2: QUY NNH C TH 1. Qu ng cáo thông qua ho t ng th d c th thao không ph i xin phép th c hi n qu ng cáo nhưng ơn v th c hi n qu ng cáo ph i ch u trách nhi m v n i dung, hình th c qu ng cáo và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo. 2. Qu ng cáo t i a i m ho t ng th d c th thao ho c qu ng cáo v ho t ng th d c th thao trên b ng, bi n, pa-nô, băng rôn, màn hình, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, phương ti n giao thông, v t th di ng khác ph i xin Gi y phép th c hi n qu ng cáo t i S Văn hóa Thông tin nơi th c hi n qu ng cáo. B ng, bi n, pa-nô, băng-rôn qu ng cáo g n trên các phương ti n c a Ban t ch c i cùng oàn ua xe p, i u kinh, môtô, ô tô ch ph i xin phép th c hi n qu ng cáo t i S Văn hóa Thông tin nơi xu t phát u tiên. 3. Qu ng cáo trên các n phNm ph c v cho ho t ng th d c th thao (vé, gi y m i và các n phNm khác) không ph i xin Gi y phép th c hi n qu ng cáo. Ngư i th c hi n qu ng cáo ph i ch u trách nhi m v n i dung và hình th c qu ng cáo trên các n phNm ó.
  3. 4. H sơ, th t c xin gi y phép th c hi n qu ng cáo th c hi n theo quy nh t i M c III Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 c a B Văn hóa Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP. i v i qu ng cáo v thi u, bi u di n th d c th thao, còn ph i kèm theo Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c thi u, bi u di n. M c 3: T CH C TH C HI N 1. B Văn hóa Thông tin, U ban Th d c th thao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p th c hi n qu n lý Nhà nư c v qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao. 2. Thanh tra th d c th thao và Thanh tra văn hóa thông tin trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m c l p ho c ph i h p t ch c ki m tra, thanh tra v qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao, x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. M c 4: . I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các quy nh trư c ây c a B Văn hóa Thông tin và U ban Th d c Th thao hư ng d n v qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao trái v i Thông tư liên t ch này u bãi b . 3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh v B Văn hóa Thông tin và U ban Th d c th thao nghiên c u gi i quy t. Ph m Quang Ngh Nguy n Danh Thái ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản