Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN về việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng do Bộ Tài chính - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

  1. B Y T -U BAN B O V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHĂM SÓC TR EM c l p - T do - H nh phúc VI T NAM ******** ******** S : 5/1998/TTLT-BYT- Hà N i , ngày 31 tháng 3 năm 1998 UBBVCSTEVN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM S 05/1998/TTLTBYT UBBV&CSTEVN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C BÀN GIAO M C TIÊU PHÒNG CH NG SUY DINH DƯ NG Căn c Quy t nh s 19/1998/Q -TTg ngày 24/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n giao m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em (PCSDD) t U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam qu n lý sang B Y t qu n lý. Căn c biên b n bàn giao m c tiêu PCSDD ngày 27/3/1998 gi a U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và B Y t . B Y t và U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n vi c bàn giao m c tiêu PCSDD các a phương như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: Vi c bàn giao m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng ph i b o m các yêu c u sau: 1. Bàn giao ngay m c tiêu PCSDD t U ban B o v và Chăm sóc tr em t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sang S Y t . S Y t và U ban B o v Chăm sóc tr em t nh, thành ph có trách nhi m ôn c, ch o và ki m tra vi c th c hi n bàn giao các a phương và ch o Trung tâm B o v SKBMTE/KHHG t nh, thành ph tri n khai các ho t ng c a chương trình t i a phương. 2. Quá trình bàn giao m b o khNn trương, không gây xáo tr n v m t t ch c, cán b và m b o tính v ng ch c, tính liên t c c a vi c th c hi n chương trình theo úng tinh th n Quy t nh s 19/1998/Q -TTg ngày 24/01/1998 c a Th tư ng Chính ph . 3. U ban B o v và Chăm sóc tr em các t nh, thành ph có trách nhi m ti p t c ph i h p cùng S Y t trong vi c th c hi n m c tiêu PCSDD tr em. II. CÁC QUY NNH C TH : 1. N i dung bàn giao: - N i dung, k ho ch ho t ng c a chương trình ph ng ch ng suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i (1996-2000) và k ho ch tri n khai th c hi n năm 1998 c a m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em t i a phương.
  2. - Chuy n sang S Y t th c hi n k ho ch kinh phí năm 1998 c a m c tiêu PCSDD tr em mà U ban B o v và Chăm sóc tr em các t nh, thành ph ã ư c U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam thông báo trên cơ s phê duy t c a Chính ph , B K ho ch - u tư và B Tài chính thông báo cho U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam. U ban B o v và Chăm sóc tr em t nh, thành ph ch u trách nhi m thanh, quy t toán các ho t ng c a chương trình t năm 1997 tr v trư c. S Y t giao nhi m v cho Trung tâm BVSKBMTE/KHHG t nh, thành ph qu n lý kinh phí c a m c tiêu PCSDD. Kinh phí u quy n do B Tài chính c p v a phương s ư c qu n lý theo các quy nh v ch qu n lý và i u hành ngân sách nhà nư c u tư cho h th ng Y t a phương. Trư ng h p nơi nào ã chi Quý I cho tình nguy n viên và Ban ch o xã, phư ng, U ban B o v và Chăm sóc tr em t nh thành ph có trách nhi m thanh quy t toán v i S Y t ngay Quý I/1998. Trung tâm BVSKBMTE/KHHG s có trách nhi m thanh quy t toán các ho t ng c a chương trình theo quy nh hi n hành v i S Y t , S Tài chính t nh, thành ph và báo cáo v B Y t t năm 1998. B Y t và B Tài chính s s m có Thông tư liên B hư ng d n c th v n i dung chi và nh m c chi. - Các tài li u v công tác thông tin - giáo d c - truy n thông, tài li u ã in n và các trang b (như cân và bi u tăng trư ng...) ph c v cho chương trình t i các xã phư ng. - Danh sách qu n, huy n, xã, phư ng th c hi n chương trình và tình hình tri n khai t i các cơ s trên. 2. Phương pháp bàn giao: - U ban B o v và Chăm sóc tr em t nh, thành ph ph i h p v i S Y t báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph t ch c bàn giao v i s ch ng ki n c a S K ho ch và u tư, S Tài chính và các ban ngành ch c năng khác. - L p biên b n bàn giao và báo cáo v B Y t , U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam. 3. Th i gian bàn giao: T ch c bàn giao xong trong tháng 4 năm 1998. 4. Sau khi bàn giao, S Y t báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh thành l p l i Ban i u hành m c tiêu PCSDD do Ch t ch t nh (ho c Phó Ch t ch ph trách văn xã) là Trư ng ban, Giám c S Y t làm Phó trư ng ban thư ng tr c, các u viên g m: Giám c Trung tâm U ban B o v và Chăm sóc tr em BVSKBMTE/KHHG , Giám c Trung tâm Y t d phòng, i di n U ban B o v và Chăm sóc tr em t nh, thành ph và các ban ngành liên quan. i v i c p qu n, huy n, phư ng, xã ngành Y t ch ng báo cáo U ban nhân dân các c p ra quy t nh thành l p l i Ban ch o m c tiêu PCSDD do Ch t ch (ho c Phó Ch t ch ph trách văn xã) làm Trư ng ban, cán b ph trách Y t t i cơ s ó là Phó ban thư ng tr c, các thành viên khác v n ti p t c tham gia. C n có s ng viên và n nh i ng tình nguy n viên thôn b n.
  3. III. I U KHO N THI HÀNH: - B Y t giao V B o v SKBMTE/KHHG là u m i qu n lý, i u hành chương trình. - S Y t các t nh, thành ph là ơn v ch o tri n khai th c hi n chương trình a phương. - Trung tâm BVSKBMTE/KHHG là ơn v tri n khai các ho t ng c a chương trình, là u m i ph i h p các ban ngành trong các ho t ng c a chương trình t i t nh, thành ph . Nh n ư c Thông tư này, liên B Y t - U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam ngh các a phương khNn trương bàn giao, tri n khai ho t ng mb om c tiêu c a chương trình và báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (V BVSKBMTE/KHHG ) và U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam. Trong quá trình bàn giao, n u có khó khăn vư ng m c thì ph i báo cáo ngay v B Y t và U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th y B o ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản