intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
122
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T –B N IV NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ----------- S : 05/2009/TTLT-BKH T-BNV Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN V LĨNH V C K HO CH VÀ U TƯ THU C Y BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B K ho ch và u tư và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c k ho ch và u tư thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n như sau: Chương 1. S K HO CH VÀ U TƯ i u 1. V trí và ch c năng 1. S K ho ch và u tư là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư, g m: t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; t ch c th c hi n và xu t v cơ ch , chính sách qu n lý kinh t - xã h i trên a bàn c p t nh; u tư trong nư c, u tư nư c ngoài a phương; qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA), ngu n vi n tr phi Chính ph ; u th u; ăng ký kinh doanh trong ph m vi a phương; t ng h p và th ng nh t qu n lý các v n v doanh nghi p, kinh t t p th , kinh t tư nhân; t ch c cung ng các d ch v công thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 2. S K ho ch và u tư có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân c p t nh; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B K ho ch và u tư. i u 2. Nhi m v và quy n h n S K ho ch và u tư th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c k ho ch và u tư và các nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy ho ch t ng th , chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a t nh, b trí k ho ch v n u tư thu c ngân sách a phương; k ho ch xúc ti n u tư c a t nh; các cân i ch y u v kinh t - xã h i c a t nh; trong ó có cân i tích lũy và tiêu dùng, cân i v n u tư phát tri n, cân i tài chính; b) D th o chương trình hành ng th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh và ch u trách nhi m theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n k ho ch tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo y ban nhân dân c p t nh i u hành, ph i h p vi c th c hi n các cân i ch y u v kinh t - xã h i c a t nh; c) D th o chương trình, k ho ch s p x p, i m i phát tri n doanh nghi p nhà nư c do a phương qu n lý; cơ ch qu n lý và chính sách h tr i v i vi c s p x p doanh nghi p nhà nư c và phát tri n các doanh nghi p nh và v a thu c các thành ph n kinh t trên a bàn t nh; d) D th o các quy t nh, ch th ; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, phân c p c a B K ho ch và u tư; ) D th o các văn b n v danh m c các d án u tư trong nư c và u tư nư c ngoài cho t ng kỳ k ho ch và i u ch nh trong trư ng h p c n thi t; e) D th o các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, c p phó các ơn v thu c S ; Trư ng, Phó phòng, Phòng Tài chính – K ho ch thu c y ban nhân dân c p huy n sau khi th ng nh t ý ki n v i S Tài chính theo phân công c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a) D th o Quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; b) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, t ch c l i, gi i th các t ch c, ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t; c) C p, i u ch nh, thu h i Gi y ch ng nh n u tư thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p t nh theo phân c p.
  3. 3. Giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o, hư ng d n, ki m tra, thông tin, tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v lĩnh v c k ho ch và u tư; t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các chính sách, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án, thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 4. V quy ho ch và k ho ch a) Công b và ch u trách nhi m t ch c th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh sau khi ã ư c phê duy t theo quy nh; b) Qu n lý và i u hành m t s lĩnh v c v th c hi n k ho ch ư c y ban nhân dân c p t nh giao; c) Hư ng d n các S , ban, ngành, y ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh xây d ng quy ho ch, k ho ch phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nh ã ư c phê duy t; d) Ph i h p v i S Tài chính l p d toán ngân sách t nh và phân b ngân sách cho các cơ quan, t ch c, ơn v trong t nh. 5. V u tư trong nư c và u tư nư c ngoài: a) Ch trì, ph i h p v i S Tài chính xây d ng k ho ch và b trí m c v n u tư phát tri n cho t ng chương trình, d án thu c ngu n ngân sách nhà nư c do t nh qu n lý phù h p v i t ng m c u tư và cơ c u u tư theo ngành và lĩnh v c; b) Ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các S , ban, ngành có liên quan th c hi n ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu s d ng v n u tư phát tri n c a các chương trình, d án u tư trên a bàn; giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Làm u m i ti p nh n, ki m tra, thanh tra, giám sát, thNm nh, thNm tra các d án u tư thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p t nh; d) Qu n lý ho t ng u tư trong nư c và u tư tr c ti p nư c ngoài vào a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; t ch c ho t ng xúc ti n u tư theo k ho ch ã ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t; hư ng d n th t c u tư theo thNm quy n. 6. V qu n lý v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph : a) V n ng, thu hút, i u ph i qu n lý ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph c a t nh; hư ng d n các S , ban, ngành xây d ng danh m c và n i dung các chương trình s d ng ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph ; t ng h p danh m c các chương trình d án s d ng ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t và báo cáo B K ho ch và u tư; b) ánh giá th c hi n các chương trình d án ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph ; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh x lý
  4. nh ng v n vư ng m c trong vi c b trí v n i ng, gi i ngân th c hi n các d án ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph có liên quan n nhi u S , ban, ngành, c p huy n và c p xã; nh kỳ t ng h p báo cáo v tình hình và hi u qu thu hút, s d ng ngu n v n ODA và các ngu n vi n tr phi Chính ph . 7. V qu n lý u th u: a) ThNm nh và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u các d án ho c gói th u thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; thNm nh và phê duy t k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u các d án ho c gói th u ư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh y quy n; b) Hư ng d n, theo dõi, giám sát, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v u th u và t ng h p báo cáo tình hình th c hi n các d án u th u ã ư c phê duy t và tình hình th c hi n công tác u th u theo quy nh. 8. V doanh nghi p, ăng ký kinh doanh: a) ThNm nh và ch u trách nhi m v các án thành l p, s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c do a phương qu n lý; t ng h p tình hình s p x p, i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c và tình hình phát tri n các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác; b) T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v th t c ăng ký kinh doanh; ăng ký t m ng ng kinh doanh; c p m i, b sung, thay i, c p l i và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n trên a bàn thu c thNm quy n c a S ; ph i h p v i các ngành ki m tra, theo dõi, t ng h p tình hình và x lý theo thNm quy n các vi ph m sau ăng ký kinh doanh c a các doanh nghi p t i a phương; thu th p, lưu tr và qu n lý thông tin v ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 9. V kinh t t p th và kinh t tư nhân: a) u m i t ng h p, xu t các mô hình và cơ ch , chính sách, k ho ch phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n, theo dõi, t ng h p và ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân và ho t ng c a các t ch c kinh t t p th và kinh t tư nhân trên a bàn t nh; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t các vư ng m c v cơ ch , chính sách phát tri n kinh t t p th và kinh t tư nhân có tính ch t liên ngành; c) u m i ph i h p v i các t ch c, cá nhân trong nư c và qu c t nghiên c u, t ng k t kinh nghi m, xây d ng các chương trình, d án tr giúp, thu hút v n và các ngu n l c ph c v phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân trên a bàn t nh; d) nh kỳ l p báo cáo theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư g i y ban nhân dân c p t nh, B K ho ch và u tư và các B , cơ quan ngang B có liên quan v tình hình phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân trên a bàn t nh.
  5. 10. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c k ho ch và u tư theo quy nh c a pháp lu t và s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân c p t nh. 11. Ch u trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c k ho ch và u tư thu c ph m vi qu n lý c a ngành k ho ch và u tư i v i Phòng Tài chính – K ho ch thu c y ban nhân dân c p huy n. 12. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v v lĩnh v c ư c giao. 13. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí. 14. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 15. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân c p t nh. 16. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh và B K ho ch và u tư. 17. Th c hi n nh ng nhi m v khác do y ban nhân dân c p t nh giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh oS : a) S K ho ch và u tư có Giám c và không quá 03 (ba) Phó Giám c; iv i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 04 (b n) Phó Giám c; b) Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p t nh và B K ho ch và u tư theo quy nh; c) Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S ; d) Vi c b nhi m, b nhi m l i Giám c và Phó Giám c S K ho ch và u tư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do cơ
  6. quan có thNm quy n ban hành và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b , công ch c. Vi c i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, cho t ch c, ngh hưu và th c hi n các ch chính sách khác i v i Giám c, Phó Giám c S K ho ch và u tư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c: a) Các phòng chuyên môn, nghi p v ; b) Phòng ăng ký kinh doanh; c) Văn phòng; d) Thanh tra; ) Các ơn v s nghi p tr c thu c. Căn c vào tính ch t, c i m và yêu c u qu n lý nhà nư c trên a bàn, Giám c S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh s lư ng và tên g i c th c a các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S K ho ch và u tư, nhưng s lư ng phòng chuyên môn, nghi p v t i a không quá 06 (sáu); i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 07 (b y). Không nh t thi t các S K ho ch và u tư u có các t ch c quy nh t i i m kho n 2 i u này. Vi c thành l p các ơn v s nghi p thu c S K ho ch và u tư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a S K ho ch và u tư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a t nh ư c Trung ương giao; b) Biên ch s nghi p c a các ơn v s nghi p tr c thu c S K ho ch và u tư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch và quy nh c a pháp lu t. Chương 2. PHÒNG TÀI CHÍNH – K HO CH i u 4. V trí và ch c năng 1. Phòng Tài chính – K ho ch là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư; ăng ký kinh doanh; t ng h p, th ng nh t qu n lý v kinh t t p th , kinh t tư nhân theo quy nh c a pháp lu t.
  7. Vi c th c hi n ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c tài chính, tài s n c a Phòng Tài chính – K ho ch do B Tài chính và B N i v hư ng d n. 2. Phòng Tài chính – K ho ch có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân c p huy n; ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c k ho ch và u tư c a S K ho ch và u tư. i u 5. Nhi m v và quy n h n Phòng Tài chính – K ho ch th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c k ho ch và u tư và các nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình y ban nhân dân c p huy n: a) D th o các quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm c a huy n; án, chương trình phát tri n kinh t - xã h i, c i cách hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư trên a bàn huy n; b) D th o các quy t nh, ch th , văn b n hư ng d n th c hi n cơ ch , chính sách, pháp lu t và các quy nh c a y ban nhân dân c p huy n, S K ho ch và u tư v công tác k ho ch và u tư trên a bàn. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n các chương trình, danh m c, d án u tư trên a bàn; thNm nh và ch u trách nhi m v d án, k ho ch u tư trên a bàn thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n; thNm nh và ch u trách nhi m v k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u các d án ho c gói th u thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 3. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, các quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c k ho ch và u tư trên a bàn. 4. Cung c p thông tin, xúc ti n u tư, ph i h p v i các phòng chuyên môn, nghi p v có liên quan t ch c v n ng các nhà u tư trong và ngoài nư c u tư vào a bàn huy n; hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác k ho ch và u tư c p xã. 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan giám sát và ánh giá u tư; ki m tra vi c thi hành pháp lu t v k ho ch và u tư trên a bàn huy n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m theo thNm quy n. 6. V kinh t t p th , kinh t tư nhân: a) C p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các t ch c kinh t t p th và h kinh doanh cá th trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t;
  8. b) T ng h p theo dõi, ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân và ho t ng c a các t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân trên a bàn huy n; c) nh kỳ l p báo cáo theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư g i các S , ngành có liên quan và S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân c p t nh và B K ho ch và u tư. 7. T ng h p và báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i y ban nhân dân c p huy n và S K ho ch và u tư. 8. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý chuyên môn, nghi p v ư c giao. 9. Qu n lý cán b , công ch c và tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân c p huy n. 10. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 11. Th c hi n các nhi m v khác v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c k ho ch và u tư theo phân công, phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân c p huy n và theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. T ch c và biên ch 1. Phòng Tài chính – K ho ch có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. a) Trư ng phòng là ngư i ng u Phòng, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; b) Các Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c Trư ng phòng phân công; khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng; c) Trong s các lãnh o Phòng (Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng) ph i có ít nh t 01 ngư i ư c phân công ph trách v lĩnh v c k ho ch và u tư; d) Vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân c p t nh ban hành. Vi c i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, cho t ch c, ngh hưu và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
  9. 2. Biên ch hành chính c a Phòng Tài chính – K ho ch do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân c p t nh giao. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 7. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên t ch s 02/2004/TTLT/BKH T-BNV ngày 01/6/2004 c a liên b B K ho ch và u tư và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư a phương. i u 8. Trách nhi m thi hành 1. y ban nhân dân c p t nh quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S K ho ch và u tư; hư ng d n y ban nhân dân c p huy n quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a Phòng Tài chính – K ho ch c p huy n. 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, y ban nhân dân các c p và các ơn v có liên quan c n ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư và B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG B TRƯ NG B N IV B K HO CH VÀ U TƯ Tr n Văn Tu n Võ H ng Phúc Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - S K ho ch và u tư, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Th ng kê các t nh, TP tr c thu c Trung ương;
  10. - Các ơn v , t ch c thu c B K ho ch và u tư; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo và Website Chính ph ; - Website B K ho ch và u tư, Website B N i v ; - Lưu: B K ho ch và u tư (VT, V PC, V TCCB: 3b), B N i v (VT, V PC, V TCBC: 3b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản