Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC về cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Kế hoạch và Đầu Tư - Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC

  1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1998/TTLT-BKH-BTC Hà N i , ngày 14 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - B TÀI CHÍNH S 06/1998/TTLT-BKH- BTC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ V N I NG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c i u 13 và i u 14 Chương 3, Ngh nh 87/CP ngày 5-8-1997 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c và các căn b n hư ng d n Lu t Ngân sách Nhà nư c. Liên t ch B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. M c ích c a vi c qu n lý và xây d ng k ho ch v v n i ng cho các chương trình, d án có s d ng ngu n v n ODA (sau ây g i t t là chương trình, d án ODA) là nh m th c hi n úng các cam k t gi a Chính ph Vi t Nam (sau ây g i t t là phía Vi t Nam) v i Chính ph các nư c, các t ch c Qu c t và liên Chính ph (sau ây g i t t là phía nư c ngoài) trong vi c th c hi n các chương trình, d án ODA. 2. V n i ng là ph n v n trong nư c tham gia trong t ng chương trình, d án ODA ư c cam k t gi a phía Vi t Nam và phía nư c ngoài trên cơ s hi p nh, văn ki n d án, quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. V n i ng không áp d ng i v i các kho n vay n và vi n tr không hoàn l i mà trong hi p nh ký k t không quy nh c th phía Vi t Nam óng góp. Trong các trư ng h p này, s s d ng t i a ngu n v n ngoài nư c th c hi n d án. M t s d án c n có v n u tư trong nư c ã ghi trong quy t nh u tư s ư c cân i theo kh năng ngu n v n trong kỳ k ho ch hàng năm c a Nhà nư c giao các B và a phương. 3. T t c các chương trình, d án ODA có yêu c u v v n i ng nói i m 2 m c I, hàng năm u ph i l p k ho ch v n i ng. Các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ng h p yêu c u v v n i ng c a các chương trình, d án do mình tr c ti p qu n lý.
  2. Th c hi n cam k t c a các hi p nh ã ký, trong d toán ngân sách hàng năm c a a phương c n b trí lư ng v n i ng. i v i các B , ngành, v n i ng ư c cân i trong d toán ngân sách hàng năm c a b , ngành. V nguyên t c, v n i ng c a chương trình, d án thu c c p nào thì c p ó x lý trong ngân sách c a mình. Trư ng h p m t s a phương, v n i ng phát sinh quá l n, vư t kh năng cân i thì trình Th tư ng Chính ph xin h tr m t ph n. 4. Ngu n b trí v n i ng cho các chương trình, d án ODA bao g m: - Ngu n v n ngân sách c p phát, bao g m kho n chi s nghi p và kho n chi u tư xây d ng cơ b n t p trung mà trong quy t nh u tư ã quy nh. Căn c vào quy t nh u tư, m t ph n ho c toàn b v n i ng c a chương trình, d án ODA ư c s d ng ngu n ngân sách c p phát (theo 2 kho n chi ngân sách nói trên). - Ngu n v n tín d ng: Nhà nư c ưu tiên dành m t ph n v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho các ch u tư vay làm v n i ng cho các chương trình, d án ODA trên cơ s các h p ng cho vay l i v n c a nư c ngoài ư c ký k t gi a ch u tư và B Tài chính. Ch u tư vay v n tín d ng ph i có trách nhi m hoàn tr v n vay (g c và lãi) theo úng h p ng vay. B Tài chính ch b trí v n bù chênh l ch lãi su t (gi a lãi su t huy ng và lãi su t cho vay). - Ngu n v n t huy ng c a các doanh nghi p Nhà nư c bao g m kh u hao cơ b n tài s n c nh có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, l i t c sau thu , ngu n vay thương m i, huy ng trong dân... b trí v n i ng cho các chương trình, d án ODA mà trong quy t nh u tư quy nh ch u tư ph i t cân i ngu n v n i ng. - Ngu n v n huy ng t các t ng l p dân cư, k c s óng góp b ng công lao ng cân i ngu n v n i ng cho các chương trình, d án ODA (các chương trình, d án u tư th c hi n theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm). II. NH NG QUY NNH C TH 1. Các chương trình, d án ODA ư c cân i v n i ng là m t b ph n trong k ho ch hàng năm do các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p. K ho ch v n i ng ph i ư c l p cùng v i k ho ch gi i ngân v n nư c ngoài c a các chương trình, d án ODA. Vào tháng 7 hàng năm các B , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ánh giá kh năng gi i ngân v n nư c ngoài, th c hi n v n i ng c năm và l p k ho ch v n i ng cho t ng chương trình, d án ODA cho k ho ch năm sau, báo cáo v B K ho ch và u tư , B Tài chính. K ho ch v n i ng ph i b o m ti n ã cam k t v i phía nư c ngoài, ng th i ph i phù h p v i tình hình và kh năng th c t tri n khai.
  3. Toàn b nhu c u v v n i ng t ngu n ngân sách ph i ư c s p x p trong d toán ngân sách theo úng trình t l p và quy t nh ngân sách Nhà nư c quy nh t i Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 2. i u ki n xem xét cân iv n i ng b ng ngu n v n u tư XDCB t p trung c a Ngân sách Nhà nư c: - Các chương trình, d án ODA ư c ký k t và có hi u l c trư c tháng 7 c a năm ang th c hi n s ư c ưa vào danh m c các d án c a năm k ho ch ti p theo. Kh i lư ng, ti n th c hi n các công vi c ghi trong các chương trình, d án ã ư c ký k t ho c kh i lư ng, ti n ã ư c i u ch nh theo tho thu n v i bên nư c ngoài là m t trong nh ng căn c xem xét cân i v n i ng t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung c a ngân sách Nhà nư c. - Các chương trình, d án ODA ư c cân i v n i ng là ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i b o m y các th t c phù h p v i nh ng quy nh trong Ngh nh 42/CP và 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh 92/CP và 93/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph cũng như các văn b n hư ng d n khác ban hành kèm theo các Ngh nh này. 3. K ho ch v n i ng ph i phân b c th theo t ng lo i ngu n v n: ngu n v n ngân sách chi s nghi p, v n u tư xây d ng cơ b n t p trung do ngân sách c p phát, v n vay tín d ng theo k ho ch Nhà nư c, v n huy ng c a các doanh nghi p Nhà nư c, v n vay t các ngu n khác, v n huy ng s óng góp c a các t ng l p dân cư (k c huy ng công lao ng). K ho ch v n i ng l p theo bi u m u ban hành kèm theo thông tư này 4. Ngu n v n i ng ư c s d ng v n u tư xây d ng cơ b n t p trung do ngân sách c p pháp ph i ư c th hi n trong k ho ch u tư xây d ng t p trung hàng năm theo t ng chương trình, d án ODA phù h p v i quy t nh u tư và d toán ư c duy t. 5. K ho ch v n i ng ư c giao cùng v i các ch tiêu k ho ch hàng năm và là m t b ph n trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm c a các B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Căn c vào k ho ch ư c giao, các B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao k ho ch n các ch u tư. b o m cam k t v v n i ng, c n ưu tiên b trí y và k p th i v n i ng trong k ho ch ngân sách hàng năm cho các chương trình, d án thu c di n ư c s d ng v n ngân sách Nhà nư c trư c khi b trí cho các nhi m v chi khác. 6. Th c hi n qu n lý Nhà nư c ngu n v n i ng theo cơ ch tài chính hi n hành. Các ch d án có trách nhi m s d ng ngu n v n i ng úng m c ích và có hi u qu . Các B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi giao k ho ch cho các ơn v tr c thu c ph i giao úng tên chương trình, d án và theo quy nh c a lu t ngân sách Nhà nư c.
  4. 7. Sau khi nh n ư c k ho ch, các B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai và ăng ký k ho ch v i các cơ quan tài chính và k ho ch có liên quan. Căn c vào tính ch t c a v n i ng (v n u tư xây d ng cơ b n hay v n s nghi p), S Tài chính - V t giá ho c C c u tư phát tri n thông báo k ho ch c p phát v n cho các ch d án. 8. Vi c c p phát v n i ng th c hi n theo ch c p phát hi n hành (v n u tư theo ch c p phát u tư, v n s nghi p theo ch c p phát kinh phí s nghi p). - Vi c c p phát v n i ng c chi xây d ng cơ b n và chi hành chính s nghi p ph i căn c vào ti n gi i ngân c a t ng d án, thanh toán v n i ng d a trên cơ s kh i lư ng ã ư c th c hi n và theo ti n gi i ngân c a d án. Trư ng h p ư c c p t m ng ph i căn c theo quy nh c th trong h p ng gi a ch d án và nhà th u. - Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, chín tháng và c năm các ch d án có trách nhi m báo cáo toàn di n v tình hình tri n khai th c hi n d án; các B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p và báo cáo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng c c Th ng kê. 9. V quy t toán: V n i ng c a các chương trình, d án ư c t ng h p vào quy t toán ngân sách hàng năm c a các cơ quan trung ương và a phương theo các quy nh hi n hành. Khi chương trình, d án hoàn thành, v n i ng ư c t ng h p trong quy t toán c a t ng chương trình, d án. III. I U KHO N THI HÀNH. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i thông tư này không còn hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, có nh ng v n phát sinh, ngh ph n ánh v B K ho ch và u tư và B Tài chính nghiên c u, b sung. Nguy n Sinh Hùng Tr n Xuân Giá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản