Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC về việc thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Tổng cục địa chất ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B LAO c l p - T do - H nh phúc NG, THƯƠNG BINH ******** VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH ******** S : 07/2002/TTLT- Hà N i , ngày 27 tháng 5 năm 2002 BL TBXH-BTC-BTCCBCP- TC C THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH - BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 07/2002/TTLT-BL TBXH-BTC- BTCCBCP-TC C NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2002 V HƯ NG D N TH C HI N CH I V I NGƯ I LAO NG TR C TI P THAM GIA VÀ PH C V CÔNG TÁC PHÂN GI I, C M M C BIÊN GI I TRÊN T LI N VI T NAM - TRUNG QU C Thi hành Ch th s 25/2001/CT-TTg ngày 08/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n Vi t Nam - Trung Qu c, sau khi trao i ý ki n v i m t s B , ngành liên quan và th ng nh t ý ki n v i T ng c c a chính, Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n ch i v i lao ng tr c ti p tham gia và ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n Vi t Nam - Trung Qu c như sau: I. I TƯ NG 1- i tư ng áp d ng: a. Nh ng ngư i tr c ti p th c hi n công vi c phân gi i, c m m c biên gi i bao g m: Cán b , công ch c nhà nư c; viên ch c và nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng lao ng theo qui nh c a pháp lu t lao ng; Cán b , sĩ quan và nh ng ngư i hư ng lương trong l c lư ng vũ trang; b. H s quan, chi n s l c lư ng vũ trang hư ng sinh ho t phí tr c ti p th c hi n công vi c phân gi i, c m m c; c. Nh ng ngư i làm vi c t i các Văn phòng Ban ch d o phân gi i, c m m c biên gi i bao g m: Cán b , công ch c nhà nư c; Viên ch c và nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng lao d ng theo qui nh c a pháp lu t lao ng; S quan, h s quan, chi n sĩ là nh ng ngư i hu ng lương trong l c lư ng vũ trang;
  2. d. Lao ng thuê, mư n t i a phương ph c v tr c ti p cho vi c phân gi i, c m m c biên gi i. 2. i tư ng không áp d ng: a. S quan, h s quan, chi n s và nh ng ngư i hư ng lương trong l c lư ng vũ trang rà phá mìn, v t c n chi n tranh trên tuy n biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c theo d án riêng c a B Qu c phòng; b. S quan, h s quan, chi n s và nh ng ngư i hư ng lương trong l c lư ng vũ trang phát ư ng, tu n tra trên tuy n biên gi i do kinh phí qu n lý biên gi i c a a phương chi tr . c. Công ch c, viên ch c và ngư i lao ng th c hi n vi c thi t k , s n xu t v n chuy n m c gi i n các t nh biên gi i theo d án riêng c a B Xây d ng. II. CH I V I NGƯ I LAO NG: A- i v i i tư ng quy nh t i ti t a, i m 1, Ph n I tr c ti p th c hi n công vi c phân gi i, c m m c t i hi n trư ng trên biên gi i: 1. Ti n lương theo ng ch, b c: ư c x p và hư ng theo qui nh hi n hành (Ngh nh 25/CP và Ngh nh 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p, l c lư ng vũ trang và trong các doanh nghi p). 2. Các kho n ph c p áp d ng chung cho các i tư ng: a. Ph c p khu v c: m c hư ng 0,7 tính trên ti n lương t i thi u áp d ng cho toàn tuy n biên gi i; b. Ph c p c bi t: m c hư ng 50% tính trên ti n lương c p hàm, ti n lương c p b c, ch c v . 3. Các kho n ph c p và các ch dư i ây ch áp d ng i v i cán b , công ch c Nhà nư c; viên ch c là nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng lao ng. a. Ph c p thu hút: m c 70% tính trên m c ti n lương c p b c, ch c v ; b. Ph c p lưu ng: m c 0,6 tính trên ti n lương t i thi u; c. Ph c p c h i, nguy hi m: m c 0,4 tính trên ti n lương t i thi u; Cách tính và chi tr các kho n ph c p t i i m 2 và ti t a, b, c nói trên theo hư ng d n t i các Thông tư hi n hành.
  3. d. Ch d ti n lương làm thêm gi : i tư ng làm thêm gi ngoài gi tiêu chuNn (n u có) ư c tr lương theo qui nh t i Thông tư s 10/L TBXH-TT ngày 19/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. . Ch ăn gi a ca: ư c áp d ng ch ăn gi a ca theo hư ng d n t i Thông tư s 15/1999/BL TBXH- TT ngày 22/6/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. e. Ch thi u nư c ng t: ư c áp d ng ch thi u nư c ng t theo quy nh t i ph n II, Thông tư s 06/LB- TT ngày 28/02/1997 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n ch b i dư ng i v i công nhân, viên ch c m t s ngành ngh c bi t trong doanh nghi p. f. Ngoài các ch nêu trên, các i tư ng ư c trang c p các trang b b o h lao ng, thu c men y t và phương ti n b o v cá nhân, trang c p l u b t ho c chi phí xây d ng lán tr i m b o sinh ho t bình thư ng h ng ngày và hư ng quy n l i b o hi m xã h i và b o hi m y t theo qui nh hi n hành. B. i v i h s quan, chi n s l c lư ng vũ trang hư ng sinh ho t phí quy nh t i ti t b, i m 1, ph n I: ư c hư ng ph c p khu v c ph c p c bi t qui nh t i i m 2, m c A, ph n II c a Thông tư này. C. i v i các i tư ng quy nh t i ti t c, i m 1, ph n I làm vi c t i các Văn phòng Ban ch o phân gi i, c m m c biên gi i: 1. Ch ti n lương theo ng ch, b c và các kho n ph c p lương th c hi n theo qui nh hi n hành (Ngh nh s 25/CP và Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph qui nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p, l c lư ng vũ trang và trong các doanh nghi p). 2. Nh ng ngày tr c ti p làm vi c trên hi n trư ng biên gi i, ư c áp d ng các ch như ngư i lao ng tr c ti p th c hi n vi c phân gi i, c m m c qui nh l i các i m 2, 3, m c A, ph n II, Thông tư này. Riêng ch ph c p lưu ng ư c thay b ng ch công tác phí. Ngoài các ch quy nh i v i các i tư ng t i m c A, B, C nêu trên, ngư i lao ng tr c ti p ho c tham gia ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n Vi t Nam - Trung Qu c ư c b trí phương ti n ho c thanh toán ti n tàu, xe ngh phép h ng năm m t lư t i và v t a phương n nơi làm vi c. D. i v i lao ng thuê, mư n t i a phương ph c v cho vi c phân gi i, c m m c biên gi i: Khi có nhu c u thuê mư n lao ng t i a phương ph c v tr c ti p cho vi c phân gi i, c m m c, cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v phân gi i, c m m c ph i th c
  4. hi n ký k t h p ng lao ng v i t ng ngư i lao ng theo pháp lu t lao ng qui nh. Các ch tho thu n trong h p ng lao ng bao g m: 1. Giá ti n công lao ng theo lo i công vi c th c t t i a phương do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Tài chính - V t giá quy nh (trong giá ti n công lao ng bao g m c ti n b o hi m xã h i b ng 15% ti n công). 2. Trong th i gian th c hi n h p ng lao ng ngư i lao d ng ngh m au ư c hư ng tr c p b ng 75% m c ti n công ghi trong h p ng lao ng. Th i gian ngh m ư c hư ng tr c p t i a không quá 12 ngày/tháng; 3. ư c s d ng trang b b o h lao ng và các phương ti n b o v cá nhân theo qui nh hi n hành. 4. Trư ng h p ngư i lao ng b tai n n lao ng (trong khi th c hi n công vi c theo h p ng, trên ư ng i và v t nơi n nơi làm vi c): ư c ngư i s d ng lao ng thanh toán các kho n chi phí v y t và 100% ti n công trong th i gian i u tr t i cơ s y t . Sau khi n nh thương t t ư c gi i thi u i giám nh xác nh m c suy gi m kh năng lao ng t i H i ng giám nh y khoa c a B Y t . N u m c suy gi m t 5% n 10% thì ư c tr c p m t l n b ng 06 tháng ti n lương t i thi u do Nhà nư c qui nh t i th i i m chi tr , t trên 10% n 20% thì ư c tr c p m t l n b ng 09 tháng ti n lương t i thi u, t trên 20% n 30% thì ư c tr c p m t l n b ng 12 tháng ti n lương t i thi u; t 31% tr lên thì c tăng thêm 1% ư c c ng thêm 0,5 tháng lương t i thi u; 5. Trư ng h p ngư i lao ng b ch t do tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p trong th i gian th c hi n công vi c theo h p ng thì thân nhân lo mai táng ư c tr c p ti n mai táng b ng 8 tháng lương t i thi u và ư c tr c p m t l n b ng 5 tháng ti n lương t i thi u do Nhà nư c qui nh; 6. Ngoài vi c gi i quy t quy n l i khi b tai n n lao ng, n u ngư i lao d ng b tai n n lao ng b khuy t t t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng do b tai n n lao ng, bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng lao ng, khi n cho lao ng, sinh ho t, h c t p g p nhi u khó khăn thì ư c hư ng các ch theo qui nh c a pháp lu t i v i ngư i tàn t t. III. T CH C TH C HI N: 1. Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v phân gi i, c m m c ph i th c hi n vi c d toán, c p phát, chi tr , quy t toán các ch qui nh t i ph n II, Thông tư này theo qui nh t i Thông tư s 11/2002/TT-BTC ngày 31/01/2002 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí ph c v công tác phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n Vi t Nam - Trung Qu c. Trong khi l p d toán lưu ý i v i các i tư ng dư c i u ng ho c bi t phái ang hư ng ch ph c p khu v c, ph c p thu hút th p hơn qui nh c a Thông tư này thì trong th i gian làm nhi m v phân gi i, c m m c áp d ng theo qui nh t i Thông tư này. 2. Các B , ngành, a phương có lao ng tr c ti p tham gia ho c ph c v công vi c phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n Vi t Nam - Trung Qu c, căn c vào qui nh c a Thông tư này có trách nhi m ch o và t ch c th c hi n.
  5. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v Liên B gi i quy t. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng Nguy n Th H ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản