Thông tư liên tịch số 100/2003/TTLT-BQP-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 100/2003/TTLT-BQP-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 100/2003/TTLT-BQP-BTC-BYT về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ Tài Chính- Bộ Quốc Phòng- Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 100/2003/TTLT-BQP-BTC-BYT

  1. B QU C PHÒNG-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 100/2003/TTLT-BQP- Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2003 BTC-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CÔNG TÁC QU N LÝ, CHĂM SÓC, I U TRN, TƯ V N NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN NHI M HIV/AIDS TRONG NHÀ T M GI , TR I T M GIAM, TR I GIAM DO B QU C PHÒNG QU N LÝ B QU C PHÒNG - B TÀI CHÍNH - B YT Căn c Ngh nh s 89/1998/N -CP ngày 07-11-1998 c a Chính ph v vi c ban hành qui ch t m gi , t m giam. Căn c Ngh nh s 60/CP ngày 16-9-1993 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch tr i giam. th c hi n t t công tác qu n lý, chăm sóc, i u tr , tư v n ngư i b t m giam, ph m nhân b nhi m HIV/AIDS trong Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam do B Qu c phòng qu n lý, Liên b Qu c phòng, Tài chính, Y t th ng nh t hư ng d n m t s n i dung sau: I. V CÔNG TÁC QU N LÝ NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN NHI M HIV/AIDS. 1. Khi ki m tra s c kho ti p nh n vào nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam thì ngư i b t m giam, ph m nhân ph i khai báo rõ ti n s s d ng ma tuý, m i dâm và HIV/AIDS. Riêng trư ng h p trong di n có nguy cơ lây nhi m HIV/AIDS cao (nghi n hút, tiêm chính ma tuý, m i dâm…) u ph i xét nghi m máu, tư v n trư c và sau xét nghi m phát hi n HIV. Nh ng trư ng h p phát hi n có k t qu HIV dương tính thì Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam l p h sơ b nh án riêng theo dõi, qu n lý và th c hi n các bi n pháp c n thi t khác nh m ngăn ch n, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 2. i v i ngư i b t m giam nhi m HIV/AIDS thì b trí giam gi ph i tuân theo các qui nh t i kho n 1, kho n 2 i u 15 qui ch v t m gi , t m giam ban hành kèm theo Ngh nh s 89/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph . i v i ngư i b nhi m HIV/AIDS là ph m nhân không nh t thi t ph i b trí thành i qu n lý, c i t o, h c t p, ch a b nh riêng. 3. Nghiêm c m vi c tung tin th t thi t v tình tr ng nhi m HIV/AIDS trong Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam và ưa tin bàn lu n vô căn c v tình tr ng b nh HIV/AIDS ngư i khác. Nghiêm c m ngư i b t m giam, ph m nhân xăm tr , s d ng các ch t gây nghi n, bơm kim tiêm. Nghiêm c m ngư i b t m giam, ph m nhân
  2. b nhi m HIV/AIDS có hành vi gây lây nhi m cho ngư i khác ho c e d a gây lây nhi m cho ngư i khác dư i b t c hình th c nào. 4. Khi i u chuy n ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS n nơi giam gi m i, nơi giam gi cũ ph i có trách nhi m bàn giao h sơ, b nh án, tài li u có liên quan cho ơn v ti p nh n ti p t c theo dõi qu n lý. Cán b y t Nhà t m gi , tr i t m giam, Tr i giam khi ưa ngư i b t m giam, ph m nhân b nhi m HIV/AIDS n b nh vi n, cơ s y t khám và i u tr ph i trao i, cung c p thông tin v tình tr ng b nh t t v i bác s chuyên khoa c a b nh vi n, cơ s y t nơi ti p nh n bi t có k ho ch qu n lý i u tr . 5. Ph m nhân b nhi m HIV/AIDS ư c gi i quy t cho g p v ho c ch ng trong th i gian 24 gi theo qui nh c a pháp lu t thì Tr i giam, Tr i giam có trách nhi m tư v n h có bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 6. i v i ph m nhân nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS n u i u ki n, tiêu chuNn qui nh c a pháp lu t thì Giám th Tr i giam, tr i t m giam l p h sơ ngh c p có thNm quy n t m ình ch thi hành án, ngh gi m th i h n ch p hành hình ph t tù i v i ngư i m c b nh hi m nghèo. i v i ngư i b t m giam nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS mà ph m các t i không thu c lo i t i c bi t nghiêm tr ng, không có kh năng ph m t i m i, không gây tr ng i cho vi c i u tra, truy t , xét x thì Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam l p h sơ báo cáo cơ quan th lý ( i u tra, truy t t xét x ) xem xét thay i bi n pháp ngăn ch n, giao cho gia ình b o lãnh theo qui nh c a pháp lu t. 7. Khi ngư i b t m giam nhi m HIV/AIDS ư c thay i bi n pháp ngăn ch n t m giam b ng bi n pháp ngăn ch n khác, ư c tr t do theo qui nh c a pháp lu t ho c 2 tháng trư c khi ph m nhân b nhi m HIV/AIDS h t h n ch p hành quy t nh thi hành án ph t tù tr v nơi cư trú thì Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ngư i ph trách trung tâm y t nơi ngư i b t m giam, ph m nhân v cư trú cũng như gia ình h bi t ch ng qu n lý và tư v n cho h . 8. Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Tr i giam có trách nhi m thông báo cho cán b , chi n s , công nhân viên qu c phòng tr c ti p qu n lý như: Tr c tr i, Qu n giáo, Quân y .. bi t ngư i b nhi m HIV/AIDS thu c ph m vi mình qu n lý. Cán b , chi n s , công nhân viên qu c phòng công tác Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam ư c phân công theo dõi, qu n lý, chăm sóc, i u tr , tư v n cho ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS không ư c phân bi t i x và ph i tuy t i gi bí m t cho h , không trao i v i ngư i không có trách nhi m. II. V CÔNG TÁC CHĂM SÓC, I U TRN, TƯ V N CHO NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN NHI M HIV/AIDS. 1. Ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV nhưng chưa có bi u hi n AIDS thì không áp d ng ch ch a b nh, nhưng Nhà t m giam, Tr i t m giam, Tr i giam ph i thư ng xuyên theo dõi di n bi n tâm lý và ph i h p v i trung tâm y t qu n,
  3. huy n, th xã, th tr n, thành ph thu c t nh nơi g n nh t theo dõi s c kho , làm t t công tác tư v n, giúp ngư i ó hi u và phòng ch ng lây truy n sang ngư i khác. Các trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có trách nhi m ph i h p v i Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam quân s óng trên a bàn theo dõi s c kho , tư v n cho ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS và xét nghi m máu, tư v n trư c và sau xét nghi m phát hi n nhi m HIV/AIDS khi ư c ngh . 2. Trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV ã giai o n bi u hi n lâm sàng b nh AIDS thì ư c khám và ch a b nh t i Tr i t m giam, Tr i giam, b nh xá c a B ch huy quân s t nh (nơi có Nhà t m gi . Ch ăn u ng c p phát thu c, b i dư ng do quân y ch nh theo b nh lý. Các kho n chi th c hi n theo Thông tư s 12/TTLB c a B N i v - Qu c phòng - Y t - Lao ng thương binh và xã h i ngày 20/12/1993 v hư ng d n th c hi n ch ăn, m c, , t ch c phòng, ch a b nh, phòng ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p cho ph m nhân và Thông tư s 01/NV- QP - TC - YT ngày 02/3/1994 liên B N i v - Qu c phòng - Tài chính - Y t v vi c hư ng d n ch ăn, m c, , sinh ho t, t ch c phòng, ch ng d ch b nh, khám, ch a b nh cho ngư i b t m gi , t m giam (Riêng ch ăn th c hi n theo Quy t nh s 3089/2000/Q -BQP ngày 21/12/2000 c a B trư ng B Qu c phòng). Ngoài ra còn ư c chi theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 51/2002/TTLT-BTC- BYT ngày 03/6/2002 c a B Tài chính và B Y t v vi c hư ng d n n i dung và m c chi c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. Cán b , chi n s , công nhân viên qu c phòng, Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Tr i giam ph i ch p hành nghiêm ch nh qui nh chuyên môn v chNn oán và i u tr nhi m HIV/AIDS theo Quy t nh s 1451/2000/Q -BYT ngày 8-5-2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành hư ng d n chNn oán và i u tr nhi m HIV/AIDS Vi t Nam và Quy t nh s 2557/Q ngày 26/12/1996 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành qui nh chuyên môn v x lý nhi m HIV/AIDS; th c hi n t t công tác d phòng ph c p tránh lây chéo và tránh lây nhi m HIV khi chăm sóc, i u tr ngư i b nh HIV/AIDS. 3. Trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS m c b nh nhi m trùng cơ h i th n ng n u ngoài kh năng i u tr c a b nh xá Tr i t m giam, Tr i giam thì ư c ưa n b nh vi n, cơ s y t c a Nhà nư c i u tr . M c b nh nhi m trùng cơ h i thu c chuyên khoa nào thì chuyên khoa ó ph i ti p nh n i u tr . Nghiêm c m vi c t ch i khám, ch a b nh cho ngư i nhi m HIV/AIDS. Kinh phí khám, ch a b nh do Nhà t m gi , Tr i giam, Tr i tam giam thanh toán v i cơ s khám ch a b nh. Kinh phí này do ngân sách Nhà nư c c p, Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam có trách nhi m b o v , canh gi ngư i b nhi m HIV/AIDS do ơn v mình qu n lý trong th i gian i u tr t i cơ s khám, ch a b nh. 4. Khi có ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS t vong thì vi c khám xét t thi, x lý m u v t và mai táng thì hài ph i tuân theo qui nh t i Quy t nh s 2557/Q -BYT ngày 26-12-1996 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành qui nh chuyên môn v x lý nhi m HIV/AIDS và qui nh t i các văn b n qui ph m pháp lu t hi n hành i v i t ng lo i i tư ng. Trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân nhi m HIV/AIDS t vong mà nguyên nhân ư c xác nh trên lâm sàng và xét nghi m làm do AIDS thì không ph i trưng c u giám nh pháp y. Kinh phí cho vi c chôn c t do ngân sách Nhà nư c c p bao g m: m t quan tài b ng g thư ng, m t b
  4. qu n áo m i, 4m v i li m, rư u ho c c n làm v sinh khi li m xác, hư ng, n n và m t kho n ti n b ng 100kg g o t trung bình (theo th i giá t i a phương) chi phí cho vi c t ch c chôn c t. Ngoài ra còn ư c chi hương, hoa, n n thăm vi ng, chi h tr làm công tác v sinh phòng d ch theo m c chi t i Thông tư Liên t ch s 51/20002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002. 5. Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam ph i thư ng xuyên t ch c các bi n pháp thông tin: giáo d c, truy n thông ngư i b t m giam, ph m nhân hi u và th c hi n các bi n pháp phòng, tránh lây nhi m HIV/AIDS ưa vi c giáo d c phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS vào n i dung giáo d c thư ng xuyên c a Nhà t m gi , Tr i t m giam, Tr i giam. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u phát hi n vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v B Qu c phòng, B Tài chính, B Y t gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B QU C PHÒNG B TÀI CHÍNH B YT TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn ư c Tr n Văn Tá Ph m M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản