Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN- NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 101/2001/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 20 tháng 12 năm 2001 BNNPTNT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B NÔNG NGHI P VÀ PTNT S 101/2001/TTLT-BTC- BNN&PTNT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C U TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH GI NG CÂY TR NG, V T NUÔI VÀ GI NG CÂY LÂM NGHI P Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12/1996 c a Chính ph "Quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c", Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph "S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph " Căn c Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p th i kỳ 2000-2005. Liên B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i kinh phí Ngân sách Nhà nư c u tư cho chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p như sau: 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1.1. Kinh phí Ngân sách Nhà nư c u tư cho chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p theo n i dung quy nh t i i m 1, i u 3 Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10/12/1999 c a Th tư ng Chính ph trên cơ s tài, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1.2. Kinh phí th c hi n các tài, d án gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do ngân sách Trung ương b o m. Kinh phí th c hi n các tài, d án gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do ngân sách a phương b o m. 1.3. Kinh phí th c hi n chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p hàng năm ư c l p, ch p hành và quy t toán theo úng quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. 2. N i dung chi:
  2. 2.1. i v i các tài, d án do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c th c hi n; bao g m các kho n chi: - Nghiên c u khoa h c v gi ng bao g m: Nghiên c u lai t o, ch n l c th nghi m, kh o nghi m khu v c hoá các gi ng m i, công nh n gi ng m i, i u tra xác nh gi ng và ph c tráng l i nh ng gi ng có c tính t t... - Lưu gi ngu n gen cây tr ng và v t nuôi t i các Vi n, Trung tâm nghiên c u nông lâm nghi p. - S n xu t gi ng g c, gi ng siêu nguyên ch ng, gi ng nguyên ch ng, cây u dòng ( i v i gi ng cây tr ng và gi ng cây lâm nghi p); gi ng c ky, gi ng ông bà ( i v i gi ng v t nuôi). Hoàn thi n công ngh và quy trình s n xu t gi ng (n u có). - Nh p ngu n gen và nh ng gi ng m i, nh p công ngh s n xu t gi ng c n thi t ti p thu nhanh nh ng thành t u khoa h c k thu t c a th gi i. - T p hu n k thu t s n xu t gi ng m i trong và ngoài nư c cho cán b s n xu t gi ng g n v i t ng d án c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ChuNn b u tư và u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b ho c nâng c p tăng cư ng năng l c nghiên c u, ng d ng v gi ng cho m t s Vi n, Trung tâm, Tr m, Tr i theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ch o, ki m tra, giám sát, sơ k t, t ng k t th c hi n chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p. - Các kho n chi liên quan khác tr c ti p n gi ng. 2.2. i v i các tài, d án do a phương t ch c th c hi n: bao g m các kho n chi: - Nghiên c u khoa h c v gi ng, bao g m: Nghiên c u lai t o, ch n l c, th ngi m, kh o nghi m khu v c hoá các gi ng m i, công nh n gi ng m i, i u tra xác nh gi ng và ph c tráng l i nh ng gi ng có c tính t t... - Lưu gi ngu n gen cây tr ng và v t nuôi t i các Trung ương, Tr m, Tr i s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p. - S n xu t gi ng g c, gi ng siêu nguyên ch ng, gi ng nguyên ch ng, cây u dòng ( i v i cây tr ng và gi ng cây lâm nghi p); gi ng c k , gi ng ông bà ( i v i gi ng v t nuôi). Hoàn thi n công ngh và quy trình s n xu t gi ng phù h p v i a phương (n u có). - T p hu n k thu t s n xu t gi ng cho cán b làm công tác gi ng, t ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t gi ng c a a phương. - ChuNn b u tư và chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b , tài s n ho c nâng c p m t s Trung tâm, Tr m, Tr i gi ng nâng cao năng l c nghiên c u, ng d ng v gi ng theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  3. - H tr m t ph n cho vi c s n xu t các lo i gi ng òi h i k thu t cao h tr các h nông dân nghèo có i u ki n có gi ng m i, gi ng t t ưa vào s n xu t. H tr tinh và d ng c ph i gi ng t t v bò s a, bò th t và các lo i gia súc khác. M c h tr c th do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Trư ng h p a phương có nhu c u nh p ngu n gen và nh ng gi ng m i c n thi t có kh năng thích nghi s n xu t r ng rãi và có kh năng xu t khNu mà trong nư c chưa có, ph i l p d án ư c U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t, sau khi có ý ki n tham gia c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. V ngu n kinh phí: 3.1. Chi nghiên c u khoa h c v gi ng, chi lưu gi ngu n gen cây tr ng, v t nuôi và cây lâm nghi p t i các Vi n. trung tâm nghiên c u, các Tr m, Tr i s n xu t nông lâm nghi p, b trí t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c. 3.2. Chi chuNn b u tư, chi u tư xây d ng cho các d án gi ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, b trí t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n. 3.3. Các n i dung chi khác c a công tác phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng lâm nghi p, b trí t ngu n kinh phí s nghi p kinh t . 4. V l p d toán, c p phát và thanh toán kinh phí: Vi c l p, ch p hành và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t , kinh phí nghiên c u khoa h c u tư cho chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng lâm nghi p th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c" i v i v n u tư xây d ng cơ b n ư c qu n lý, c p phát thanh toán theo quy nh t i Thông tư s 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n Ngân sách Nhà nư c". 5. V thu h i s n phNm: 5.1. Các d án gi ng thu c chương trình gi ng th c hi n b ng ngu n ngân sách nhà nư c (Trung ương và a phương), toàn b gi ng s n xu t ra cung c p cho các a phương, các t ch c, cơ s và cá nhân ph i thu h i theo giá th trư ng, trên cơ s hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( i v i d án gi ng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), S Nông nghi p và PTNT ( i v i d án gi ng thu c a phương). Trư ng h p c bi t nh ng gi ng chưa có bán trên th trư ng, giá bán ra do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ( i v i d án gi ng thu c B Nông nghi p và PTNT), S Nông nghi p và PTNT trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh giá bán ( i v i d án gi ng thu c a phương). Toàn b s ti n thu h i n p Ngân sách Nhà nư c; Riêng i v i ơn v s nghi p ti n thu h i ư c l i 30% b sung kinh phí ho t ng c a ơn v tăng cư ng cơ s v t ch t ph c v nghiên c u khoa h c, s còn l i 70% ơn v n p Ngân sách Nhà nư c.
  4. 5.2. Trư ng h p s n phNm gi ng c a ơn v ư c gi làm gi ng cho giai o n sau thì không tính kinh phí mua gi ng cho giai o n sau. i v i gi ng c k , gi ng ông bà, s n xu t trong nư c ho c nh p v nuôi gi , ch n l c, lai t o gi ng, các ơn v th c hi n theo dõi như tài s n c nh. 5.3. i v i ph n kinh phí do ngân sách a phương h tr cho các h nông dân nghèo có gi ng m i, gi ng t t ưa vào s n xu t; H tr tinh, d ng c ph i h p gi ng t t v bò s a, bò th t thì không ph i hoàn tr kinh phí ã ư c ngân sách a phương h tr . 5.4. i v i thu h i s n phNm t ngu n nghiên c u khoa h c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 13/2/2001 c a Liên t ch B Tài chính - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n qu n lý tài chính i v i ngu n kinh phí thu h i t các nhi m v khoa h c, công ngh . 6. Công tác báo cáo, ki m tra: - nh kỳ quý, năm, các ch d án gi ng ph i g i báo cáo tình hình th c hi n d án cho B Nông nghi p và PTNT và B Tài chính ( i v i d án thu c B Nông nghi p và PTNT), báo cáo v S Nông nghi p và PTNT, S Tài chính - V t giá ( i v i d án gi ng thu c a phương). S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n các d án gi ng thu c chương trình gi ng c a a phương báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Nông nghi p và PTNT ph i h p v i cơ quan Tài chính cùng c p t ch c ki m tra nh kỳ, ho c t xu t v tình hình th c hi n và s d ng kinh phí chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p m b o s d ng kinh phí úng m c ích, có hi u qu . - nh kỳ cu i năm và khi k t thúc d án, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Nông nghi p và PTNT t ch c nghi m thu theo giai o n, và k t thúc d án làm cơ s quy t toán kinh phí. 7. T ch c th c hi n: Thông tư này th c hi n i v i các tài, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t thu c chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p th i kỳ 2000- 2005 theo Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10/12/1999 c a Th tư ng Chính ph . i v i các tài d án gi ng c a các B , cơ quan Trung ương th c hi n theo Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10/12/1999 c a Th tư ng Chính ph ư c áp d ng ch tài chính quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v Liên B nghiên c u s a i cho phù h p. Bùi Bá B ng Nguy n Th Kim Ngân
  5. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản