Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do Bộ Tài Chính - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH D C TH THAO Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 106/2006/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2006 UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN T CH QUY NNH CH CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GI I THI U TH THAO Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c. Liên t ch B Tài chính - U ban Th d c th thao quy nh ch chi tiêu tài chính cho các gi i thi u th thao t ch c t i Vi t Nam như sau: I - QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Thông tư này quy nh ch chi tiêu tài chính áp d ng cho các gi i thi u th thao trong nư c và các gi i thi u th thao qu c t chính th c t ch c t i Vi t Nam ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c a ngành th d c th thao quy t nh (tr các gi i thi u bóng á thu c h th ng gi i thi u c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam), sau ây g i t t là gi i thi u th thao bao g m: 1.1- Các gi i thi u th thao c p qu c gia: - i h i th d c th thao toàn qu c, - Gi i thi u th thao c p qu c gia c a t ng môn th thao; - Gi i thi u th thao dành cho ngư i khuy t t t toàn qu c; 1.2- Các gi i thi u c p khu v c, t nh và thành ph tr c thu c trung ương: - i h i th d c th thao c p t nh; - Gi i thi u th thao c p t nh c a t ng môn th thao; - H i thi th thao qu n chúng khu v c, c p t nh. - Gi i thi u th thao dành cho ngư i khuy t t t.
  2. 1.3- Gi i thi u th thao qu c t chính th c t ch c t i Vi t Nam (tr các i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i). Ngoài các gi i thi u th thao trên, nh ng gi i th thao khác do B , ngành, a phương t ch c s căn c vào Thông tư này quy nh m c chi c th cho phù h p v i tình hình th c t c a B , ngành, a phương. 2. i tư ng áp d ng: a) Thành viên Ban ch o, Ban t ch c i h i th d c th thao, h i thi th thao; b) Thành viên Ban t ch c và các ti u ban chuyên môn t ng gi i thi u; c) Tr ng tài, giám sát i u hành các gi i thi u; d) V n ng viên, hu n luy n viên; e) Công an, y t , b o v , nhân viên ph c v t i các i m thi u. II - NH NG QUY Đ NH C TH 1. N i dung chi: - Chi ăn, chi ti n thư ng iv iv n ng viên, hu n luy n viên; - Chi ti n t u xe i v , ti n thuê ch cho các i tư ng quy nh t i i m 2 ph n I "Quy nh chung" c a Thông tư này. - Chi ti n ăn, chi b i dư ng làm nhi m v cho thành viên Ban ch o, Ban t ch c, các ti u ban chuyên môn, tr ng tài và giám sát; - Chi b i dư ng cho cán b , nhân viên y t , công an, l c lư ng làm nhi m v tr t t , b o v và nhân viên ph c v khác; - Chi thuê a i m, ti n i n, nư c t i a i m thi u; - Chi i l i, thuê phương ti n v n chuy n, máy móc thi t b ph c v công tác t ch c gi i; - Chi t ch c l khai m c, trang trí, tuyên truy n, b m c, h p Ban t ch c, t p hu n tr ng tài, h p báo; - Chi in vé, gi y m i, biên b n, báo cáo k t qu thi u; - Chi làm huy chương, c , cúp; - Các kho n chi khác có liên quan n vi c t ch c gi i. 2. M c chi:
  3. 2.1 i v i các gi i thi u th thao trong nư c: 2.1.1 Chi ti n ăn: a/ Ti n ăn trong quá trình t ch c gi i cho các i tư ng ư c quy nh t i i m a, b, c m c 2 ph n I "Quy nh chung" c a Thông tư này: (bao g m c th i gian t i a 2 ngày trư c làm công tác chuNn b t p hu n tr ng tài và 1 ngày sau thi u) như sau: - i v i các gi i thi u c p qu c gia (k c chính th c và m r ng): Không quá 45.000 ng/ngư i/ngày. - i v i các gi i thi u c p khu v c và t nh, thành ph tr c thu c trung ương: T 20.000 ng/ngư i/ngày - 40.000 ng/ngư i/ngày. i v i các i tư ng thu c di n hư ng lương t ngân sách nhà nư c ã ư c m b o ch chi ti n ăn trong th i gian tham d gi i thi u th thao s không ư c thanh toán ph c p ti n ăn theo quy nh t i ch công tác phí trong th i gian tham d gi i thi u th thao. b/ Ti n ăn c a v n ng viên, hu n luy n viên th c hi n theo Thông tư liên t ch s 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 c a Liên B Tài chính-U ban Th d c Th thao hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao và các văn b n s a i, b sung ho c thay th (n u có). 2.1.2 Ti n b i dư ng làm nhi m v th c t t ng ngày, bu i (ho c tr n i v i các môn Bóng chuy n, Bóng ném, Bóng r , Bóng nư c, C u mây, Qu n v t): Ti n b i dư ng làm nhi m v th c t ư c tính theo ngày làm vi c, ho c theo bu i thi u, tr n u. i v i các i tư ng mà ti n b i dư ng không tính ư c theo ngày làm vi c mà tính theo bu i thi u, ho c tr n u, thì m c thanh toán ti n b i dư ng ư c tính theo th c t , nhưng t i a không ư c vư t quá 2 bu i ho c 2 tr n u/ngư i/ngày (trư ng h p c bi t n u vư t quá m c trên, Ban T ch c gi i ph i trình c p có thNm quy n quy t nh trong ph m vi d toán ã ư c phê duy t). a/ i v i các gi i thi u c p qu c gia (k c chính th c và m r ng): - Trư ng, phó Ban ch o, Ban t ch c; Trư ng, phó các ti u ban chuyên môn; thành viên Ban ch o, Ban t ch c: 80.000 ng/ngư i/ngày. - Thành viên các ti u ban chuyên môn: 60.000 ng/ngư i/ngày. - Giám sát, tr ng tài chính: 50.000 ng/ngư i/bu i. - Thư ký, tr ng tài khác: 40.000 ng/ngư i/bu i. - B ph n y t : 30.000 ng/ngư i/bu i. - L c lư ng c nh sát giao thông làm nhi m v d n ư ng theo yêu c u riêng c a m t gi i thi u th thao (n u có); L c lư ng làm nhi m v tr t t , b o v , nhân viên, ph c v : 25.000 ng/ngư i/bu i.
  4. b/ i v i các gi i thi u c p khu v c và t nh, thành ph tr c thu c TW: - Trư ng, phó Ban ch o, Ban t ch c; Trư ng, phó các ti u ban chuyên môn; thành viên Ban ch o, Ban t ch c: 25.000 - 50.000 ng/ngư i/ngày. -Thành viên các ti u ban chuyên môn: 20.000 - 40.000 ng/ngư i/ngày. - Giám sát, tr ng tài chính: 25.000 - 40.000 ng/ngư i/bu i. - Thư ký, tr ng tài khác: 20.000 - 30.000 ng/ngư i/bu i. - B ph n y t : 15.000 - 25.000 ng/ngư i/bu i. - L c lư ng làm nhi m v tr t t , b o v , nhân viên ph c v : 10.000 – 20.000 ng/ngư i/bu i. 2.1.3. M c chi t ch c ng di n, di u hành i v i các i h i th d c th thao toàn qu c và c p t nh như sau: a/ Chi sáng tác, dàn d ng, o di n các màn ng di n: thanh toán theo h p ng kinh t gi a Ban t ch c v i các t ch c ho c cá nhân, m c chi căn c Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11/6/2002 c a Chính ph v vi c quy nh ch nhu n bút và Thông tư liên t ch s 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 gi a B Văn hoá Thông tin và B Tài chính v vi c hư ng d n chi tr ch nhu n bút, trích l p và s d ng qu nhu n bút cho m t s tác phNm ư c quy nh t i Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11/6/2002 c a Chính ph . b/ B i dư ng i tư ng tham gia ng di n, di u hành, x p hình, x p ch : - Ngư i t p: + T p luy n: 10.000 - 15.000 ng/ngư i/bu i. + T ng duy t (t i a 2 bu i): 15.000 - 25.000 ng/ngư i/bu i. + Chính th c: 30.000 - 50.000 ng/ ngư i/bu i. - Giáo viên qu n lý, hư ng d n: 20.000 - 40.000 ng/ngư i/bu i. 2.2. i v i các gi i thi u th thao qu c t chính th c ư c t ch c t i Vi t Nam: a/ Ti n ăn trong quá trình t ch c gi i: (bao g m c th i gian t i a 2 ngày trư c làm công tác chuNn b t p hu n tr ng tài và 1 ngày sau thi u) như sau: - i v i thành viên Ban ch o, Ban t ch c, các ti u ban chuyên môn, tr ng tài và giám sát ngư i Vi t Nam: Th c hi n theo ch t ch c các gi i thi u th thao trong nư c c p qu c gia. - i v i các quan ch c, tr ng tài, giám sát ngư i nư c ngoài: Th c hi n theo th c t nhưng không ư c vư t quá ch ti p khách nư c ngoài c a Nhà nư c quy nh t i
  5. Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và các văn b n s a i, b sung ho c thay th (n u có). b/ Ti n b i dư ng làm nhi m v th c t t ng ngày, bu i (ho c tr n c a các môn Bóng chuy n, Bóng ném, Bóng r , Bóng nư c, C u mây, Qu n v t): - i v i các quan ch c, giám sát, tr ng tài ngư i nư c ngoài: ư c hư ng ch theo quy nh c a các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c t . - Trư ng, phó Ban ch o, Ban t ch c (ngư i Vi t Nam): 120.000 ng/ngư i/ngày. - Giám sát, tr ng tài chính (ngư i Vi t Nam): 75.000 ng/ngư i/ngày. - Các i tư ng khác (ngư i Vi t Nam) ư c hư ng theo ch t ch c các gi i thi u th thao c p qu c gia. c/ Ti n thuê phiên d ch cho ngư i nư c ngoài (n u có): không quá 200.000 ng/ngư i/ngày. d/ Ti u tàu xe, ch cho các quan ch c, tr ng tài, giám sát ngư i nư c ngoài: Th c hi n theo th c t nhưng không ư c vư t quá ch ti p khách nư c ngoài c a Nhà nư c quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và các văn b n s a i, b sung ho c thay th (n u có). 2.3 i v i các gi i thi u th thao do các Liên oàn, Hi p h i th thao t ch c t i Vi t Nam: - V nguyên t c, các Liên oàn, Hi p h i th thao t cân i kinh phí t ch c gi i. - V ch chi tiêu tài chính cho các gi i thi u th thao này: ư c v n d ng theo ch chi tiêu t ch c các gi i thi u th thao c p qu c gia. - Vi c h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c i v i các Liên oàn, Hi p h i th thao (n u có) ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/01/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ngân sách Nhà nư c h tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c. 3. Các kho n chi khác: - Ti n tàu xe i v , ti n thuê ch cho các i tư ng nêu t i i m 2 ph n I "Quy nh chung" c a Thông tư này th c hi n theo Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh iv i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c và các văn b n s a i, b sung ho c thay th (n u có).
  6. - Ti n thư ng v n ng viên, hu n luy n viên th c hi n theo Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao. - Các kho n chi cho in n, huy chương, c , cúp, trang ph c, o c , khai m c, b m c: tuỳ theo quy mô, tính ch t gi i chi phù h p v i ngu n thu và ngu n kinh phí ư c ngân sách nhà nư c c p. ng th i, căn c theo ch hi n hành, hoá ơn, ch ng t h p pháp, h p l và ư c c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. - Trư ng h p m t ngư i ư c phân công nhi u nhi m v khác nhau trong quá trình i u hành t ch c gi i ch ư c hư ng m t m c b i dư ng cao nh t. - Các kho n chi khác không quy nh t i Thông tư này thì th c hi n theo các quy nh chi tiêu tài chính hi n hành. 4. Ngu n kinh phí: 4.1. Kinh phí chi tr cho các ch quy nh t i Thông tư này ư c m b o t các ngu n: - Ngu n thu bán vé xem thi u. - Ngu n thu tài tr , qu ng cáo, bán b n quy n phát thanh, truy n hình. - Ngu n ngân sách nhà nư c. - Ngu n thu khác 4.2. Kinh phí chi tr cho các ch quy nh t i Thông tư này t các ngu n thu huy ng ư c và ngu n ngân sách nhà nư c theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành, theo nguyên t c: - Cơ quan ch trì t ch c gi i thi u th thao ch u trách nhi m cân i ngu n kinh phí m b o cho công tác t ch c gi i, g m: Chi phí thuê sân bãi, thông tin, tuyên truy n, tr ng tài, làm huy chương, c , cúp, công an, b o v , y t , duy trì ho t ng c a Ban t ch c (chi phí i l i, thuê ch ngh , chi ti n ăn, ti n b i dư ng làm nhi m v theo ch quy nh) trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao và các ngu n thu huy ng ư c, Ngân sách trung ương không chi h tr cho vi c t ch c gi i. - Cơ quan c v n ng viên tham gia thi u ch u trách nhi m cân i ngu n kinh phí cho vi c i l i, ăn, thuê ch ngh , b o hi m tai n n, chăm sóc, khám, ch a b nh, kh c ph c tai n n,.. cho v n ng viên, hu n luy n viên và các cán b tr c thu c oàn th thao ư c c tham gia thi u. 5. Công tác l p d toán, qu n lý và quy t toán kinh phí: 5.1. Hàng năm, căn c vào chương trình, k ho ch t ch c các gi i thi u th thao, ngu n thu d ki n t bán vé xem thi u, tài tr , qu ng cáo, bán b n quy n phát thanh, truy n hình,… (n u có), cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các
  7. c p l p d toán chi ngân sách cho các gi i thi u th thao do c p mình t ch c trình c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành. 5.2. Căn c vào d toán chi NSNN ã ư c c p có thNm quy n giao, U ban Th d c Th thao và các a phương phân b và giao d toán chi t ch c các gi i thi u th thao cho các ơn v th c hi n theo quy nh. 5.3. Trư c khi t ch c các gi i thi u th thao, Ban t ch c các gi i thi u th thao l p d toán chi ti t g i c p có thNm quy n xem xét, phê duy t và t ch c chi tiêu trong ph m vi d toán ư c duy t. 5.4. Kho n chi tiêu cho các gi i thi u th thao ư c h ch toán vào các m c tương ng theo chương, lo i, kho n quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 5.5. Sau khi k t thúc gi i 15 ngày, Ban t ch c gi i thi u th thao có trách nhi m t p h p ch ng t thu chi và quy t toán kinh phí theo úng các quy nh v ch qu n lý tài chính hi n hành. III - ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh v ch chi tiêu tài chính cho các gi i thi u th thao trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B Tài chính - U ban Th d c Th thao nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG, CH NHI M KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG Y BAN TH D C TH THAO Hoàng Anh Tu n Huỳnh Vĩnh Ái Nơi nh n: - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án NDTC; - Vi n KSND t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T ng Liên oàn L VN; - Trung ương oàn TNCS H Chí Minh; - H i liên hi p ph n Vi t Nam; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S TDTT các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - Website c a CP, Công báo; - Lưu: VT U ban TDTT, B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản