Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B GIÁO D C NAM VÀ ÀO T O-B KHOA H C, c l p - T do - H nh phúc CÔNG NGH VÀ MÔI ******** TRƯ NG ******** S : 11/1999/TTLT-BGD T- Hà N i , ngày 03 tháng 3 năm 1999 BKHCNMT-BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O, B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG, BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 11/1999/TTLT-BGD& T- BKHCN&MT-BTCCBCP NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 68/1998/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M I QUAN H GI A CƠ S ÀO T O, CƠ S NGHIÊN C U V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C A CƠ S Ó Thi hành Quy t nh s 68/1998/Q -TTg ngày 27 tháng 03 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thí i m thành l p doanh nghi p nhà nư c trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u; B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c, Công nghi p và Môi trư ng, Ban T ch c - Cán b Chính ph quy nh v m i quan h gi a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u v i doanh nghi p nhà nư c (DNNN) c a cơ s ó như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. DNNN trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u là ơn v tr c thu c c a các cơ s ó và ch u s qu n lý c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u theo s u quy n c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. DNNN trong cơ s ào t o, cơ s nghiên c u có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, có quy n và nghĩa v dân s , ch u trách nhi m v ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 3. Ho t ng s n xu t kinh doanh c a DNNN trong cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ph i g n v i k t qu nghiên c u tri n khai công ngh ho c các s n phNm d ch v khoa h c công ngh phù h p v i ch c năng, nhi m v chuyên môn c a cơ s ó. DNNN ư c cơ s ào t o, cơ s nghiên c u t o i u ki n phù h p v i quy nh c a pháp lu t v v n, v t tư, thi t b , nhân l c, t ai và nh ng i u ki n khác doanh nghi p ho t ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n. II. QUY N H N, TRÁCH NHI M C A CƠ S ÀO T O, CƠ S NGHIÊN C U I V I CÁC DNNN TR C THU C CƠ S Ó
  2. 1. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u là ngư i có trách nhi m xây d ng án thành l p DNNN trong cơ s c a mình và trình cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 4 Quy t nh s 68/1998/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 2. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t i u l T ch c và Ho t ng c a doanh nghi p, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c doanh nghi p. 3. Th trư ng cơ s ào t o, c s nghiên c u làm các th t c theo quy nh c a pháp lu t chuy n giao m t ph n nhà xư ng, thi t b c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u cho doanh nghi p. Giá tr nhà xư ng, thi t b mà cơ s ào t o, cơ s nghiên c u chuy n thành v n i u l c a doanh nghi p không ư c vư t quá 1/3 t ng giá tr nhà xư ng thi t b c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ó và không dư c nh hư ng t i nhi m v , ch t lư ng ào t o, ch t lư ng nghiên c u. 4. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u có trách nhi m chuy n giao v n u tư ban u và u tư b xung cho doanh nghi p, giám sát vi c qu n lý, s d ng các cơ s v t ch t c a mình ã chuy n giao cho doanh nghi p và các ch phân chia l i nhu n vào các qu ; phê duy t vi c huy ng v n c a cán b gi ng d y, công nhân, viên ch c, cán b nghiên c u trong cơ s c a mình; g i v n liên doanh; dùng tài s n u tư ra ngoài doanh nghi p theo ngh c a giám c doanh nghi p. 5. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u sau khi th ng nh t v i giám c doanh nghi p i u ng, chuy n h n m t s giáo viên, cán b khoa h c, công nhân, viên ch c sang làm nhi m v s n xu t kinh doanh t i doanh nghi p c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u; s cán b này không nh n lương s nghi p mà nh n lương và các thu nh p khác t i doanh nghi p, ng th i v n ư c quy n ký h p ng tham gia các ho t ng ào t o và nghiên c u t i cơ s ó. Khi c n thi t, th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u i u ng nh ng giáo viên, cán b khoa h c này tr l i gi ng d y, nghiên c u sau khi tho thu n v i giám c doanh nghi p trong ph m vi biên ch ư c duy t c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. 6. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ch o doanh nghi p ho t ng theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao và ki m tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a nhà nư c. 7. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u có trách nhi m chuy n giao các k t qu khoa h c công ngh áp d ng vào s n xu t, t o i u ki n thu n l i doanh nghi p thu c ơn v mình ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu . 8. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u có trách nhi m làm các th t c theo quy nh c a B Tài chính l y l i toàn b thu thu nh p doanh nghi p c a DNNN thu c cơ s mình s d ng cho xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v tăng cư ng năng l c gi ng d y, h c t p, nghiên c u và phát tri n công ngh theo án ư c duy t. 9. Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ch u trách nhi m i v i s giáo viên, cán b khoa h c, công nhân, viên ch c do cơ s i u sang khi doanh nghi p b phá s n ho c gi i th .
  3. III. QUY N H N, TRÁCH NHI M C A DNNN TRONG CƠ S ÀO T O, CƠ S NGHIÊN C U Ngoài nh ng quy nh chung v quy n h n và trách nhi m c a giám c doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Thông tư này ch quy nh thêm quy n h n và trách nhi m c a giám c doanh nghi p Nhà nư c thành l p theo Quy t nh 68/ 1998/Q -TTg trong m i quan h v i cơ s ào t o, cơ s nghiên c u. C th là: 1. Giám c DNNN nh n v n, t ai nhà xư ng, thi t b và các ngu n l c khác do cơ s ào t o, cơ s nghiên c u chuy n giao qu n lý; s d ng các ngu n l c ư c c p úng m c tiêu, nhi m v ư c giao s n xu t kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n; óng góp kinh phí cho cơ s ào t o, cơ s nghiên c u theo quy nh c a i u l T ch c và Ho t ng c a doanh nghi p. 2. Giám c DNNN trong các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u là ngư i ch u trách nhi m trình phương án ã ư c th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u nh t trí v huy ng v n, g i v n liên doanh (trong và ngoài nư c), vay v n, u tư ra ngoài doanh nghi p v i th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. 3. Giám c DNNN sau khi th ng nh t v i Th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó Giám c, k toán trư ng doanh nghi p. 4. Giám c DNNN xây d ng k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm, án t ch c s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và trình th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u thông qua. 5. Theo nh kỳ, Giám c DNNN báo cáo v i th trư ng cơ s ào t o, cơ s nghiên c u v k t qu ho t ng c a doanh nghi p; th c hi n y ch k toán th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. 6. Giám c DNNN ch u trách nhi m v m i ho t ng c a doanh nghi p. Giám c DNNN ư c quy n t ch ký k t các h p ng s n xu t - kinh doanh, h p ng tuy n d ng thêm lao ng và quy n quy t nh m c lương và s d ng qu phúc l i, qu khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và i u l T ch c và Ho t ng c a doanh nghi p. 7. Giám c DNNN có trách nhi m ng d ng các k t qu nghiên c u c a cơ s ào t o, cơ s nghiên c u ã chuy n giao, h tr cho các ho t ng nghiên c u và ào t o c a cơ s ó. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn,vư ng m c, các cơ s ào t o, cơ s nghiên c u, các doanh nghi p ph n nh v B Giáo d c và ào t o, B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Ban T ch c - Cán b Chính ph nghiên c u b sung s a i cho phù h p.
  4. Chu Tu n Nh Quang Trung Nguy n Minh Hi n ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản