Thông tư liên tịch số 11/2000/TTLT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 11/2000/TTLT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/2000/TTLT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp do Bộ lao động thương binh và xã hội - Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/2000/TTLT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 11/2000/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 06 tháng 4 năm 2000 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 11/2000/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N I U CH NH TI N LƯƠNG VÀ PH C P TRONG CÁC DOANH NGHI P Th c hi n Ngh nh s 10/2000/N -CP ngày 27/3/2000 c a Chính ph v vi c quy nh ti n lương t i thi u trong các doanh nghi p, sau khi có ý ki n c a T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c i n ch nh ti n lương trong các doanh nghi p như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG - Ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh; doanh nghi p công ích, doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; t ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các H i qu n chúng t trang tr i v tài chính; - Ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: Công ty c phNn, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p doanh, doanh nghi p tư nhân; (Các t ch c nêu trên g i t t là doanh nghi p) II. CÁCH TÍNH L I M C LƯƠNG 1. i v i doanh nghi p ang áp d ng thang lương, b ng lương, ph c p lương do Nhà nư c ban hành căn c vào h s m c lương, m c ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993, Ngh nh s 110/1997/N -CP ngày 18/11/1997 c a Chính ph và m c lương t i thi u quy nh t i Ngh nh s 10/2000/N -CP ngày 27/3/2000 c a Chính ph , m c lương, ph c p lương làm cơ s tính các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n lương khi làm thêm gi , làm êm, ng ng vi c, ngh hàng năm và các ch khác theo quy nh c a Nhà nư c ư c tính l i như sau: a. Tính l i m c lương: M c lương th c M c lương t i thi u H s m c
  2. hi n t 01/01/2000 = (180.000 /tháng) x lương hi n hư ng b. Tính l i m c ph c p: - i v i các ph c p tính trên ti n lương t i thi u: M c ph c p th c M c lương H s ph c p hi n t 01/01/2000 = t i thi u x ư c hư ng (180.000 /tháng) theo quy nh - i v i các kho n ph c p tính trên ti n lương c p b c, ch c v , chuyên môn, nghi p v : M c ph c p th c M c lương T l ph c p hi n t 01/01/2000 = th c hi n x ư c hư ng t 01/01/2000 theo quy nh c. Tính l i m c ti n lương c a h s chênh l ch b o lưu: M c ti n lương c a h s M c lương H s chênh l ch b o lưu = t i thi u x chênh l ch (n u có) t 01/01/2000 (180.000 /tháng) hi n hư ng d. i v i các ngành ư c Nhà nư c quy nh ch ti n thư ng trong qu ti n lương thì ư c tính l i theo m c lương t i thi u 180.000 ng/tháng. 2. i v i doanh nghi p Nhà nư c khi áp d ng h s i u ch nh tăng thêm không quá 1,5 l n trên m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh (t 01/01/2000 là 180.000 ng/tháng) làm cơ s tính ơn giá ti n lương thì ph i b o m các i u ki n quy nh t i i u 1, Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph và Thông tư s 13/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n phương pháp xây d ng ơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p Nhà nư c. 3. i v i doanh nghi p t xây d ng thang lương, b ng lương theo quy nh c a pháp lu t lao ng thì căn c vào m c lương t i thi u 180.000 ng/tháng, doanh nghi p tính l i m c lương ghi trong h p ng lao ng, làm cơ s tr lương, tính l i ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n lương khi làm thêm gi , làm êm, ng ng vi c, ngh hàng năm và các ch khác theo quy nh c a Nhà nư c. 4. M c ăn ca quy nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BL TBXH ngày 22/6/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i k t ngày 01/01/2000 không vư t quá m c lương t i thi u 180.000 ng/tháng. III. T CH C TH C HI N 1. Các B qu n lý ngành, lĩnh v c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty 91/TTg có trách nhi m ch o, ôn c ki m tra các doanh nghi p th c hi n theo úng quy nh c a Thông tư này.
  3. 2. i v i các doanh nghi p Nhà nư c, khi xác nh ơn giá ti n lương, tính toán b a ăn gi a ca theo m c lương t i thi u 180.000 ng/tháng trong nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh hàng năm, c n có các gi i pháp tích c c tăng năng su t lao ng, nâng cao hi u qu , g n vi c tăng thu nh p c a ngư i lao ng v i vi c tăng l i nhu n, tăng óng góp cho Nhà nư c theo các văn b n ã quy nh. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2000. Nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B qu n lý ngành, lĩnh v c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính xem xét, gi i quy t.
  4. Lê Duy ng Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản