Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
89
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (Pepfar) cho phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC

  1. B Y T - B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2007/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I THU C VÀ THI T BN Y T THU C CHƯƠNG TRÌNH VI N TR KH N C P C A T NG TH NG HOA KỲ (PEPFAR) CHO PHÒNG, CH NG HIV/AIDS Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Hi p nh khung ký ngày 22/6/2005 gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 2595/VPCP- QHQT ngày 16/5/2007 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c tính ch t c thù c a quá trình chuy n giao, ti p nh n, qu n lý s d ng thu c và thi t b y t c a Chương trình PEPFAR, Liên t ch B Y t - B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i thu c và thi t b y t thu c Chương trình PEPFAR như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thu c và thi t b y t vi n tr không hoàn l i thu c chương trình vi n tr khNn c p c a t ng th ng hoa kỳ cho phòng, ch ng HIV/AIDS (sau ây g i t t là chương trình Pepfar), là ngu n thu c a ngân sách trung ương, ph i ư c qu n lý phù h p v i nh ng quy nh c a lu t ngân sách nhà nư c và các cam k t trong hi p nh khung ã ký k t gi a chính ph nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa vi t nam và chính ph h p ch ng qu c hoa kỳ. 2. Thu c và thi t b y t thu c chương trình Pepfar ch ư c nh p khNu vào vi t nam khi có quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n (quy nh t i i u 6, quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài, ban hành kèm theo quy t nh s 64/2001/Q -TTG ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ). 3. Cơ quan ch d án là c c phòng, ch ng HIV/AIDS vi t nam có trách nhi m ti p nh n, qu n lý, s d ng thu c và thi t b y t úng các quy nh qu n lý tài chính nhà nư c hi n hành và các quy nh t i thông tư này. II. CHU N BN H SƠ NGHN PHÊ DUY T VI N TR
  2. Do c i m c a kho n vi n tr và phương th c chuy n giao vi n tr i v i thu c và thi t b y t thu c chương trình Pepfar, h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t vi n tr là k ho ch cung ng thu c và thi t b y t ư c xây d ng theo t ng năm. hàng năm, ch d án có trách nhi m ch trì ph i h p v i nhà tài tr và các ơn v liên quan th c hi n vi c l p k ho ch cung ng thu c và thi t b y t . 1. Căn c xây d ng k ho ch: a) K ho ch cung ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar cho phòng, ch ng HIV/AIDS t i vi t nam ư c xây d ng và t ng h p t các cơ s i u tr ngư i b nh AIDS. b) Hàng năm, ch d án ph i h p v i nhà tài tr xây d ng k ho ch cung ng, phân ph i thu c, thi t b y t c a chương trình Pepfar t i vi t nam d a trên các tiêu chí: - Tình hình và k t qu s d ng thu c và thi t b năm trư c (tình hình nh p, xu t, s d ng và t n kho theo ph l c 1 ban hành kèm theo thông tư này); - Nhu c u s d ng thu c và thi t b trong năm ti p theo; - Kh năng cung ng c a nhà tài tr . 2. Quy trình: a) Các cơ s y t tr c ti p i u tr ngư i b nh AIDS căn c nhu c u i u tr c a ngư i b nh và kh năng ti p nh n c a cơ s i u tr xác nh nhu c u thu c và thi t b y t c a t ng tháng và c năm; b) tham kh o ý ki n tư v n c a cơ s i u tr ngư i b nh AIDS thu c các chương trình, d án khác trong khu v c; c) Cơ quan chuyên trách v phòng, ch ng HIV/AIDS c a các t nh, thành ph (trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS ho c trung tâm y t d phòng/u ban phòng, ch ng AIDS i v i các t nh/thành ph chưa thành l p trung tâm phòng, ch ng AIDS) xem xét, cân i, i u ch nh và t ng h p nhu c u thu c và thi t b y t g i cho s y t t nh, thành ph , c c phòng, ch ng HIV/AIDS vi t nam và các d án khác thu c chương trình Pepfar; d) Ch d án ph i h p v i t ch c i di n c a nhà tài tr t ng h p nhu c u thu c và thi t b y t cho phòng ch ng HIV/AIDS c a t t c các t nh, thành ph thu c chương trình Pepfar xây d ng k ho ch năm v cung ng thu c và thi t b y t (kèm theo b n phân tích v kinh t , k thu t và các y u t khác liên quan n quá trình nh p khNu, cung ng thu c và thi t b y t ). ) C c phòng, ch ng HIV/AIDS vi t nam ph i h p v i v k ho ch tài chính, v i u tr , c c qu n lý dư c vi t nam trình b trư ng b y t th c hi n phê duy t vi n tr theo quy nh. 3. N i dung c a k ho ch cung ng thu c:
  3. K ho ch cung ng thu c và thi t b y t ph i ph n ánh ư c các ch tiêu v s lư ng, ch ng lo i, giá tr c a hàng hoá t n kho th c t u năm; nh p khNu trong năm; phân ph i, s d ng trong năm và hàng d tr c n thi t g i u cho năm sau (t ng h p theo ph l c 2 ban hành kèm theo thông tư này). 4. Trách nhi m c a các ơn v liên quan trong vi c xây d ng k ho ch cung ng thu c và thi t b y t : B y t ch o các ơn v , các cơ s y t trong ngành y t xây d ng k ho ch cung ng, phân ph i thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar ký k t tho thu n vi n tr cho năm k ho ch, trong ó: a) Ch d án có trách nhi m: - T ng h p tình hình, ánh giá k t qu ti p nh n, phân ph i, s d ng thu c và thi t b y t c a năm trư c năm k ho ch; - Ch trì ph i h p v i i di n c a nhà tài tr ch nh hư ng d n các ơn v cơ s y t thu c chương trình Pepfar xây d ng k ho ch s d ng thu c và thi t b y t cho năm k ho ch, t ng h p trình b y t như quy nh t i i m ), kho n 2, m c ii c a thông tư này; b) Các ơn v liên quan có trách nhi m: - Các cơ s y t i u tr ngư i b nh HIV/AIDS, các cơ quan chuyên trách v phòng, ch ng HIV/AIDS và s y t các t nh, thành ph thu c chương trình Pepfar ch ng phân công trách nhi m c th xác nh nhu c u thu c và thi t b y t phù h p v i tình hình th c t c a t ng ơn v , a phương, t ng h p báo cáo k p th i v i ch d án. - V k ho ch tài chính, v i u tr , c c qu n lý dư c vi t nam trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p ch t ch v i c c phòng, ch ng HIV/AIDS vi t nam phân tích, ánh giá nhu c u nh p khNu thu c và thi t b y t phù h p v i phác i u tr , danh m c thu c ư c phép nh p khNu nh m tăng cư ng hi u qu c a chương trình vi n tr . 5. Quy trình ngh phê duy t vi n tr i v i thu c và thi t b y t thu c chương trình Pepfar: a) Sau khi k ho ch thu c và thi t b y t h ng năm c a chương trình Pepfar ã ư c nhà tài tr và b y t th ng nh t, b y t g i b tài chính b tài chính trình Th tư ng Chính ph phê duy t vi n tr cho c năm k ho ch theo quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài ban hành kèm theo quy t nh s 64/2001/Q -TTG ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . b) H sơ trình phê duy t vi n tr g m: - Tho thu n vi n tr ký k t gi a b y t v i phía hoa kỳ (ho c thư thông báo vi n tr c a phía hoa kỳ);
  4. - K ho ch cung ng thu c và thi t b y t cho năm k ho ch ã th ng nh t gi a b y t và nhà tài tr ; - Báo cáo tình hình và k t qu s d ng thu c năm trư c c a chương trình Pepfar; - Danh m c thu c, ơn giá và t ng giá tr xin phê duy t (tính b ng USD). c n nêu rõ thu c nh p khNu cho chương trình Pepfar theo tiêu chuNn c a cơ quan th c phNm và thu c hoa kỳ (FDA) ho c ã ư c t ch c y t th gi i (WHO) khuy n cáo s d ng. c) Quy t nh phê duy t vi n tr c a Th tư ng Chính ph là căn c pháp lý th c hi n vi c ti p nh n, phân ph i và s d ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar. 6. X lý các trư ng h p phát sinh: sau khi Th tư ng Chính ph có quy t nh phê duy t vi n tr hàng năm v thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar, n u th c t phát sinh trư ng h p khác, ư c x lý như sau: a) Trư ng h p có s thay i v danh m c thu c và thi t b y t , b y t ph i có quy t nh i u ch nh danh m c ó. danh m c ư c i u ch nh theo quy t nh c a b y t là căn c b tài chính th c hi n xác nh n vi n tr và báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) Trư ng h p giá tr vi n tr cho k ho ch năm tăng lên so v i giá tr vi n tr ghi trong văn b n phê duy t vi n tr c a Th tư ng Chính ph v i m c tăng trên 200.000 USD, b y t có trách nhi m làm văn b n gi i trình và ngh Th tư ng Chính ph phê duy t b sung. c) Trư ng h p giá tr vi n tr cho năm k ho ch tăng lên so v i giá tr vi n tr ghi trong văn b n phê duy t vi n tr c a Th tư ng Chính ph v i m c tăng dư i 200.000 USD, b y t th c hi n phê duy t vi n tr theo quy nh. III. QU N LÝ QUÁ TRÌNH TI P NH N, B O QU N, V N CHUY N, S D NG THU C VÀ TRANG THI T BN Y T Ngoài trách nhi m quy nh trong thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a b tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c; quá trình ti p nh n, b o qu n, v n chuy n, s d ng thu c và thi t b y t , ch d án, ơn v ti p nh n vi n tr còn có các trách nhi m sau: 1. Ch d án: a) Ph i h p v i i di n c a nhà tài tr l a ch n ơn v năng l c cung c p d ch v ti p nh n, b o qu n, v n chuy n, cung ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar.
  5. b) Cùng v i i di n c a nhà tài tr ( ng bên a) ký k t h p ng cung c p các d ch v ti p nh n, b o qu n, v n chuy n, cung ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar v i các ơn v ư c l a ch n (bên b). c) Ký t khai xác nh n hàng vi n tr làm th t c thông quan. d) Giám sát, ki m tra toàn b quá trình ti p nh n, phân ph i s d ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar. ) nh kỳ t ng h p, báo cáo ti n th c hi n chương trình Pepfar v i b y t và b tài chính. e) Ch trì vi c i u chuy n, x lý thu c arv. g) Th c hi n quy t toán tài chính vi n tr chương trình Pepfar theo úng quy nh c a lu t k toán. 2. ơn v cung c p d ch v ti p nh n, b o qu n, v n chuy n, cung ng thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar: a) Th c hi n y trách nhi m c a Bên B quy nh trong các i u kho n c a h p ng ký k t v i bên a. b) Cung c p y , k p th i ch ng t hàng hoá nh p khNu cho ch d án l pt khai ngh xác nh n vi n tr . c) nh kỳ, th c hi n báo cáo y , chính xác và k p th i v tình hình, k t qu ti p nh n, cung ng thu c và thi t b y t v i ch d án. d) Cung c p y thông tin, s li u theo yêu c u c a ch d án th c hi n quy t toán tài chính vi n tr c a chương trình Pepfar. ) xu t v i ch d án x lý k p th i các v n phát sinh ngoài h p ng. 3. Các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS: các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS khi nh n thu c và thi t b y t c a chương trình Pepfar có trách nhi m: a) Th c hi n vi c giao nh n thu c và thi t b y t úng th t c giao nh n hàng vi n tr (có biên b n giao nh n ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, giá tr thu c, thi t b c a m i l n giao nh n, theo ph l c 3 ban hành kèm theo thông tư này) b) Làm th t c nh p kho, xu t kho và th c hi n k toán kho v t tư, có s k toán chi ti t theo dõi riêng thu c và thi t b y t theo quy nh c a ch k toán hi n hành. c) Th c hi n c p phát thu c mi n phí i u tr cho ngư i b nh AIDS theo úng phác i u tr do b y t ban hành.
  6. d) M s theo dõi tình hình c p phát thu c cho ngư i b nh, phân tích ánh giá hi u qu phác i u tr , xu t các phác i u tr ngư i b nh AIDS. ) Hàng năm và t ng quý trong năm th c hi n vi c quy t toán thu c và thi t b y t báo cáo b y t ( i v i các cơ s y t tr c thu c b y t ) ho c s y t ( i v i các cơ s y t tr c thu c s y t ) theo úng ch k toán hi n hành. IV. H CH TOÁN QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NGU N V N VI N TR V THU C VÀ THI T BN Y T C A CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR 1. Hàng quý, b tài chính căn c giá tr vi n tr ghi trên gi y xác nh n vi n tr iv i thu c và thi t b y t nh p khNu (do ch d án th c hi n) làm th t c ghi thu ngân sách trung ương và ghi chi cho b y t . 2. Khi k t thúc năm k ho ch c a chương trình Pepfar, ch d án ti n hành quy t toán d án hoàn thành, l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành, ch ng t k toán l p quy t toán là biên b n giao nh n cu i cùng v thu c và thi t b y t gi a các ơn v cung ng v i các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS. 3. B y t th c hi n vi c thNm nh, phê duy t và thông báo phê duy t quy t toán d án hoàn thành cho ch d án, trong ó bao g m c n i dung x lý tài s n khi d án k t thúc theo quy nh t i thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a b tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc. căn c k t qu phê duy t quy t toán d án hoàn thành và x lý tài s n, b y t ra quy t nh bàn giao tài s n và ngu n v n cho các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS. 4. Căn c quy t nh c a b y t v bàn giao tài s n và ngu n v n cho các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS, ch d án ghi gi m tài s n và gi m ngu n v n vi n tr ; các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS ghi tăng tài s n và ngu n v n vi n tr . trên cơ s ó, các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS th c hi n quy t toán vi n tr c a chương trình Pepfar và t ng h p vào quy t toán chung c a cơ s y t , báo cáo s y t và s tài chính s tài chính thNm tra, phê duy t và thông báo phê duy t quy t toán cho s y t , ng th i ghi tăng thu ngân sách a phương. cơ s i u tr là các cơ s ngoài công l p h ch toán tăng tài s n và ngu n v n cho ơn v ; th c hi n qu n lý, k toán, quy t toán tài chính minh b ch, k p th i, y theo quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính và k toán i v i cơ s ngoài công l p. 5. Ch d án, ơn v s d ng vi n tr ph i t ch c công tác k toán d án theo úng các quy nh pháp lu t v k toán hi n hành. V. TH C HI N KI M TRA nh kỳ ho c t xu t b y t th c hi n vi c ki m tra v tình hình l p k ho ch, ti p nh n, qu n lý, s d ng thu c và thi t b y t i v i ch d án, các cơ s y t i u tr ngư i b nh AIDS, các ơn v cung c p d ch v ti p nh n, b o qu n, v n chuy n, cung ng cho chương trình Pepfar nh m m b o vi c th c hi n úng cam k t v i nhà tài tr và qu n lý ch t ch , có hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. b tài chính th c hi n ki m tra tài chính c a chương trình theo các quy nh hi n hành.
  7. VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan liên quan ph n ánh k p th i v b tài chính, b y t nghiên c u b sung, s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n Tr n Xuân Hà Nơi nh n: - VPCP; - VPTW ng; - VP ch t ch nư c; - VP Qu c h i; các y ban c a Qu c h i - Các B , CQ ngang b , CQ thu c CP; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các t ch c, oàn th ; - TAND t i cao; - VKSND t i cao; - Ki m toán NN; - S y t các t nh, thành ph tr c thu c Tw; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c Thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Y t : - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính, B Y t ; - Lưu: vt, btc, byt. PH L C S 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* BÁO CÁO V K T QU S D NG THU C VÀ TRANG THI T BN Y T CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 12/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2007) Tên ơn v th c hi n:.................................................................................................................................
  8. K t qu th c hi n năm....................................... t ngày....................... n ngày..................................... Nh p khNu trong Phân ph i s T n kho cu i Tên T n kho u năm ơn năm d ng trong năm năm hàng giá S Thành S Thành S Thành S Thành hóa lư ng ti n lư ng ti n lư ng ti n lư ng ti n .............., ngày ...........tháng..........năm ........... Ngư i l p TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, h tên) (Ký, h tên và óng d u) PH L C S 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* D KI N K HO CH TI P NH N THU C VÀ TRANG THI T BN Y T CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR NĂM……………… (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 12/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2007) Tên ơn v th c hi n:.......................................................................................................……………… …… K ho ch d ki n t ngày.................................................................... n ngày....................……….......... Nh p khN u trong Phân ph i s D tr cu i Tên T n kho u năm ơn năm d ng trong năm năm hàng giá S Thành S Thành S Thành S Thành hoá lư ng ti n lư ng ti n lư ng ti n lư ng ti n
  9. .............., ngày ...........tháng..........năm ........... ƠN VN L P BÁO CÁO (Ký tên và óng d u PH L C S 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* BIÊN B N GIAO NH N HÀNG CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 12/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2007) Tên ơn v nh n hàng: …………………………………………………............................................................ a ch : .......................................................................................................................................... ............... Tên ơn v giao hàng: .................................................................................................................................. a ch : .......................................................................................................................................... ............... Phi u xu t ơn Lô ơn Thành kho Tên Quy Nhà S H n Ghi S TT v s n giá ti n hàng cách SX lư ng dùng chú Sô Ngày tính xu t (VN ) (VN )
  10. T ng c ng: ........., ngày.....tháng.....năm......... ........, ngày......tháng......năm.......... BÊN GIAO HÀNG BÊN NH N HÀNG (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản