Thông tư liên tịch số 12/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 12/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 12/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, tổ chức phòng, chữa bệnh, phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho phạm nhân do Bộ Nội vụ- Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính- Bộ Y tế- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 12/TTLB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B N I NAM V -B QU C PHÒNG-B c l p - T do - H nh phúc TÀI CHÍNH-B Y T ******** ******** S : 12/TTLB Hà N i , ngày 20 tháng 12 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B N I V - QU C PHÒNG - TÀI CHÍNH - Y T - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12/TTLB NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯ NG D N TH C HI N CH ĂN, M C, , T CH C PHÒNG, CH A B NH, PHÒNG NG A TAI N N LAO NG, B NH NGH NGHI P CHO PH M NHÂN Căn c Pháp l nh thi hành án ph t tù ngày 20-3-1993 và ngh nh s 60-CP ngày16- 9-1993 c a chính ph ban hành "Quy ch tr i giam", Liên B N i v - Qu c phòng - Tài chính - Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ăn, m c, , t ch c phòng, ch a b nh và phòng ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p cho ph m nhân như sau: I. TIÊU CHU N ĂN, M C, C A PH M NHÂN 1. Tiêu chuNn ăn c a ph m nhân: a. Tiêu chuNn ăn t i thi u m t tháng c a ph m nhân th c hi n như sau: G o thư ng: 15 kg; th t: 300 gam; cá: 500 gam; ư ng lo i trung bình: 300 gam; mu i: 800 gam; rau xanh 15 kg; nư c m m lo i 2: 1/2 lít; ch t t tương ương 12 kg c i ho c 15 kg than. Trư ng h p n ph m nhân vào tr i m i phát hi n có thai, nhưng không có i u ki n ư c t m ình ch ch p hành án, thì trong th i gian có thai và ngh ư cb o m tiêu chuNn ăn như nh ng ph m nhân lao ng bình thư ng khác. Con c a n ph m nhân dư i 2 tu i (n u có) ư c c p tiêu chuNn hàng tháng tương ương tiêu chuNn c a ngư i m . b. Các ngày l , t t, ph m nhân ư c ăn thêm như sau: - T t Nguyên án ư c chi m t s ti n g p 5 l n ngày thư ng. - T t Dương l ch, ngày Qu c khánh 2-9; ngày Qu c t lao ng 1-5; ngày thành l p Quân i nhân dân ( i v i tr i giam thu c quân i) ư c chi m t s ti n g p 3 l n ngày thư ng. Con c a n ph m nhân dư i 2 tu i (n u có) ư c ăn thêm trong các
  2. ngày l t t b ng 1/2 tiêu chuNn c a ngư i m . Các ngày 1-6; T t Trung thu ư c chi m t s ti n g p 2 l n ngày thư ng. c) Vi c ăn thêm c a ph m nhân t ti n do gia ình g i n và ti n thư ng do vư t ch tiêu, k ho ch ho c tăng năng su t lao ng không ư c quá 3 l n tiêu chuNn ăn thư ng ngày. Ph m nhân không ư c u ng ru u bia và các ch t kích thích khác. d) M i tr i giam ho c phân tr i có m t s b p ăn t p th và ư c c p nh ng d ng c c n thi t cho vi c n u ăn, un nư c u ng và chia ăn cho t ng ph m nhân ăn riêng (có ph l c kèm theo). Vi c n u ăn cho ph m nhân do h m nhi m dư i s ki m tra, giám sát c a tr i. 2. Tiêu chuNn m c c a ph m nhân: a) M i năm, ph m nhân ư c c p các tiêu chuNn v m c như sau: 2 b qu n áo dài b ng v i thư ng theo m u c a B N i v , B Qu c phòng, 2 b qu n áo lót, 2 khăn m t, 1 ôi dép. M t năm ư c c p 1 chi u, 4 năm ư c c p 1 màn, 1 chăn. i v i nh ng vùng rét, ph m nhân ư c c p áo m dùng trong 5 năm. Hàng tháng ư c c p 0,2 kg xà phòng b t. - i v i ph m nhân các tr i t Qu ng Nam - à N ng tr vào ư c phát chăn s i; các tr i t Th a Thiên - Hu tr ra ư c phát chăn bông không quá 2 kg. - N ph m nhân ư c c p thêm m i năm m t s ti n tương ương 12 kg g o mua s m nh ng th c n thi t cho v sinh ph n . Trư ng h p n ph m nhân sinh con trong tr i giam ho c do hoàn c nh c bi t h ph I em con (dư i 2 tu i) vào tr i thì ư c c p nh ng th c n thi t cho tiêu chuNn m c c a tr nh : M t năm 2 b qu n áo b ng v i thư ng, 2 khăn m t tr em, 1 kg xà phòng b t và 5 m v i thư ng làm tã lót. b) Ph m nhân ra tr i ư c c p 1 b qu n áo thư ng may ki u qu n áo c p trong th i gian tr i (n u h không có qu n áo riêng mang theo) nh ng th h ư c c p phát trong th i gian tr i u ph i n p l i tr i. 3. Ch c a ph m nhân: a) Tr nh ng ph m nhân b ph t giam t i bu ng k lu t, các ph m nhân khác u bu ng t p th c a nhà giam theo quy nh c a B N i v , B Qu c phòng. Ch c a ph m nhân ph i m b o thoáng, h p v sinh và môi trư ng. - Ph m nhân n m giư ng t p th b ng g ho c lát g ch và cách m t t ít nh t 40 cm. Trong m i trư ng h p ch n m c a h m b o không dư i 2m2, riêng ph m nhân có con dư i hai tu i ư c b trí n m b ng ván sàn hay giư ng và r ng hơn 2m2. - M i bu ng giam u ph i có khu v sinh riêng bi t (sát bu ng giam) m b o kín, h p v sinh. Trong tr i giam nơi công c ng ph i có khu v sinh luôn luôn m b o s ch s .
  3. b) M i tr i giam ph i xây d ng m t s bu ng k lu t theo m u quy nh c a B N i v , B Qu c phòng. Bu ng k lu t ph i m b o thông thoáng, ánh sáng và h p v sinh. II. T CH C PHÒNG, CH A B NH CHO PH M NHÂN 1. Khi vào tr i giam ph m nhân ư c khám và phân lo i s c kho , l p s y b ho c phi u khám s c kho theo dõi, b o v s c kho trong th i gian thi hành án ph t tù. Hàng năm, Giám th tr i giam ph i h p v i Trung tâm Y t qu n, huy n, ho c quân y vi n nơi g n tr i t ch c khám s c kho cho ph m nhân. Các cơ s y t nói trên có trách nhi m ph i h p, hư ng d n vi c phòng và ch a b nh cho ph m nhân. 2. Các tr i giam ph I th c hi n ch phòng ch ng d ch b nh theo quy nh c a ngành Y t và m ba t t v sinh nơi ăn, sinh ho t và h c t p... Trong trư ng h p có d ch b nh x y ra trong tr i giam ph i thông báo ngay cho cơ quan y t g n nh t (dân y ho c quân y) c nhân viên y t cùng tr i giam d p t t d ch b nh. 3. Ph m nhân b m au ư c khám và ch a b nh t i tr m xá c a tr i giam ho c t i b nh vi n. Ch ăn, u ng, c p phát thu c, b i dư ng y t c a tr i giam ch nh theo b nh lý. Ti n thu c ch a b nh thông thư ng tương ương 1kg g o/ngư i/ tháng. Trong trư ng h p ph m nhân b b nh n ng, ngoài kh năng i u tr c a b nh xá, tr m xá tr i giam thì ưa n b nh vi n Nhà nư c i u tr , kinh phí ch a b nh do tr i giam thanh toán v i b nh vi n. Kinh phí này do nhà nư c c p. Giám th tr i giam th ng nh t v i trung tâm y t ho c b nh vi n g n tr i cho xây d ng m t phòng cách bi t trong khu v c c a b nh vi n dành i u tr cho b nh nhân là ph m nhân. Vi c xây d ng m t s phòng nói trên và qu n lý ph m nhân n ch a b nh do tr i giam m nhi m. 4. M i tr i thành l p m t tr m xá ho c b nh xá (tuỳ theo s lư ng ph m nhân) khám và i u tr cho ph m nhân. Biên ch , t ch c c a tr m xá ho c b nh xá do B N i v , B Qu c phòng quy nh. Trang thi t b , s giư ng c a b nh xá ho c tr m xá do B N i v , B qu c phòng quy nh sau khi th ng nh t v i B Y t . 5. Trong th i gian ch p hành hình ph t tù n u ph m nhân b ch t thì tr i giam ph i th c hi n úng i u 28 Pháp l nh thi hành án ph t tù và i u 20 Quy ch tr i giam ng th i ph i th c hi n vi c quàn, khâm li m chôn c t theo quy nh c a B Y t và m b o nh ng th c n thi t cho mai táng phí như: - M t quan tài b ng g thư ng - M t b qu n áo m i và 4 m v i li m - Hương, n n, rư u, c n làm v sinh khi li m xác. III. PHÒNG NG A TAI N N LAO NG VÀ B NH NGH NGHI P CHO PH M NHÂN
  4. 1. Tuỳ theo t ng công vi c c th và môi trư ng lao ng, Giám th tr i giam, ngư i s d ng lao ng m b o cung c p trang b b o h lao ng c n thi t cho n n nhân. 2. i v i ph m nhân làm công vi c n ng nh c ho c c h i theo quy nh c a nhà nư c thì m c ăn c a h tăng thêm t 1,2 n 2 l n so v i tiêu chuNn nh lư ng chung, ng th i h ư c gi m b t th i gian làm vi c hàng ngày so v i các n n nhân làm các công vi c bình thư ng khác. 3. Trong khi ph m nhân lao ng, n u b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p thì Giám th tr i giam ho c ngư i s d ng lao ng t ch c c p c u và i u tr k p th i cho h . Ch b i dư ng và i u tr theo ch nh c a bác sĩ. Sau th i gian i u tr tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p ph m nhân ư c khám xác nh t l m t s c lao ng và ư c tr c p 1 l n như sau: T l m t s c lao ng 5-20% 21-40% 41-60% 61-80% 80% tr lên S tháng tr c p tính theo giá tr ngày công lao ng trung bình 1 3 5 7 9 N u h b ch t , Giám th tr i giam th c hi n ch tr c p 1 l n cho thân nhân c a n n nhân b ng 12 tháng giá tr ngày công trung bình c a h khi lao ng tr i. T t c các v tai n n lao ng ph i ư c khai báo, l p biên b n, i u tra và báo cáo theo quy nh c a pháp lu t 4. Giám th tr i giam t ch c cho n ph m nhân và ph m nhân là ngư i chưa thành niên lao ng phù h p v i l a tu i, gi i tính và s c kho c a h . Không s d ng nh ng ph m nhân này làm nh ng công vi c n ng nh c c h i có trong danh m c c m s d ng lao ng n và ngư i chưa thành niên c a Nhà nư c. 5. Kinh phí tr c p lao ng và b nh ngh nghi p do ơn v (ho c ngư i) s d ng lao ng chi tr . N u tr i giam là ơn v s d ng lao ng thì kinh phí này do nhà nư c c p theo ngh c a B Nô v , B Qu c phòng. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này ư c áp d ng i v i c nh ng ngư i ang thi hành án t i các tr i giam. 2. B N i v , B Qu c phòng, B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư trong ngành mình. 3. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Lê Ng c Tr ng Nguy n Sinh Hùng Nguy n Th H ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
  5. Ph m Tâm Long Nguy n Tr ng Xuyên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản