Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
88
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2002/TTLT-BYT-BTC Hà N i , ngày 16 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B TÀI CHÍNH S 14/2002/TTLT/BYT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯ NG D N T CH C KHÁM CH A B NH VÀ L P, QU N LÝ, S D NG, THANH QUY T TOÁN QU KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO THEO QUY T NNH S 139/2002/Q -TTG NGÀY 15/10/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo, liên B Tài chính - Y t hư ng d n t ch c khám, ch a b nh và l p, qu n lý, s d ng, thanh quy t toán Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c t tr m y t xã n b nh vi n và vi n có giư ng b nh tuy n Trung ương th c hi n ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh c a Thông tư này. 2. Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo (sau ây g i t t là Qu ) là qu c a Nhà nư c, ư c thành l p c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh), do U ban nhân dân (UBND) t nh qu n lý, ho t ng theo nguyên t c không vì l i nhu n, b o toàn và phát tri n ngu n v n. 3. Qu ư c hình thành t các ngu n: Ngân sách Nhà nư c (bao g m h tr t ngân sách Trung ương; b sung t ngu n m b o xã h i thu c ngân sách a phương. K c các ngu n ngân sách Nhà nư c ã c p và mua th BHYT trư c ây ph c v khám, ch a b nh cho ngư i nghèo) và ngu n huy ng óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; khuy n khích hình th c cá nhân, ơn v , t ch c h tr cho cá nhân mua th BHYT ho c th c thanh th c chi thông qua Qu . Ngu n tài chính c a Qu ư c qu n lý theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c (NSNN) và các quy nh t i Thông tư này. 4. Qu có tài kho n m t i h th ng Kho b c Nhà nư c, ư c tính lãi su t ti n g i theo quy nh hi n hành. II. QUY NNH C TH 1. Thành l p Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo
  2. 1.1. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p Qu . Ban Qu n lý Qu do Ch t ch UBND t nh làm Trư ng ban; Giám c S Y t làm Phó trư ng ban thư ng tr c; Giám c S Tài chính - V t giá làm Phó trư ng ban ph trách tài chính; thành viên c a Ban g m có Lãnh o S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, Ban Dân t c t nh, B o hi m Xã h i và i di n U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1.2. Qu ư c t t i S Y t có con d u riêng. S Y t có trách nhi m t ch c, qu n lý và i u hành Qu theo quy t nh c a Ch t ch UBND t nh. Hàng năm, S Y t có trách nhi m l p d trù kinh phí qu n lý Qu trong kinh phí chi s nghi p y t thư ng xuyên c a S Y t . 2. i tư ng ư c hư ng ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo: 2.1. Theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph , i tư ng ư c hư ng ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo bao g m: a. Ngư i nghèo theo quy nh hi n hành v chuNn h nghèo quy nh t i Quy t nh s 1143/2000/Q -L TBXH ngày 1/11/2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. b. Nhân dân các xã có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t "Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa". c. Nhân dân các dân t c thi u s vùng Tây Nguyên theo Quy t nh s 168/2001/Q - TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v " nh hư ng dài h n, k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và nh ng gi i pháp cơ b n phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên" và nhân dân các dân t c thi u s t i 6 t nh c bi t khó khăn c a mi n núi phía B c theo Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 7/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v "Phát tri n kinh t - xã h i 6 t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c th i kỳ 2001 - 2005". 2.2. Các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy t nh 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph không thu c di n hư ng ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo, bao g m: Các i tư ng thu c di n hư ng ch BHYT b t bu c theo quy nh t i Ngh nh 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph và các quy nh hi n hành khác ( i tư ng ư c NSNN ho c các t ch c kinh t mua th BHYT b t bu c): ngư i lao ng ang làm vi c ho c ã ngh hưu; ngư i ư c hư ng tr c p theo Pháp l nh ngư i có công; ngư i ho t ng kháng chi n và con c a h b nhi m ch t c hoá h c; b m , ngư i nuôi dư ng h p pháp c a ch ng và c a v , v ho c ch ng và con dư i 18 tu i c a sĩ quan t i ngũ ư c B Qu c phòng mua th và c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan t i ngũ theo quy nh t i Ngh nh s 63/2002/N -CP ngày 18/6/2002 c a Chính ph ... 3. Công tác l p d toán, qu n lý, s d ng và thanh quy t toán Qu
  3. 3.1. L p d toán Qu : Hàng năm, căn c vào s lư ng i tư ng ư c hư ng ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo do Ch t ch UBND t nh phê duy t, S Y t ch trì ph i h p v i S Tài chính - V t giá và các S , Ban, ngành có liên quan trong t nh xây d ng d toán ngân sách khám, ch a b nh cho ngư i nghèo v i nh m c t i thi u là 70.000 ng/ngư i/năm, trong ó ngân sách Nhà nư c m b o t i thi u 75% t ng giá tr c a Qu . a. Xác nh kinh phí NSNN c p cho Qu như sau: - i v i năm u (2003): Kinh phí T ng s i NSNN c p = tư ng ư c x 70.000 ng x 75% cho Qu hư ng - T năm th hai (2004) tr i: Kinh phí T ng s i S dư t n qu NSNN c p = tư ng ư c x 70.000 ng x - cu i năm trư c cho Qu hư ng 75% ngu n NSNN T năm th hai tr i, trong trư ng h p thâm h t Qu , m c h tr t NSNN cho Qu mb o=S i tư ng ư c hư ng x 70.000 x 75% b. Kinh phí l p Qu còn l i ư c huy ng t các ngu n sau: - Ti n óng góp c a các cá nhân, t ch c, doanh nghi p trong và ngoài nư c do UBND c p t nh ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam, các B , ngành Trung ương và a phương huy ng. - Lãi thu ư c t ti n g i Kho b c Nhà nư c c a Qu chưa s d ng n. 3.2. Qu n lý và s d ng Qu : 3.2.1. Vi c mua th b o hi m y t (BHYT) ho c th c thanh th c chi (dư i hình th c phát th khám ch a b nh cho ngư i nghèo do B Y t ban hành m u th ) cho các i tư ng theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ư c th c hi n như sau: a. Mua th b o hi m y t : - Hàng năm, căn c danh sách i tư ng ư c hư ng ch khám, ch a b nh ngư i nghèo do Ch t ch UBND t nh phê duy t, Ban qu n lý Qu t ch c mua th BHYT v i m nh giá 50.000 ng/ngư i/năm t i cơ quan BHYT óng t i a phương và t ch c c p th n t n tay ngư i ư c hư ng ngay t u năm.
  4. - i v i nh ng a phương chưa có i u ki n th c hi n khám, ch a b nh BHYT tuy n xã, cơ quan B o hi m Y t có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm y t huy n t ch c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo có th BHYT t i tuy n xã. - Cơ quan BHYT thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i nghèo có th BHYT v i các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c theo quy nh BHYT hi n hành, nhưng không th c hi n cơ ch ng chi tr . Cu i năm, kinh phí khám ch a b nh cho ngư i nghèo còn dư t i Qu BHYT thì ư c chuy n sang năm sau mua ti p BHYT cho ngư i nghèo. b. Th c thanh th c chi: - Ban qu n lý Qu có trách nhi m thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i nghèo v i cơ s khám ch a b nh c a Nhà nư c theo m c thanh toán như i v i BHYT. - i v i tuy n xã, phư ng, th tr n (g i chung là tuy n xã): Hàng năm Qu dành 10.000 ng/ngư i nghèo/năm khám, ch a b nh cho ngư i nghèo t i tr m y t xã. Ban qu n lý Qu u nhi m cho Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã mua thu c, v t tư y t tiêu hao thông d ng theo d trù c a tr m y t xã chi khám, ch a b nh cho ngư i nghèo t i tr m y t xã. Hàng quý, tr m y t xã có trách nhi m báo cáo và thanh quy t toán kinh phí ư c c p b ng hi n v t v i Ban qu n lý Qu thông qua Trung tâm y t huy n. Trong trư ng h p có t n dư v thu c, v t tư tiêu hao, khi l p d trù kinh phí năm sau ph i tr s t n dư năm trư c. - i v i tuy n huy n và t nh: Tháng u hàng quý, Ban qu n lý Qu chuy n trư c cho cơ s khám, ch a b nh tuy n huy n, tuy n t nh 70% t ng s kinh phí ư c tính s thanh toán trong quý. Ban qu n lý Qu thanh toán toàn b chi phí khám, ch a b nh cho các cơ s khám ch a b nh nhà nư c tuy n huy n và tuy n t nh ã th c hi n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo 6 tháng m t l n. Cu i năm, cơ s khám ch a b nh ph i báo cáo quy t toán năm v i Ban qu n lý Qu Ban qu n lý qu hoàn thành t ng quy t toán Qu c a năm trư c. - i v i tuy n Trung ương: Ban qu n lý Qu thanh toán chi phí khám ch a b nh cho các cơ s khám, ch a b nh tuy n Trung ương 6 tháng m t l n i v i ngư i b nh có gi y gi i thi u chuy n tuy n và th khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. Khi yêu c u Ban qu n lý qu c a các t nh thanh toán chi phí tuy n và th khám ch a b nh cho ngư i nghèo, khám ch a b nh, các cơ s khám ch a b nh tuy n Trung ương ph i thông báo rõ danh sách b nh nhân, cơ s khám, ch a b nh gi i thi u chuy n tuy n, chNn oán b nh cu i cùng, s ngày i u tr và s ti n vi n phí ph i thanh toán c a t ng trư ng h p. - thanh toán chi phí cho các cơ s khám ch a b nh, Ban qu n lý qu ph i th c hi n giám nh ho c ký h p ng v i cơ quan b o hi m y t th c hi n giám nh chi phí khám ch a b nh. Chi phí giám nh và in th khám ch a b nh cho ngư i nghèo ư c trích t Qu nhưng không vư t quá 5% t ng giá tr Qu . 3.2.2. Ngư i nghèo theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 139/2002/Q -TTg không ph i óng ti n t m ng khi vào i u tr t i các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c.
  5. 3.2.3. H tr m t ph n vi n phí cho các trư ng h p g p khó khăn t xu t (không thu c i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy t nh 139/2002/Q -TTg): UBND c p t nh căn c vào kh năng tài chính c a Qu quy t nh i tư ng, m c và trình t xét duy t vi c h tr m t ph n vi n phí cho các trư ng h p g p khó khăn t xu t do m c các b nh n ng, chi phí cao khi i u tr t i các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, ưu tiên các b nh nhân thu c di n chính sách, gia ình có công v i cách m ng, ngư i già cô ơn không nơi nương t a. 3.2.4. Nghiêm c m vi c s d ng Qu sai m c ích 3.3. Thanh quy t toán Qu : - Ch K toán và báo cáo quy t toán Qu ư c th c hi n theo Quy t nh s 999/TC/Q /C KT ngày 21 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Tài chính và các bi u m u kèm theo Thông tư này. - S Y t ch trì ph i h p S Tài chính - V t giá và các cơ quan có liên quan ki m tra nh kỳ tình hình thu và s d ng Qu ; thNm nh báo cáo quy t toán năm c a Qu trình Ch t ch UBND t nh phê duy t. Quý u hàng năm, Ban qu n lý Qu có trách nhi m g i báo cáo quy t toán năm trư c ã ư c Ch t ch UBND t nh duy t v liên B Y t - Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3.4. Giám sát Qu : i v i phương th c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo thông qua th BHYT, vi c giám sát chi tiêu do BHYT t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành c a BHYT. i v i phương th c th c thanh th c chi, áp d ng cơ ch giám sát như quy nh hi n hành i v i BHYT. III. T CH C KHÁM CH A B NH: 1. Các cơ s khám ch a b nh c a Nhà nư c t tr m y t xã n b nh vi n và vi n có giư ng b nh tuy n Trung ương có trách nhi m th c hi n khám ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn thì gi i thi u b nh nhân lên tuy n trên. Vi c quy nh c th tuy n khám, ch a b nh t i a phương cho các i tư ng ư c hư ng ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo do Ch t ch UBND t nh quy nh. 2. Ngư i ư c hư ng ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo nhưng không khám, ch a b nh theo úng tuy n quy nh (trái tuy n ho c vư t tuy n) ho c khám, ch a b nh theo yêu c u riêng thì ph i t tr chi phí khám, ch a b nh theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p c p c u, ngư i nghèo ư c khám và i u tr t i b t kỳ cơ s y t Nhà nư c nào g n nh t và Ban qu n lý Qu thanh toán các chi phí khám, ch a b nh cho cơ s y t ó. IV. I U KHO N THI HÀNH: 1. UBND c p t nh ch o tri n khai vi c th c hi n Quy t nh 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này các c p, các ngành có liên quan trên a bàn t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; hàng năm t ng h p
  6. báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình ho t ng c a Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và hi u qu c a Qu i v i công tác khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; ng th i g i v B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Dân t c và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. B Y t ch trì ph i h p v i B Tài chính, các B , ngành liên quan và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam giám sát và ánh giá vi c th c hi n ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo c a các d a phương báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Ban ch o chăm sóc s c kho ban u các c p huy n và xã ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p giám sát vi c th c hi n ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo t i a phương mình. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v liên B xem xét, gi i quy t. Nguy n Sinh Hùng Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) ( ã ký) Ph l c s 1 Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH BÁO CÁO QUY T TOÁN QU KHÁM, CH A B NH NGƯ I NGHÈO Quý... năm... Ngư i l p Ngày .......... tháng ........... năm ...... Trư ng ban qu n lý qu (Ký tên, óng d u)
  7. -------------------------------------------------------------------------------------------- Ph l c s 2 Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH PH N II. CHI TI T QUY T TOÁN QU KHÁM CH A B NH NGƯ I NGHÈO Quý...... năm..... Ngu n Ngu n Ngu n Mã ngân M TM Ch tiêu T ng s vi n s sách nhà tr khác nư c A B C D 1=2+3+4 2 3 4 T ng c ng Chi mua th b o 106 02 100 hi m y t 114 Chi phí thuê mư n 101 15 Chi phí khác 102 (Chi phí giám nh trong trư ng h p thuê cơ quan b o hiê y t giám nh) 119 15 Chi thanh toán chi 103 phí khám, ch a b nh và h tr vi n phí:
  8. Chi chăm sóc s c 104 kho ban u t i tr m y t xã Chi h tr vi n phí 105 cho các trư ng h p khó khăn t xu t Chi thanh toán chi 106 phí khám, ch a b nh cho cơ s khám ch a b nh Trong ó: + Thanh toán chi 107 phí khám ch a b nh ngo i trú + Thanh toán chi 108 phí khám ch a b nh n i trú 134 15 Chi giám nh chi 109 phí khám ch a b nh (Trong trư ng h p 110 th c thanh th c chi và t giám nh) Chi phí khác: Chi khác (Chi in n th b o hi m y t ho c th khám ch a b nh ngư i nghèo) Ngư i l p Ngày .......... tháng ........... năm ...... Trư ng ban qu n lý qu (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản