Thông tư liên tịch số 14-TTLB/BĐ/YT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
100
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 14-TTLB/BĐ/YT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14-TTLB/BĐ/YT về việc quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc kiểm dịch và xử lý vệ sinh các bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14-TTLB/BĐ/YT

  1. B Y T -T NG C C BƯU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T I N NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-TTLB/B /YT Hà N i , ngày 27 tháng 7 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN B C A T NG C C BƯU I N - B Y T S 14-TTLB/B /YT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 1981 QUY NNH TRÁCH NHI M GI A HAI NGÀNH TRONG VI C KI M DNCH VÀ X L V SINH CÁC BƯU PH M, BƯU KI N Thi hành ngh nh s 91-CP ngày 2/5/1973 c a H i ng Chính ph ban hành i u l g i, nh n, chuy n, phát bưu phNm, bưu ki n và ngh nh s 248-TTg ngày 19/5/1958 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c ki m d ch t i các h i c ng, sân bay, c a khNu quan tr ng khác d c theo biên gi i nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà (nay là nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam), T ng c c Bưu i n và B Y t quy nh trách nhi m gi a hai ngành trong vi c ki m d ch và x lý v sinh các bưu phNm, bưu ki n như sau. I. NGUYÊN T C CHUNG phòng các b nh truy n nhi m nguy hi m (d ch t , d ch h ch...) lây lan gi a các vùng trong nư c cũng như gi a nư c ngoài và nư c ta qua ư ng bưu chính, ngành y t và ngành bưu i n có trách nhi m ph i h p ch t ch trong công tác ki m d ch, x lý các bưu phNm, bưu ki n b ô nhi m ho c nghi b ô nhi m, ng th i b o m cho bưu phNm, bưu ki n ư c chuy n phát nhanh chóng, an toàn n ngư i nh n. II. NH NG QUY NNH C TH A. TRONG NƯ C: T i các vùng ang có b nh d ch nguy hi m (d ch t , d ch h ch...) bưu i n không nh n chuy n nh ng bưu phNm, bưu ki n có các lo i hàng sau ây, n u không có gi y ch ng nh n ã ki m d ch và x lý v sinh c a cơ quan y t . 1. Th c phNm mà ngu n g c là thu s n (cá, tôm, sò, c, các lo i m m...), tr nh ng lo i do các xí nghi p s n xu t, có mang nhãn hi u và ư c óng trong h p b ng kim lo i hàn kín. 2. Qu n áo, chăm màn, các lo i dùng khác b ng v i, các lo i dùng cá nhân b ng da, lông, ho c gi da ã dùng. 3. Các v t khác b ô nhi m ho c nghi b ô nhi m, do ngành y t quy nh t ng th i gian t ng vùng có d ch.
  2. B. NGOÀI NƯ C: 1. i v i bưu phNm, bưu ki n nh p khNu: Ngành y t có trách nhi m ki m d ch và khi c n thi t thì x lý v sinh các bưu phNm, bưu ki n có các lo i hàng sau ây, trư c khi bưu i n phát n ngư i nh n a. Th c phNm mà ngu n g c là thu s n, t nư c ang có d ch t nh p vào nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr nh ng lo i do các xí nghi p s n xu t, có mang nhãn hi u và ư c óng trong h p b ng kim lo i hàn kín. b. Nh ng v t khác mà cơ quan y t cho là b nhi m ho c nghi b nhi m m m b nh (vi khuNn, vi rút, ký sinh trùng...), ho c véc-tơ truy n b nh (ru i, mu i, b chét, ch y, r n, r p, ve, mò...). 2. i v i bưu phNm, bưu ki n xu t khNu: Bưu i n không nh n chuy n nh ng bưu phNm, bưu ki n có các lo i hàng như ã nêu các i m 1,2,3, m c A trên ây. C. QUAN H CÔNG TÁC GI A BƯU I N VÀ Y T : 1. Ngành y t có nhi m v thông báo k p th i cho ngành bưu i n bi t nh ng vùng trong nư c và ngoài nư c có b nh d ch nguy hi m. 2. Ngành bưu i n, m i khi nh n ư c thông báo c a ngành y t , ph i k p th i ch o các cơ s bưu i n nơi có d ch ho c bưu c c ngo i d ch, ph i h p v i cơ quan y t a phương t ch c th c hi n vi c ki m d ch ho c x lý v sinh. 3. T i các bưu c c ngo i d ch có trao i chuy n thư v i nư c ngoài, ngành bưu i n c n b trí nơi làm vi c thu n ti n, ngành y t t các thi t b c n thi t dùng x lý v sinh các bưu phNm, bưu ki n xu t, nh p khNu ph i ki m d ch. Vi c trang b các phương ti n và thi t b ki m d ch, x lý v sinh bưu phNm, bưu ki n, do ngành y t ch u trách nhi m. 4. Trong trư ng h p cơ quan y t chưa i u ki n x lý v sinh bưu phNm, bưu ki n, t i bưu c c ngo i d ch, cán b bưu i n làm th t c giao cho cán b y t x lý nơi khác. Th i h n ngành y t gi x lý m t bưu phNm ho c bưu ki n không quá 48 gi (ho c không quá 96 gi i v i các trư ng h p c n xác nh vi sinh v t h c) k t khi cán b y t ký nh n v i bưu i n. Khi giao cũng như khi nh n, hai bên u ph i ghi vào s s lư ng, kh i lư ng các lo i hàng trong t ng bưu phNm ho c bưu ki n. Khi hoàn tr , n u s lư ng, kh i lư ng các lo i hàng b thi u h t so v i lúc giao, thì cơ quan y t nh n x lý bưu phNm ho c bưu ki n ó ph i ch u trách nhi m v t ch t i v i s hàng b thi u h t. Trư ng h p ph i l y m u ki m tra xét nghi m, cơ quan ki m d ch ho c v sinh phòng d ch a
  3. phương l y úng kh i lư ng ho c s lư ng quy nh và có gi y biên nh n ính kèm theo bưu phNm ho c bưu i n ó. 5. N u nh ng bưu phNm, bưu ki n không i u ki n v sinh phát n ngư i nh n, thì cán b y t và bưu i n ph i h p x lý nh ng ph n b ô nhi m, có cán b h i quan ch ng ki n. Trong trư ng h p này, ph i l p biên b n thành ba b n g i n ngư i nh n m t b n, bưu i n và y t m i ngành gi m t b n. 6. M i phí t n v x lý v sinh bưu phNm, bưu ki n nh p khNu do ngư i nh n ài th . i v i bưu phNm, bưu ki n g i trong nư c ho c g i ra nư c ngoài phí t n trên ư c thu ngư i g i. Kho n phí t n này do B Y t quy nh. N u ngư i nh n xa bưu c c ngo i d ch, phí t n trên do bưu c c phát thu và chuy n tr b ng thư chuy n ti n có cư c n cơ quan y t ki m d ch. 7. Cán b hai ngành khi ti p xúc v i nhân dân ph i th c hi n úng các quy nh v ch ph c v nhân dân. Cán b y t cũng như cán b bưu i n trong khi làm nhi m v t i các bưu c c c n ch p hành t t n i quy nơi làm vi c. Trong quá trình làm vi c n u có ý ki n khác nhau thì hai bên k p th i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a minh xin ý ki n gi i quy t. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th thông tư liên b Y t - Bưu i n s 7-LB/B /YT ngày 28 tháng 3 năm 1962 v ki m d ch bưu phNm, bưu ki n và thông tư s 8-LB/B /YT ngày 7/4/1964 b sung thông tư 7 nói trên. Hoàng ình C u Trương Văn Thoan ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản