Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
265
lượt xem
22
download

Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 147/2007/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG M T S B NH XÃ H I, B NH DNCH NGUY HI M VÀ HIV/AIDS GIAI O N 2006-2010 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17/7/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010; Liên B Tài chính - Y t hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010 như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010 bao g m 10 d án ư c quy nh t i Kho n 6 i u 1 Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng áp d ng Thông tư này là các cơ quan, ơn v có s d ng kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010. 3. Thông tư này áp d ng i v i các kho n chi v n s nghi p t ngân sách nhà nư c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010. i v i các d án có s d ng v n vi n tr không hoàn l i, áp d ng theo m c chi c a nhà tài tr quy nh t i các th a thu n tài tr ho c áp d ng theo m c chi do i di n nhà tài tr , B Tài chính và cơ quan ch qu n d án th ng nh t; trư ng h p nhà tài tr ho c i di n nhà tài tr và B Tài chính chưa có tho thu n v m c chi thì áp d ng theo m c chi quy nh t i Thông tư này. 4. Kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010 (bao g m c v n i ng trong nư c c a các d án ODA ã ư c quy nh trong hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph các nư c ho c các t ch c qu c t ) do ngân sách nhà nư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a các B , ngành có liên quan và a phương theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành.
 2. 5. Ngoài các n i dung và m c chi quy nh t i Thông tư này, tuỳ theo kh năng kinh phí và i u ki n c th , các a phương th c hi n l ng ghép v i các ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn, ch ng b trí ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp th c hi n các ch , chính sách c a a phương nh m nâng cao hi u qu c a Chương trình. 6. Hàng năm, Trư ng Ban i u hành các d án thu c Chương trình có trách nhi m công b danh sách các xã, phư ng tr ng i m làm cơ s pháp lý cho vi c i u hành, giám sát chi tiêu c a d án. II. N I DUNG VÀ M C CHI CHUNG C A CÁC D ÁN 1. Chi vi t, biên so n và d ch tài li u chuyên môn nghi p v c a t ng d án. M c chi c th như sau: a) Vi t, biên so n tài li u: 50.000 ng/trang 350 t . b) D ch và hi u ính tài li u: - T ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: 50.000 ng/trang 350 t . - T ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: 45.000 ng/trang 350 t . - T ti ng Vi t sang ti ng các dân t c thi u s Vi t Nam: 70.000 ng/trang 350 t . 2. Chi h i ngh sơ k t, t ng k t, t p hu n tri n khai nhi m v công tác, h i th o trao i chuyên môn nghi p v . N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 3. Chi các l p ào t o, b i dư ng nâng cao chuyên môn nghi p v cho cán b y t . N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. 4. Chi h p tác, trao i kinh nghi m nư c ngoài do c p có thNm quy n quy t nh. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c m b o kinh phí. 5. Chi mua s m trang thi t b , phương ti n, d ng c y t dùng cho ho t ng chuyên môn c a t ng d án và ph i b o m phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t c a ơn v. 6. Chi mua, ti p nh n, b o qu n và v n chuy n: thu c, hoá ch t, v t tư y t n i tư ng s d ng phù h p v i ho t ng c a t ng d án. 7. Chi s a ch a, duy tu, b o dư ng các trang thi t b , phương ti n, d ng c , kho ch a thu c, kho ch a hoá ch t phù h p v i ho t ng c a t ng d án.
 3. 8. Chi các cu c i u tra, kh o sát theo n i dung chuyên môn c a t ng d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c i u tra t ngu n v n s nghi p c a ngân sách nhà nư c. 9. Chi nghiên c u khoa h c g n v i n i dung c a t ng d án theo cương nghiên c u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh . 10. Chi thuê chuyên gia trong nư c: căn c vào m c c n thi t tri n khai các ho t ng nghiên c u và kh năng kinh phí, Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý d án quy t nh vi c thuê chuyên gia trong nư c theo hình th c ký "H p ng giao khoán công vi c, s n phNm"; m c chi th c hi n theo h p ng th c t tho thu n v i ngư i nh n khoán theo yêu c u v kh i lư ng công vi c, n i dung công vi c và th i gian th c hi n. 11. Chi công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS, bao g m: a) Chi thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c trên các phương ti n thông tin i chúng, g m: các báo, ài phát thanh, ài truy n hình. b) Chi xây d ng, s n xu t, nhân b n và phát hành các n phNm, s n phNm truy n thông, các tài li u ph c v cho ho t ng truy n thông: m c chi theo ch , nh m c, ơn giá c a các ngành có công vi c tương t . c) Chi t ch c các bu i giao lưu, các l p giáo d c truy n thông, nói chuy n chuyên phù h p v i ho t ng chuyên môn c a t ng d án: m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh . d) Chi h tr l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành, a phương; phong trào qu n chúng, ho t ng th thao, văn hoá, văn ngh và các ho t ng xã h i khác c a các cơ quan, ơn v . ) Chi h tr các ho t ng truy n thông t i tuy n xã, bao g m: - H tr tài li u truy n thông. - Truy n thanh xã (biên t p, phát thanh): Biên t p: 50.000 ng/trang 350 t ; phát thanh: 10.000 ng/l n. - Làm m i, s a ch a pa nô, khNu hi u: theo giá th trư ng t i a phương. e) Chi h tr ho t ng c a các i tuyên truy n cơ ng trong các t m chi n d ch tuyên truy n t i c ng ng: - Chi xăng xe ho c thuê phương ti n, nh tư li u và các ho t ng khác.
 4. - Chi h tr cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia i tuyên truy n cơ ng: m c chi 25.000 ng/ngư i/ngày. g) Chi t ch c các cu c thi tìm hi u, th c hành v các ho t ng chuyên môn c a t ng d án thu c Chương trình, bao g m: - Biên so n thi và áp án: t i a không quá 500.000 ng/cu c thi. - B i dư ng ch m thi, Ban giám kh o cu c thi, xét công b k t qu thi: m c t i a không quá 200.000 ng/ngư i/ngày. - B i dư ng thành viên Ban t ch c: m c t i a không quá 150.000 ng/ ngư i/ngày. - Chi gi i thư ng: + Gi i t p th : t 200.000 ng n 2.000.000 ng/gi i thư ng. + Gi i cá nhân: t 100.000 ng n 1.000.000 ng/gi i thư ng. Tuỳ theo quy mô t ch c cu c thi (c p trung ương, c p t nh, c p cơ s ), Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c cu c thi quy t nh m c chi gi i thư ng c th trong khung m c chi nêu trên trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao. - T ng h p, báo cáo k t qu cu c thi: m c chi i v i c p Trung ương là 500.000 ng/báo cáo, i v i c p t nh là 300.000 ng/báo cáo, i v i c p huy n là 200.000 ng/báo cáo, i v i c p xã là 100.000 ng/báo cáo. 12. Chi thuê ngư i d n ư ng ph c v công tác chuyên môn, phù h p v i ho t ng c a t ng d án (ch áp d ng i v i vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn): 30.000 ng/ngư i/ngày. 13. Chi h tr cho cán b y t giám sát d ch t h c c a t ng d án, ngoài ch công tác phí hi n hành: 25.000 ng/ngư i/ngày. 14. Chi công tác ki m tra, ánh giá và hư ng d n th c hi n các ho t ng chuyên môn c a t ng d án. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 06/2007/TT- BTC ngày 26/01/2007 c a B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. Riêng i v i oàn công tác ki m tra, ánh giá liên ngành, liên cơ quan: cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác ch u trách nhi m chi ti n công tác phí theo ch quy nh (ti n tàu xe i l i, ph c p lưu trú, ti n thuê ch nơi n và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c) cho các thành viên trong oàn t ngu n kinh phí c a Chương trình. tránh chi trùng l p, cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác c n thông báo rõ trong gi y tri u t p cho cơ quan, ơn v c ngư i i công tác bi t vi c không ph i thanh toán các kho n chi nêu trên.
 5. 15. Chi khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS theo quy t nh c a c p có thNm quy n. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. 16. Chi khác. III. N I DUNG VÀ M C CHI C THÙ C A T NG D ÁN Ngoài nh ng n i dung và m c chi chung quy nh t i m c II Thông tư này, t ng d án ư c chi nh ng n i dung c thù như sau: 1. D án phòng, ch ng b nh lao: a) Chi h tr cho cán b y t làm công tác khám, phát hi n ngu n lây chính (lao ph i AFB+): 20.000 ng/b nh nhân lao AFB+. b) Chi h tr cho cán b y t tuy n xã tr c ti p khám và ưa b nh nhân lao t i t ch ng lao: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 30.000 ng/xã/tháng. - i v i các vùng còn l i: 20.000 ng/xã/tháng. c) Chi h tr cho cán b y t tr c ti p c p phát thu c cho b nh nhân lao trong th i gian 8 tháng i u tr : - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 150.000 ng/b nh nhân. - i v i các vùng còn l i: 100.000 ng/b nh nhân. d) Chi h tr cho cán b y t th c hi n ki m tra, giám sát, tuyên truy n giáo d c s c kho cho b nh nhân lao trong th i gian i u tr : - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 15.000 ng/b nh nhân/tháng. - i v i các vùng còn l i: 10.000 ng/b nh nhân/tháng. ) Chi h tr cho cán b th c hi n xét nghi m 3m u m cho b nh nhân nghi lao n khám: 5.000 ng/b nh nhân. e) Chi h tr cho cán b làm công tác ki m nh tiêu b n (tr n tiêu b n và soi): 5.000 ng/tiêu b n ki m nh. 2. D án phòng, ch ng b nh phong:
 6. a) Chi cho vi c s n xu t ho c mua m t s v t d ng c p cho b nh nhân. b) Chi h tr cho cán b xét nghi m tìm tr c khuNn phong trong các t khám phát hi n b nh nhân m i t i c ng ng, bao g m: - L y b nh phNm và nhu m tiêu b n: 6.000 ng/tiêu b n. - c k t qu : 4.000 ng/tiêu b n. - Ki m nh b nh phNm: 5.000 ng/tiêu b n. c) Chi h tr cho cán b y t th c hi n ph u thu t ch nh hình cho b nh nhân phong, ngoài ch ph c p ph u thu t hi n hành: - i v i ngư i m chính: 30.000 ng/ngư i/ca. - i v i ngư i ph m : 20.000 ng/ngư i/ca. - i v i ngư i giúp vi c: 10.000 ng/ngư i/ca. d) Chi h tr cho cán b y t tr c ti p c p phát thu c và theo dõi b nh nhân phong a hoá tr li u t i nhà: - i v i b nh nhân nhóm ít vi khuNn, i u tr li u t 6-9 tháng: 150.000 ng/b nh nhân. - i v i b nh nhân nhóm nhi u vi khuNn, i u tr li u t 12-36 tháng: 300.000 ng/b nh nhân. ) Chi h tr cho cán b y t i u tr kh i b nh nhân loét l áo: - i v i b nh nhân không viêm xương: 80.000 ng/b nh nhân. - i v i b nh nhân có viêm xương: 150.000 ng/b nh nhân. e) Chi thù lao cho nh ng ngư i t nguy n i c p phát thu c và chăm sóc b nh nhân phong tàn t t t i nhà: 20.000 ng/ngư i/ngày, nhưng t i a không quá 40.000 ng/ngư i/tháng. g) Chi h tr cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia công tác khám phát hi n b nh nhân phong m i t i c ng ng, ngoài ch công tác phí hi n hành: - i v i bác s , y s : 50.000 ng/ngư i/ngày, nhưng t i a không quá 200.000 ng/ngư i/tháng. - i v i ngư i ph c v : 30.000 ng/ngư i/ngày, nhưng t i a không quá 120.000 ng/ngư i/tháng.
 7. h) Chi h tr cho b nh nhân phong thu c di n h nghèo n o vét l áo ang i u tr t i tr m y t xã, cơ s y t khu v c: 30.000 ng/ngư i/ngày, th i gian h tr không quá 10 ngày. i) Chi thuê phương ti n v n chuy n b nh nhân phong t nhà n tr m y t xã, khu i u tr phong ho c b nh vi n a khoa khu v c i v i b nh nhân phong các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, h i o b cơn ph n ng phong n ng ho c tai bi n i u tr : thanh toán theo giá thuê th c t t i a phương. k) Chi thù lao cho tình nguy n viên phát hi n b nh nhân phong m i và ưa b nh nhân n khám t i tr m y t c p xã, cơ s y t khu v c: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 200.000 ng/b nh nhân. - i v i các vùng còn l i: 150.000 ng/b nh nhân. l) Chi h tr cho ngư i b nh t phát hi n b nh phong n khám t i tr m y t c p xã, cơ s y t khu v c: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 100.000 ng/b nh nhân. - i v i các vùng còn l i: 50.000 ng/b nh nhân. 3. D án phòng, ch ng b nh s t rét: a) Chi mua màn c p cho gia ình thu c di n h nghèo vùng s t rét. S lư ng h gia ình thu c di n h nghèo ư c c p màn hàng năm do Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao. b) Chi cho cán b làm xét nghi m lam máu tìm ký sinh trùng s t rét (bao g m lam soi ki m tra l n u và lam ki m tra ch t lư ng): 1.000 ng/lam. c) Chi h tr cho cán b t i i m kính hi n vi: 100.000 ng/ i m kính hi n vi/tháng. d) Chi tr công cho ngư i làm m i và ngư i i b t mu i êm: t i a không quá 50.000 ng/ngư i/ êm. ) Chi tr công cho ngư i tr c ti p phun, tNm hoá ch t di t mu i: t i a không quá 50.000 ng/ngư i/công. e) Chi h tr cho cán b y t tuy n xã làm công tác phòng, ch ng s t rét t i các xã tr ng i m s t rét: 100.000 ng/xã/tháng. g) Chi thù lao cho các c ng tác viên là nhân viên y t thôn, b n thu c các xã tr ng i m s t rét: 50.000 ng/thôn, b n/tháng. 4. D án phòng, ch ng b nh ung thư: a) Chi công tác th ng kê, t ng h p tình hình ung thư, bao g m:
 8. - Chi h tr cho ngư i i thu th p s li u ung thư: 10.000 ng/ngư i/ca. Trư ng h p ph i thuê cơ quan, ơn v ho c cá nhân bên ngoài th ng kê, t ng h p tình hình ung thư thì cơ quan, ơn v qu n lý d án áp d ng theo hình th c ký k p ng giao khoán công vi c, s n phNm quy nh t i kho n 10 m c II Thông tư này. - C p nh t s li u vào phi u mã hoá: 5.000 ng/ngư i/ca. - Nh p s li u vào máy qu n lý: 5.000 ng/ngư i/ca. - Làm s ch s li u, ki m tra tin c y c a s li u: 3.000 ng/ngư i/ca. - T ng h p s li u, vi t báo: 300.000 ng/báo cáo/tháng. b) Chi công tác khám sàng l c phát hi n ung thư t i c ng ng, bao g m: - Chi phí xét nghi m, th thu t l y b nh phNm sinh thi t, làm tiêu b n mô b nh h c và các d ch v khác theo quy nh: m c chi th c hi n theo quy nh v m c thu vi n phí hi n hành. - Chi b o qu n và nhu m tiêu b n: 5.000 ng/tiêu b n. - Chi h tr cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia công tác khám sàng l c phát hi n ung thư t i c ng ng, ngoài ch công tác phí hi n hành: + i v i bác s , y s : 50.000 ng/ngư i/ngày. Trư ng h p khám sàng l c phát hi n ung thư k t h p chuy n giao k thu t cho a phương áp d ng theo m c chi thù lao cho gi ng viên quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. + i v i ngư i ph c v : 30.000 ng/ngư i/ngày. - Chi thuê nhân công a phương ph c v công tác khám sàng l c phát hi n ung thư t i c ng ng (n u có): t i a không quá 50.000 ng/ngư i/ngày. - Chi thuê trang thi t b y t (n u có), trang thi t b truy n thông, bàn, gh , phông, b t, b p than; thanh toán ti n nhiên li u, i n, nư c, v t tư y t và chi khác ph c v công tác khám sàng l c phát hi n ung thư t i c ng ng. - Chi t ng h p s li u, vi t báo cáo k t qu khám sàng l c phát hi n ung thư t i c ng ng: m c chi t i a không quá 1.000.000 ng/báo cáo. 5. D án phòng, ch ng HIV/AIDS: a) Chi các xét nghi m HIV, bao g m: - i tư ng xét nghi m: + i tư ng xét nghi m HIV và STI trong các t giám sát tr ng i m HIV/AIDS và giám sát tr ng i m STI;
 9. + Ph n mang thai có hành vi nguy cơ cao, t nguy n xét nghi m HIV và không thu c i tư ng chi tr c a qu b o hi m y t ; + Các i tư ng b t bu c ph i xét nghi m HIV theo quy nh c a pháp lu t. + Xét nghi m t bào CD4 ph c v công tác i u tr b nh nhân AIDS cho các i tư ng do Ban i u hành D án phòng, ch ng HIV/AIDS quy t nh; + Sàng l c HIV i v i các túi máu, ch phNm máu. - Chi h tr cho ngư i l y m u xét nghi m và ngư i tr c ti p xét nghi m, m c chi c th như sau: + L y m u máu: 7.000 ng/m u i v i i tư ng chích ma tuý, ngư i bán dâm; 5.000 ng/m u i v i các i tư ng khác. + L y m u b nh phNm ư ng sinh d c, h u môn: 7.000 ng/m u. + Xét nghi m: 5.000 ng/m u. b) Chi mua m t s d ng c phòng ng a lây nhi m HIV/AIDS như bao cao su, bơm kim tiêm s ch c p mi n phí cho các i tư ng áp d ng các bi n pháp can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV theo quy nh c a Ban i u hành D án phòng, ch ng HIV/AIDS. c) Chi tri n khai th c hi n các chương trình, d án can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV do B trư ng B Y t ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, bao g m: - Chi thù lao cho nhân viên ti p c n c ng ng ã ư c c p th : m c chi t i thi u 250.000 ng/ngư i/tháng. Trư ng h p, nhân viên ti p c n c ng ng ã ư c hư ng ch thù lao t các ngu n kinh phí khác thì không ư c hư ng ch thù lao t ngu n kinh phí th c hi n D án phòng, ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu qu c gia, và ngư c l i. - Chi ho t ng qu ng cáo, ti p th , in n, phát hành các n phNm ti p th chương trình can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV (không bao g m các n i dung chi quy nh t i kho n 11 m c II Thông tư này). d) Chi h tr ho t ng c a nhóm giáo d c ng ng phòng, ch ng HIV/AIDS (s lư ng nhóm và s lư ng thành viên c a m i nhóm do Giám c S Y t quy t nh trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao), bao g m: - H tr sinh ho t nhóm: 120.000 ng/thành viên/năm. - Mua m t s trang thi t b , d ng c tiêu hao cho ho t ng c a nhóm. ) Chi h tr cho cán b làm công tác tư v n cho i tư ng t nguy n xét nghi m HIV t i các cơ s xét nghi m HIV: 20.000 ng/ngư i/bu i tư v n, nhưng t i a không quá 300.000 ng/ngư i/tháng.
 10. e) Chi h tr cho cán b chuyên trách phòng, ch ng HIV/AIDS t i các xã, phư ng: - i v i xã, phư ng tr ng i m: 200.000 ng/xã/tháng. - i v i các xã còn l i: 100.000 ng/xã/tháng. g) Chi thù lao cho các c ng tác viên, tình nguy n viên tham gia công tác tuyên truy n, v n ng thay i hành vi t i các xã, phư ng (m i xã, phư ng không quá 02 c ng tác viên): - i v i xã, phư ng tr ng i m: 100.000 ng/ngư i/tháng. - i v i các xã còn l i: 50.000 ng/ngư i/tháng. h) Chi h tr i u tr nhi m trùng cơ h i cho ngư i nhi m HIV thu c di n h nghèo b m c các b nh nhi m trùng cơ h i ang ư c chăm sóc, i u tr t i gia ình: m c t i thi u 150.000 ng/ngư i/năm. i) Chi h tr cho t ch c, cá nhân th c hi n mai táng ngư i nhi m HIV ch t b b rơi ho c không xác nh ư c thân nhân, bao g m: - Chi phí mai táng: m c t i thi u 2.000.000 ng/ngư i nhi m HIV b ch t. - Chi phí làm v sinh phòng d ch: 250.000 ng/ngư i nhi m HIV b ch t. - Chi thăm vi ng: 100.000 ng/ngư i nhi m HIV b ch t. k) Chi h tr Qu h tr ngư i nhi m HIV/AIDS theo quy nh t i Quy t nh s 60/2007/Q -TTg ngày 07/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu h tr ngư i nhi m HIV/AIDS. 6. D án phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em: a) Chi ho t ng th c hành dinh dư ng, k thu t ch bi n th c ăn cho bà m có thai, bà m có con dư i 2 tu i, bà m có con t 2-5 tu i b suy dinh dư ng: 4.000 ng/bà m /l n. b) Chi h tr công tác cân nh kỳ cho tr em dư i 5 tu i t i các xã, phư ng, th tr n: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 500.000 ng/xã/năm. - i v i các vùng còn l i: 300.000 ng/xã/năm. c) Chi b i dư ng cho i tư ng ư c cân o nhân tr c trong các cu c i u tra, ánh giá tình tr ng dinh dư ng: 7.000 ng/ i tư ng. d) Chi các xét nghi m trong các cu c i u tra ánh giá tình tr ng thi u vi ch t, thi u máu ph n và tr em, bao g m: - Chi h tr cho ngư i l y m u máu: 5.000 ng/m u.
 11. - Chi h tr cho ngư i cho m u máu: Trư ng h p cho máu u ngón tay: 20.000 ng/m u; cho máu tĩnh m ch: 30.000 ng/m u. - Chi phí xét nghi m: m c chi th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 63/2007/Q - BTC ngày 18/7/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí y t d phòng và chi phí ki m d ch y t biên gi i. ) Chi xây d ng các mô hình i m v chăm sóc s c kho tr em theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t : n i dung và m c chi cho t ng ho t ng thu c mô hình th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. e) Chi mua, v n chuy n các s n phNm dinh dư ng c p cho ph n có thai và tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng. g) Chi h tr cho cán b y t trong các t cho tr u ng vitaminA t i c ng ng: 30.000 ng/ngư i/ngày. h) Chi h tr cho cán b chuyên trách dinh dư ng t i các xã, phư ng tr ng i m: 100.000 ng/xã/tháng. i) Chi thù lao cho các c ng tác viên dinh dư ng các thôn, b n thu c các xã, phư ng tr ng i m: 50.000 ng/thôn, b n/tháng. k) Chi giám sát ch t lư ng mu i i t t i h gia ình, nơi s n xu t, i m bán l xác nh các y u t nh hư ng n ch t lư ng mu i i t và các lý do không s d ng mu i i t theo m u phi u giám sát do B Y t ban hành, m c chi (k c chi phí i l i và công thu th p s li u) như sau: - Chi giám sát ch t lư ng mu i i t t i h gia ình: i v i khu v c mi n núi, biên gi i, h i o là 20.000 ng/phi u giám sát, i v i các vùng còn l i là 15.000 ng/phi u giám sát. - Chi giám sát ch t lư ng mu i i t t i nơi s n xu t, i m bán l : 10.000 ng/phi u giám sát. - Chi thù lao nh p s li u vào máy vi tính, phân tích, x lý s li u: m c chi 5.000 ng/phi u giám sát h gia ình; 3.000 ng/phi u giám sát nơi s n xu t ho c i m bán l . - Chi h tr cho cán b hư ng d n t ch c và theo dõi công tác giám sát ch t lư ng mu i i t: 50.000 ng/xã giám sát/ t. Danh sách các xã giám sát do Giám c S Y t quy t nh. 7. D án b o v s c kho tâm th n c ng ng: a) Chi h tr cho cán b y t tuy n xã ư c phân công c p thu c nh kỳ cho b nh nhân tâm th n phân li t: 50.000 ng/xã/tháng.
 12. b) Chi h tr cho bác s , y s làm công tác khám b nh, kê ơn, ghi nh n xét theo dõi hàng tháng b nh án i v i b nh nhân tâm th n ư c qu n lý, i u tr t i tr m y t c p xã: 50.000 ng/cho m i lo i b nh/tháng. c) Chi h tr cho cán b y t khám và làm b nh án b nh nhân tâm th n i v i các trư ng h p m i phát hi n tăng thêm: 30.000 ng/b nh án. d) Chi h tr cho cán b y t i làm phi u sàng l c b nh nhân tâm th n: 5.000 ng/phi u; làm b ng ph ng v n b nh nhân tâm th n: 10.000 ng/b ng. ) Chi h tr cho cán b y t làm các test beck h tr chNn oán xác nh b nh tr m c m: 10.000 ng/test. e) Chi thù lao cho nhân viên y t thôn, b n tham gia ph c h i ch c năng cho b nh nhân tâm th n t i c ng ng: 50.000 ng/thôn, b n/tháng. g) Chi h tr ho t ng c a tr m y t c p xã tri n khai mô hình l ng ghép n i dung chăm sóc s c kho tâm th n t i c ng ng: 100.000 ng/xã/tháng. 8. D án chăm sóc s c kho sinh s n: a) Chi thù lao cho cô thôn, b n thu c các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o ã ư c ào t o: 50.000 ng/thôn, b n/tháng. b) Chi xét nghi m tìm n m, vi khuNn gây nhi m khuNn ư ng sinh s n (k c các b nh lây truy n qua ư ng tình d c) trong các t chi n d ch chăm sóc s c kho sinh s n t i c ng ng, bao g m: - Chi h tr cho ngư i l y m u b nh phNm: 7.000 ng/m u. - Chi h tr cho ngư i ki m nh b nh phNm: 5.000 ng/tiêu b n. - Chi phí xét nghi m: m c chi th c hi n theo quy nh v m c thu vi n phí hi n hành. c) Chi xây d ng mô hình i m v chăm sóc s c kho sinh s n theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t : n i dung và m c chi cho t ng ho t ng thu c mô hình th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. d) Chi h tr cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia công tác khám sàng l c và i u tr nhi m khuNn ư ng sinh s n trong các chi n d ch chăm sóc s c kho sinh s n t i c ng ng, ngoài ch công tác phí hi n hành: - i v i bác s , y s : 50.000 ng/ngư i/ngày. - i v i ngư i ph c v : 30.000 ng/ngư i/ngày. ) Chi h tr cho cán b y t xã làm công tác chăm sóc s c kho sinh s n t i các xã tr ng i m: 50.000 ng/xã tr ng i m/tháng. 9. D án tiêm ch ng m r ng:
 13. a) Chi các xét nghi m xác nh b i li t, ca nghi s i, rubella, viêm gan B, viêm não Nh t B n trong các cu c i u tra, giám sát tr ng i m, bao g m: - Chi h tr cho ngư i l y m u máu ho c m u phân: 5.000 ng/m u. - Chi h tr cho ngư i cho m u máu: 20.000 ng/m u. - Chi phí xét nghi m: m c chi th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 63/2007/Q - BTC ngày 18/7/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí y t d phòng và chi phí ki m d ch y t biên gi i. b) Chi h tr cho cán b y t chuyên trách tiêm ch ng m r ng tuy n xã: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 50.000 ng/xã/tháng. - i v i các vùng còn l i: 30.000 ng/xã/tháng. c) Chi h tr cho cán b i tiêm ch ng ã cho tr u ng ho c tiêm v c xin 11 li u (c ng thêm 3 mũi tiêm viêm gan B) trong vòng 9-12 tháng: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 6.000 ng/tr li u. - i v i các vùng còn l i: 3.000 ng/tr li u. d) Chi h tr cho cán b i tiêm ch ng m t trong các lo i v c xin: viêm não Nh t B n, t , thương hàn, s i mũi 2: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 2.000 ng/tr /li u. - i v i các vùng còn l i: 1.000 ng/tr /li u. ) Chi h tr cho cán b i tiêm ch ng ã tiêm li u v c xin u n ván cho ph n có thai và ph n tu i sinh t 15-35 tu i: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 4.000 ng/ngư i li u. - i v i các vùng còn l i: 2.000 ng/ngư i li u. e) Chi giám sát, i u tra m t trư ng h p li t m m c p t ngày phát b nh n ngày th 60, l y và chuy n b nh phNm theo quy nh: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 200.000 ng/ca b nh. - i v i các vùng còn l i: 100.000 ng/ca b nh. g) Chi giám sát, i u tra m t trư ng h p ch t sơ sinh nghi u n ván sơ sinh, ca nghi s i: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 30.000 ng/ca b nh.
 14. - i v i các vùng còn l i: 15.000 ng/ca b nh. h) Chi giám sát, i u tra các b nh khác thu c ph m vi phòng ch ng c a d án tiêm ch ng m r ng: - i v i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, h i o: 10.000 ng/ca b nh. - i v i các vùng còn l i là 5.000 ng/ca b nh. i) Chi h tr cho cán b y t nh p li u, phân tích, x lý phi u i u tra ca li t m m c p/b i li t, ca ch t sơ sinh/u n ván sơ sinh, ca nghi s i, ca nghi viêm não Nh t B n: 3.000 ng/phi u. 10. D án k t h p quân-dân y: a) Chi h tr m t l n nâng c p, s a ch a các tr m y t k t h p quân - dân y. Trình t và th t c xây d ng, nâng c p, s a ch a th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. b) Chi công tác hu n luy n, di n t p l c lư ng y t cơ ng nh m áp ng yêu c u can thi p nhanh trong các tình hu ng khNn c p, bao g m: - Chi các ho t ng t p trung hu n luy n, di n t p: n i dung và m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v chính sách i v i l c lư ng d b ng viên trong th i gian hu n luy n, di n t p. - Chi thuê mư n trang thi t b y t , phương ti n và các chi phí khác ph c v công tác hu n luy n, di n t p (n u có). c) Chi ho t ng khám, ch a b nh phòng ch ng d ch b nh t xu t cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo; ho t ng l ng ghép khám, ch a b nh v i kh c ph c h u qu thiên tai, ch h a và c ng c qu c phòng, an ninh trên a bàn thu c ph m vi c a d án, bao g m: - Chi thu c, hoá ch t, v t tư tiêu hao. - Chi xăng xe ho c thuê phương ti n v n chuy n (n u có). - Chi h tr cho cán b quân- dân y tr c ti p khám, ch a b nh cho nhân dân, ngoài ch công tác phí hi n hành: 50.000 ng/ngư i/ngày. d) Chi h tr công tác d y ti ng dân t c thi u s cho cán b quân-dân y tham gia d án: n i dung và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. IV. L P, PHÂN B D TOÁN, QU N LÝ VÀ QUY T TOÁN
 15. 1. Vi c l p và phân b d toán kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006- 2010 theo các quy nh v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia và các quy nh liên quan hi n hành. Cơ quan qu n lý d án Trung ương khi phân b d toán cho các B , ngành liên quan và các a phương c n ph i căn c vào kh năng tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao; trong ó c n th c hi n phân c p cho các a phương trong vi c mua s m các trang thi t b , phương ti n, thu c, hoá ch t, v t tư y t ph c v ho t ng c a Chương trình. Trư ng h p c bi t, trang thi t b , phương ti n, thu c, hoá ch t, v t tư y t a phương không có kh năng mua s m thì cơ quan qu n lý d án Trung ương m i th c hi n mua s m. Th t c bàn giao tài s n, hi n v t th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Vi c qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010 theo các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành và quy nh t i Thông tư này. Các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí c a Chương trình ph i m s k toán ghi chép, h ch toán và quy t toán theo úng quy nh c a Ch k toán hành chính s nghi p hi n hành. Riêng i v i các d án có s d ng v n vi n tr không hoàn l i, các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí th c hi n theo dõi, h ch toán và quy t toán theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng các ngu n vi n tr . i v i các kho n mua s m trang thi t b , phương ti n, d ng c , thu c, hoá ch t, v t tư y t ,... ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v u th u mua s m hàng hoá b ng kinh phí ngân sách nhà nư c. 3. Kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010 phân b và giao cho cơ quan, ơn v nào thì cơ quan, ơn v ó ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán theo ch quy nh. Trư ng h p c n thi t ph i có s tham gia tri n khai th c hi n c a các cơ quan, ơn v liên quan Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu c a d án thu c Chương trình; cơ quan, ơn v qu n lý d án chuy n kinh phí cho cơ quan, ơn v liên quan th c hi n h p ng v công vi c chuyên môn. Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý d án ph i duy t d toán chi theo úng các tiêu chuNn, nh m c chi hi n hành c a Nhà nư c. Cơ quan, ơn v th c hi n h p ng có trách nhi m tri n khai th c hi n các nhi m v ã ký k t, tr c ti p s d ng kinh phí theo ch chi tiêu tài chính hi n hành (không ph i quy t toán v i ngân sách cơ quan, ơn v mình nhưng ph i m s k toán riêng theo dõi); ngay sau khi k t thúc h p ng, có trách nhi m l p báo cáo quy t toán s kinh phí ư c c p theo quy nh, g i cơ quan, ơn v qu n lý d án (kèm theo b n g c các ch ng t chi tiêu) xét duy t và t ng h p chung vào quy t toán c a cơ quan, ơn v qu n lý d án. 4. Ch báo cáo: nh kỳ hàng quý, năm, các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo tình hình
 16. và k t qu th c hi n Chương trình (c kinh phí và ch tiêu chuyên môn) theo quy nh hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho các Thông tư sau ây: - Thông tư liên t ch s 51/2002/TT-LT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 c a B Tài chính - B Y t hư ng d n n i dung và m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. - Thông tư liên t ch s 105/2002/TT-LT/BTC-BYT ngày 20/11/2002 c a B Tài chính - B Y t b sung Thông tư liên t ch s 51/2002/TT-LT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 hư ng d n n i dung và m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. - Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi c a D án K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và ph c v an ninh qu c phòng giai o n 2001-2010. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính, B Y t nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, S Y t , Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính, B Y t ; - Website B Tài chính; - Lưu VT: B Tài chính, B Y t (430.20)
Đồng bộ tài khoản