Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH - B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phóc ------- S : 15/2008/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N KHÁM, CH A B NH; QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ KHÁM, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I KHÔNG PH I TR TI N T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Liên t ch B Tài chính và B Y t hư ng d n th c hi n khám, ch a b nh; qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Cơ s y t công l p th c hi n chính sách khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i g m các cơ s y t thu c B Y t , các B , cơ quan, ơn v Trung ương và a phương. 2. i tư ng ư c khám, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p quy nh t i Thông tư này là tr em dư i sáu tu i (tr em chưa b y mươi hai tháng tu i). 3. Kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c b trí t ngân sách Trung ương i v i các cơ s y t công l p thu c các B , cơ quan, ơn v Trung ương; t ngân sách a phương i v i các cơ s y t công l p a phương theo phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Vi c l p, phân b d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành và quy nh t i Thông tư này. 5. Ngoài ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c, các cơ s y t công l p ư c v n ng các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ng h kinh phí ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i m c b nh hi m nghèo. Ngu n kinh phí này ư c qu n lý và s d ng theo quy nh hi n hành.
  2. II. TRÌNH T , TH T C KHÁM, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I 1. Quy nh v tuy n i u tr : Tuy n i u tr khám, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p th c hi n theo quy nh c th sau: a) Các cơ s y t công l p g m: Tr m y t xã, phư ng, th tr n; phòng khám a khoa khu v c; b nh vi n a khoa qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; b nh vi n a khoa khu v c thu c c p t nh và các cơ s y t tuy n u thu c các B , ngành qu n lý là nơi khám, ch a b nh ban u, có nhi m v th c hi n khám, ch a b nh ban u cho tr em dư i sáu tu i t i a bàn nơi tr em cư trú. b) Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn, các cơ s y t công l p làm nhi m v khám, ch a b nh ban u có trách nhi m chuy n tr em lên các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n t nh, ho c chuy n n các b nh vi n a khoa, chuyên khoa ngoài t nh khám và i u tr cho phù h p. c) Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn c a các cơ s y t tuy n t nh thì chuy n lên các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n Trung ương tr c thu c B Y t , các B , ngành Trung ương. d) Căn c vào t ch c c a h th ng y t a phương, Giám c S Y t quy t nh các cơ s y t tuy n t nh ư c khám, ch a b nh ban u cho tr em mà không c n gi y gi i thi u chuy n vi n. 2. Th t c khám, ch a b nh: a) Tr em dư i sáu tu i khi khám, ch a b nh t i các cơ s y t công l p ph i xu t trình th khám b nh, ch a b nh; trư ng h p chưa ư c c p th thì ph i xu t trình gi y khai sinh ho c gi y ch ng sinh ho c gi y ch ng nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi ngư i giám h tr em cư trú (sau ây g i chung là th khám b nh, ch a b nh). b) T i các cơ s y t nêu t i i m b, i m c kho n 1 m c II Thông tư này: ngoài xu t trình th khám b nh, ch a b nh c a tr em, gia ình tr em ph i xu t trình th t c chuy n vi n, g m gi y gi i thi u chuy n vi n và tóm t t b nh án c a cơ s khám, ch a b nh ban u (tr các trư ng h p quy nh t i i m d kho n 1 m c II Thông tư này). c) Trong trư ng h p c p c u, tr em ư c khám và i u tr không ph i tr ti n t i b t kỳ cơ s y t công l p. Gia ình tr em có trách nhi m xu t trình th khám b nh, ch a b nh c a tr em trư c khi tr em xu t vi n. 3. Trách nhi m c a cơ s y t công l p: a) T ch c công tác ón ti p; hư ng d n khám, ch a b nh m t cách thu n l i, t o i u ki n và b o m y quy n l i cho tr em i khám, ch a b nh.
  3. b) Trư ng h p c p c u, các cơ s y t công l p có trách nhi m ti p nh n và c u ch a k p th i (mi n phí) cho tr em. Tuỳ theo tình tr ng b nh lý c a tr em, trư ng h p ph i gi l i i u tr n i trú thì cơ s y t làm th t c tr em vào i u tr n i trú; trư ng h p xét th y không c n i u tr n i trú ho c thu c chuyên môn c a tuy n dư i thì làm th t c gia ình cho tr em v i u tr ngo i trú ho c chuy n v tuy n dư i i u tr . c) Trong trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn, cơ s y t tuy n dư i ph i k p th i làm các th t c chuy n vi n theo quy nh chuy n tr em lên tuy n trên i u tr , không ư c trì hoãn. d) Ki m tra th khám b nh, ch a b nh; trư ng h p không có th thì ki m tra gi y ch ng sinh ho c gi y khai sinh ho c gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân c p xã (tr trư ng h p tr sơ sinh), h sơ chuy n vi n theo quy nh t i i m b, i m c kho n 1 m c II Thông tư này ( i v i nh ng trư ng h p chuy n tuy n chuyên môn k thu t) ngay khi tr em n khám, ch a b nh. Trư ng h p c bi t, tr em dư i sáu tu i ph i c p c u xa nơi cư trú, i l i khó khăn và gia ình tr em không mang theo m t trong các lo i gi y t nêu trên: Giám c cơ s y t căn c vào tình hình th c t xem xét quy t nh tr em ư c khám, ch a b nh không ph i tr ti n và ư c quy t toán vào ngu n kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c giao. ) Ch nh dùng thu c, c p phát thu c, s d ng v t tư y t , làm các xét nghi m, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng, ph c h i ch c năng và các d ch v k thu t c n thi t theo úng tình tr ng b nh lý, b o m an toàn và h p lý theo úng quy nh chuyên môn. Giám c cơ s y t công l p ch u trách nhi m t ch c ki m tra và x lý theo thNm quy n các sai ph m v chuyên môn, gây lãng phí, th t thoát kinh phí. e) B o m cung ng thu c trong danh m c, máu, d ch truy n, hoá ch t xét nghi m, phim X quang, thu c c n quang, v t tư y t theo quy nh c a B Y t trong quá trình khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. g) Các cơ s y t công l p có trách nhi m công khai các d ch v khám, ch a b nh theo yêu c u ngư i dân bi t, l a ch n. h) Theo dõi và t ng h p các ho t ng khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và báo cáo v i cơ quan ch qu n theo nh kỳ hàng quý vào ngày 15 c a tháng u quý sau. III. L P, PHÂN B , I U CH NH VÀ B SUNG D TOÁN 1. i v i các B , cơ quan, ơn v Trung ương: a) Hàng năm, cùng th i gian quy nh l p d toán ngân sách nhà nư c, các B , cơ quan, ơn v Trung ương có cơ s y t công l p l p d toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và t ng h p trong d toán chi ngân sách hàng năm c a B , cơ quan, ơn v Trung ương g i B Tài chính theo quy nh. Căn c l pd toán g m:
  4. - Tình hình th c hi n khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p do B , cơ quan, ơn v Trung ương qu n lý; - D ki n s dư kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i trong năm th c hi n (n u có); - Nhu c u kinh phí ngân sách nhà nư c chi cho công tác khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. b) Căn c d toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c giao, các B , cơ quan, ơn v Trung ương có trách nhi m phân b d toán cho các cơ s y t công l p tr c thu c theo quy nh hi n hành v phân b d toán ngân sách nhà nư c. c) Trong năm th c hi n, các B , cơ quan, ơn v Trung ương ư c i u ch nh d toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i gi a ơn v th a và ơn v thi u thu c ph m vi qu n lý b o m k p th i kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. Trình t , th t c i u ch nh d toán kinh phí gi a các ơn v tr c thu c th c hi n theo quy nh hi n hành v i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c. Trư ng h p sau khi ã i u ch nh kinh phí mà còn thi u; các B , cơ quan, ơn v Trung ương có văn b n g i B Tài chính xem xét quy t nh b sung t ngu n d phòng ngân sách Trung ương b o m và k p th i kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. 2. i v i các a phương: Căn c phân c p nhi m v chi do H i ng nhân dân c p t nh quy nh và cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn c a a phương, S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Y t trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh quy trình l p, phân b , i u ch nh và b sung d toán cho các cơ s y t cho phù h p v i th c t t i a phương. i v i trư ng h p tr em dư i sáu tu i c a a phương ư c chuy n i khám, ch a b nh các cơ s y t công l p ngoài t nh quy nh t i i m d kho n 2 m c IV Thông tư này (n u có): Hàng năm, căn c tình hình tr em dư i sáu tu i c a a phương ư c chuy n i khám, ch a b nh các cơ s y t công l p ngoài t nh (tr các cơ s y t tr c thu c B Y t , các B , cơ quan, ơn v Trung ương), S Y t ph i h p v i S Tài chính xác nh c th s kinh phí b trí cho nhi m v này, báo cáo U ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh giao d toán cho S Y t th c hi n theo quy nh hi n hành v phân b , giao d toán ngân sách nhà nư c. IV. QU N LÝ, S D NG, THANH TOÁN VÀ QUY T TOÁN 1. Qu n lý và s d ng kinh phí: a) Các cơ s y t công l p ư c giao qu n lý kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i th c hi n rút d toán t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch theo quy nh hi n hành c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c.
  5. b) Kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i phân b , giao cho cơ s yt công l p nào thì cơ s y t công l p ó tr c ti p qu n lý và s d ng th c hi n nhi m v khám, ch a b nh mi n phí cho tr em dư i sáu tu i t i ơn v , k c trư ng h p tr em dư i sáu tu i do các cơ s y t công l p khác chuy n n theo quy nh v chuy n tuy n i u tr c a B Y t . K t thúc năm ngân sách, ngu n kinh phí này không s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm sau; không s d ng ngu n kinh phí này vào m c ích khác. c) i v i các cơ s y t công l p ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính: kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c th c thanh, th c chi theo ch vi n phí hi n hành c a Nhà nư c, ư c t ng h p vào ngu n chi thư ng xuyên và ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh s 43/2006/N -CP. Ví d : Năm 2007, cơ s y t A ư c giao d toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i 100 tri u ng. Trong năm, ơn v ã th c chi cho khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i 80 tri u ng: ơn v ư c quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP và các văn b n hư ng d n Ngh nh i v i s ti n 80 tri u ng; s dư 20 tri u ng ư c chuy n sang năm sau s d ng khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm sau. 2. Thanh toán kinh phí: a) N i dung thanh toán và m c thanh toán: - Chi phí v thu c, máu, d ch truy n, v t tư tiêu hao ã xu t s d ng i u tr cho tr em dư i sáu tu i: thanh toán theo giá mua vào c a cơ s y t . - Chi phí v khám b nh, ngày giư ng i u tr , các d ch v k thu t: thanh toán theo giá thu vi n phí hi n hành c a c p có thNm quy n quy t nh i v i các cơ s y t công l p. - Chi phí v n chuy n ngư i b nh là tr em trong trư ng h p c p c u ho c ang i u tr n i trú ph i chuy n tuy n i u tr t b nh vi n c p huy n tr lên theo quy nh c a B trư ng B Y t : + Trư ng h p v n chuy n b ng phương ti n c a cơ s y t công l p: thanh toán ti n xăng d u theo s km th c t s d ng (cho c lư t i và v ) và nh m c xăng d u hi n hành c a nhà nư c cho t ng lo i xe, không ph thu c vào s lư ng ngư i b nh trên phương ti n v n chuy n. + Trư ng h p ngư i nhà c a tr em không s d ng phương ti n c a cơ s y t công l p: cơ s y t công l p nơi gi i thi u tr em chuy n tuy n thanh toán cho ngư i nhà c a tr em v i nh m c 30.000 ng/100 km (cho m t lư t i).
  6. - Chi mua s m m t s d ng c y t thi t y u (không ph i là tài s n c nh) ph c v tr c ti p cho công tác khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i: thanh toán theo giá mua vào c a cơ s y t . - Chi h tr dinh dư ng cho tr em dư i sáu tu i ang ư c i u tr t i các cơ s y t công l p thu c các i tư ng cơ nh , tr em thu c h nghèo theo chuNn nghèo do nhà nư c quy nh: m c t i a 30.000 ng/ngày/tr em, th i gian h tr không quá 30 ngày. Cơ s y t công l p có th h tr b ng hi n v t ho c h tr b ng ti n tr c ti p cho ngư i nhà c a tr em, tuỳ theo i u ki n th c t c a cơ s y t công l p và hoàn c nh c th c a t ng tr em. b) i v i các cơ s y t công l p có t ch c khám, ch a b nh d ch v theo yêu c u mà gia ình tr em dư i sáu tu i có nhu c u s d ng, cơ s y t ư c thu c a gia ình tr em kho n chênh l ch gi a chi phí d ch v theo yêu c u và m c thanh toán vi n phí hi n hành do c p có thNm quy n quy nh. c) i v i trư ng h p tr em dư i sáu tu i ã ư c i u tr và s d ng các lo i thu c, máu, d ch truy n, v t tư, hóa ch t,... c a các Chương trình, D án ư c duy t mi n phí thì các cơ s y t công l p không ư c thanh toán kho n chi phí này vào kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c giao. d) i v i trư ng h p tr em dư i sáu tu i c a a phương ư c chuy n i khám, ch a b nh các cơ s y t công l p ngoài t nh (tr các cơ s y t tr c thu c B Y t , các B , cơ quan, ơn v Trung ương), vi c thanh toán kinh phí th c hi n theo các hình th c sau: - S Y t (ho c u quy n cho b nh viên a khoa c p t nh) ký h p ng v i các cơ s y t công l p ngoài t nh th c hi n khám, ch a b nh i v i tr em dư i sáu tu i c a a phương mình khi chuy n tuy n; nh kỳ, chuy n kinh phí cho các cơ s y t công l p ngoài t nh thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i theo ch quy nh. - Gia ình tr em t thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho cơ s y t công l p nơi i u tr theo m c vi n phí hi n hành và l y ch ng t v a phương thanh toán. Cơ s y t công l p c a a phương nơi chuy n b nh nhân là tr em i, căn c phi u thu vi n phí và h sơ khám, ch a b nh c a cơ s y t công l p ngoài t nh do gia ình tr em chuy n n có trách nhi m thanh toán toàn b chi phí mà gia ình tr em ã chi tr theo m c vi n phí hi n hành. Căn c tình hình th c t t i a phương và hoàn c nh c th c a t ng tr em dư i sáu tu i, S Y t có trách nhi m hư ng d n các cơ s y t công l p t i a phương xem xét v n d ng hình th c thanh toán nêu trên cho phù h p, b o m y quy n l i cho tr em dư i sáu tu i khi i khám, ch a b nh. 3. H ch toán k toán và quy t toán: a) Các ơn v s d ng kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i th c hi n h ch toán k toán và quy t toán theo quy nh c a ch k toán hành chính s nghi p hi n hành. Các ch ng t liên quan n vi c thanh toán, quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c lưu riêng ph c v cho công tác
  7. t ng h p, ki m tra, giám sát, ánh giá tình hình th c hi n công tác khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c thu n l i. b) H sơ thanh, quy t toán g m: - Phi u thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i (l p theo m u ính kèm Thông tư này): các kho n chi phí ghi trong phi u thanh toán do cơ s y t công l p l p, b o m phù h p v i ho t ng khám, ch a b nh t i ơn v và các ch hi n hành. Giám c cơ s y t công l p ch u trách nhi m v tính chính xác và trung th c c a phi u thanh toán. Kho b c Nhà nư c căn c Phi u thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và các ch ng t liên quan (n u có) ki m soát chi theo quy nh. - Gi y gi i thi u chuy n vi n (áp d ng i v i trư ng h p tr em do cơ s y t tuy n dư i chuy n n). - B n sao gi y xác nh n h nghèo, tr em cơ nh do cơ quan có thNm quy n c p (áp d ng i v i tr dư i sáu tu i ư c h tr v dinh dư ng). i v i các kho n chi c a S Y t cho vi c khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a a phương ư c chuy n i khám, ch a b nh các cơ s y t công l p ngoài t nh quy nh t i i m d kho n 2 m c IV Thông tư này, h sơ thanh, quy t toán g m: +H p ng khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i; + B ng kê t ng h p chi phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i (do cơ s y t công l p ngoài t nh l p). + Các ch ng t thanh toán có liên quan. c) Các ơn v tr c ti p s d ng kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i h ch toán, quy t toán vào lo i 15 kho n 60, chi ti t theo m c và ti u m c tương ng c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành. Riêng i v i các kho n chi thanh toán cho vi c khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a a phương ư c chuy n i khám, ch a b nh các cơ s y t công l p ngoài t nh quy nh t i i m d kho n 2 m c IV Thông tư này, các ơn v h ch toán, quy t toán vào m c 119 ti u m c 14. d) i v i các cơ s y t công l p còn dư kho n chênh l ch gi a chi phí theo b nh án và chi th c t cho khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i do chưa h ch toán vào lo i 15 kho n 60 nh ng kho n chi phí c n thi t th c hi n d ch v khám, ch a b nh và ti n ngày giư ng b nh (như chi phí v i n, nư c, nhiên li u, v sinh môi trư ng, văn phòng phNm, thông tin liên l c và chi phí thư ng xuyên khác) trư c th i i m Thông tư này có hi u l c, ư c xem xét h ch toán gi m m t s m c chi c a lo i 15 kho n 01, ng th i h ch toán tăng m t s m c chi tương ng c a lo i 15 kho n 60 i v i s ti n chênh l ch nêu trên trong quy t toán ngân sách năm 2007. 4. Quy trình t ng h p quy t toán:
  8. a) a phương: S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Y t hư ng d n vi c t ng h p quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i cho phù h p v i th c t c a a phương. b) Trung ương: - Các cơ s y t công l p tr c thu c các B , cơ quan, ơn v Trung ương t ng h p quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i vào báo cáo quy t toán ngân sách c a ơn v g i B , cơ quan ch qu n; các B , cơ quan ch qu n ch u trách nhi m xét duy t và t ng h p vào báo cáo quy t toán chung, g i B Tài chính thNm nh theo quy nh hi n hành. - B Tài chính ch u trách nhi m t ng h p quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a các B , cơ quan, ơn v Trung ương và các a phương vào báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho các Thông tư sau ây: - Thông tư s 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p; - Thông tư s 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 c a B Y t hư ng d n th c hi n khám, ch a b nh và qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính, B Y t nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng;
  9. - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, S Y t , Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính, B Y t ; - Website B Tài chính; - Lưu VT: B Tài chính, B Y t . (480b) (TÊN CƠ QUAN CH QU N):............................... (TÊN CƠ S Y T ):................................................ PHI U THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I H và tên tr em ................................................. Ngày sinh: ......../....../..................................... S Th khám, ch a b nh.................................... H n s d ng Th n ngày......../....../............ Ho c: S Gi y khai sinh ..................................... ho c s Gi y ch ng sinh................................ a ch (ghi theo Th KCB):........................................................................................................ .......................................................................................................................................... ........... STT Tên chi phí VT S lư ng ơn giá Thành ti n A B 1 2 3 4=2x3 1 Công khám b nh: Chi ti t t ng l n.... C ng (1): 2 Thu c, hoá ch t, d ch truy n: Chi ti t t ng lo i.... C ng (2): 3 V t tư y t : Chi ti t t ng lo i....
  10. C ng (3): 4 D ch v , th thu t: Chi ti t t ng lo i.... C ng (4): 5 Máu, ch phNm v máu: Chi ti t t ng lo i.... C ng (5): 6 Ti n ngày giư ng b nh C ng (6): 7 Chi phí khác: Chi ti t t ng lo i chi phí.... C ng (7): T ng c ng chi phí (1+2+3+4+5+6+7): T ng s ti n thanh toán b ng ch : ............................................................................ ng. Ngày ...... tháng....... năm............. Ngư i nhà b nh nhân Xác nh n c a K toán Giám c cơ s KCB ho c khoa/phòng ngư i ư c u quy n (Ký ghi rõ h , tên) (Ký ghi rõ h , tên) (Ký ghi rõ h , (Ký ghi rõ h , tên) tên) Ghi chú: Các cơ s y t công l p căn c vào i u ki n c th và tình hình th c t khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i ơn v l p Phi u thanh toán cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản