intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
92
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT

  1. B TÀI CHÍNH - B QU C PHÒNG - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B CÔNG THƯƠNG Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******** S : 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N GIAO, NH N VÀ HOÀN TR V N Đ U TƯ LƯ I ĐI N C A CÁC ĐƠN V QUÂN Đ I CHO NGÀNH ĐI N QU N LÝ Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 373/TTg -CN ngày 27 tháng 3 năm 2007 v vi c bàn giao lư i đi n c a các đơn v thu c B Qu c phòng cho T p đoàn Đi n l c Vi t Nam, Liên B : Tài chính - Qu c phòng - Công Thương hư ng d n vi c giao, nh n và hoàn tr v n đ u tư lư i đi n c a các đơn v quân đ i (sau đây g i là lư i đi n quân đ i) cho ngành đi n qu n lý như sau: I. PH M VI, NGUYÊN T C, TRÁCH NHI M GIAO, NH N TÀI S N LƯ I ĐI N QUÂN Đ I 1. Ph m vi giao, nh n Lư i đi n quân đ i bàn giao cho ngành đi n qu n lý g m: Lư i đi n trung, cao th có đi n áp t 6 đ n 35 KV và các tr m bi n áp t 6 đ n 35/0,4 KV c p đi n cho doanh tr i các đơn v quân đ i, kho tàng, trư ng b n, các căn c quân s …, ph c v nhu c u sinh ho t, hu n luy n, s n sàng chi n đ u, s n xu t qu c phòng, kinh t ... hi n do các đơn v quân đ i qu n lý đư c chuy n giao cho T p đoàn Đi n l c Vi t Nam (sau đây g i t t là EVN) qu n lý. 2. Nguyên t c giao, nh n 2.1. B Qu c phòng bàn giao nguyên tr ng toàn b tài s n bao g m h th ng đư ng đi n trung, cao th và tr m bi n áp c a các đơn v quân đ i đang qu n lý sang cho ngành đi n qu n lý và khai thác s d ng. 2.2. Đ i v i đ t xây d ng đư ng dây và tr m không ph i đ t qu c phòng: a) Trư ng h p di n tích đ t xây d ng tuy n đư ng dây và tr m bi n áp không có công trình qu c phòng, vành đai an toàn và khu v c b o v công trình qu c phòng thì các đơn v quân đ i có trách nhi m bàn giao di n tích đ t cho ngành đi n qu n lý; b) Trư ng h p di n tích đ t xây d ng tuy n đư ng dây và tr m bi n áp có các công trình qu c phòng, vành đai an toàn và khu v c b o v công trình qu c phòng thì các đơn v quân đ i không bàn giao di n tích đ t có công trình qu c phòng, vành đai an toàn và khu v c b o v công trình qu c phòng. 2.3. Trư ng h p đư ng dây và tr m n m trong doanh tr i thu c đ t qu c phòng thì ch bàn giao đư ng dây và tr m, không bàn giao đ t. Trư ng h p có th di chuy n đư ng dây và tr m bi n áp ra sát hàng rào thì hai bên giao, nh n s có th a thu n riêng sau khi ngành đi n đã ti p nh n. Đ i v i trư ng h p này khi giao, nh n ph i có văn b n th a thu n gi a bên giao và bên nh n v vi c b o đ m an toàn hành lang lư i đi n quy đ nh t i Ngh đ nh s 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đi n l c v b o v an toàn công trình lư i đi n cao áp, bên giao t o đi u ki n thu n l i cho cán b , nhân viên c a ngành đi n th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, duy tu, b o dư ng theo k ho ch. 3. Trách nhi m Bên giao và Bên nh n 3.1. Bên giao là các đơn v quân đ i tr c ti p qu n lý lư i đi n đư c B Qu c phòng u quy n. Bên giao có trách nhi m chu n b đ y đ h sơ, ch ng t theo quy đ nh t i kho n 1, M c II Thông tư này, ch trì cùng v i bên nh n ki m kê, xác đ nh giá tr th c t còn l i tài s n lư i đi n bàn giao; xác đ nh cơ c u ngu n v n đ u tư c a lư i đi n bàn giao; th c hi n bàn giao lư i đi n và các h sơ có liên quan, t o đi u ki n thu n l i cho vi c ti p nh n, qu n lý, v n hành c a Bên nh n. Sau khi bàn giao, th c hi n h ch toán gi m tài s n, v n theo s li u s sách đ i v i s tài s n đã bàn giao. 3.2. Bên nh n là các Công ty Đi n l c, Đi n l c t nh, thành ph đư c EVN y quy n. Bên nh n có trách nhi m cùng v i bên giao ki m kê, xác đ nh giá tr th c t còn l i tài s n lư i đi n bàn giao; xác đ nh cơ c u ngu n v n đ u tư c a lư i đi n bàn giao; th c hi n ti p nh n qu n lý lư i đi n và các h sơ có liên quan. Sau khi nh n th c hi n h ch toán tăng tài s n và tăng v n, t ch c qu n lý, v n hành, c i t o lư i đi n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. Th c hi n vi c hoàn tr v n theo quy đ nh t i M c III c a Thông tư này sau khi có quy t đ nh c a B Tài chính.
  2. 2 3.3. Các bên giao nh n ph i l p biên b n ki m kê, xác đ nh giá tr th c t còn l i và xác đ nh cơ c u ngu n v n đ u tư c a lư i đi n bàn giao. Biên b n này ph i có xác nh n c a Th trư ng đơn v tr c thu c B Qu c phòng và T p đoàn Đi n l c Vi t Nam. II. H SƠ GIAO, NH N VÀ XÁC Đ NH GIÁ TR TÀI S N LƯ I ĐI N TRONG GIAO, NH N 1. H sơ giao, nh n H sơ giao, nh n lư i đi n quân đ i g m có h sơ g c theo quy đ nh ho c h sơ thay cho h sơ g c và h sơ đư c l p t i th i đi m giao, nh n, c th như sau: 1.1. H sơ g c theo quy đ nh bao g m: a) Quy t đ nh đ u tư, thi t k k thu t và d toán đư c duy t, biên b n nghi m thu công trình; b) Văn b n tho thu n tuy n, văn b n giao đ t; c) Các ch ng t s sách k toán liên quan đ n vi c xác đ nh nguyên giá và giá tr còn l i c a tài s n lư i đi n, cơ c u ngu n v n đ u tư, báo cáo quy t toán đư c duy t; d) H p đ ng vay v n Ngân hàng, các t ch c kinh t khác (k c vay c a các đơn v thi công); các ch ng t ch ng minh kho n ph i tr khác c a đơn v ; biên b n đ i chi u công n có xác nh n c a Ngân hàng ho c bên cho vay; h sơ thanh quy t toán (liên quan đ n lư i đi n bàn giao) có xác nh n s n đã tr và s dư n đ n th i đi m bàn giao (n u có). Các h sơ trên tuy t đ i không đư c l p l i, s a ch a, t y xóa. 1.2. H sơ thay h sơ g c trong trư ng h p không đ h sơ theo quy đ nh: Bên giao ph i h p v i Bên nh n đ th c hi n nh ng công vi c sau: a) L p biên b n đánh giá th c tr ng v ch t lư ng, xác đ nh giá tr th c t còn l i c a tài s n lư i đi n theo quy đ nh t i kho n 2, M c II Thông tư này; b) L p h sơ hành lang tuy n đư ng dây và m t b ng tr m bi n áp có xác nh n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v c p đ t (sau đây g i là UBND c p t nh); c) Đ i v i các công trình lư i đi n và tr m bi n áp n m ngoài doanh tr i quân đ i, đ n th i đi m bàn giao chưa đư c c p có th m quy n c p đ t xây d ng, hai bên giao, nh n l p văn b n hi n tr ng hành lang tuy n đư ng dây và m t b ng tr m bi n áp theo quy đ nh t i Ngh đ nh 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph . H sơ này, Bên giao có trách nhi m trình UBND c p t nh xác nh n làm cơ s pháp lý đ c p đ t sau này. Sau khi nh n, Bên nh n có trách nhi m qu n lý hành lang tuy n đư ng dây và tr m bi n áp, l p h sơ trình c p có th m quy n ra quy t đ nh giao đ t, c p đ t; d) H sơ xác đ nh cơ c u các ngu n v n đã đ u tư lư i đi n theo quy đ nh t i kho n 3, M c II Thông tư này. 1.3 H sơ đư c l p t i th i đi m giao, nh n: a) Sơ đ m t b ng th c tr ng lư i đi n; b) Sơ đ đ u n i (m t s i) th c tr ng lư i đi n; c) Biên b n ki m kê, xác đ nh giá tr th c t còn l i c a lư i đi n bàn giao theo m u quy đ nh kèm theo Thông tư này (Ph l c 1); d) Biên b n giao, nh n lư i đi n quân đ i theo m u quy đ nh kèm theo Thông tư này (Ph l c 2). 2. Phương pháp xác đ nh giá tr còn l i c a tài s n giao nh n Căn c vào s lư ng tài s n c đ nh (TSCĐ) bàn giao, giá tr th c t còn l i c a tài s n lư i đi n bàn giao đư c xác đ nh như sau: 2.1. Trư ng h p đư ng dây trung th và tr m bi n áp: giá tr còn l i theo s sách v n chưa kh u hao h t đư c tính như sau: Giá tr còn l i S lư ng th c t Đơn giá c a Ch t lư ng th c t còn l i = x x c a TSCĐ c a TSCĐ t ng TSCĐ c a t ng TSCĐ (%) Trong đó: - S lư ng th c t c a TSCĐ đư c xác đ nh trên cơ s s li u ki m kê th c t c a lư i đi n bàn giao. - Đơn giá c a t ng TSCĐ lư i đi n quân đ i đư c tính theo đơn giá th c t cùng lo i tài s n t i th i đi m bàn giao đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 84/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương) ban hành Đơn giá xây d ng lư i đi n trung áp nông thôn. Tài s n m i xây d ng mua s m t năm 2003 tr l i đây l y theo giá tr quy t toán ho c s chi phí th c t đ xây d ng, mua s m tài s n.
  3. 3 - Ch t lư ng còn l i c a t ng TSCĐ (%) do hai bên giao, nh n xác đ nh trên cơ s m c trích kh u hao phù h p v i quy đ nh t i Quy t đ nh s 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v ban hành ch đ qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh. 2.2. Trư ng h p đư ng dây trung th và tr m bi n áp đã kh u hao h t thì ch t lư ng còn l i đư c hai bên xác đ nh theo th c t (%), nhưng t l giá tr còn l i t i thi u không th p hơn 10%. 3. Xác đ nh cơ c u các ngu n v n xây d ng công trình Căn c vào h sơ lư i đi n (quy t đ nh đ u tư, thi t k k thu t, t ng d toán đư c duy t, biên b n nghi m thu, báo cáo quy t toán đư c duy t, ...) và s sách k toán đ xác đ nh t ng v n đ u tư, phân lo i t ng ngu n v n làm cơ s cho vi c x lý v n, tài s n khi bàn giao như sau: 3.1. V n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, v n ngân sách Qu c phòng và v n không xác minh đư c ngu n g c. 3.2. V n vay và các kho n ph i tr khác c a các đơn v quân đ i . Đ i v i công trình đ u tư chung, trong đó lư i đi n quân đ i ch là m t h ng m c c a công trình, c n xác đ nh rõ ph n v n đ u tư lư i đi n quân đ i trong toàn b công trình trư c khi xác đ nh v n đ u tư theo ngu n. 4. Phê duy t giá tr còn l i c a lư i đi n quân đ i Sau khi th c hi n ki m kê, xác đ nh giá tr th c t còn l i lư i đi n quân đ i bàn giao theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này các đơn v quân đ i và các Công ty đi n l c trình B Qu c phòng, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam th m đ nh, xác nh n. B Qu c phòng ch trì ph i h p v i T p đoàn Đi n l c Vi t Nam t ng h p toàn b h sơ bàn giao, g i B Tài chính ra quy t đ nh tăng, gi m v n và hoàn tr v n đ i v i lư i đi n quân đ i đã th c hi n bàn giao. 5. Chi phí cho ho t đ ng giao, nh n tài s n lư i đi n Đ i v i chi phí ph c v công vi c có liên quan đ n công tác giao, nh n (chi phí đi l i, ăn ngh , công tác phí ...), các cơ quan c cán b tham gia công tác này có trách nhi m thanh toán theo ch đ quy đ nh. Các chi phí in n tài li u, h i h p ..., bên nh n có trách nhi m chi tr . III. HOÀN TR V N VÀ NGU N V N HOÀN TR TRONG GIAO, NH N LƯ I ĐI N QUÂN Đ I 1. Nguyên t c x lý tài s n và hoàn tr v n Ph n giá tr c a công trình lư i đi n quân đ i bàn giao đư c bên giao, nh n th ng nh t xác đ nh đư c th c hi n như sau: 1.1. Trư ng h p lư i đi n bàn giao đư c đ u tư t ngu n v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, v n ngân sách Qu c phòng và v n không xác minh đư c ngu n g c: khi bàn giao, bên nh n ghi tăng tài s n đ ng th i tăng v n thu c ngu n ngân sách nhà nư c theo giá tr còn l i th c t , bên giao ghi gi m tài s n, gi m v n theo giá tr s sách. Khi có quy t đ nh phê duy t chính th c c a B Tài chính hai bên giao, nh n th c hi n đi u ch nh s sách k toán (n u có chênh l ch). 1.2 Trư ng h p lư i đi n bàn giao đư c đ u tư t ngu n v n vay ho c t các kho n ph i tr khác c a các đơn v quân đ i đ u tư vào lư i đi n: n u có đ h sơ quy đ nh t i đi m d, kho n 1.1, M c II và đã đư c th m đ nh, phê duy t theo quy đ nh t i kho n 4, M c II Thông tư này; bên nh n th c hi n hoàn tr cho bên giao s ti n vay còn n ngân hàng ho c các đ i tư ng khác (m c t i đa không đư c l n hơn giá tr còn l i c a tài s n sau khi đã đánh giá l i), đ ng th i h ch toán tăng v n kinh doanh thu c ngu n ngân sách nhà nư c đ i v i s chênh l ch gi a giá tr tài s n th c nh n (sau khi đã đánh giá l i) v i s ti n ph i hoàn tr cho bên giao (n u có). 2. Ngu n v n hoàn tr Bên nh n s d ng ngu n v n kh u hao cơ b n đư c trích t tài s n lư i đi n quân đ i bàn giao đ hoàn tr cho bên giao. Trư ng h p ngu n trích kh u hao cơ b n nói trên không đ đ hoàn tr v n vay c a lư i đi n nh n bàn giao, các đơn v Đi n l c đư c trích tăng t l kh u hao so v i ch đ quy đ nh đ i v i nh ng tài s n nh n bàn giao đ đ ngu n v n tr n trong hai năm. Hàng năm, các đơn v Đi n l c đăng ký trích kh u hao tăng v i cơ quan thu đ a phương đ th c hi n. 3. Phương pháp hoàn tr Bên nh n hoàn tr tr c ti p cho bên giao, c th các Công ty Đi n l c, Đi n l c t nh, thành ph thu c EVN hoàn tr tr c ti p v n cho các đơn v quân đ i tr c ti p bàn giao lư i đi n. IV. T CH C GIAO NH N QU N LÝ VÀ HOÀN TR V N LƯ I ĐI N QUÂN Đ I 1. Giao nh n qu n lý v n hành lư i đi n và hoàn tr v n Vi c giao, nh n qu n lý v n hành lư i đi n và hoàn tr v n bao g m 2 giai đo n:
  4. 4 1.1. Giai đo n giao, nh n qu n lý v n hành: Sau khi chu n b đ y đ các h sơ có liên quan và hoàn thành h sơ xác đ nh giá tr còn l i, hai bên giao, nh n th ng nh t th i gian t ch c h i ngh bàn giao. Thành ph n h i ngh bàn giao g m: a) Đ i di n bên giao, bên nh n; b) Thành viên các cơ quan có liên quan c a hai bên; c) Đ i di n cơ quan ch ng ki n bàn giao c a hai bên (phía Quân đ i là T ng c c H u c n, phía đi n l c là EVN); d) Trư ng h p bàn giao lư i đi n có liên quan đ n đ t xây d ng h th ng đi n có thêm đ i di n chính quy n và cơ quan Đ a chính đ a phương. Sau khi hoàn thành vi c giao, nh n, bên nh n là ch s h u qu n lý v n hành h th ng đi n đã nh n. 1.2. Giai đo n hoàn tr v n: bên nh n hoàn tr v n cho bên giao sau khi có quy t đ nh c a B Tài chính. 2. Trình t ti n hành giao nh n và hoàn tr v n 2.1. Các Công ty Đi n l c, Đi n l c t nh, thành ph và t ng đơn v quân đ i có lư i đi n bàn giao th ng nh t k ho ch và t ch c th c hi n vi c giao, nh n; báo cáo k t qu giao, nh n v B Qu c phòng và EVN. 2.2. Sau khi t t c các đơn v th c hi n xong vi c giao, nh n lư i đi n quân đ i theo th i h n quy đ nh, B Qu c phòng ch trì ph i h p v i EVN th m đ nh, t ng h p toàn b h sơ giao, nh n, g i B Tài chính đ có quy t đ nh tăng, gi m v n cho bên nh n, bên giao và phê duy t vi c hoàn tr v n lư i đi n quân đ i đã bàn giao. V. T CH C TH C HI N 1. B Qu c phòng ch đ o các đơn v quân đ i; T p đoàn Đi n l c Vi t Nam ch đ o các Công ty Đi n l c, Đi n l c t nh, thành ph , t ch c th c hi n giao, nh n và qu n lý lư i đi n quân đ i trong th i gian t năm 2007 đ n h t ngày 31/12/2008 (đ i v i các công trình lư i đi n đ u tư trư c ngày 1/8/2007). 2. Đ i v i các công trình lư i đi n quân đ i đ u tư t ngày 1/8/2007 tr v sau, B Qu c phòng ch đ o các đơn v tr c thu c có trách nhi m thông báo, th ng nh t k ho ch đ u tư xây d ng v i các đơn v đi n l c trên đ a bàn đ th c hi n vi c giao, nh n và qu n lý công trình sau khi hoàn thành đ u tư. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng vư ng m c n y sinh hai bên giao, nh n báo cáo B Tài chính, B Qu c phòng, B Công thương đ k p th i ph i h p gi i quy t./. KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG B QU C PHÒNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Thư ng tư ng Đ H u Hào Nguy n Văn Đư c Tr n Xuân Hà Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TƯ và các Ban c a Đ ng; - Vi n ki m sát ND t i cao; - Toà án ND t i cao; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - B K ho ch & Đ u tư ; - Ngân hàng Nhà nư c; - UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ; - C c Thu các t nh, TP tr c thu c TƯ; - T p đoàn Đi n l c Vi t Nam; - Website Chính ph ; - Website B TC, B QP, B CT; - Các đơn v thu c B TC, B QP, B CT; - Lưu: B TC (VT, C c TCDN) B CT (VT, V TCKT) B QP (VT, C c Doanh tr i)
  5. 5 PH L C 1: BIÊN B N XÁC Đ NH GIÁ TR CÒN L I CÔNG TRÌNH ĐI N BÀN GIAO (kèm theo Thông tư Liên t ch s 160 /2007/TTLT/BTC – BQP – BCT ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a Liên B Tài chính - Qu c phòng - Công Thương) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc , ngày ..... tháng....... năm 2007........... BIÊN B N KI M KÊ, XÁC Đ NH GIÁ TR CÒN L I, NGU N V N Đ U TƯ CÔNG TRÌNH ĐI N BÀN GIAO Tên công trình: ............................................................... Đ a đi m: ....................................................................... Hôm nay ngày ..... tháng ....... năm 200.......... CHÚNG TÔI G M: T CÔNG TÁC BÊN GIAO: ............................................................... 1- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... 2- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... 3- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... T CÔNG TÁC BÊN NH N: ............................................................... 1- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... 2- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... 3- Ông: ........................................... ; Ch c v : ....................................................... Đã ti n hành ki m kê, xác đ nh giá tr còn l i công trình đi n cao, trung th và tr m bi n áp c a đơn v :......................................................................................
  6. 1. Xác đ nh s lư ng, giá tr tài s n bàn giao S Tên v t tư thi t Quy cách Đơn v S lư ng Năm đưa Đơn giá (Đ ng) T l còn t l còn Giá tr Giá tr còn TT b đi n tính vào SD l i l i theo còn l i l i theo xác Theo s theo th c t (S.sách) th c t đ nh l i S.sách (%) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I Lư i trung th II Tr m bi n áp III Lư i h th C ng: (I+II+III) Thành ti n (b ng ch ): ................................................... 2. Xác đ nh ngu n v n đ u tư công trình lư i đi n bàn giao, s v n bên nh n bàn giao ph i hoàn tr : ................................................................................................................................................................ Đ I DI N BÊN GIAO Đ I DI N BÊN NH N C A TH TRƯ NG BÊN GIAO PHÊ DUY T C A TH TRƯ NG BÊN NH N PHÊ DUY T
  7. PH L C2: BIÊN B N GIAO NH N LƯ I ĐI N QĐ (Kèm theo Thông tư liên t ch s 160 /2007/TTLT/BTC-BQP-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a Liên B Tài chính - Qu c phòng - Công thương) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc , ngày ....... tháng....... năm 2007....... BIÊN B N GIAO, NH N LƯ I ĐI N QUÂN Đ I - Căn c Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; - Căn c văn b n s 373/TTg-CN ngày 27/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao lư i đi n c a các đơn v thu c B Qu c phòng cho T p đoàn Đi n l c Vi t Nam; - Căn c Thông tư Liên t ch s 160/2007/TTLT/BTC - BQP - BCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính - B Công nghi p - B Qu c phòng hư ng d n giao, nh n và hoàn tr v n lư i đi n quân đ i; - Căn c h sơ g c theo quy đ nh đư c l p t i th i đi m bàn giao công trình đư ng dây trung, cao áp c a các đơn v quân đ i đã đư c xác nh n c a ........................ Hôm nay, ngày....... tháng.......... năm 200....... t i ............................................................. Đã ti n hành h i ngh giao nh n lư i đi n quân đ i gi a Công ty Đi n l c...................... A- BÊN GIAO: ............................................................. 1- Ông ...................................................... Ch c v ........................................................ 2- Ông ...................................................... Ch c v ........................................................ B- BÊN NH N: ............................................................. 1- Ông ............................................................. Giám đ c Công ty 2- Ông ............................................................. K toán trư ng 3- Ông ............................................................. Trư ng phòng Đi n 4- Ông ............................................................. Trư ng Chi nhánh Đi n 5- Ông ............................................................. Theo dõi đi n khu v c ............. Sau khi ki m tra các h sơ có liên quan và th c t t i hi n trư ng h th ng đư ng dây trung, cao th , tr m bi n áp hi n có c a đơn v ................................. hai bên giao, nh n th ng nh t n i dung giao, nh n lư i đi n như sau: I- H SƠ GIAO, NH N LƯ I ĐI N: 1- H sơ g c: a- H sơ v đ t: ............................................................. - ....................................................................................... b- H sơ h th ng đi n: - ....................................................................................... 2- H sơ đư c l p t i th i đi m giao, nh n: a- Sơ đ m t b ng th c tr ng ...................... b n. b- Sơ đ m t s i th c tr ng ......................... b n. c- Hành lang tuy n dây và m t b ng tr m bi n áp (có xác nh n c a UBND t nh v c p đ t n u có) ............ b n. d- Biên b n ki m kê, xác đ nh giá tr còn l i c a tài s n lư i đi n quân đ i. 3- Giá tr th c t còn l i và phân tích giá tr th c t còn l i t i th i đi m giao nh n. - Giá tr còn l i tài s n lư i đi n là: ....................... Tri u đ ng Trong đó: + Tr m bi n áp ....................... Tri u đ ng
  8. 8 + Đư ng dây ....................... Tri u đ ng 4- Xác đ nh v n và ngu n v n đã đ u tư công trình: T ng giá tr còn l i tài s n lư i đi n bàn giao là: ....................... Tri u đ ng. Trong đó: - V n t ngân sách Nhà nư c: .......................................... Tri u đ ng. - V n không xác đ nh đư c ngu n g c là: ......................... Tri u đ ng. - V n vay, ho c huy đ ng t ngu n khác........................... Tri u đ ng * V n bên nh n hoàn tr cho đơn v QĐ là:........................ Tri u đ ng. II- Ý KI N C A HAI BÊN GIAO, NH N ........................................................................................................................ Biên b n l p thành 10 b n, m i bên 05 b n, lưu và g i Th trư ng, các cơ quan có liên quan c a m i bên. Đ I DI N CƠ QUAN CH NG KI N GIAO NH N BÊN GIAO BÊN NH N Đ I DI N BÊN GIAO Đ I DI N BÊN NH N (Đơn v có tài s n bàn giao) (Công ty đi n l c ti p nh n) (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản