Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ về việc hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do Bộ Thương mại - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
81
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ về việc hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do Bộ Thương mại - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 21/1999/ttlt-btm-bca-bgtvt-tchq về việc hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do bộ thương mại - bộ công an - bộ giao thông vận tải - tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ về việc hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do Bộ Thương mại - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

  1. B CÔNG AN-B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG V N T I;B NAM THƯƠNG M I-T NG C C c l p - T do - H nh phúc H I QUAN ******** ******** S : 21/1999/TTLT-BTM-BCA- Hà N i , ngày 23 tháng 6 năm 1999 BGTVT-TCHQ THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - B CÔNG AN - B GIAO THÔNG V N T I - T NG C C H I QUAN S 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C T CH C, PH I H P TRONG CÔNG TÁC U TRANH CH NG V N CHUY N HÀNG L U TRÊN CÁC TUY N Ư NG S T Th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng buôn l u và Công văn s 4104/VPCP-VI ngày 12/10/1998 c a B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg. Liên B Thương m i - Giao thông v n t i - Công an - T ng c c H i quan hư ng d n m t s i m v t ch c, ph i h p trong công tác u tranh ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n ư ng s t như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- Các B , cơ quan nganh B , các ngành ch c năng và U ban nhân dân các c p, nơi có tuy n ư ng s t ch y qua có trách nhi m t ch c ch o th c hi n ch ng buôn l u, gian l n thương m i, ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n ư ng s t theo ch c năng, quy n h n ã ư c pháp lu t quy nh. 2- Hàng hoá v n chuy n trên các tuy n dư ng s t (bao g m hàng hoá trên t u, sân ga, nhà ga, trong kho ga, bãi hàng c a ga) mà ư ng s t ã nh n chuyên ch u ph i có hoá ơn, ch ng t h p pháp kèm theo hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngành ư ng s t có trách nhi m ph i h p ch t ch và t o i u ki n cho các l c lư ng có ch c năng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i th c hi n nhi m v . 4- Vi c t ch c, ph i h p các l c lư ng: Công an, Qu n lý th trư ng, H i quan, Ki m lâm, Thu v i ngành ư ng s t trên các tuy n ư ng s t nh m ch ng buôn l u và gian l n thương m i không ư c làm nh hư ng n hành khách i tàu, ngư i có hàng h p pháp và nh hư ng n ho t ng c a ngành ư ng s t và ph i m b o an ninh tr t t trên t u dư i ga và các khu v c ư ng s t qu n lý, góp ph n ch ng l u vé, l u cư c; Ngoài l c lư ng các ngành ch c năng nói trên không m t cơ quan, t ch c nào ư ct ng ki m tra.
  2. 5- Các t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng ch ng buôn l u và gian l n thương m i trên các tuy n ư ng s t ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. II- HƯ NG D N C TH V T CH C, PH I H P CH NG V N CHUY N HÀNG L U TRÊN Ư NG S T A- PHÂN CÔNG NA BÀN: 1- H i quan t ch c th c hi n nhi m v ho c ch trì ph i h p v i Công an, Qu n lý th trư ng và ngành ư ng s t th c hi n ki m tra, ki m soát hàng l u t i khu v c nhà ga liên v n Qu c t biên gi i và c a khNu ga liên v n n i a ho c các a i m thông quan hàng hoá theo quy nh c a H i quan. 2- Qu n lý th trư ng ch trì và ph i h p v i Công an, H i quan và ngành ư ng s t th c hi n ki m tra, ki m soát hàng hoá trên các tuy n ư ng s t bao g m: sân ga, nhà ga, bãi hàng, nhà kho, trên các chuy n t u. Các l c lư ng ki m tra, ki m soát ch ng buôn l u nói trên khi phát hi n hàng hoá trên các tuy n ư ng s t có d u hi u nghi v n là hàng l u, ph i ch ng ki m tra, áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m, ng th i thông báo cho l c lư ng có trách nhi m ph i h p v i mình th c hi n nhi m v theo quy nh và ph i ch u trách nhi m v vi c t ch c ki m tra, ki m soát. 3- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có nhà ga và ư ng s t ch y qua ch u trách nhi m ch o l c lư ng có ch c năng ph i h p th c hi n ho t ng ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 4- Ngành ư ng s t ch o các ga t o i u ki n thu n l i cho các l c lư ng ph i h p th c hi n ch ng buôn l u, gian l n thương m i làm vi c trên các tuy n ư ng s t. B- M T S QUY NNH V KI M TRA, KI M SOÁT XÁC NNH HÀNG L U V N CHUY N TRÊN CÁC TUY N Ư NG S T 1- Ki m tra ch ng t hàng hoá v n chuy n 1.1- i v i hàng hoá v n chuy n t i khu v c nhà ga liên v n Qu c t biên gi i. a) Trư ng h p hàng hoá nh p khNu chính ng ch theo h p ng thương m i ph i các ch ng t theo quy nh t i ph n II, m c B, i m 2 Thông tư s 73/TC-TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. b) Trư ng h p hàng hoá nh p khNu ti u ng ch không có h p ng thương m i, ph i các ch ng t theo quy nh t i ph n II, m c B, i m 1 c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. i v i hàng hoá nh p khNu mua ch biên gi i ph i có ch ng t quy nh t i i m 4 Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính.
  3. c) Trư ng h p hàng hoá là quà bi u, quà t ng, hành lý c a ngư i nh p c nh vào Vi t Nam b ng ư ng s t ph i có ch ng t theo quy nh t i ph n II, m c B, i m 4 và 5 c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. 1.2- i v i hàng hoá v n chuy n trên các tuy n ư ng s t trong n i a: Hàng hoá lưu thông t i khu v c nhà ga bao g m: Hàng hoá ang v n chuy n trên t u, trên sân ga, trong kho và bãi hàng c a ga ph i có hoá ơn, ch ng t h p pháp kèm theo theo quy nh c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 và Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính. 2- Vi c ki m tra hàng hoá: 2.1- i v i hàng hoá có ký h p ng v n chuy n b ng ư ng s t: Vi c ki m tra ngăn ch n i v i hàng hoá này ch ư c th c hi n t i ga x p ho c ga d hàng. 2.2- i v i hàng hoá không có h p ng v n chuy n b ng ư ng s t: Vi c ki m tra, ki m soát ư c th c hi n trên b t kỳ t u nào và các ga có quy nh t u tác nghi p i v i t u ó. 2.3- Trư ng h p phát hi n hàng l u trên t u ang ch y n u c n ph i d ng t u, c t toa ki m tra, ngăn ch n thì cơ quan có ch c năng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i ph i có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n như: Cơ quan Qu n lý th trư ng, Công an, H i quan c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v d ng t u, c t toa ph i h p v i Trư ng ga, Trư ng t u th c hi n; khi nh n ư c văn b n yêu c u d ng t u, c t toa ki m tra hàng hoá vi ph m thì Trư ng ga, Trư ng t u có trách nhi m báo cáo cơ quan có thNm quy n c a ư ng s t cho phép d ng t u c t toa ki m tra. Cơ quan xin d ng t u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi c a mình n u không có vi ph m ph i n bù m i chi phí phát sinh (n u có) cho ngành ư ng s t. C- X LÝ VI PH M: 1- M i hành vi vi ph m v buôn l u, gian l n thương m i, v n chuy n hàng nh p l u, tr n thu trên các tuy n ư ng s t u b x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2- Các l c lư ng có ch c năng ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n ư ng s t ch ư c ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m theo úng thNm quy n và th t cv x ph t hành chính theo quy nh hi n hành. Các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng n m c truy c u trách nhi m hình s thì chuy n h sơ, tang v t sang cơ quan ch c năng gi i quy t. 3- M i hành vi sách nhi u ho c gây tr ng i cho công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i i v i hàng hoá v n chuy n b ng ư ng s t, gây ách t c giao thông ư ng s t u b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . III- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành.
  4. 2- Các B thương m i, Công an, Giao thông v n t i, T ng c c H i quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có ư ng s t ch y qua có trách nhi m căn c Thông tư này, có văn b n hư ng d n và ch o l c lư ng ch ng buôn l u, gian l n thương m i trên các tuy n ư ng s t th c hi n. 3- Các l c lư ng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i c n ph i h p ki m tra, ki m soát hàng hoá v n chuy n trên t u, các ga liên v n qu c t biên gi i, các ga tr ng i m trong n i a và m t s khu v c có nhi u hàng l u d c theo tuy n ư ng s t. 4- Quá trình th c hi n Thông tư này có gì vư ng m c báo cáo v liên B nghiên c u hư ng d n. ào ình Bình H Hu n Nghiêm ( ã ký) ( ã ký) Lê Th Ti m Nguy n Văn C m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản