Thông tư liên tịch số 26-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 26-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 26-TT/LB về việc hướng dẫn tạm thời chế độ thu và quản lý sử dụng phí kiểm dịch y tế do Bộ Tài chính-Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 26-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26-LB/TT Hà N i , ngày 28 tháng 3 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN B TÀI CHÍNH - Y T S 26-LB/TT NGÀY 28-3-1994 HƯ NG D N T M TH I CH Đ THU VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ KI M D CH Y T Căn c Ngh nh s 248-TTg ngày 19-5-1959 c a Th tư ng Chính ph v ki m d ch Yt ; Căn c Quy t nh 276-CT ngày 28- 7- 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí; thông tư s 48-CT/TCT ngày 28-9-1992 c a B Tài chính hư ng d n thi hành quy t nh trên; Liên B Tài chính - Y t hư ng d n ch thu và qu n lý phí ki m d ch như sau. I. I TƯ NG THU N P PHÍ KI M DNCH Y T Các t ch c, cá nhân có phương ti n v n chuy n hàng hoá, ngư i, sinh v t phNm, xác ch t, tro c t qua l i biên gi i, c a khNu Vi t Nam ph i th c hi n ki m d ch Y t u ph i n p l phí ki m d ch y t theo quy nh c a Thông tư này. II. M C THU M c thu phí ki m d ch Y t quy nh theo b ng ính kèm theo thông tư này. M t s trư ng h p cá bi t khác tuỳ tình hình c th B Y t quy t nh m c thu c th i v i: 1. Tiêm ch ng Vaccine phòng b nh s t vàng căn c váo giá nh p Vaccine t ng th i i m. 2. Ki m d ch y t biên gi i ư ng b Vi t - Trung s ư c thay i trong trư ng h p phía Trung qu c có thay i và tương ương m c thu phía Trung qu c áp d ng v i Vi t Nam. 3. Trư ng h p ch phương ti n là ngư i Vi t Nam có yêu c u n p phí b ng ng ti n Vi t nam, thì áp d ng m c thu theo ng ngo i t (USD) theo bi u ính kèm tính quy i thành ti n Vi t Nam theo t giá mua vào do ngân hàng Nhà nư c Vi t nam công b t i th i i m n p. 4. Trong trư ng h p cơ quan ki m d ch y t ã làm vi c h t gi hành chính theo ch Nhà nư c quy nh, n u khách hàng có ơn ngh ki m d ch ngay và có s tho thu n c a hai bên v làm ngoài gi thì ư c phép thu thêm 50% phí ki m d ch y t quy nh t i thông tư này.
  2. III. QU N LÝ VÀ PHÂN PH I S D NG NGU N THU 1. Qu n lý thu phí: Phí ki m d ch y t là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c do cơ quan ki m d ch y t thu khi th c hi n công vi c ki m d ch y t . Cơ quan ki m d ch y t ph i ăng ký thu phí v i C c thu a phương, s d ng s sách k toán, ch ng t thu do B tài chính phát hành và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng theo s hư ng d n c a cơ quan thu . Khi thu phí, ph i c p biên lai cho ngư i n p phí. 2. Phân ph i và s d ng ngu n thu: - ơn v thu phí ki m d ch y t ư c t m gi l i 60% s ti n phí thu ư c (k c ngo i t quy i ra ti n Vi t Nam) mua s m trang thi t b , v t tư và các chi phí liên quan tr c ti p t i công tác thu phí và khen thư ng cho cán b , công nhân viên tr c ti p t ch c thu phí, nhưng m c thư ng m t năm t i a không quá 3 (ba) tháng lương cơ b n. N u s d ng không h t thì ph i n p s còn l i vào ngân sách Nhà nư c. - S ti n còn l i (40%) sau khi trích t l trên, ơn v thu ph i n p toàn b vào ngân sách Nhà nư c theo m c 35 "thu các kho n phí và l phí" chương, lo i, kho n, h ng tương ng c a m c l c ngân sách t i kho b c Nhà nư c nơi ơn v óng tr s . S phí thu b ng ngo i t n p vào tài kho n t p trung c a Ngân sách Nhà nư c t i Ngân hàng Ngo i thương Trung ương ho c chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương a phương. Th i h n n p, hàng tháng ch m nh t là ngày 5 tháng sau ơn v ph i kê khai và n p toàn b s ph i n p c a tháng trư c vào Ngân sách Nhà nư c. 3. Các kho n chi phí thư ng xuyên c a ơn v ki m d ch y t do ngân sách Nhà nư c c p theo k ho ch ư c duy t hàng năm. Do ó, b o m công tác thư ng xuyên, hàng năm ơn v ph i l p d toán kinh phí g i cho cơ quan tài chính cùng c p. ơn v thu phí (các tr m ki m d ch) ph i s d ng s ti n phí ư c g i l i úng m c ích, ch và quy t toán tình hình thu, chi theo ch hi n hành. Cơ quan ch qu n (S Y t ) ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p (S Tài chính) xét duy t quy t toán cho ơn v và t ng h p báo cáo v B Y t theo dõi. Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra, ôn c ơn v thu phí ki m d ch y t n p k p th i vào ngân sách Nhà nư c s phí ph i n p. ng th i ph i h p v i s tài chính xem xét vi c s d ng s phí ư c l i theo ch quy nh. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 1 năm 1994. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c yêu c u các ơn v thu phí ki m d ch y t ph n ánh v B Tài chính và B Y t nghiên c u gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Phan Văn Dĩnh ( ã ký) ( ã ký)
  3. DANH M C THU VÀ M C THU PHÍ KI M D CH Y T Ban hành kèm Thông tư liên B Tài chính - Y t s 26-TTLB ngày 28-3-1994). (G m 25 đ nh giá thu b ng USD và 6 đ nh giá thu b ng ti n Vi t Nam) I. DI T CHU T VÀ CÔN TRÙNG CHO MÁY BAY, T U BI N, T U HO , Ô TÔ, KHO TÀNG VÀ CONTAINEUR 1. Di t chu t: - Xông hơi b ng hoá ch t và c p gi y phép di t chu t tàu bi n: 0.6 USD/1m3 - Di t chu t b ng m i b y: 100,0 USD/100 t n - Ki m tra và c p gi y mi n di t chu t: 100,0 USD/1 t u - Gia h n mi n di t chu t: 50,0 USD/ 1 t u. 2. Di t côn trùng: - Di t côn trùng máy bay: 50,0 USD/1 máy bay - Di t côn trùng ô tô hàng: 5,0 USD/1 xe ô-tô - Di t côn trùng t u ho : 0,1 USD/1m3 - Di t côn trùng t u bi n: 0,1 USD/1m3 - Di t côn trùng kho hàng: 0,1 USD/1m3 - Di t côn trùng Containeur: 15,0 USD/1 Containeur. II. TIÊM CH NG - Tiêm ch ng và c p s tiêm ch ng: 5,0 USD/1 ngư i - Tiêm ch ng theo h n nh: 3,0 USD/1 ngư i. III. XÁC CH T VÀ TRO C T - Ki m tra và c p gi y phép chuy n xác ch t qua l i biên gi i: 20,0 USD/1 xác. - Ki m tra và c p gi y phép chuy n tro c t qua l i biên gi i: 5,0 USD/1 h . IV. KI M TRA BƯU KI N, BƯU PH M
  4. - Ki n hàng dư i 3 kg: 1,0 USD/1 ki n - Ki n hàng t 3 - 10 kg: 3,0 USD/1 ki n - Ki n hàng t 10 - 100 kg: 5,0 USD/1 ki n - Ki n hàng trên 100 kg: 10,0 USD/1 ki n. V. CÁC XÉT NGHI M 1. Hàng xu t, nh p - Xét nghi m vi sinh (1 m u = 6 tiêu chuNn vi sinh): 30,0 USD/1 m u - Xét nghi m lý hoá (1 m u = 5 tiêu chuNn): 15,0 USD/1 m u - Xét nghi m c ch t: 60,0 USD/1 m u 2. Xét nghi m nhanh th c phNm xách tay: 10,0 USD/1 l n. VI. KI M DNCH TÀU BI N, MÁY BAY, T U HO NH P C NH - Ki m d ch t u bi n t i vùng ki m d ch: 30,0 USD/1 l n - Ki m d ch máy bay nh p c nh: 15,0 USD/1 l n - Ki m d ch t u ho : 15,0 USD/1 l n. VII. KI M DNCH Y T BIÊN GI I Ư NG B ( ư c áp d ng i v i biên gi i ư ng b Vi t - Trung) - Tiêm ch ng phát s cho nhân dân i qua biên gi i b ng gi y thông hành: 5.000 /ngư i - Tiêm ch ng cho ngư i xu t c nh du l ch: 20.000 /ngư i - Ki m d ch xe ô tô ch hàng: 10.000 /1 xe - Ki m d ch hàng trên xe: 20.000 /1 xe - Kh trùng xe ch hàng c a Trung Qu c: 200.000 /1 xe - Ki m tra khách nh p c nh vào Vi t Nam: 2.000 /ngư i.
Đồng bộ tài khoản