Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT về việc hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT

  1. B CÔNG AN - B GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG V N T I NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 32/2007/TTLT-BCA- Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V VI C ĂNG KÝ, QU N LÝ VÀ LƯU HÀNH PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B DÙNG CHO THƯƠNG BINH VÀ NGƯ I TÀN T T Căn c Lu t Giao thông ư ng b ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2001; Căn c i m a kho n 4 Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph “V m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông”; Sau khi trao i th ng nh t v i B Y t , B Qu c phòng, B Lao ng – Thương binh và Xã h i; B Công an, B Giao thông v n t i hư ng d n v vi c ăng ký, qu n lý và lưu hành phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b dùng cho thương binh và ngư i tàn t t như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh vi c ăng ký, qu n lý và lưu hành phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b dùng cho thương binh và ngư i tàn t t (sau ây g i chung là xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t). 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c ăng ký, qu n lý và s d ng xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. Trư ng h p i u ư c qu c t liên quan n vi c ăng ký, qu n lý và s d ng xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh t i Thông tư này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. II. QUY NNH C TH 1. Vi c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe dùng cho ngư i tàn t t 1.1. i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ư c nh p kh u
  2. i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t nh p khNu ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ư c s n xu t l p ráp, c i t o trong nư c Vi c s n xu t, l p ráp, c i t o xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ph i ư c th c hi n t i các cơ s s n xu t, l p ráp có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và ph i theo úng ki u lo i, quy chuNn, tiêu chuNn k thu t hi n hành; sau ó, ph i ư c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i; 1.3. i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t t c i t o trư c ngày 01/01/2008 i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ã t c i t o trư c ngày 01/01/2008 t xe có ngu n g c h p pháp, ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i ki m tra, c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng; th i h n ki m tra xe t c i t o ư c th c hi n n h t ngày 30/6/2008; t ngày 01/7/2008 không gi i quy t ki m tra ch t lư ng i v i xe t c i t o. 2. V ăng ký, c p bi n s xe dùng cho ngư i tàn t t Xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ph i ư c ăng ký, c p bi n s theo quy nh c a Thông tư này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2.1. Cơ quan ăng ký xe Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Công an c p huy n) ăng ký xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ang cư trú t i huy n. i v i các a phương chưa phân c p công tác ăng ký mô tô, xe g n máy cho Công an c p huy n thì xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t ư c ăng ký t i Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2.2. Th t c, h sơ ăng ký xe dùng cho ngư i tàn t t Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 c a B Công an “Quy nh v vi c t ch c ăng ký, c p bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ” và hư ng d n t i Thông tư này. Riêng i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t t c i t o trư c ngày 01/01/2008 thì h sơ ăng ký xe ph i có thêm gi y ch ng nh n xe b o m ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng doo cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i c p theo quy nh t i i m 1.3 Thông tư này. 3. V i u ki n tham gia giao thông c a ngư i i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t
  3. 3.1. Ngư i i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t (sau ây g i t t là ngư i lái xe) ph i m b o tu i, i u ki n s c kh e theo quy nh c a Lu t giao thông ư ng b và quy nh c a B Y t . Ngư i lái xe cơ gi i ph i có Gi y ch ng nh n s c kh e do cơ s y t có thNm quy n c p và k t lu n i u ki n s c kh e i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. 3.2. i v i ngư i lái xe g n máy dư i 50 cm3 ph i am hi u Lu t Giao thông ư ng b . 3.3. i v i ngư i lái xe mô tô t 50 cm3 tr lên ph i có gi y phép lái xe do cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i c p theo úng quy nh c a pháp lu t. 3.4. Khi i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t, ngư i lái xe ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b và mang theo các gi y t sau xu t trình khi ư c ki m tra, theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n: - ăng ký xe. - Gi y phép lái xe còn giá tr s d ng, phù h p lo i xe i u khi n ( i v i lo i xe theo quy nh ph i có gi y phép lái xe). - Các gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ki m tra và x lý vi ph m Trong công tác b o m tr t t , an toàn giao thông, l c lư ng C nh sát giao thông và các cơ quan ch c năng c a ngành Công an. Giao thông v n t i phát hi n ngư i lái xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b (xe t c i t o trái phép, không có gi y ăng ký xe, không g n bi n s ho c bi n s không úng v i ăng ký xe; s d ng xe v n chuy n khách và hàng hóa…) ph i k p th i ngăn ch n và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t. III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1.1. Ban hành quy nh v ki u lo i, tiêu chuNn k thu t xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t và quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe nh p khNu ho c s n xu t l p ráp, c i t o trong nư c. 1.2. Rà soát, s a i, b sung các quy nh v ào t o, sát h ch và c p, i gi y phép lái xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. 1.3. Ch o các ơn v ch c năng thu c B Giao thông v n t i: - T ch c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t nh p khNu ho c s n xu t l p ráp, c i t o trong nư c theo quy nh.
  4. - T ch c sát h ch và c p, i gi y phép lái xe cho ngư i i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t theo quy nh. - Ch o l c lư ng Thanh tra giao thông t ch c ki m tra, phát hi n và x lý nghiêm ngư i i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t khi phương ti n d ng, trên ư ng b vi ph m Lu t giao thông ư ng b . 2. Trách nhi m c a B Công an Ch o các l c lư ng ch c năng c a ngành Công an: 2.1. T ch c ăng ký, c p bi n s xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t theo úng quy nh c a Thông tư này và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2.2. T ch c tu n tra ki m soát giao thông ki m tra, phát hi n và x lý nghiêm ngư i i u khi n xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t vi ph m Lu t giao thông ư ng b . IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Các cơ quan ch c năng c a B Công an, B Giao thông v n t i căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m t ch c th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n vi c ăng ký, qu n lý xe dùng cho ngư i tàn t t. 3. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, y ban An toàn giao thông qu c gia, Trung ương H i C u chi n binh, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p v i B Công an, B Giao thông v n t i th c hi n t t vi c qu n lý ngư i i u khi n và phương ti n giao thông cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, c n báo cáo v B Công an, B Giao thông v n t i có hư ng d n k p th i. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Lê M nh Hùng Tr n i Quang Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( - Các /c B trư ng các B ; Công an, Giao thông v n t i báo - Văn phòng Chính ph ; cáo)
  5. - Các B , cơ quan ngang B ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UBTW M t tr n TQVN; - UBATGT Qu c gia; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TW H i C u chi n binh; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S GTVT, GTCC các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: BCA, BGTVT.
Đồng bộ tài khoản