Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT về việc hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 – 2010 do Uỷ Ban thể dục Thể thao- Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O-U BAN TH D C c l p - T do - H nh phúc TH THAO ******** ****** S : 34/2005/TTLT-BGD T- Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2005 UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N PH I H P QU N LÝ VÀ CH O CÔNG TÁC TH D C TH THAO TRƯ NG H C GIAI O N 2006 – 2010 Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Pháp l nh s 28 ngày 09 tháng 10 năm 2000 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v Pháp l nh Th d c th thao; Căn c Quy t nh s 57/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch phát tri n ngành Th d c th thao n năm 2010; B Giáo d c và ào t o - y ban Th d c th thao th ng nh t ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n ph i h p qu n lý và ch o công tác Th d c th thao trư ng h c giai o n 2006 - 2010 như sau: I. QUAN I M VÀ PHƯƠNG HƯ NG PH I H P 1. Th d c th thao trư ng h c là b ph n c bi t quan tr ng trong vi c nâng cao s c kh e và th l c, b i dư ng phNm ch t o c, ý chí, giáo d c nhân cách cho h c sinh, sinh viên góp ph n áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Th d c th thao trư ng h c là môi trư ng thu n l i và giàu ti m năng phát hi n và b i dư ng tài năng th thao cho t nư c. 2. Phát tri n giáo d c Th d c th thao trư ng h c theo hư ng i m i và nâng cao ch t lư ng gi h c th d c n i khóa, a d ng hóa các hình th c ho t ng ngo i khóa, ng th i t ch c ch t ch vi c ki m tra tiêu chuNn rèn luy n thân th i v i ngư i h c. 3. Tăng cư ng s ph i h p liên ngành Giáo d c và Th d c th thao, ng th i Ny m nh xã h i hóa và chuyên nghi p hóa, tranh th các ngu n l c t xã h i xây d ng và phát tri n th d c th thao trư ng h c. 4. Tăng cư ng h p tác, giao lưu qu c t v th d c th thao trư ng h c, góp ph n nâng cao v th c a th thao Vi t Nam trong khu v c và th gi i. II. N I DUNG PH I H P
  2. 1. V chương trình giáo d c th ch t n i khóa 1.1. B Giáo d c và ào t o ch trì và ph i h p v i y ban Th d c th thao nghiên c u biên so n giáo trình, sách giáo khoa môn th d c t t c các c p h c theo hư ng i m i. Năm 2006 hoàn ch nh chương trình giáo d c th ch t ph thông. T 2007 - 2010 hoàn ch nh sách giáo khoa c a các c p h c. 1.2. B Giáo d c và ào t o ch in và ph i h p v i y ban Th d c th thao xây d ng, ban hành tiêu chuNn rèn luy n thân th theo l a tu i cho h c sinh, sinh viên áp d ng cho các c p h c. Th i gian hoàn thành năm 2007. 1.3. Hàng năm, hai ngành ph i h p hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chương trình giáo d c th ch t trong trư ng h c và ki m tra, ánh giá, công nh n tiêu chuNn rèn luy n thân th c a h c sinh, sinh viên. 1.4. y ban Th d c th thao ch trì và ph i h p v i B Giáo d c và ào t o tri n khai án nâng cao th l c và t m vóc ngư i Vi t Nam b ng gi i pháp dinh dư ng và th thao khi ư c Chính ph phê duy t. 1.5. Ngành Giáo d c và ngành Th d c th thao (sau ây vi t t t là hai ngành) ph i h p ch o tri n khai th c hi n Quy t nh s 32/2003/Q -BGD& T ngày 11 tháng 7 năm 2003 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng, l p năng khi u th d c th thao trong giáo d c ph thông. 2. V ho t ng th thao ngo i khóa 2.1. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i y ban Th d c th thao ch o và t ch c các ho t ng Th d c th thao có quy mô toàn qu c: H i thi Văn hóa - Th thao các trư ng ph thông dân t c n i trú (2006); i h i th d c th thao sinh viên (2007); H i kh e Phù ng l n th VII (2008), H i thi Nghi p v Sư ph m - Văn ngh - Th thao các trư ng Sư ph m (2009) và H i thi Th thao h c sinh khuy t t t toàn qu c l n th II - 2007. 2.2. Hai ngành thư ng xuyên ph i h p ch o và t ch c các ho t ng th d c th thao qu n chúng cơ s : H i kh e Phù ng và i h i Th d c th thao các c p; Chương trình ph c p bơi phòng ch ng tai n n cho tr em và Cu c v n ng toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i. M i cán b , giáo viên, gi ng viên, h c sinh, sinh viên ngành giáo d c t ch n m t môn th thao ho c m t hình th c rèn luy n thân th t p luy n hàng ngày. 2.3. Ngành Giáo d c thư ng xuyên ph i h p giúp ngành Th d c th thao phát hi n các h c sinh có năng khi u ào t o thành các tài năng th thao cho qu c gia. 2.4. Ngành Th d c th thao ph i h p giúp ngành Giáo d c thành l p H i ng Th thao h c sinh ph thông Vi t Nam là thành viên c a H i ng Th thao h c sinh ông Nam Á. Th i gian hoàn thành năm 2007. 2.5. Hai ngành ph i h p nghiên c u thí i m ho t ng th thao ngo i khóa cho h c sinh khuy t t t và h c sinh có i u ki n c bi t khó khăn.
  3. 2.6. Hai ngành ph i h p ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 15/2002/CT-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phòng ch ng tiêu c c trong các ho t ng Th d c th thao, ng th i tăng cư ng giáo d c chính tr tư tư ng, o c ngh nghi p cho i ngũ v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao. 3. V ào t o, b i dư ng giáo viên, gi ng viên Th d c th thao và nghiên c u khoa h c Giáo d c th ch t 3.1. B Giáo d c và ào t o, y ban Th d c th thao ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng nh biên, nh chuNn giáo viên, gi ng viên Th d c th thao trong nhà trư ng và án ào t o b i dư ng giáo viên, gi ng viên Th d c th thao các trư ng i h c sư ph m, cao ng sư ph m trên toàn qu c, th i gian hoàn thành năm 2006. n năm 2010, 100% trư ng ph thông có giáo viên chuyên trách Th d c th thao. 3.2. Hàng năm, ngành Th d c th thao ph i h p v i ngành Giáo d c t ch c b i dư ng chuyên môn nghi p v th d c th thao trư ng h c cho giáo viên, gi ng viên và hu n luy n viên thu c ngành Giáo d c. 3.3. Hàng năm, hai ngành ph i h p ào t o i ngũ cán b khoa h c Th d c th thao. nh kỳ hàng năm t ch c các H i th o chuyên và 4 năm 1 l n t ch c H i ngh khoa h c giáo d c th ch t và y t trư ng h c. 4. V h p tác qu c t c a Th d c th thao trư ng h c 4.1. y ban Th d c th thao ph i h p v i B Giáo d c ào t o m r ng h p tác qu c t v Th d c th thao trư ng h c, tham gia các s ki n th thao qu c t và ăng cai t ch c các ho t ng th thao h c sinh, sinh viên qu c t t i Vi t Nam. 4.2. B Giáo d c và ào t o, y ban Th d c th thao ph i h p ch o vi c tham gia các ho t ng c a th thao trư ng h c v i tư cách thành viên c a Liên oàn Th thao sinh viên th gi i (FISU), Liên oàn Th thao sinh viên Châu Á (AUSF), H i ng Th thao sinh viên ông Nam Á (AUSC), H i ng Th thao h c sinh các nư c ông Nam Á (ASSC). 4.3. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i y ban Th d c th thao ch o vi c chuNn b và t ch c thành công i h i Th thao sinh viên ông Nam Á l n th 13 - 2006 và gi i bóng á h c sinh Châu Á l n th 34 - 2006 t i Vi t Nam. 5. V các i u ki n m b o cho Th d c th thao trư ng h c 5.1. B Giáo d c và ào t o, y ban Th d c th thao ph i h p xu t v i B Xây d ng và các B , ngành có liên quan nghiên c u xây d ng tiêu chuNn các công trình th thao trư ng h c, các trang thi t b t p luy n và thi u th thao c a h c sinh, sinh viên. 5.2. Hai ngành ph i h p ch o và ki m tra vi c hoàn thành quy ho ch v t ai và khai thác s d ng các công trình th thao cho các ho t ng th d c th thao trong nhà trư ng. c bi t là khai thác và s d ng tri t các công trình th d c th thao trư ng h c ã ư c xây d ng trong ngành giáo d c.
  4. 5.3. Hai ngành ph i h p nghiên c u c i ti n nh ng quy nh v ch chính sách cho cán b gi ng d y Th d c th thao trong trư ng h c, xu t ch ãi ng và m c chi áp d ng cho các ho t ng Th d c th thao trong ngân sách s nghi p giáo d c và ào t o. 5.4. Hai ngành ph i h p nghiên c u xây d ng tiêu chí trư ng t tiêu chuNn qu c gia v th d c th thao. 5.5. C ng c h th ng t ch c, qu n lý, t o i u ki n m b o v cơ s v t ch t, kinh phí nâng cao hơn n a hi u qu ho t ng c a H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam. III. T CH C TH C HI N 1. Thành l p Ban ch o liên ngành ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Giao cho V Công tác h c sinh, sinh viên - B Giáo d c và ào t o và V Th d c th thao qu n chúng - y ban Th d c th thao làm thư ng tr c c a Ban Ch o và có trách nhi m ph i h p cùng các V ch c năng c a 2 ngành tri n khai th c hi n Thông tư này, nh kỳ hàng năm hư ng d n ki m tra, ánh giá k t qu và xu t các gi i pháp c n thi t, trình Ban Ch o quy t nh. 2. Hàng năm, B Giáo d c và ào t o, y ban Th d c th thao xét khen thư ng cho các trư ng th c hi n t t ho t ng Th d c th thao trên cơ s ngh c a B Giáo d c và ào t o. 3. Các S Giáo d c và ào t o, S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các i h c, các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p căn c Thông tư này xây d ng k ho ch, chương trình hành ng và bi n pháp th c hi n c th . 4. Các cơ quan báo chí, xu t b n c a hai ngành có k ho ch ph bi n, tuyên truy n vi c th c hi n Thông tư này. IV. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan liên quan ph n ánh k p th i v B Giáo d c và ào t o, y ban Th d c th thao nghiên c u, gi i quy t./. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O U BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG B TRƯ NG (CH NHI M) Nguy n Minh Hi n Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản