intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN

  1. B CÔNG NGHI P-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2005/TTLT-BTC-BCN Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B TÀI CHÍNH - B CÔNG NGHI P S 36/2005/TTLT-BTC-BCN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ S NGHI P KINH T I V I HO T NG KHUY N CÔNG Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 134/2004/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn. th ng nh t qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t th c hi n ho t ng khuy n công, Liên t ch B Tài chính - B Công nghi p hư ng d n th c hi n như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t do ngân sách nhà nư c c p hàng năm th c hi n các ho t ng khuy n khích, hư ng d n và t o i u ki n các t ch c, cá nhân tham gia phát tri n công nghi p nông thôn (g i t t là ho t ng khuy n công). 2. Ho t ng khuy n công do B Công nghi p th c hi n do ngân sách trung ương b o m; ho t ng khuy n công do a phương th c hi n do ngân sách a phương b o m. 3. Các t ch c, cá nhân s d ng kinh phí khuy n công ph i úng m c ích, úng ch , ch u s ki m tra ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; cu i quý, cu i năm quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh hi n hành. Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH 1. i tư ng ư c nhà nư c h tr kinh phí khuy n công: 1.1. Các t ch c, cá nhân tr c ti p u tư, s n xu t công nghi p t i huy n, th xã, th tr n và xã (sau ây g i là cơ s s n xu t công nghi p nông thôn) bao g m: - Doanh nghi p nh và v a thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c;
  2. - Doanh nghi p nh và v a thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; - H p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã; - H kinh doanh cá th theo Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh (nay là Ngh nh s 109/2004/ N -CP ngày 02/4/2004 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh). 1.2. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ho t ng d ch v khuy n công (g m các ho t ng d ch v trong vi c tư v n, ào t o, chuy n giao công ngh , cung c p thông tin, xúc ti n thương m i và các ho t ng khác có liên quan n u tư s n xu t công nghi p nông thôn). 2. Ngành ngh ư c hư ng chính sách khuy n công: Các t ch c, cá nhân tr c ti p u tư, s n xu t công nghi p t i huy n, th xã, th tr n và xã ư c hư ng chính sách khuy n công c a nhà nư c i v i các ngành ngh sau: - Công nghi p ch bi n nông - lâm - thu s n; - S n xu t s n phNm s d ng nguyên li u t i ch (s d ng nguyên li u t i ch là s d ng nguyên li u, v t li u chính trong ph m vi t nh nơi t ch c, cá nhân u tư cơ s s n xu t), s d ng nhi u lao ng (cơ s s n xu t có s d ng t 50 lao ng tr lên); - S n xu t s n phNm m i (s n phNm m i là s n phNm khi t ch c, cá nhân u tư cơ s s n xu t, t i huy n, th xã, th tr n nơi cơ s s n xu t u tư chưa s n xu t ư c), hàng thay th hàng nh p khNu, hàng xu t khNu s d ng ch y u nguyên li u trong nư c (s d ng nguyên li u trong nư c là s d ng nguyên li u, v t li u chính trong nư c t 70% tr lên); - S n xu t s n phNm, ph tùng, l p ráp và s a ch a máy cơ khí nông nghi p; - Xây d ng thu i n nh , i n s d ng năng lư ng m i ho c năng lư ng tái t o có công su t l p t dư i 10.000 KW cung c p i n cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa; - S n xu t, gia công chi ti t, bán thành phNm và d ch v cho các cơ s s n xu t s n phNm hoàn ch nh; - u tư v n xây d ng k t c u h t ng cho c m, i m công nghi p - ti u th công nghi p và làng ngh . 3. N i dung chi ho t ng khuy n công, g m: 3.1. Chi phí cho các ho t ng hư ng d n t ch c, cá nhân kh i s doanh nghi p l p d án u tư phát tri n công nghi p nông thôn, tìm ki m m t b ng s n xu t, tuy n d ng, ào t o lao ng, huy ng v n, xin ưu ãi u tư và các th t c hành chính khác theo úng quy nh c a pháp lu t, phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p theo vùng, lãnh th và a phương.
  3. 3.2. Chi phí cho các ho t ng hư ng d n cơ s s n xu t công nghi p nông thôn nâng cao năng l c qu n lý, h p lý hoá s n xu t, h giá thành s n phNm. 3.3. Chi phí cho các ho t ng hư ng d n, tư v n cơ s s n xu t công nghi p nông thôn u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô s n xu t, i m i và ng d ng ti n b khoa h c - công ngh , nâng cao năng l c s n xu t, qu n lý ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. 3.4. H tr chi phí cung c p thông tin v th trư ng, giá c , s n phNm và công ngh c a th trư ng trong và ngoài nư c; ti p th , tìm ki m th trư ng, i tác kinh doanh và t ch c tri n lãm, h i ch , gi i thi u s n phNm. 3.5. H tr chi phí t ch c ào t o ngh , truy n ngh và phát tri n ngh . 3.6. H tr chi phí cho cơ s s n xu t thuê di n tích tham gia h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm trong nư c. 3.7. H tr chi phí t ch c các ho t ng trao i kinh nghi m, tham quan, kh o sát trong nư c; h tr và t o i u ki n các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn liên doanh, liên k t, h p tác kinh t , tham gia các hi p h i ngành ngh . 3.8. H tr chi phí xây d ng thí i m mô hình trình di n k thu t, chuy n giao công ngh và th c hi n d ch v tư v n khoa h c - công ngh h tr t ch c, cá nhân u tư s n xu t công nghi p nông thôn. 4. Phân c p nhi m v chi khuy n công: 4.1. Nhi m v chi c a khuy n công qu c gia: a. Kinh phí khuy n công qu c gia do B Công nghi p qu n lý và th c hi n, g m: - Kinh phí khuy n công qu c gia b o m chi cho các ho t ng khuy n công quy nh t i i m 3 ph n II Thông tư này do B Công nghi p qu n lý và t ch c th c hi n i v i nh ng s n phNm s n xu t ra có ý nghĩa toàn qu c ho c khu v c phù h p v i chi n lư c, quy ho ch v phát tri n công nghi p vùng, ngành và lãnh th , phù h p chương trình khuy n công qu c gia t ng giai o n ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Chi biên so n giáo trình, tài li u m u hư ng d n, ào t o, tư v n v khuy n công t i c p t nh. - Chi tuyên truy n cho công tác khuy n công trên các phương ti n thông tin i chúng phát trên toàn qu c. - Chi h tr xây d ng chương trình, k ho ch khuy n công qu c gia, khuy n công vùng, t ng giai o n và hàng năm. - Chi h tr ki m tra, ánh giá, giám sát ho t ng khuy n công t i các a phương và cơ s .
  4. - Chi mua s m thi t b ph c v công tác khuy n công. - Chi khen thư ng theo quy nh c a c p có thNm quy n. - Các kho n chi khác (n u có). b. Chi h tr ho t ng khuy n công c a U ban nhân dân c p t nh theo chương trình, k ho ch và án ư c phê duy t. 4.2. Nhi m v chi c a khuy n công a phương: - Kinh phí khuy n công a phương s d ng cho nh ng ho t ng khuy n công do a phương th c hi n, quy nh t i i m 3 ph n II Thông tư này i v i nh ng s n phNm s n xu t ra có ý nghĩa trong t nh ho c khu v c phù h p v i chi n lư c, quy ho ch v phát tri n công nghi p nông thôn c a t nh. - Chi tuyên truy n cho công tác khuy n công trong ph m vi a phương. - Chi h tr xây d ng chương trình, k ho ch khuy n công t ng giai o n và hàng năm t i a phương. - Chi ki m tra, giám sát, ánh giá ho t ng khuy n công t i cơ s . - Chi mua s m thi t b ph c v công tác khuy n công. - Chi khen thư ng theo quy nh c a c p có thNm quy n. - Các kho n chi khác (n u có). 5. M t s m c chi c th : Các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân và cơ s s d ng kinh phí khuy n công c a nhà nư c cho các ho t ng khuy n công ph i th c hi n theo úng nh m c ch chi tiêu tài chính hi n hành do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. Thông tư này hư ng d n c th thêm m t s kho n chi sau: 5.1. V xây d ng thí i m mô hình trình di n k thu t ph bi n công ngh s n xu t tiên ti n: - i v i các cơ s s n xu t c a t ch c, cá nhân ang ho t ng có hi u qu c n ph bi n tuyên truy n, nhân r ng các t ch c cá nhân khác h c t p: sau khi l a ch n cơ s s n xu t áp ng ư c yêu c u c n trình di n, ph bi n nhân r ng, B Công nghi p ho c S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n xem xét hoàn ch nh tài li u v quy trình công ngh , quy trình s n xu t... ph c v cho vi c trình di n k thu t và b trí kinh phí c n thi t th c hi n trình di n trên cơ s d toán kinh phí theo ch chi tiêu tài chính hi n hành. - i v i các cơ s s n xu t ang ho t ng nhưng c n c i ti n công ngh , quy trình s n xu t áp ng ư c yêu c u trình di n k thu t, B Công nghi p ho c S Công nghi p th ng nh t v i cơ s s n xu t u tư hoàn thi n công ngh , quy trình s n
  5. xu t. Vi c u tư hoàn thi n công ngh , quy trình s n xu t do cơ s s n xu t t b o m, nhà nư c h tr m t ph n các chi phí liên quan t i mô hình trình di n. M c h tr t i a không quá 50 tri u ng/mô hình. - i v i các s n phNm m i, quy trình s n xu t m i c n xây d ng mô hình trình di n, B Công nghi p, S Công nghi p l a ch n t ch c, cá nhân có kh năng xây d ng cơ s s n xu t làm mô hình trình di n trên nguyên t c các t ch c, cá nhân t b o m ngu n v n u tư theo yêu c u g n v i mô hình trình di n. Căn c vào chi phí cho vi c th c hi n mô hình trình di n, ngân sách nhà nư c h tr m t ph n kinh phí th c hi n, m c h tr t i a không quá 150 tri u ng/mô hình. M c h tr cho t ng cơ s s n xu t do B trư ng B Công nghi p và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) xem xét quy t nh i v i t ng trư ng h p c th phù h p v i quy mô u tư, tính ch t ngành, công ngh , s n phNm... c a d án, nhưng không vư t quá m c t i a quy nh t i Thông tư này. 5.2. V h tr cho các cơ s s n xu t công nghi p nông thôn thuê di n tích tham gia h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n phNm trong nư c: Cơ s s n xu t công nghi p nông thôn ư c nhà nư c h tr 50% chi phí thuê di n tích gian hàng tham gia h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm trong nư c; Riêng h i ch t ch c t i các vùng mi n núi, Tây Nguyên, vùng cao ư c h tr t i a 80%. M c h tr cho t ng cơ s do B trư ng B Công nghi p và Ch t ch UBND c p t nh xem xét quy t nh. 5.3. V h tr các t ch c, cá nhân ho t ng d ch v khuy n công: T ch c, cá nhân có i u ki n và kh năng th c hi n d ch v khuy n công ư c nhà nư c xem xét, h tr kinh phí th c hi n. Vi c xem xét h tr th c hi n d ch v khuy n công theo nguyên t c: ho t ng d ch v khuy n công phù h p v i n i dung chương trình khuy n công trong t ng th i kỳ. Kinh phí khuy n công h tr ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c c n th c hi n, th i gian th c hi n, s lư ng và i tư ng ư c hư ng d ch v khuy n công, ch và tiêu chuNn chi tiêu theo quy nh hi n hành sau khi ã tr ph n óng góp c a t ch c, cá nhân ư c hư ng th d ch v . M c h tr c th do B trư ng B Công nghi p và Ch t ch UBND c p t nh xem xét quy t nh. 6. i u ki n ư c h tr kinh phí khuy n công: 6.1. H tr kinh phí xây d ng mô hình trình di n k thu t, chuy n giao công ngh ph i m b o các i u ki n sau: - T ch c, cá nhân có cơ s s n xu t phù h p v i yêu c u ph c v cho vi c trình di n quy nh t i i m 5.1 ph n II Thông tư này, có phương án u tư s n xu t phù h p v i i tư ng và ngành ngh u tư quy nh t i i m 1.1 và i m 2 Ph n II Thông tư này, ư c B trư ng B Công nghi p phê duy t ( i v i mô hình trình di n do B Công nghi p th c hi n), Ch t ch UBND c p t nh phê duy t ( i v i mô hình trình di n do a phương th c hi n).
  6. - Quy t nh phê duy t d án c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - T ch c, cá nhân ã th c s b v n u tư c i t o hoàn thi n công ngh phù h p v i yêu c u c a cơ quan khuy n công. - Chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a Nhà nư c. 6.2. H tr kinh phí tham gia h i ch , tri n lãm hàng trong nư c ph i mb o các i u ki n sau: - Là cơ s s n xu t công nghi p nông thôn. - Có h p ng thuê gian hàng tri n lãm, h i ch . - Hoá ơn thu ti n thuê gian hàng c a cơ quan t ch c h i ch , tri n lãm. - Quy t nh h tr c a cơ quan có thNm quy n. - Chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a Nhà nư c. 6.3. i v i h tr các t ch c, cá nhân th c hi n d ch v khuy n công: - T ch c, cá nhân có i u ki n và kh năng th c hi n d ch v khuy n công. B Công nghi p quy nh tiêu chuNn t ch c, cá nhân có i u ki n th c hi n d ch v khuy n công. - Có án kèm theo d toán kinh phí th c hi n d ch v khuy n công ư c B trư ng B Công nghi p ho c Ch t ch UBND c p t nh phê duy t. án th c hi n d ch v khuy n công ph i nêu rõ th c hi n lo i d ch v khuy n công nào, i tư ng và s lư ng ph c v , th i gian và a i m th c hi n, kh năng và trình c a l c lư ng th c hi n d ch v …D toán chi ti t kinh phí c n thi t, kh năng óng góp c a t ch c và cá nhân ư c cung c p d ch v ... m c kinh phí ngh nhà nư c h tr . 7. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c: Vi c l p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí chi cho các nhi m v khuy n công th c hi n theo qui nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. Thông tư này hư ng d n c th m t s n i dung như sau: 7.1. V l p d toán: Hàng năm, căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n l p d toán ngân sách c a B Tài chính, tình hình th c hi n d toán năm trư c, n i dung và kh i lư ng công vi c khuy n công c n th c hi n trong năm k ho ch, nh m c kinh
  7. t - k thu t, ch chi tiêu tài chính hi n hành và m t s m c chi quy nh t i Thông tư này: - i v i kinh phí khuy n công qu c gia: Căn c vào chương trình, k ho ch và án th c hi n khuy n công qu c gia ã ư c phê duy t t ng th i kỳ, căn c kh năng ngân sách a phương, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p d toán ph n kinh phí ngh ngân sách Trung ương h tr chi th c hi n công tác khuy n công qu c gia, g i B Công nghi p và B Tài chính. B Công nghi p l p d toán kinh phí th c hi n công tác khuy n công qu c gia (bao g m kinh phí khuy n công do B Công nghi p tr c ti p th c hi n và kinh phí h tr ho t ng khuy n công a phương theo chương trình, k ho ch và án th c hi n khuy n công qu c gia ã ư c phê duy t) cùng v i th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, g i B Tài chính. Căn c kh năng ngân sách Trung ương, B Tài chính ph i h p v i B Công nghi p xem xét d toán kinh phí th c hi n khuy n công qu c gia, trong ó có m c b sung h tr có m c tiêu ngân sách a phương th c hi n công tác khuy n công qu c gia; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách Trung ương trình Chính ph trình Qu c h i xem xét quy t nh. - i v i kinh phí khuy n công a phương: S Công nghi p các a phương l p d toán kinh phí th c hi n công tác khuy n công c a a phương cùng v i th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, g i S Tài chính t ng h p trình U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh. 7.2. V th c hi n d toán: Vi c phân b d toán, rút d toán kinh phí th c hi n theo quy nh hi n hành c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Kho b c Nhà nư c ki m soát chi kinh phí khuy n công theo nh m c, ch hi n hành và các quy nh t i Thông tư này. Kinh phí th c hi n cho các nhi m v khuy n công theo qui nh t i Thông tư này ư c ph n nh và quy t toán vào Lo i 04 kho n 56 “Các ho t ng khuy n công”, theo chương tương ng c a các B , ngành, a phương và chi ti t theo m c l c ngân sách Nhà nư c. Kinh phí khuy n công n ngày 31 tháng 12 chưa th c hi n h t ho c chưa chi h t, B Công nghi p và S Công nghi p báo cáo cơ quan Tài chính cùng c p gi i quy t theo quy nh hi n hành. 7.3. V quy t toán:
  8. Các cơ quan, ơn v , cá nhân s d ng kinh phí khuy n công cu i quý, năm ph i quy t toán kinh phí ã s d ng v i B Công nghi p ( i v i kinh phí s nghi p kinh t khuy n công Trung ương) v i S Công nghi p ( i v i kinh phí khuy n công a phương và ph n chi b sung có m c tiêu v h tr khuy n công t ngân sách Trung ương cho ngân sách t ng a phương). Quy t toán năm B Công nghi p và S Công nghi p g i cơ quan Tài chính ng c p thNm nh. Trình t l p, m u bi u báo cáo, th i gian n p và xét duy t báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh hi n hành. 8. Thanh tra, ki m tra: B Công nghi p, S Công nghi p các a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Tài chính cùng c p ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình th c hi n nhi m v khuy n công, b o m vi c qu n lý, s d ng kinh phí khuy n công úng m c ích, có hi u qu . Ph n 3: T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Công nghi p s a i cho phù h p. Bùi Xuân Khu Huỳnh Th Nhân ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản