Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 44/2002/ttlt-btc-byt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2002/TTLT-BTC-BYT Hà N i , ngày 08 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH-B Y T S 44/2002/TTLT-BTC-BYT NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2002 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A D ÁN Y T NÔNG THÔN (S D NG V N VAY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á) Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph s a i b sung m t s i u Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999; Căn c Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 664 /Q -TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn s d ng v n vay c a Ngân hàng phát tri n châu Á; Căn c hi p nh vay v n gi a Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) s 1777- VIE (SF) ngày 01/8/2001; Liên t ch B Tài chính, B Y t hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính c a D án Y t nông thôn như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Nh ng c m t vi t t t và gi i thích t ng : Trong thông tư này các c m t dư i ây ư c hi u như sau: 1.1 ADB: Asian Development Bank (Ngân hàng phát tri n châu Á) 1.2 BHYT: B o hi m y t 1.3 Ban QLDA: Ban qu n lý d án. 1.4 Cơ quan ch qu n d án Y t nông thôn: B Y t . 1.5 Các t ch c qu c t :
 2. - WHO: World Health Organization (T ch c y t Th gi i) - UNICEF: United Nations Chidren s Fund (Qu nhi ng Liên hi p qu c) - UNFPA: United Nations Population Fund (Qu dân s Liên h p qu c) 1.6 D án Y t nông thôn: Là d án ư c u tư theo Quy t nh phê duy t d án s 664/Q -TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph . 1.7 HCSN: Hành chính s nghi p 1.8 H ND: H i ng nhân dân 1.9. L/C: Letter of Credit (Thư tín d ng) 1.10. Ngân hàng ph c v : Là Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c l a ch n ph c v d án. 1.11. NSNN: Ngân sách Nhà nư c. 1.12. NS P: Ngân sách các t nh tham gia d án. 1.13. NSTW: Ngân sách Trung ương. 1.14. PMU/ADB: Ban qu n lý d án Trung ương 1.15. PPMU: Ban qu n lý d án tuy n t nh. 1.16. TW: Trung ương. 1.17. TCKT: Tài chính K toán 1.18. TSC : Tài s n c nh. 1.19. TC N: Tài chính i ngo i 1.20. UBND: U ban nhân dân 1.21. USD: United State Dollar ( ô la M ) 1.22. VND: ng Vi t Nam 1.23. XDCB: Xây d ng cơ b n 2. Nguyên t c qu n lý: 2.1. Kinh phí và cơ c u s d ng v n. T ng kinh phí và cơ c u s d ng v n ư c quy nh t i quy t nh s 664/Q -TTg ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn,
 3. Hi p nh vay ADB s 1777-VIE (SF) ngày 01/8/2001 và các văn b n cam k t vi n tr không hoàn l i. D án Y t nông thôn ư c s d ng các ngu n v n sau: - V n vay ADB. - V n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t . -V n i ng c a Vi t Nam bao g m NSTW và Ngân sách c a các t nh tham gia d án. 2.2. Ngu n v n vay c a ADB và ngu n vi n tr không hoàn l i là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi c p phát cho B Y t th c hi n D án Y t nông thôn ã ư c phê duy t. B Tài chính theo dõi vi c th c hi n ngu n v n vay và tr n khi n h n. 2.3. Ngu n v n c a d án Y t Nông thôn bao g m v n u tư XDCB và v n HCSN. Vi c qu n lý và s d ng v n cho d án ph i tuân theo nh ng cam k t trong Hi p nh vay, quy nh c a ADB và quy nh hi n hành c a Vi t Nam v qu n lý, s d ng v n u tư XDCB và v n HCSN. 2.4. B Y t có trách nhi m ch o s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ư c duy t phù h p v i các i u kho n ã cam k t trong Hi p nh vay ký v i ADB, văn b n cam k t vi n tr ký v i các t ch c qu c t , các văn b n liên quan kèm theo các Hi p nh này và quy nh hi n hành c a Vi t Nam. 2.5. Vi c phân chia các n i dung chi c a d án là v n u tư XDCB hay v n HCSN ph i tuân theo các quy nh t i Quy t nh s 664/Q -TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn bao g m: a) Chi u tư XDCB: - Nâng c p cũng như u tư xây d ng cơ b n cho 212 cơ s y t (13 trung tâm y t d phòng, 13 trung tâm truy n thông và giáo d c s c kho , 13 b nh vi n a khoa khu v c, 74 trung tâm y t huy n và 99 phòng khám b nh a khoa khu v c). - Cung c p trang thi t b y t cho 212 cơ s y t nêu trên. b) Chi HCSN: - Thi t b và dùng văn phòng, - Phương ti n v n chuy n và i l i (trong ó có 14 ô tô), - Thu c thi t y u, - Các d ch v tư v n, - ào t o và tài li u gi ng d y, - Các ho t ng thông tin, truy n thông,
 4. - Các ho t ng c ng ng, - Nghiên c u, giám sát và ánh giá, - Ho t ng và duy trì, - Nhân viên d án. i v i kho n kinh phí d phòng: Khi s d ng s căn c vào n i dung chi c th x p vào chi u tư XDCB hay chi HCSN. 2.6. Các T nh tham gia d án ch u trách nhi m b trí v n i ng cho d án t ngân sách T nh th c hi n các n i dung c a d án ã ư c phê duy t. 2.7. H th ng Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ph c v d án th c hi n các th t c rút v n t ADB (g m các phương th c thanh toán) thanh toán theo yêu c u c a PMU/ADB và PPMU theo quy nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n, Ngân hàng ph c v ư c hư ng phí d ch v theo t ng nghi p v phát sinh theo bi u phí do Ngân hàng quy nh phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v nói trên ư c tính trong t ng m c u tư c a d án. 2.8. PMU/ADB và PPMU ư c s d ng s lãi phát sinh trên Tài kho n t m ng thu c c p mình thanh toán các kho n d ch v ngân hàng, ph n lãi còn l i ph i nh kỳ hàng tháng n p NSNN. Trư ng h p s lãi không chi phí d ch v ngân hàng, PMU/ADB và các PPMU t ng h p ph n thi u h t vào k ho ch v n i ng và s d ng v n i ng thanh toán phí d ch v ngân hàng. Ph n 2: QUY NNH C TH 1. L p k ho ch v n cho d án: Vào tháng 7 hàng năm, theo quy nh v l p và xét duy t d toán Ngân sách Nhà nư c; PPMU và PMU/ADB ph i l p k ho ch v n cho d án: 1.1 Trách nhi m PPMU: L p k ho ch v n c a d án th c hi n a phương mình theo các n i dung chi và k t c u các ngu n v n c a d án ã ư c xác nh trong Quy t nh u tư c a B Y t và Hi p nh vay theo hư ng d n c a PMU/ADB. N i dung c a k ho ch v n g m: k ho ch v n ADB, v n vi n tr (n u có) c a các t ch c Qu c t WHO, UNICEF, UNFPA, k ho ch v n i ng thu c trách nhi m c a NS P theo Quy t nh s 664/Q -TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn và các ngu n v n khác (n u có), trong ó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n u tư XDCB, v n
 5. HCSN) c th theo m u bi u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho các h ng m c công vi c. K ho ch v n do PPMU l p ư c g i các cơ quan ch c năng c p t nh (S K ho ch và u tư, S Tài chính v t giá) t ng h p trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch v n i ng cho d án trong ngân sách t nh, ng th i g i PMU/ADB (trư c ngày 30 tháng 7) t ng h p k ho ch v n chung c a toàn d án. 1.2 Trách nhi m PMU/ADB: u tháng 7 hàng năm PMU/ADB có công văn hư ng d n các t nh tham gia d án l p k ho ch v n cho năm t i . Cu i tháng 7 t ng h p k ho ch v n chung cho toàn d án bao g m: K ho ch v n ADB, v n vi n tr c a WHO, UNICEF, UNFPA, v n i ng thu c Ngân sách Trung ương c p phát, v n i ng a phương t cân i và các ngu n v n khác (n u có), trong ó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n u tư XDCB, v n HCSN) c th theo m u bi u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho các h ng m c công vi c. K ho ch v n này ư c t ng h p chung vào k ho ch v n c a Ban Qu n lý các d án Y t trư c khi g i B Y t t ng h p vào d toán ngân sách chung c a B Y t g i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. 2. Phê duy t, thông báo k ho ch: Sau khi ư c Chính ph giao k ho ch v n: 2.1. B Y t phân b k ho ch v n ư c giao cho D án, bao g m ph n v n i ng, v n vay, v n vi n tr ... theo các h ng m c chi tiêu và theo tính ch t ngu n v n (HCSN và u tư XDCB). Quy t nh phân b k ho ch v n cho d án ph i ng g i cho B K ho ch và u tư, B Tài chính th c hi n vi c c p phát v n i ng và theo dõi ki m soát s d ng v n vay. 2.2. U ban nhân dân t nh phân b k ho ch v n ph n v n i ng cho các ho t ng c a d án t i t nh. Quy t nh phân b k ho ch v n i ng c a t nh ph i ư c g i S Tài chính V t giá, Kho b c t nh, ng th i g i PMU/ADB. 3. M tài kho n: 3.1. PMU/ADB ư c m các tài kho n sau: a) T i Ngân hàng ph c v : - Tài kho n t m ng b ng ti n USD ( ôla M ) mang tên d án ti p nh n ngu n v n vay ADB. - Tài kho n ti n g i ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c qu c t : WHO, UNICEF, UNFPA (n u c n) - M t tài kho n ti n g i g i vào nh ng kho n thu t i d án như ti n bán h sơ m i th u, ti n b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng...
 6. b) T i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch M t tài kho n H n m c ti p nh n v n i ng do NSTW c p cho ho t ng c a d án. 3.2 Các t nh tham gia d án ư c m các tài kho n sau: a) T i Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c a t nh: - M t tài kho n t m ng c p t nh b ng VN ti p nh n v n t m ng ADB ư c PMU/ADB chuy n xu ng. - M t tài kho n ti n g i g i vào nh ng kho n thu t i d án như: Ti n bán h sơ m i th u, ti n b o lãnh th u, b o lãnh th c hi n h p ng, ti n óng góp c a ngư i ư c hư ng l i (n u có)... b) T i Kho b c Nhà nư c t nh: - M t tài kho n thanh toán v n u tư th c hi n vi c thanh toán v n i ng u tư XDCB c a d án. - M t tài kho n h n m c th c hi n vi c thanh toán v n i ng HCSN. 4. Qu n lý và c p phát v n i ng. Vi c c p phát và s d ng v n i ng ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành trong nư c phù h p v i ti n rút v n vay và vi n tr c a d án. 4.1 V n i ng u tư xây d ng: Căn c vào d toán ngân sách v n i ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, S Tài chính V t giá chuy n v n i ng u tư XDCB cho PPMU qua Kho b c Nhà nư c t nh theo quy nh v qu n lý, c p phát v n u tư xây d ng hi n hành. 4.2 V n i ng HCSN: Căn c vào d toán v n i ng ư c c p có thNm quy n duy t và ti n gi i ngân v n vay, B Tài chính thông báo và chuy n v n i ng HCSN cho B Y t . B Y t c p v n i ng cho PMU/ADB th c hi n d án phù h p v i ti n rút v n vay. S Tài chính V t giá các t nh tham gia d án chuy n v n i ng c p phát cho PPMU ( i v i n i dung chi thu c ngu n Ngân sách t nh) theo d toán ư c duy t th c hi n d án phù h p v i t l thanh toán v n vay quy nh trong Hi p nh vay. 5. Qu n lý rút v n, c p phát thanh toán v n vay c a ADB. M i th t c, hình th c rút v n thanh toán t nư c ngoài và t tài kho n t m ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính, các văn b n hư ng d n Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và
 7. s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c và tuân th các nguyên t c gi i ngân c a ADB. Tuỳ theo yêu c u và tính ch t c a các l n thanh toán có th áp d ng các hình th c rút v n sau: Rút v n thanh toán qua tài kho n t m ng, thanh toán tr c ti p, th t c hoàn v n, thư cam k t. Thanh toán t ngu n v n vay c a ADB ph i theo úng t l tài tr cho t ng h ng m c c a d án ã quy nh trong Hi p nh vay và các tài li u pháp lý c a d án. A. RÚT V N THANH TOÁN QUA TÀI KHO N T M NG: A1. Rút v n l n u v tài kho n t m ng TW: Căn c h n m c tài kho n t m ng ã quy nh trong Hi p nh vay là 3.000.000 USD (Ba tri u Dollar M ), PMU/ADB g i các tài li u sau n B Tài chính (V TC N): - Công văn ngh rút v n - ơn xin rút v n và các sao kê theo m u c a ADB, trong ó nêu rõ k ho ch chi tiêu trong 6 tháng t i. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ y h p l , B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p nh n ngh rút v n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký ơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p nh n và chuy n ti n vào tài kho n t m ng TW. A2. Rút v n l n u v tài kho n t m ng t nh: B Y t , B Tài chính th ng nh t xác nh m c tr n trên tài kho n t m ng t nh v i s ti n ng Vi t Nam là 500.000.000 VN . Trong ph m vi m c tr n c a tài kho n t m ng ã xác nh cho t ng t nh và k ho ch chi tiêu trong quý t i, PPMU có công văn ngh PMU/ADB chuy n ti n vào tài kho n t m ng t nh. Trong vòng 5 ngày k t ngày nh n công văn ngh c a PPMU, PMU/ADB trích ti n t tài kho n t m ng TW chuy n thành ti n ng Vi t Nam và chuy n xu ng tài kho n t m ng t nh. A3. Thanh toán t tài kho n t m ng TW: Khi có yêu c u chi thanh toán cho nhà th u; ngư i cung c p hàng hoá, d ch v tư v n, chi thư ng xuyên c a PMU/ADB, sau khi nghi m thu, ki m tra kh i lư ng, ch ng t ch p nh n thanh toán theo úng quy nh hi n hành và tính toán s ti n ư c thanh toán b ng ngu n v n ADB theo t l quy nh, PMU/ADB ngh Ngân hàng ph c v trích ti n t tài kho n t m ng TW thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi rút v n t tài kho n t m ng thanh toán, PMU/ADB g i h sơ ch ng t thanh toán theo quy nh hi n hành n Kho b c Nhà
 8. nư c nơi giao d ch Kho b c th c hi n ki m soát chi theo quy nh. Trong vòng 5 ngày làm vi c, căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Kho b c Nhà nư c xác nh n kh i lư ng công vi c ã th c hi n i u ki n thanh toán trên Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c ngh thanh toán t m ng (theo m u c a KBNN) ng th i thanh toán ph n v n i ng (n u có). Trư ng h p thanh toán cho các h p ng thanh toán m t l n hay thanh toán l n cu i cho các h p ng, PMU/ADB g i h sơ ch ng t theo quy nh n Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c ki m tra trư c, xác nh n h sơ i u ki n thanh toán, trư c khi thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ch ng t y , h p l , Kho b c Nhà nư c ki m tra h sơ ch ng t , xác nh n kh i lư ng công vi c hoàn thành i u ki n thanh toán ( ng th i thanh toán ph n v n i ng n u có). Căn c vào xác nh n c a Kho b c Nhà nư c, PMU/ADB ngh Ngân hàng ph c v thanh toán t tài kho n t m ng Trung ương cho ngư i th hư ng. Phi u giá ho c b ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c là m t trong các căn c PMU/ADB làm th t c b sung tài kho n t m ng TW. A4. Thanh toán t tài kho n t m ng c a t nh. Khi có yêu c u thanh toán t tài kho n t m ng t nh chi cho các ho t ng c a d án do t nh th c hi n, PPMU g i Kho b c Nhà nư c t nh h sơ ch ng t th c hi n vi c ki m soát chi g m: - Công văn ngh thanh toán - Các văn b n ch ng t theo quy nh hi n hành v thanh toán v n u tư XDCB ho c thanh toán v n HCSN. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y h p l , căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Kho b c Nhà nư c t nh xác nh n kh i lư ng công vi c ã th c hi n i u ki n thanh toán trên Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c ngh thanh toán t m ng (theo m u c a Kho b c Nhà nư c), ng th i thanh toán ph n v n i ng (n u có). PPMU g i Chi nhánh Ngân hàng ph c v yêu c u thanh toán kèm Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c ngh thanh toán t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh trích ti n t tài kho n t m ng t nh thanh toán cho ngư i th hư ng. Phi u giá, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh là m t trong các căn c PPMU làm th t c b sung tài kho n t m ng t nh và ng th i là căn c PMU/ADB làm th t c b sung tài kho n t m ng TW. A5. B sung tài kho n t m ng TW: Nguyên t c rút v n b sung tài kho n t m ng là nguyên t c th c chi, D án ch ư c rút v n b sung nh ng kho n ã th c thanh toán.
 9. Hàng tháng ho c khi tài kho n t m ng TW ã chi 20% m c tr n quy nh, PMU/ADB ư c th c hi n rút v n b sung tài kho n t m ng TW. rút v n b sung tài kho n t m ng, PMU/ADB g i các tài li u sau n B Tài chính (V TC N): - Công văn ngh rút v n b sung tài kho n t m ng. - ơn rút v n và các ch ng t , sao kê theo quy nh c a ADB. - B n sao kê chi tiêu do PMU/ADB l p th hi n rõ các kho n ã chi t tài kho n t m ng, kèm theo b n sao các phi u giá b n kê thanh toán, ngh t m ng (có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c). - Sao kê tài kho n t m ng do Ngân hàng ph c v l p. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y h p l , B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký ơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n s chuy n ti n b sung vào tài kho n t m ng TW. Các kho n v n ã chuy n xu ng tài kho n t m ng t nh s ư c rút v n b sung khi PPMU g i các h sơ, ch ng t xin rút v n b sung tài kho n t m ng c p t nh. A6. B sung tài kho n t m ng t nh: Hàng tháng ho c khi tài kho n t m ng t nh ã chi 50% m c tr n quy nh, PPMU ph i làm th t c b sung tài kho n t m ng t nh g i PMU/ADB g m: - Công văn g i PMU/ADB ngh b sung tài kho n t m ng. - Sao kê các kho n chi t tài kho n t m ng t nh và b n sao các Phi u giá, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh. - Sao kê tài kho n t m ng t i Chi nhánh Ngân hàng ph c v t nh. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ y h p l , PMU/ADB làm th t c chuy n ti n t tài kho n t m ng TW xu ng tài kho n t m ng t nh. Các h sơ ch ng t do PPMU n p b sung tài kho n t m ng t nh cũng ng th i là h sơ ch ng t PMU/ADB l p h sơ rút v n b sung tài kho n t m ng TW. B. THANH TOÁN TR C TI P: Là hình th c thanh toán theo ngh c a d án, ADB s chuy n ti n thanh toán tr c ti p cho nhà th u, ngư i cung c p. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán theo ti n th c hi n cho các h p ng xây l p l n, h p ng tư v n
 10. hay thanh toán cho các h p ng nh p khNu hàng hoá v i s lư ng nh không c n thi t ph i m L/C. rút v n thanh toán tr c ti p, PMU/ADB g i các tài li u sau n B Tài chính (V TC N): - Công văn ngh rút v n thanh toán tr c ti p. - ơn rút v n và các sao kê kèm theo m u c a ADB. -H p ng, quy t nh phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n (g i m t l n). - Thư không ph n i (No objection) c a ADB (n u thu c lo i h p ng ph i có ý ki n trư c c a ADB) . - B o lãnh th c hi n, b o lãnh t m ng (n u thanh toán t m ng) - Hoá ơn ho c yêu c u thanh toán c a nhà th u, ngư i cung c p - Phi u giá ho c b ng kê thanh toán, ngh thanh toán t m ng ã có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c. (+) Khi thanh toán tr c ti p theo yêu c u c a PPMU, PPMU có trách nhi m cung c p y các h sơ ch ng t nêu trên cho PMU/ADB (tr công văn, ơn rút v n và các sao kê i kèm do PMU/ADB chuNn b ). (+) Vi c ki m soát ch ng t thanh toán có xác nh n c a KBNN th c hi n theo úng quy nh hi n hành trong nư c v thanh toán v n u tư XBCB ho c v n HCSN. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y h p l , B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trư ng h p c bi t B Tài chính có th yêu c u d án cung c p các tài li u gi i trình b sung. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký ơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n và chuy n ti n tr c ti p tr cho nhà th u, ngư i cung c p. C. TH T C HOÀN V N: Th t c hoàn v n là hình th c ADB hoàn l i ti n cho các kho n ã chi h p l c a d án theo quy nh c a Hi p nh vay, do d án thanh toán b ng ngu n v n ngân sách ho c v n t có. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán mua s m nh , thanh toán m t s h ng m c XDCB. rút v n thanh toán theo hình th c hoàn v n PMU/ADB g i các tài li u sau nB Tài chính (V TC N): - Công văn ngh rút theo hình th c hoàn v n.
 11. - ơn rút v n và các sao kê theo m u c a ADB. Trên ơn rút v n ph i ghi y tên và s tài kho n c a ơn v th hư ng là ơn v ã ng chi trư c cho kho n xin hoàn v n ó. -H p ng, quy t nh phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n (g i m t l n). - Thư không ph n i c a ADB (n u thu c lo i h p ng ph i có ý ki n trư c c a ADB). - Hoá ơn ho c yêu c u thanh toán c a nhà th u, ngư i cung c p. - Phi u giá ho c b ng kê thanh toán, ngh thanh toán t m ng ã có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c và các ch ng t khác ch ng minh s ti n ã thanh toán. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y h p l , B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký ơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n và chuy n ti n hoàn v n. i v i các kho n rút v n theo hình th c hoàn v n cho nh ng kho n do ngân sách nhà nư c ã chi (ho c t ngu n v n có ngu n g c ngân sách), s ti n rút v ph i ư c n p vào Ngân sách nơi ã ng v n. i v i các kho n rút v n theo hình th c hoàn v n cho nh ng kho n do Ch d án ã chi b ng v n t có (ho c v n tín d ng, hay huy ng các ngu n v n khác), Ch d án ư c s d ng s ti n rút v theo các quy nh v qu n lý tài chính hi n hành. D. TH T C THƯ CAM K T: Th t c thư cam k t là hình th c theo ngh c a d án, ADB phát hành Thư cam k t m b o tr ti n cho Ngân hàng thương m i i v i kho n ti n s thanh toán b ng L/C. Hình th c này thư ng áp d ng trong trư ng h p hàng nh p khNu ghi trong h p ng ư c thanh toán b ng hình th c m L/C. rút v n theo th t c Thư cam k t, PMU/ADB g i các tài li u sau n B Tài chính (V TC N): - Công văn ngh cho m L/C. - ơn rút v n và các sao kê theo m u c a ADB. -H p ng, quy t nh phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n. - Thư không ph n i c a ADB (n u thu c lo i h p ng ph i có ý ki n trư c c a ADB). - B o lãnh th c hi n, b o lãnh t m ng (n u c n).
 12. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ y h p l , B Tài chính (V TC N) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB làm th t c m L/C và ký ơn rút v n g i ADB ngh phát hành thư cam k t. ADB xem xét ch p thu n và phát hành thư cam k t. Quá trình th c hi n vi c qu n lý rút v n, c p phát thanh toán v n vay ADB nêu t i i m 5 trên ây, sau khi hoàn t t công vi c, PMU/ADB ph i sao g i ý ki n ch p thu n c a B Tài chính g i B Y t (V TCKT) t ng h p theo dõi. 6. nh m c chi tiêu áp d ng cho D án: D án áp d ng theo m c chi ư c quy nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c Ban hành M t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA) vay n , các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và nh m c chi kèm theo Thông tư này (ph l c 2). 7. Qu n lý ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c Qu c t : Ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c Qu c t cho D án Y t nông thôn ư c s d ng theo quy nh t i Thông tư s 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính "Hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i", theo n i dung d án ư c phê duy t và các văn b n hi n hành. 8. Ch k toán d án 8.1. H th ng ch ng t k toán H th ng ch ng t k toán áp d ng cho Ban QLDA các c p có s d ng v n vay c a ADB bao g m hai lo i: H th ng ch ng t k toán c a Vi t Nam áp d ng theo h th ng ch ng t k toán hi n hành c a Vi t Nam. Danh m c ch ng t , tài li u k toán theo yêu c u qu n lý c a ADB (ph l c 3) 8.2 Hình th c s k toán: th ng nh t trong toàn d án, khuy n khích PMU/ADB và các PPMU s d ng hình th c s k toán Nh t ký chung, ph c v cho công vi c ki m tra tài chính d án, t ng h p báo cáo quy t toán năm và t ng quy t toán d án, ng th i thu n ti n cho vi c s d ng máy vi tính trong k toán d án. 8.3 H th ng tài kho n k toán: Căn c vào các h ng m c chi tiêu, n i dung chi tiêu c a t ng h ng m c chi trong Hi p nh vay v n ã ký v i ADB, D án Y t nông thôn ph i s d ng H th ng tài kho n k toán theo mô hình Ban QLDA có phân c p qu n lý. Tài li u, ch ng t ư c
 13. lưu gi t i Ban QLDA các c p, các Ban QLDA căn c vào danh m c các ch ng t k toán, danh m c s k toán l a ch n các ch ng t , s k toán c n thi t áp ng yêu c u ph n ánh y các n i dung kinh t phát sinh t i d án. 9. Qu n lý tài s n d án: Tài s n d án ph i ư c qu n lý s d ng theo úng ch qu n lý tài s n công. Các Ban QLDA ph i t ch c m s sách theo dõi và ph i tính hao mòn TSC , có quy nh ch s d ng tài s n úng m c ích, có hi u qu . i v i phương ti n v n chuy n, d án không ư c thay i công d ng c a tài s n. Hàng năm Ban QLDA các c p ph i t ch c ki m kê tài s n, xác nh tình tr ng c a tài s n và ch p hành ch b o dư ng tài s n nh kỳ. PMU/ADB có trách nhi m hư ng d n các PPMU v quy ch qu n lý và s d ng nh ng tài s n giao cho cá nhân (xe p, xe máy, máy tính cá nhân, i n tho i di ng...). Trong quá trình s d ng các tài s n c a d án b hư h ng không s a ch a ư c ho c s a ch a không có hi u qu v kinh t và hi u qu s d ng, Ban QLDA các c p ph i thành l p H i ng và l p biên b n ki n ngh xin thanh lý tài s n. Khi ư c c p có thNm quy n phê duy t cho phép thanh lý tài s n b ng văn b n, Ban QLDA m i ư c ghi gi m tài s n trên s sách k toán. 10. Ch báo cáo, ki m tra, ki m toán, quy t toán d án: 10.1. Ch báo cáo: Hàng tháng, Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c p t nh g i sao kê tài kho n t m ng c p t nh n PPMU và Kho b c Nhà nư c t nh. Ngân hàng ph c v d án g i sao kê tài kho n t m ng n PMU/ADB và B Tài chính (V TC N). Sao kê tài kho n t m ng c a Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c p t nh và Ngân hàng ph c v d án c p Trung ương ph i th hi n rõ các giao d ch và s lãi phát sinh trong tháng, tình hình s d ng lãi và ngày chuy n s lãi còn l i cho NSNN. Ngày mùng 5 hàng tháng, các PPMU g i báo cáo nhanh v PMU/ADB tình hình ti p nh n, s d ng các ngu n v n c a d án, trong ó có ph n ki n ngh v i các c p có thNm quy n x lý nh ng vư ng m c trong quá trình tham gia d án. Hàng quý PMU/ADB có trách nhi m t ng h p các báo cáo nhanh c a toàn d án g i Ban Qu n lý các D án và B Y t t ng h p theo dõi và ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n d án. Hàng tháng PMU/ADB báo cáo B Y t , B Tài chính (V TC N, V HCSN, V u tư), B K ho ch và u tư, ADB tình hình th c hi n d án, tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr và v n i ng c a Vi t Nam. Trong báo cáo c n nêu chi ti t: - Ti n và ch t lư ng th c hi n d án so v i m c tiêu.
 14. - Nh ng t n t i d n n vi c ch m gi i ngân, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c. - Vi c rút v n, thanh toán v n phù h p v i quy nh c a Vi t Nam và ADB. - xu t k ho ch tri n khai sáu tháng ti p theo. 10.2. Ki m tra: nh kỳ và t xu t B Tài chính, B Y t s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (trong và ngoài nư c) c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng v i quy nh trong Hi p nh và các văn b n pháp lý c a d án, B Tài chính s ình ch c p phát v n các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m. Các cơ quan ch c năng c a B Y t ph i h p v i PMU/ADB ki m tra t xu t t i các t nh tham gia d án v các n i dung và nhi m v d án, ti n th c hi n d án, nh ng khó khăn trong vi c i u hành d án, tìm nguyên nhân và ki n ngh v i các c p bi n pháp tháo g . 10.3. Ki m toán: Hàng năm toàn b ho t ng tài chính c a d án ph i ư c cơ quan ki m toán c l p th c hi n ki m toán phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c, c a Hi p nh vay và các cam k t tho thu n vi n tr . Báo cáo ki m toán ph i g i B Y t , B Tài chính và là m t trong nh ng căn c xem xét vi c rút v n b sung cho tài kho n t m ng ho c rút v n t tài kho n t m ng chi tr , ng th i cũng là căn c ánh giá vi c th c hi n d án. 10.4. Quy t toán: PMU/ADB và PPMU ph i l p báo cáo tài chính g i ADB và quy t toán g i B Y t t ng h p g i B Tài chính. Riêng i v i PMU/ADB ngoài vi c l p các báo cáo v ho t ng qu n lý d án và th c hi n d án c a PMU/ADB còn ph i l p báo cáo tài chính và quy t toán t ng h p t báo cáo c a PMU/ADB và báo cáo c a các PPMU. Báo cáo tài chính và quy t toán ph i cung c p m t cách y , trung th c và k p th i v di n bi n và th c tr ng tài chính c a d án. M i báo cáo tài chính và quy t toán u ư c l p trên cơ s m t h th ng s li u, tài li u k toán c p nh t y , chính xác và th ng nh t. N i dung, phương pháp tính toán, hình th c trình bày các ch tiêu trong t ng báo cáo ph i ư c PMU/ADB hư ng d n th ng nh t cho các ơn v th c hi n d án và tham gia d án (PMU/ADB và các PPMU) phù h p v i quy nh hi n hành. a) i v i v n HCSN: - Trách nhi m c a các PPMU: Hàng năm các PPMU có trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b v n vay, v n vi n tr , v n i ng và các ngu n thu khác (n u có) thu c lĩnh v c s nghi p theo ch H th ng k toán HCSN ban hành theo Quy t nh 999-TC/Q /C KT ngày
 15. 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. i v i ngu n v n i ng và thu khác (n u có) g i S Tài chính V t giá t nh thNm nh t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a t nh. Sau khi quy t toán ư c S Tài chính-V t giá phê duy t, PPMU ph i báo cáo cho PMU/ADB t ng h p chung. i v i v n vay và vi n tr không hoàn l i, quy t toán g i v PMU/ADB thNm nh và t ng h p báo cáo cơ quan Ch qu n d án. - Trách nhi m PMU/ADB: Hàng năm PMU/ADB có trách nhi m báo cáo quy t toán ngu n v n qu n lý d án và th c hi n d án t i PMU/ADB bao g m các ngu n v n vay c a ADB, ngu n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t , v n i ng HCSN do NSTW c p và các ngu n thu khác t i PMU/ADB theo úng quy nh t i Quy t nh s 999- TC/Q /C KT ngày 02/11/1996. - Trách nhi m c a cơ quan ch qu n d án: ThNm nh xét duy t báo cáo quy t toán năm c a d án trư c khi t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a ơn v g i cơ quan tài chính. b) i v i ngu n v n u tư XDCB: PMU/ADB và các PPMU quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính v vi c "Hư ng d n quy t toán v n u tư". Các PPMU g i báo cáo quy t toán v PMU/ADB thNm nh và t ng h p, báo cáo B Y t duy t và g i B Tài chính. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Ban QLDA Y t nông thôn, Ngân hàng ph c v ph n ánh k p th i v B Tài chính (V Tài chính i ngo i), B Y t (V Tài chính K toán) nghiên c u b sung s a i. Lê Th Băng Tâm Tr n Chí Liêm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản