intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
82
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010 do Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN- NAM B K HO CH VÀ U TƯ- c l p - T do - H nh phúc B TÀI CHÍNH ------- ----- S : 58/2008/TTLT-BNN-BKH- Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 2008 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M C TIÊU, NHI M V , CHÍNH SÁCH VÀ T CH C TH C HI N D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG GIAI O N 2007 - 2010 Căn c Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng và Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 661/Q -TTg. Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n m t s n i dung th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 2007 - 2010 như sau: I. TH C HI N NHI M V D ÁN I V I CÁC LO I R NG 1. i v i r ng c d ng: a) Ch r ng là các Ban qu n lý Vư n Qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên t ch c th c hi n vi c b o v r ng b ng l c lư ng chuyên trách c a mình. Ch th c hi n khoán b o v r ng nh ng nơi không l c lư ng chuyên trách tính theo m c 500 ha/1biên ch ki m lâm (Quy t nh 186/2006/Q -TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph ). M t s trư ng h p c bi t, khu r ng c d ng có di n tích không l n nhưng s dân s ng trong r ng nhi u, có nguy cơ xâm h i cao, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có th xem xét ch p thu n u tư khoán b o v r ng; b) Sau khi rà soát l i quy ho ch các khu r ng c d ng, các phân khu ch c năng trong r ng c d ng, di n tích chưa có r ng n u c n ph c h i l i r ng thì th c hi n bi n pháp khoanh nuôi tái sinh t nhiên là chính. Ch th c hi n bi n pháp khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng có tr ng b sung phân khu ph c h i sinh thái và trong trư ng h p ã có nh ng k t qu nghiên c u áp d ng thành công, ư c h i ng khoa h c chuyên ngành nghi m thu; c) Vi c tr ng m i r ng ch th c hi n i v i vư n sưu t p th c v t, r ng c d ng ven bi n và nh ng di n tích không có kh năng t ph c h i r ng phân khu ph c h i sinh thái (n u th t s c n thi t);
 2. d) Vi c n nh và s p x p dân cư trong các khu r ng c d ng th c hi n theo án c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ho c án c a UBND t nh ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh. 2. i v i r ng phòng h : a) Nh ng khu r ng phòng h có di n tích nh l (dư i 500 ha), không li n khu li n kho nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các ban qu n lý r ng phòng h , c d ng rà soát tách ra kh i di n tích ư c giao qu n lý và thi t l p ngay h sơ trình các cơ quan có thNm quy n giao r ng, cho thuê r ng g n v i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong ó ưu tiên cho c ng ng dân cư thôn, h gia ình t i ch và các t ch c ngoài qu c doanh ang nh n khoán tr ng, khoanh nuôi, b o v r ng trên di n tích ó. Nh ng di n tích này Nhà nư c không ti p t c u tư cho b o v r ng thông qua cơ ch khoán b o v r ng như trư c ây mà ch y u g n vi c b o v r ng v i hư ng l i t r ng; b) Nh ng di n tích r ng phòng h ã giao cho các c ng ng dân cư thôn, các h gia ình, nhưng chưa có ngu n hư ng l i t r ng và t i nh ng vùng r t nh y c m v b o v r ng, UBND các t nh quy t nh vi c h tr b o v r ng m t ph n t kinh phí khoán b o v r ng c a t nh ã ư c Trung ương giao; c) Ch r ng là các Ban qu n lý r ng phòng h t t ch c th c hi n vi c b o v r ng phòng h . Nhà nư c ch u tư khoán b o v r ng i v i nh ng khu r ng phòng h khu v c có nhi u khó khăn trong vi c b o v , có nguy cơ xNy ra m t r ng cao và chưa có các ngu n l i thư ng xuyên t r ng phòng h này. V i nh ng khu r ng phòng h ã có nh ng ngu n l i thu nh p thư ng xuyên theo quy nh, n u c n và n u có nhu c u c a nhân dân a phương thì các Ban qu n lý r ng phòng h có th khoán n nh lâu dài cho các cá nhân, h gia ình và t ch c mà không có ti n khoán b o v r ng hàng năm c a nhà nư c; d) Di n tích t chưa có r ng ư c quy ho ch là t r ng phòng h nhưng có kh năng t ph c h i r ng thì th c hi n bi n pháp khoanh nuôi tái sinh t nhiên. Không th c hi n bi n pháp khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có tr ng b sung m i i v i r ng phòng h , ch ti p t c th c hi n i v i nh ng di n tích ã tr ng b sung t năm 2007 v trư c; e) Vi c tr ng m i r ng phòng h ch th c hi n i v i nh ng khu v c không th t ph c h i r ng như t tr ng tr c, t cát hoang hóa, t ng p m n, ng p phèn. Ưu tiên tr ng r ng cho các d án vùng phòng h ch ng cát bay, ch n sóng ven bi n, r ng phòng h các h p, công trình thu i n tr ng i m và d án r ng phòng h biên gi i; f) Cơ c u loài cây tr ng và vi c i u ch nh m t cây tr ng i v i r ng tr ng phòng h , bao g m c vi c khai thác cây phù tr và t a thưa cây tr ng chính, th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; g) Trên cơ s k t qu rà soát quy ho ch 3 lo i r ng theo Ch th 38/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , các a phương ti n hành quy ho ch chi ti t trên b n và trên th c a xác nh nh ng di n tích t tr ng c n tr ng r ng phòng h ( n t ng lô t
 3. r ng), trong ó có xác nh nh ng di n tích tr ng r ng phòng h ưu tiên cho 3 năm t i. 3. i v i r ng s n xu t: a) Các t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c có ho t ng tr ng m i r ng s n xu t, tr ng cây phân tán, khai thác và ch bi n lâm s n ư c xem xét h tr theo quy nh t i Quy t nh s 147/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai o n 2007 - 2015; b) Các Công ty lâm nghi p, lâm trư ng, các doanh nghi p, t ch c kinh t , các nhà u tư, h gia ình tham gia tr ng r ng trong các d án tr ng r ng nguyên li u ư c c p có thNm quy n phê duy t ư c vay v n t Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. 4. Th c hi n vi c óng c c m c ranh gi i các lo i r ng theo nguyên t c: a) Các ch r ng ph i t óng c c m c qu n lý r ng, ngân sách nhà nư c u tư cho các ch r ng thu c nhà nư c óng c c m c r ng c d ng, r ng phòng h ; i v i r ng s n xu t các ch r ng t b kinh phí óng c c m c; b) Ch óng c c m c i v i ranh gi i gi a t lâm nghi p v i t khác, ho c ranh gi i r ng c d ng v i l gi i k t h p làm bi n báo; c) i v i r ng phòng h óng c c m c nh ng nơi khó nh n bi t ranh gi i, nơi d x y ra tranh ch p; không óng tràn lan gây lãng phí; d) Quy cách c c m c, s hi u c c m c, xác nh nơi óng c c m c các lo i r ng c th th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. II. N I DUNG U TƯ, M C U TƯ 1. S d ng 5% kinh phí c a d án cho công tác qu n lý, b o v r ng vào các công vi c sau: a) Chi cho vi c thi t l p h sơ giao r ng g n v i giao t lâm nghi p thu c d án tr ng m i 5 tri u ha r ng (h sơ hoàn thành bao g m c gi y ch ng nh n quy n s d ng t) cho các t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư thôn b n. M c chi bình quân 200.000 /ha và m c c th do UBND c p t nh quy nh; b) Thông tin, tuyên truy n nâng cao nh n th c v b o v r ng cho m i i tư ng. M c chi theo ch chi s nghi p hành chính hi n hành; c) T ch c ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v b o v r ng cho l c lư ng tr c ti p làm công tác b o v r ng, l c lư ng dân quân t v ho c dân phòng t i thôn b n. M c chi theo ch chi s nghi p hành chính hi n hành; d) Ph c p trách nhi m cho cán b xã, t ch c l c lư ng b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng, phòng tr sâu b nh h i r ng trong vùng d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. M c chi th c hi n theo quy nh hi n hành;
 4. e) Không nh t thi t phân u theo t l 5% kinh phí này cho các d án cơ s , mà tùy theo i u ki n th c t c a a phương, U ban nhân dân c p t nh có th xem xét phân b m c c th cho các Ban qu n lý d án các c p và các t ch c ki m lâm th c hi n nhi m v này. i v i d án c a các B , ngành do B , ngành phân b m c c th cho các Ban qu n lý d án và t ch c ki m lâm tr c thu c B , ngành ó. 2. Khoán b o v r ng: a) Kinh phí khoán b o v r ng ư c chi cho vi c b o v r ng c d ng và r ng phòng h là r ng t nhiên và r ng tr ng ã h t th i kỳ xây d ng cơ b n nhưng v n c n b o v ; r ng nghiên c u khoa h c ã h t kinh phí tài nhưng c n ti p t c theo dõi và r ng gi ng, vư n gi ng thu c s h u nhà nư c; b) Vi c khoán b o v r ng ư c th c hi n thông qua h p ng khoán trung h n (3 ho c 5 năm). N u là h p ng khoán m i có th i h n n h t năm 2010, n u là gia h n h p ng t i a n h t năm 2010. Bên giao khoán là các ch r ng nhà nư c bao g m Ban qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , các ơn v s nghi p ư c giao qu n lý r ng. i v i di n tích r ng do UBND xã tr c ti p qu n lý thì bên giao khoán là Ban qu n lý d án thu c H t ki m lâm huy n nhưng trong h p ng ph i có xác nh n c a UBND xã. Nh ng h p ng trư c ây do Ban qu n lý d án cơ s ký mà di n tích r ng ó thu c các ch r ng nhà nư c thì ph i ký l i h p ng theo úng quy nh này. Bên nh n khoán là các h dân t i ch , ho c là c ng ng dân cư thôn hay nhóm h dân t i ch (trong trư ng h p ng bào dân t c có nguy n v ng nh n khoán theo nhóm h ), ho c l c lư ng vũ trang t i ch (trong trư ng h p khu v c r ng biên gi i xã không có dân), trong m t s trư ng h p ư c c p trên tr c ti p c a Bên giao khoán cho phép b ng văn b n thì Bên giao khoán có th s d ng s kinh phí khoán b o v r ng h p ng v i cá nhân ngư i dân a phương ho c cán b xã, thôn t ch c thành l c lư ng b o v r ng thư ng xuyên. Trư ng h p khoán cho các t ch c ngoài qu c doanh thì không có kinh phí khoán mà bên nh n khoán hư ng l i tr c ti p t r ng theo quy nh, th i h n khoán dài h n. Trách nhi m c a Bên giao khoán là hàng năm ph i ti n hành nghi m thu ch t lư ng r ng và ánh giá k t qu th c hi n i v i t ng ch nh n khoán có xác nh n c a cán b ki m lâm a bàn; n u x y ra m t r ng ho c suy gi m ch t lư ng r ng ph i x lý theo pháp lu t và thanh lý h p ng. Ngoài ra bên giao khoán ph i thư ng xuyên ki m tra ôn c các bên liên quan a phương m b o r ng không b xâm h i; c) K t qu nghi m thu hàng năm ư c hai bên giao khoán và bên nh n khoán xác nh n là căn c Ban qu n lý D án tr ng r ng m i 5 tri u ha r ng cơ s thanh quy t toán v n; d) M c h tr t Trung ương cho ngân sách a phương khoán b o v r ng bình quân 100.000 /ha/năm. M c khoán cho t ng a bàn c th do U ban nhân dân c p t nh căn c tình hình th c t quy t nh cho phù h p (tr nh ng a phương có quy
 5. nh khác c a Th tư ng Chính ph ), nhưng ph i ư c công b công khai t i UBND xã v s ti n, v di n tích khoán b o v r ng theo t ng h cho dân bi t; e) Ngân sách h tr t trung ương cho khoán b o v r ng ch m b o theo k ho ch giao c a d án 5 tri u ha r ng, trư ng h p di n tích r ng c n khoán b o v c a a phương tăng hơn k ho ch ư c giao, U ban nhân dân các t nh s d ng ngân sách a phương b sung cho kinh phí khoán b o v r ng. 3. Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng phòng h và r ng c d ng: a) Di n tích r ng phòng h và c d ng thu c i tư ng khoanh nuôi tái sinh t nhiên có trong k ho ch hàng năm ư c phê duy t có m c u tư bình quân 100.000 /ha/năm. M c u tư khoanh nuôi cho t ng a bàn c th do cơ quan quy t nh u tư căn c i u ki n th c t quy t nh; b) M c u tư bình quân cho khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có k t h p tr ng b sung cây lâm nghi p là 2 tri u ng/ha/6 năm. Chi ti t các bi n pháp k thu t và m c u tư c th theo thi t k d toán ư c cơ quan quy t nh u tư phê duy t. Cơ quan quy t nh u tư có th y quy n cho cơ quan chuyên môn c a mình phê duy t; c) H t th i gian th c hi n khoanh nuôi, Ban qu n lý d án t nh và cơ s ph i t ch c ánh giá k t qu và ưa di n tích ã thành r ng vào qu n lý và b o v theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Nh ng di n tích thành r ng ư c ưa vào báo cáo th ng kê r ng hàng năm theo quy nh. 4. Tr ng r ng: a) i v i r ng c d ng: - Cơ c u cây tr ng, m t và m c u tư th c hi n theo thi t k và d toán ư c cơ quan quy t nh u tư phê duy t trên cơ s nh m c kinh t k thu t lâm sinh theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Cơ quan quy t nh u tư có th y quy n cho cơ quan chuyên môn c a mình phê duy t. Tư v n thi t k và thi công tr ng r ng ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành v u th u. Gói th u tr ng r ng th c hi n t khâu tr ng cho n h t th i kỳ chăm sóc r ng; - Trong trư ng h p m c u tư tr ng r ng m i ư c phê duy t trong ph m vi 6 tri u ng/ha (cho c tr ng và chăm sóc các năm ti p theo), thì ơn v ch r ng t th c hi n ho c khoán th c hi n theo công o n hay khoán n khi thành r ng (cây gi ng ư c phép t s n xu t ho c t mua nhưng ph i m b o th t c v qu n lý ch t lư ng gi ng). M c u tư cho tr ng và chăm sóc r ng năm u tiên kho ng 60-70% t ng m c u tư, còn l i 30-40% chia cho các năm sau. M c c th do cơ quan quy t nh u tư quy nh. b) i v i r ng phòng h : - Nh ng di n tích t lâm nghi p quy ho ch cho r ng phòng h ã giao n nh lâu dài cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn và các t ch c ngoài qu c doanh
 6. n u t nguy n tham gia tr ng r ng ư c h tr 6 tri u ng/ha cho c tr ng và chăm sóc các năm ti p theo và ư c hư ng l i t r ng theo các quy nh hi n hành. Ban qu n lý d án cơ s t t ch c thi t k k thu t và phê duy t theo tiêu chuNn k thu t tr ng r ng c a B Nông nghi p và PTNT sau ó ký H p ng h tr tr ng r ng phòng h v i các h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư và t ch c ngoài qu c doanh (theo m u kèm theo) th c hi n; - i v i nh ng di n tích t tr ng r ng phòng h t p trung l n do các ch r ng c a nhà nư c tr c ti p qu n lý: M c u tư tr ng r ng m i ư c tính trên cơ s nh m c kinh t k thu t lâm sinh theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; m c u tư, phương th c, phương pháp và th i gian tr ng, chăm sóc c th iv i t ng khu v c th c hi n theo thi t k d toán ư c cơ quan quy t nh u tư phê duy t. Cơ quan quy t nh u tư có th y quy n cho cơ quan chuyên môn c a mình phê duy t. Tư v n thi t k và thi công tr ng r ng i v i di n tích tr ng r ng t p trung c a các ch r ng nhà nư c nêu ây ư c th c hi n theo các quy nh c a Lu t u th u. Gói th u tr ng r ng th c hi n t khâu tr ng cho n h t th i kỳ chăm sóc r ng; - Trong trư ng h p m c u tư tr ng r ng m i ư c phê duy t trong ph m vi 6 tri u ng/ha (cho c tr ng và chăm sóc các năm ti p theo), thì ơn v ch r ng t th c hi n ho c khoán th c hi n theo công o n hay khoán n khi thành r ng (cây gi ng ư c phép t s n xu t ho c t mua nhưng ph i m b o th t c v qu n lý ch t lư ng gi ng). M c u tư cho tr ng và chăm sóc r ng năm u tiên kho ng 60-70% t ng m c u tư, còn l i 30-40% chia cho các năm sau. M c c th do cơ quan quy t nh u tư quy nh. 5. i v i các h ng bào dân t c thi u s thu c i tư ng c a Quy t nh 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph có th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, UBND c p t nh có trách nhi m i u ph i, l ng ghép các ngu n v n thu c các chương trình, d án trên a bàn t nh h tr theo quy nh t i Quy t nh 134/2004/Q -TTg úng i tư ng và m c chi. 6. Th c hi n c p lương th c tr ng r ng thay th nương r y: Theo hư ng d n c a liên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Tài Chính. 7. S d ng 10% t ng s v n ngân sách u tư d án xây d ng cơ s h t ng ph c v tr c ti p cho công tác qu n lý b o v và phát tri n r ng c d ng, phòng h . M c u tư c th cho t ng d án do B , Ngành trung ương ( i v i d án do trung ương qu n lý) và UBND c p t nh ( i v i d án do a phương qu n lý) phê duy t. Các h ng m c cơ s h t ng ư c u tư xây d ng theo th t ưu tiên bao g m: a) Xây d ng và nâng c p tr m b o v r ng (bao g m c công trình ph và nư c s ch), các công trình phòng tr sâu b nh h i r ng, phòng ch a cháy r ng ( ư ng ranh c n l a, chòi canh l a r ng, bi n báo, kênh mương, b ch a nư c, gi ng nư c, h p quy mô nh gi nư c ch a cháy r ng trong mùa khô, ...); b) Xây d ng m i ho c nâng c p vư n ươm, vư n gi ng, r ng gi ng, r ng gi ng chuy n hóa: Các t nh ch ng xây d ng án quy ho ch và u tư ngu n gi ng cây lâm nghi p trên a bàn t nh, trư c khi U ban nhân dân t nh phê duy t, án ph i
 7. ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh nh m m b o phù h p v i quy ho ch h th ng ngu n gi ng lâm nghi p toàn qu c; c) Xây d ng làm m i và nâng c p h th ng ư ng lâm nghi p ã n m trong quy ho ch c a d án ư c c p có thNm quy n phê duy t ( ư ng tr c chính trong các khu r ng phòng h , c d ng); d) Các công trình xây d ng h t ng quy mô nh (dư i 100 tri u ng/công trình) ư c th c hi n theo thi t k m u, ch u tư ư c t tri n khai trên cơ s thi t k k thu t và d toán ư c cơ quan quy t nh u tư ho c ơn v ư c cơ quan quy t nh u tư y quy n phê duy t; e) Trong trư ng h p do nhu c u c a a phương, t ng m c u tư các d án xây d ng cơ s h t ng l n hơn 10% thì ph n chênh l ch có th b sung b ng ngu n ngân sách a phương và do UBND c p t nh quy t nh. 8. S d ng 2% kinh phí c a d án t ch c các ho t ng khuy n lâm như sau: a) Ch phân b kinh phí khuy n lâm cho d án có h ng m c tr ng r ng m i. Trư c h t ph i b trí kinh phí cho ban qu n lý d án cơ s h p ng s cán b k thu t hi n trư ng làm nhi m v khuy n lâm viên cơ s v i nh m c chi 100.000 / ha r ng tr ng m i. Trách nhi m c a cán b k thu t hi n trư ng là hư ng d n k thu t cho ngư i tr ng r ng và th c hi n nghi m thu hi n trư ng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Th i gian h p ng và m c lương h p ng do cơ quan quy t nh u tư quy nh; b) Cơ quan quy t nh u tư phân b kinh phí còn l i cho vi c ào t o t p hu n khuy n lâm; thông tin tuyên truy n v khuy n lâm, xây d ng các mô hình tr ng r ng gi ng m i ư c công nh n và t ch c tham quan các mô hình tr ng r ng gi ng m i trong nư c. M c chi theo hư ng d n c a liên B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác khuy n nông, khuy n ngư hi n hành. 9. Kinh phí qu n lý d án ư c tính chung là 10% t ng v n ngân sách u tư cho d án, phân b cho các B , ngành trung ương 0,7%; t nh 1,3% và ch d án cơ s là 8%. N i dung chi bao g m: thNm nh và xét duy t d án, chi h i ngh sơ k t, t ng k t, thi ua khen thư ng, văn phòng phNm cho ho t ng ch o qu n lý, trang thi t b c n thi t, chi cho công tác qu n lý i u hành, lương, ph c p lương cho các Ban qu n lý d án, công tác phí, công tác quy t toán s d ng v n hàng năm và quy t toán d án hoàn thành. Riêng i v i kho n 0,7% ngân sách c a Trung ương: Ngoài chi cho các nhi m v nêu trên còn ư c chi vào vi c xây d ng m t s cơ ch , chính sách c p thi t ph c v d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và m t s nhi m v do Ban i u hành d án Trung ương ra th c hi n cho d án. Ch trương chi ư c thông qua Ban i u hành Trung ương và m c chi theo phê duy t c a cơ quan quy t nh u tư. 10. Kinh phí cho rà soát, quy ho ch 3 lo i r ng và rà soát, xây d ng các d án tr ng m i 5 tri u ha r ng cơ s , cho óng c c m c ranh gi i r ng: a) S d ng t v n k t dư c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 1999-2005;
 8. b) i v i các t nh không ho c không có v n k t dư ư c l y t ngu n phân b hàng năm c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng cho các t nh. M c chi theo quy nh hi n hành và d toán ư c UBND c p t nh phê duy t. 11. Thi t k phí các h ng m c lâm sinh: a) Thi t k phí, l p h sơ cho khoán b o v r ng và khoanh nuôi tái sinh t nhiên ch làm năm u tiên và ư c l y t kinh phí c a các h ng m c ó năm u tiên. M c bình quân là 30.000 /ha, m c chi c th do UBND c p t nh quy nh; b) Thi t k phí cho tr ng r ng m i và khoanh nuôi xúc ti n tái sinh có tr ng b sung cây lâm nghi p ư c tính trên cơ s nh m c kinh t k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành và s d ng trong ơn giá (ho c d toán) tr ng r ng. 12. Quy nh v qu n lý tài chính, h sơ thanh toán v n: Vi c c p phát v n th c hi n qua h th ng Kho b c nhà nư c theo ch qu n lý ngân sách hi n hành. Ch u tư ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi thu n ti n cho vi c ki m soát thanh toán và thu n ti n cho giao d ch c a ch u tư. H sơ thanh toán v n và tài li u cơ s c a d án th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 13. T m ng và thanh toán v n: a) Sau khi ký h p ng, các h ng m c c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ư c t m ng v n t i thi u 50% giá tr h p ng; b) V n b trí cho d án theo k ho ch 3 năm và ư c phân rõ cho t ng năm. K ho ch c a năm ư c c p phát cho kh i lư ng hoàn thành n ngày 31/12 c a năm ó, th i gian nghi m thu và thanh quy t toán c a các ch u tư ư c phép th c hi n n h t ngày 31/3 và th i gian thanh toán v n c a Kho b c Nhà nư c ư c th c hi n n h t ngày 30/4 c a năm sau. Ngu n v n còn l i ư c chuy n sang năm k ti p th c hi n; c) Vi c thu h i t m ng v n, c p phát thanh toán v n th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. Các kho n kinh phí: 10 % qu n lý phí, 10% xây d ng cơ b n, 2% khuy n lâm, 5% công tác qu n lý b o v r ng ư c tính trên t ng m c k ho ch giao hàng năm cho t ng a phương và n u không dùng h t ư c chuy n sang năm sau ho c ư c phép chuy n sang làm h sơ giao t, giao r ng theo quy nh ti t a) m c 1, ph n II c a Thông tư này. 14. Ch quy t toán: Vi c quy t toán v n u tư hàng năm và quy t toán v n u tư hoàn thành th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính v ch quy t toán v n u tư.
 9. III. NGHI M THU BÀN GIAO R NG, TH NG KÊ BÁO CÁO 1. Nghi m thu các h ng m c u tư lâm sinh th c hi n theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Vi c nghi m thu các h ng m c u tư xây d ng khác th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Bàn giao r ng h t th i gian u tư xây d ng cơ b n lâm sinh: ư c ti n hành ngay trong kỳ nghi m thu l n cu i, các h ng m c bàn giao ư c d a trên ch t lư ng, s lư ng r ng th c t và i chi u v i h sơ thi t k ã ư c phê duy t và các tiêu chí thành r ng ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. N u n kỳ nghi m thu l n cu i, r ng tr ng chưa t tiêu chí thành r ng nhưng có kh năng phát tri n thành r ng sau này thì l p biên b n ghi nh n tình tr ng r ng và s ti n hành nghi m thu thành r ng sau khi r ng tr ng ã tiêu chí thành r ng, trong th i gian ch nghi m thu thành r ng sau, các ban qu n lý d án cơ s xem xét quy t nh vi c có ti p t c b o v hay không và báo cáo v Ban qu n lý d án c p t nh và c p B , ngành quy t nh. 3. Ch báo cáo: a) Ngày 22 hàng tháng, ch d án có trách nhi m báo cáo nhanh các k t qu , ch tiêu kh i lư ng trong tháng và t u năm; ti n v n v ban qu n lý d án c p t nh; b) Cơ quan ch qu n (Ban i u hành c p t nh, B ngành Trung ương) t ng h p báo cáo hàng tháng g i Thư ng tr c Ban i u hành d án Trung ương ch m nh t là ngày 25 hàng tháng; c) Ngày 28 hàng tháng, Thư ng tr c Ban i u hành Trung ương t ng h p báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và g i cho các thành viên Ban i u hành trung ương (b ng thư i n t ); d) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p báo cáo 6 tháng, báo cáo năm thông qua Ban i u hành Trung ương trư c khi trình Th tư ng Chính ph và g i cho các cơ quan t ng h p c a Chính ph (B K ho ch và u tư, B Tài chính). IV. XÂY D NG, T NG H P GIAO K HO CH 1. Xây d ng k ho ch 3 năm 2008 - 2010: a) Căn c Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06/7/2007 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này, y ban nhân dân c p t nh ch o vi c xây d ng k ho ch trung h n 2008-2010 bao g m k ho ch tr ng r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng, khoán b o v r ng và các n i dung khác g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, B Tài chính. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính t ng h p, cân i k ho ch, báo cáo trình Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch 3 năm còn l i c a D án cho các B ngành và a phương th c hi n. Th i gian giao k ho ch trong quý III năm 2008; b) Sau khi ư c giao k ho ch, các B ngành và a phương giao k ho ch 3 năm cho t ng d án cơ s trong ó phân rõ v n và nhi m v t ng năm c a các d án trong
 10. vòng 30 ngày làm vi c. K t qu giao k ho ch ư c g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, B Tài chính giám sát theo dõi. 2. N i dung l p k ho ch c a các t nh g m: a) ánh giá k t qu th c hi n k ho ch c a 2 năm 2006-2007 (theo n i dung k ho ch ã ư c giao, các h ng m c do các ngu n v n khác u tư và các thành ph n kinh t tham gia); b) K ho ch 2008-2010 bao g m các ngu n v n u tư, trong ó phân rõ nhi m v và v n u tư t v n ngân sách nhà nư c c a D án 5 tri u ha r ng: + Các ch tiêu b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh, trong ó di n tích có tr ng b sung cây lâm nghi p trong năm. + Tr ng r ng m i g m: * Di n tích tr ng r ng, chăm sóc r ng tr ng phòng h , r ng c d ng (trong ó có h tr tr ng r ng phòng h cho các ch th ngoài nhà nư c); * Di n tích tr ng r ng s n xu t phân theo các lo i: nguyên li u cho công nghi p (nguyên li u gi y, dăm, ván nhân t o,...), g tr m , g l n, r ng c s n,... + Cơ c u ngu n v n; + Danh m c các d án và nhi m v c th . 3. Công tác ki m tra. Cơ quan quy t nh u tư, cơ quan ch c năng Trung ương, a phương, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m tra tình hình th c hi n k ho ch, ch p hành ch qu n lý tài chính c a ch u tư, ph n ánh k p th i t n t i vư ng m c trong qu n lý, c p phát, thanh toán v n v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban i u hành d án tr ng m i 5 tri u ha r ng trung ương có bi n pháp gi i quy t. V. TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN LIÊN QUAN 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) T ng h p k ho ch, tình hình th c hi n d án báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i; b) Hư ng d n v ch c năng, nhi m v và quy n h n Ban qu n lý d án các c p; c) Xây d ng h th ng thông tin ph n m m qu n lý d án dùng chung cho c nư c, m b o qu n lý t i t ng lô r ng tr ng và ch r ng c a d án tr ng m i 5 tri u ha r ng;
 11. d) Quy ho ch h th ng ngu n gi ng cây lâm nghi p toàn qu c và công b công khai vào năm 2008; e) Hư ng d n giao r ng g n v i giao t lâm nghi p cho các t ch c, cá nhân, h gia ình và c ng ng dân cư thôn b n; f) Hư ng d n các quy trình, quy ph m k thu t th c hi n trong D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; g) Hư ng d n v óng c c m c ranh gi i các lo i r ng; h) Báo cáo quy t toán s d ng v n hàng năm và quy t toán d án hoàn thành. 2. B K ho ch và u tư: a) Hư ng d n cơ ch xây d ng, giao và giám sát th c hi n k ho ch 3 năm 2008-2010 c a D án 5 tri u ha r ng; b) Ch trì, ph i h p v i các B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph b trí v n ngân sách th c hi n D án. 3. B Tài chính: a) Hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho D án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 2007-2010; b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí kinh phí t v n ngân sách th c hi n D án. 4. Các t nh và các B Ngành tham gia d án: a) Ch u trách nhi m v quy t nh u tư c a mình. K ho ch tr ng r ng năm trư c không th c hi n h t ư c chuy n sang năm sau, nhưng ph i hoàn thành ch tiêu k ho ch 3 năm; b) Ch u trách nhi m toàn di n v k t qu th c hi n các d án thu c ph m vi qu n lý. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư th c hi n k ho ch ư c giao, ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng ch ; c) Phân khai k ho ch v n cho các d án cơ s theo t ng m c, cơ c u v n và danh m c d án ư c nhà nư c b trí; d) Báo cáo quy t toán s d ng v n hàng năm và quy t toán d án hoàn thành. 5. Quy n h n và trách nhi m c a Ch u tư: a) Tri n khai th c hi n D án theo úng nhi m v ư c giao, m b o ti n , ch t lư ng theo úng các quy nh hi n hành;
 12. b) ư c phép t i u ch nh các h ng m c lâm sinh trong k ho ch năm v i nhau m b o ti n th c hi n d án, nhưng ph i hoàn thành các ch tiêu k ho ch 3 năm. Cho phép i u ch nh kh i lư ng và v n c a các nhi m v khác sang tr ng r ng trong k ho ch 3 năm ư c giao. Khi i u ch nh ph i g i báo cáo i u ch nh v cơ quan quy t nh u tư và các cơ quan liên quan, trong vòng 30 ngày làm vi c n u không nh n ư c ý ki n tr l i thì ch u tư có quy n th c hi n k ho ch i u ch nh c a mình; c) Khi có kh i lư ng ã i u ki n theo h p ng, ti n hành nghi m thu k p th i, l p y h sơ thanh toán và ngh thanh toán cho nhà th u úng th i h n quy nh; d) Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu ; e) Báo cáo và quy t toán v n u tư theo ch quy nh hi n hành. 6. S K ho ch và u tư: a) Có trách nhi m tham mưu cho UBND t nh b sung, cân i các ngu n v n u tư cho b o v và phát tri n r ng m b o các m c tiêu Nhà nư c giao; b) Tham gia H i ng thNm nh, quy t toán d án sau khi hoàn thành. 7. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Thư ng tr c ban i u hành d án t nh, có trách nhi m tham mưu t ng h p giúp y ban nhân dân c p t nh trong vi c ch o, i u hành D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên a bàn t nh m b o th c hi n k ho ch ư c Trung ương giao; b) Ph i h p v i S Tài chính và các thành viên trong Ban i u hành D án thNm tra báo cáo quy t toán hàng năm và quy t toán D án v n hoàn thành trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. 8. S Tài chính: a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan thNm nh quy t toán các d án do a phương qu n lý trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t; b) Hư ng d n trình t , th t c thanh lý r ng tr ng không thành r ng, m t r ng và bàn giao r ng cho các ch r ng khi k t thúc d án ho c khi r ng tr ng ã thành r ng. 9. Kho b c nhà nư c: a) Căn c ngu n v n ư c b trí và ch quy nh, th c hi n vi c ki m soát và ti n hành c p phát v n k p th i cho các ch u tư; b) Th c hi n vi c báo cáo và quy t toán v n hàng năm theo ch quy nh. VI. T CH C L I BAN QU N LÝ D ÁN CƠ S C P HUY N
 13. Các Ban qu n lý d án cơ s không tr c ti p qu n lý r ng (di n tích r ng này do y ban nhân dân xã qu n lý, trư c ây do UBND huy n thành l p ban qu n lý d án phòng h huy n) ph i ư c chuy n v H t ki m lâm c p huy n th ng nh t th c hi n các d án tr ng r ng phòng h và d án h tr tr ng r ng s n xu t. VII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này thay th Thông tư 28/1999/TT-LT ngày 3/2/1999 v hư ng d n th c hi n quy t nh 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c c n k p th i có văn b n báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH K HO CH VÀ U NÔNG NGHI P VÀ TH TRƯ NG TƯ PHÁT TRI N NÔNG TH TRƯ NG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Công Nghi p Cao Vi t Sinh H a c Nh Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các B : KH& T, TC, KHCN, TNMT, QP, CA,B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - VPCP, UB Dân t c; Ngân hàng NNVN; Kho b c NNTW, H i ND VN, TW oàn TN CS HCM; - UBND các t nh,TP tr c thu c TW; - Các S NN và PTNT, Chi c c LN, Chi c c KL (có d án 661); - S : K ho ch và u tư, Tài chính, Kho b c NN các t nh; - Thành viên Ban i u hành TW; - Công báo và Website Chính ph ; - Lưu: VT (BNN ), CLN (BNN). C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ H P NG H TR TR NG R NG PHÒNG H S ….../200…/H TR Căn c B lu t dân s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 2004;
 14. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng s 29/2004/QH11 c a Qu c h i và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KH& T-TC ngày 02 tháng 5 năm 2008 hư ng d n th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s …../Q …… ngày……/……/200…… v vi c phê duy t thuy t minh thi t k , d toán tr ng, chăm sóc r ng tr ng, Hôm nay, ngày… tháng… năm… t i………….., chúng tôi g m: 1. Bên A (Ban Qu n lý d án….) Tr s :............................................................................................................................ i n tho i:....................................................................................................................... Do (1) Ông/Bà:………………………… Ch c v .........................................làm i di n, (2) Ông/Bà:…………………………….. K toán (3) Ông/Bà:…………………………….. là cán b giám sát và khuy n lâm CMND s ……………. do công an …………….. c p, ngày… tháng… năm…, a ch thư ng trú …………….., i n tho i ............ 2. Bên B (h gia ình, cá nhân, c ng ng, t ch c ngoài QD) Ông/Bà.............................................................................................................. là i di n; CMND s ……………………. do Công an............................... c p, ngày… tháng… năm… a ch thư ng trú:............................................................................................................ i n tho i:......................................................................................................................... 3. i di n UBND xã Ông:……………………………………… Ch c v .............................................................. 4. i di n thôn, b n
 15. Ông:……………………………………… Ch c v .............................................................. Hai bên cùng nhau th ng nh t th a thu n ký k t H p ng h tr tr ng, chăm sóc r ng tr ng v i các i u, kho n như sau: i u 1. N i dung H p ng 1. Làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i trư ng h p bên B chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t): a) Bên A ch u trách nhi m hoàn thành th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên B ( i v i di n tích t tr ng r ng ư c cơ quan có thNm quy n cho phép c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t), th i gian trong vòng m t năm. Trong th i gian làm th t c, h p ng này là căn c nh n m c h tr tr ng r ng phòng h c a Nhà nư c; b) N u di n tích t tr ng r ng c a bên B thu c t ã c p cho Công ty lâm nghi p qu c doanh, Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng, Bên A có trách nhi m o c, lên sơ khoán n nh lâu dài (50 năm) cho bên B tr ng r ng theo h p ng này; c) Kinh phí c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c quy nh t i M c 1, Ph n II Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT ngày 02/5/2008 hư ng d n th c hi n. 2. H tr cho bên B tr ng và chăm sóc r ng tr ng phòng h a) N i dung h tr : cây gi ng, phân bón, công lao ng, khuy n lâm (chi ti t theo thi t k d toán phê duy t và mô t dư i ây); b) Th i gian h tr : m t năm tr ng và … năm chăm sóc ti p theo, k t ngày ký k t H p ng này; c) Tiêu chuNn cây gi ng và giá cây gi ng: + Loài cây tr ng:.............................................................................................................. ; + Tiêu chuNn cây gi ng: chi u cao cây ……cm, ư ng kính c r …….cm, cây gi ng t ……………. tháng tu i, ch t lư ng cây gi ng t t, không sâu b nh, t tiêu chuNn em tr ng; N u là cây tr ng lâm nghi p chính ph i có ch ng ch công nh n ngu n g c gi ng theo quy ch qu n lý gi ng cây tr ng lâm nghi p; + Giá cây gi ng là ………. ng/cây (theo Quy t nh s ………../Q -UB ngày…… tháng ….. năm…… c a y ban nhân dân t nh................................................ ). d) M t tr ng r ng: ………… cây/ha, có b n hư ng d n chi ti t k thu t kèm theo (quy cách h , hàng, th i v tr ng…);
 16. ) Cung c p d ch v khuy n lâm: Bên A hư ng d n k thu t tr ng và chăm sóc, b o v cho bên B trư c khi tr ng r ng ít nh t m t tháng và trong su t quá trình tr ng, chăm sóc r ng; e) Cung c p cây gi ng: (bên B có th t túc cây gi ng, ho c yêu c u bên A cung c p) - Bên B t túc cây gi ng theo tiêu chuNn, ch t lư ng và giá cây gi ng ghi t i m c c kho n 2 i u này (ghi rõ bên B t túc hay không); - Bên A cung c p cây gi ng cho B theo tiêu chuNn, ch t lư ng ghi t i m c c kho n 2 i u này. i u 2. Quy n và nghĩa v 1. Quy n và nghĩa v c a bên A a) Quy n c a bên A: - Bên A có quy n theo dõi và giám sát quá trình th c hi n H p ng c a bên B; - Có quy n yêu c u Bên B th c hi n úng các n i dung công vi c và ti n theo quy nh t i H p ng, trong trư ng h p Bên B vi ph m n i dung H p ng mà ã ư c Bên A nh c nh b ng văn b n n l n th 3, Bên A có quy n ngh thu h i (ho c thu h i) toàn b giá tr ã h tr t i th i i m vi ph m và ti n hành thanh lý H p ng theo quy nh c a pháp lu t nhưng ph i thông báo cho Bên B bi t trư c ít nh t 30 ngày làm vi c. b) Nghĩa v c a Bên A: - Bên A có nghĩa v hoàn thành vi c làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho Bên B theo quy nh c a pháp lu t (trong trư ng h p chưa ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c h sơ khoán t lâm nghi p theo n i dung t i kho n 1 i u 1 c a H p ng; - Bên A có nghĩa v cung c p các d ch v khuy n lâm, cung c p gi ng theo yêu c u c a Bên B v i n i dung ghi t i kho n 2 i u 1. Bên A có nghĩa v giám sát vi c tr ng r ng, ph bi n tuyên truy n ki n th c tr ng và phát tri n ngh r ng cho Bên B; - N u ư c bên B yêu c u tư v n v chính sách, khuy n lâm b ng văn b n thì bên A ph i tr l i b ng văn b n cho bên B. 2. Quy n và nghĩa v c a Bên B a) Quy n c a Bên B: - ư c hư ng l i t r ng theo quy nh hi n hành v chính sách hư ng l i và s n phNm ư c t do lưu thông; - ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác v mi n gi m thu , ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 17. - Có quy n trao i thông tin qua i n tho i, Fax ho c b ng văn b n ư c tư v n v chính sách, khuy n lâm t bên A. b) Nghĩa v c a Bên B: - m b o vi c tr ng và chăm sóc r ng tr ng theo thuy t minh thi t k ã ư c phê duy t do bên A cung c p; - Khai thác các s n phNm t r ng theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n c a Bên A; - Có nghĩa v b o v r ng tr ng, không x y ra cháy r ng, ch t phá r ng, trâu bò phá ho i cây tr ng… - Bên B ã nh n h tr c a Nhà nư c tr ng r ng phòng h , n u h t th i gian tr ng và chăm sóc r ng tr ng (theo quy nh c a thuy t minh thi t k ã ư c phê duy t) mà r ng không t yêu c u theo quy nh c a Nhà nư c thì Bên B ph i t b kinh phí ra tr ng l i r ng, ho c ph i hoàn tr l i cho ngân sách Nhà nư c b ng s ti n ã nh n u tư. i u 3. Th i h n c a H p ng H p ng này có th i h n trong vòng ……năm, tính t ngày các Bên chính th c ký vào B n H p ng này. i u 4. Trư ng h p b t kh kháng Các Bên ư c mi n tr trách nhi m trong các trư ng h p x y ra thi t h i ho c vi ph m H p ng do s ki n b t kh kháng. Các trư ng h p b t kh kháng ư c xác nh theo quy nh hi n hành. i u 5. Giá tr H p ng và phương th c thanh toán 1. Giá tr H p ng: t ng s kinh phí mà bên A thanh toán cho bên B …… ng (vi t b ng ch ……………………………………) 2. Phương th c thanh toán Bên A thanh toán cho bên B làm .................................... l n (tùy theo i tư ng ư c h tr ) - Năm 1: nh n ………… ng trong ó chi phí cây gi ng là ………… ng, v t tư phân bón là ……… , công lao ng là ………… ng. - Năm 2: nh n …………………… ng vào tháng/năm....................................................... - Năm 3: nh n …………………… ng vào tháng/năm.......................................................
 18. - Năm 4: nh n …………………… ng vào tháng/năm....................................................... - Năm 5: nh n …………………… ng vào tháng/năm....................................................... i u 6. Gi i quy t tranh ch p Trong quá trình th c hi n H p ng này, n u x y ra tranh ch p, các Bên s cùng nhau ti n hành gi i quy t qua thương lư ng. Trong trư ng h p không t gi i quy t ư c m t trong hai Bên có quy n kh i ki n ra cơ quan Tòa án có thNm quy n gi i quy t nhưng ph i thông báo cho Bên kia bi t trư c ít nh t là 15 ngày. Quy t nh c a Tòa án là quy t nh cu i cùng các Bên có nghĩa v ph i thi hành. i u 7. i u kho n cu i cùng 1. Hai Bên th ng nh t thông qua các n i dung trên c a b n H p ng. 2. H p ng này ư c l p thành 08 b n ti ng Vi t, m i b n có (...) trang. Bên A gi 04 b n lưu và g i các cơ quan ch c năng, Bên B gi 01 b n, cán b giám sát và khuy n lâm gi 01 b n, 01 b n lưu t i y ban nhân dân xã, 01 b n lưu t i thôn (b n) theo dõi, giám sát th c hi n./. I DI N BÊN B I DI N BÊN A Xác nh n c a Trư ng thôn (b n) Cán b khuy n lâm và giám sát Xác nh n c a UBND xã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản