Thông tư liên tịch số 79/2006/TTLT-BTC-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 79/2006/TTLT-BTC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 79/2006/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII do Bộ Tài Chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 79/2006/TTLT-BTC-BGDĐT

  1. B TÀI CHÍNH -B GIÁO D C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ÀO T O VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2006/TTLT/BTC-BGD& T Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I I H I TH D C TH THAO SINH VIÊN ÔNG NAM Á L N TH XIII Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 949/Q -TTg ngày 13/7/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án t ch c i h i th d c th thao sinh viên ông Nam Á l n th XIII năm 2006; Theo thông l các kỳ i h i Th d c th thao sinh viên ông Nam Á; Liên t ch B Tài chính - B Giáo d c và ào t o hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i i h i Th d c th thao sinh viên ông Nam Á l n th XIII (sau ây g i t t là i h i) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i h i ư c t ch c theo nghi th c l h i Văn hoá - Th thao Qu c t , k t h p v i truy n th ng văn hoá Vi t Nam, b o m hi u qu chuyên môn, th hi n tinh th n oàn k t, hi u bi t l n nhau gi a sinh viên các nư c trong khu v c ông Nam Á. 2. i tư ng th c hi n Thông tư này là các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân s d ng kinh phí i h i. 3. Kinh phí t ch c i h i bao g m ngân sách nhà nư c c p, ngu n thu t các ho t ng c a i h i và các ngu n huy ng khác t các t ch c kinh t , xã h i, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. 4. S d ng và qu n lý kinh phí, tài s n ph c v i h i theo Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n v qu n lý tài chính, tài s n hi n hành c a Nhà nư c. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngu n kinh phí: i h i có nh ng ngu n kinh phí sau:
  2. - Ngân sách nhà nư c c p. - Thu l phí ăn, c a các oàn v n ng viên nư c ngoài theo Thông l qu c t là 30 USD/ngư i/ngày. - Thu ti n bán vé vào xem các ho t ng thi u, bi u di n; ti n b n quy n bi u trưng, bi u tư ng c a i h i. - Các kho n óng góp, ng h , tài tr c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c. - Thu khác (n u có). 2. N i dung chi: - Chi tuyên truy n c ng, qu ng cáo (in panô, áp phích, gi y m i, phù hi u, quay phim, ch p nh, băng c , khNu hi u, in n tài li u khác) và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (phát thanh, truy n hình, báo chí…). - Chi in vé, gi y m i, làm th cho các thành viên tham d i h i. - Chi làm huy chương, huy hi u i h i và các v t phNm, k ni m khác. - Chi cho o di n, dàn d ng, k ch b n, b i dư ng t p luy n cho kh i nghi th c, di u hành, ng di n, ca múa nh c, trang trí… - Chi cho các h i ngh , h i th o, h p báo c a Ban T ch c. - Chi t p hu n tr ng tài, hư ng d n viên, tình nguy n viên…. - Chi b i dư ng cho thành viên Ban Ch o, Ban T ch c và các Ti u ban chuyên môn. - Chi mua s m ho c thuê trang thi t b , a i m ph c v i h i theo án ư c duy t. - Chi t ch c l khai m c, b m c, t ng k t i h i. - Chi t ch c các gi i thi u, bi u di n các môn th d c th thao. - Chi ti n ăn, , b i dư ng làm nhi m v cho các khách m i, tr ng tài, giám sát, hu n luy n viên, v n ng viên, thành viên Ban Ch o, Ban T ch c. - Chi công tác b o v , an ninh, tr t t , v sinh, y t , ph c v . - Chi khen thư ng. - Chi khác. 3. M c chi:
  3. 3.1. i v i khách m i và các oàn v n ng viên: - Chi ăn, , i l i và làm vi c i v i khách m i là ngư i nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 6/10/2000 c a B Tài chính “ V ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài” và thông l Qu c t . - i v i các oàn v n ng viên nư c ngoài chi ti n ăn, theo h p ng v i ơn v cung c p d ch v trong khuôn kh ngu n thu l phí do các oàn nư c ngoài óng góp. - Các i th d c th thao Vi t Nam t i khách s n theo hư ng d n c a Ban t ch c ư c thanh toán ti n ăn, , i l i theo h p ng th c t nhưng t i a không vư t quá 270.000 ng/ngư i/ngày; t i các Trung tâm hu n luy n Th thao ư c thanh toán m c ti n ăn 150.000 ng/ngư i/ngày. 3.2. i v i cán b và nhân viên ph c v i h i: Ti n thù lao làm nhi m v c a các cán b và nhân viên ph c v (bao g m c ngày l và ngày ch nh t) ư c hư ng theo các m c sau: - Trư ng Ban Ch o, trư ng Ban T ch c và các thành viên Ban Ch o: 150.000 ng/ngày/ngư i. - Thành viên ban t ch c, Trư ng phó các ti u ban: 120.000 ng/ngày/ ngư i. - Thành viên các ti u ban: 100.000 ng/ngày/ngư i. - Nhân viên ph c v : 50.000 ng/ngày/ngư i. - i tư ng tham gia ng di n, di u hành, x p ch : + T p luy n: 15.000 ng/bu i/ngư i. + T ng duy t: 20.000 ng/bu i/ngư i. + Chính th c: 30.000 ng/bu i/ngư i. - i tư ng tham gia bi u di n văn ngh ư c thanh toán theo h p ng ký k t gi a Ban T ch c v i các oàn ngh thu t. - B i dư ng tình nguy n viên t tiêu chuNn: 50.000 ng/ngày/ngư i. S ngày ư c hư ng ti n thù lao c a các thành viên Ban T ch c, Ti u ban và nhân viên ph c v là s ngày chính th c t ch c i h i. Trư ng h p do công vi c tri n khai s m và k t thúc mu n s ư c Ban T ch c xem xét quy t nh và ư c hư ng thù lao theo m c quy nh trên, nhưng th i gian kéo dài không quá 2 ngày. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau trong m t ngày, ch ư c hư ng m t m c thù lao cao nh t.
  4. Ti n tàu xe i l i c a tr ng tài là ngư i các a phương ư c Ban T ch c m i làm nhi m v t i các a i m thi u ư c thanh toán theo tiêu chuNn quy nh hi n hành. Tr ng tài và nhân viên ph c v ư c hư ng m c b i dư ng theo s ngày th c t làm nhi m v . Nh ng cán b viên ch c nhà nư c ã ư c hư ng kho n b i dư ng này thì không ư c thanh toán ti n ph c p công tác phí, nhưng trong trư ng h p có thuê phòng ngh thì ư c thanh toán ti n thuê phòng ngh theo Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c. Riêng cán b Ban T ch c và các Ti u ban, tr ng tài là ngư i a phương nơi t ch c i h i thì không b trí ngh t i nhà khách (ho c khách s n), n u t túc phương ti n i l i c a cá nhân thì ư c thanh toán theo m c khoán là 15.000 ng/ngày/ngư i. - Chi các cu c h p c a Ban Ch o, Ban T ch c 50.000 ng/cu c h p/ngư i; các Ti u ban: 30.000 ng/cu c h p/ngư i. - Chi t p hu n tr ng tài: 30.000 ng/ngày/ngư i; t p hu n c a các Ti u ban chuyên môn: 15.000 ng/ngày/ngư i. - Chi in vé m i, gi y m i: 2.000 ng/chi c. - Chi làm huy chương: t i a 200.000 ng/chi c. 3.3. i v i tr ng tài, Ban T ch c thi u t ng môn (tr môn bóng á): S i tư ng ư c hư ng M c thù lao ( ng/ngày) TT Ngư i Vi t Nam Ngư i nư c ngoài 1 T ng tr ng tài, Trư ng ban giám sát 400.000 T i a không quá 800.000 2 T trư ng tr ng tài, các tr ng tài chính, 200.000 i v i các ch c trư ng ban thư ký danh này huy ng t i a i ngũ tr ng 3 Các tr ng tài khác, thành viên ban giám sát, 200.000 tài trong nư c, không thư ký nh t thi t ph i m i 4 Nhân viên ph c v 50.000 ngư i nư c ngoài 3.4. i v i tr ng tài, Ban t ch c thi u môn bóng á: S i tư ng ư c hư ng M c thù lao ( ng/ngày) Ngư i Vi t Nam Ngư i nư c ngoài TT 1 Giám sát tr n u, giám sát tr ng tài, tr ng 750.000 T i a không quá tài, các tr lý tr ng tài, tr ng tài th 4 1.600.000 2 Trư ng Phó Ban T ch c 250.000 i v i các ch c danh này huy ng 3 Các u viên Ban T ch c 200.000
  5. t i a i ngũ tr ng tài trong nư c, không nh t thi t ph i m i ngư i nư c ngoài 3.5. M c khen thư ng cho v n ng viên Vi t Nam t Huy chương t i i h i: V n d ng m c khen thư ng b ng 70% m c khen thư ng cho v n ng viên tr quy nh t i Quy t nh s 49/1998/Q -TTg ngày 28/02/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao. C th : - Huy chương vàng: 5 tri u ng/1 v n ng viên. - Huy chương b c: 3 tri u ng/1 v n ng viên. - Huy chương ng: 2 tri u ng/1 v n ng viên. - Phá k l c các cu c thi: ư c c ng thêm 1 tri u ng. 3.6. Các m c chi khác: - D ch tài li u: Th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 9/11/2001, c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) vay n , v i các m c sau: + D ch t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: 35.000 ng/trang (300 ch /trang). + D ch t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: 40.000 ng/trang (300 ch / trang). - Thuê phiên d ch: 200.000 ng/bu i/ngư i. - Các kho n chi chưa ư c quy nh trên ây thì thanh toán theo h p ng giao khoán ho c th c t phát sinh. - B ph n nào khoán g n kinh phí thì có trách nhi m chi thù lao cho cán b c a b ph n ó. - i v i cán b Ban T ch c, hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, di n viên, nh c công, nhân viên ph c v trong th i gian t ch c i h i là cán b công ch c, viên ch c, h p ng dài h n ang hư ng lương, h c sinh, sinh viên ang hư ng h c b ng, sinh ho t phí trong th i gian ph c v i h i v n ư c hư ng nguyên lương, h c b ng, sinh ho t phí do ơn v qu n lý các i tư ng này chi tr . 4. L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí: 4.1. L p d toán: Căn c vào án t ch c i h i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và m c thu, chi ư c quy nh t i ph n II nêu trên; B Giáo d c và ào t o hư ng d n các B ,
  6. ngành, a phương ư c giao nhi m v tham gia t ch c i h i xây d ng d toán thu, chi c a i h i và t ng h p g i B Tài chính xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t giao cho các B , ngành, a phương th c hi n. 4.2. C p phát kinh phí: Căn c vào d toán t ch c i h i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính c p phát kinh phí cho các B , ngành và các a phương th c hi n các nhi m v theo án ư c duy t. 4.3. H ch toán, quy t toán các kho n thu chi c a i h i: Kinh phí c a i h i ư c h ch toán vào lo i kho n 14-09 theo các m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. K t thúc i h i các B , ngành, a phương có trách nhi m quy t toán kinh phí t ch c i h i v i B Tài chính theo quy nh hi n hành. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v liên B nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Nhung Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B và các cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c T.W; - S Tài chính, S GD& T, S TDTT, KBNN các t nh, TP tr c thu c T.W; - Các ơn v thu c B TC, B GD& T; - C c Ki m tra văn b n (B Tư Pháp); - Công báo; - Website c a Chính ph ; - Lưu: VT B TC; VT B GD& T.
Đồng bộ tài khoản