Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 80/2001/ttlt-btccbcp-btc-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B TÀI CHÍNH- NAM B YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 80/2001/TTLT-BTCCBCP- Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2001 BTC-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B TÀI CHÍNH - B Y T S 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 97/2001/Q -TTG NGÀY 26/6/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V B SUNG CH PH C P I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T Thi hành Quy t nh s 97/2001/Q -TTg ngày 26/6/2001 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch ph c p i v i công ch c, viên ch c ngành Y t ; Sau khi có ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 2949/L TBXH-TL ngày 01/10/2001; Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính, B Y t hư ng d n th c hi n b sung ch ph c p i v i công ch c, viên ch c ngành Y t như sau: I. I TƯ NG, I U KI N VÀ M C PH C P: 1. Ph c p ch ng d ch: 1.1. Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t tr c ti p tham gia d p d ch t i các d ch có tính ch t t i nguy hi m, g m: d ch t , d ch h ch, s t rét. 1.2. M c ph c p 24.000 ng ư c áp d ng cho m t ngày làm vi c th c t tham gia d p d ch và tr ngay sau khi d p d ch. 1.3. Công ch c, viên ch c chuyên môn y t ư c hư ng m c ph c p ch ng d ch nói trên thì không ư c hư ng m c ph c p ch ng d ch quy nh t i kho n 3 i u 1 Quy t nh s 794/TTg ngày 5/12/1995 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ph c p c thù ngh c bi t: 2.1. Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t (x p lương B ng lương 16 - y t ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ) làm vi c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh và ph c v ngư i nhi m HIV/AIDS và công ch c, viên ch c (x p lương B ng lương 13 - Khoa h c k thu t ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ) làm vi c t i các phòng xét nghi m HIV thu c ngành y t , c th làm các công vi c sau:
  2. - Thư ng xuyên tr c ti p khám b nh, i u tr ngư i b nh HIV/AIDS; - Thư ng xuyên tr c ti p ph c v ngư i b nh HIV/AIDS (trông coi ngư i b nh, v n chuy n ngư i b nh, cho ngư i b nh ăn, cho ngư i b nh u ng thu c...); - Thư ng xuyên tr c ti p xét nghi m HIV t i các phòng xét nghi m HIV thu c cơ s Nhà nư c qu n lý. 2.2. M c ph c p c thù ngh c bi t b ng 40% trên m c lương ng ch b c (không bao g m các lo i ph c p khác) và tr theo kỳ lương hàng tháng. II. NGU N CHI TR : 1. Ngu n kinh phí chi tr ph c p nêu trên do ngân sách ngành y t m b o theo phân c p ngân sách hi n hành. 2. Ph c p ch ng d ch, ph c p c thù ngh c bi t không ư c dùng tính hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . III. T CH C TH C HI N: Thông tư này ư c th c hi n t 01/7/2001. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Nguy n Tr ng i u Tr n Văn Tá Tr n Chí Liêm ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản