Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V N T I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ******** S : 90/2001/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG V N T I S 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN V N NSNN VÀ NGU N THU PHÍ C U Ư NG B TR N V N VAY TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C I V I CÁC D ÁN GIAO THÔNG Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c các văn b n c a Chính ph s 441/TTg ngày 2/7/1996, s 1316/CP-CN ngày 4/11/1998, s 1183/CP-CN ngày 6/10/1998, s 86/TB-VPCP ngày 18/4/1998, s 5198/VPCP-CN ngày 18/12/1998, s 953/Q -TTg ngày 29/9/2000 và các Quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án giao thông b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n, tr n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c và ngu n thu phí c u ư ng b ; Liên B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n NSNN và ngu n thu phí c u ư ng b tr n v n vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c i v i các d án giao thông như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: các d án giao thông ư c quy t nh u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (v n tín d ng TPT c a Nhà nư c), tr n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c (v n NSNN) ho c ngu n thu phí c u ư ng b . 2. Các ch u tư th c hi n qu n lý u tư d án n khi hoàn thành bàn giao cho ơn v qu n lý s d ng và ch u trách nhi m quy t toán v n u tư d án hoàn thành. Vi c qu n lý, thanh toán v n trong quá trình th c hi n d án ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. Thông tư này ch quy nh vi c qu n lý, thanh toán t khi d án b t u tr n cho n khi k t thúc tr n v n vay tín d ng TPT c a Nhà nư c. 3. C c ư ng b Vi t Nam (C c BVN), các ch u tư có trách nhi m qu n lý v n NSNN và ngu n thu phí c u ư ng b tr n v n vay tín d ng TPT c a Nhà
  2. nư c u tư cho d án; UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m b trí ngu n v n NS P tr n lãi vay i v i các d án do NS P tr lãi; B Giao thông v n t i có trách nhi m b trí v n u tư thu c ngu n v n NSTW và ngu n thu phí c u ư ng b tr n v n vay tín d ng TPT c a Nhà nư c. 4. i v i nhóm các d án tr n g c và lãi ho c ch tr lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b thì ngu n tr n b ng ngu n thu phí c u ư ng b c a b n thân các d án ó, sau khi tr i chi phí cho công tác t ch c thu theo d toán c a c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p ngu n thu phí c u ư ng b c a b n thân d án không tr n , các d án này ư c i u hoà ngu n thu phí c u ư ng b c a nhóm d án này b trí tr n khi n h n. Riêng các d án ư ng Láng - Hoà L c, Qu c l 14, Qu c l 51 th c hi n theo Thông tư liên t ch Tài chính - Giao thông v n t i s 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/7/2000. 5. Vi c thanh toán tr n v n tín d ng TPT c a Nhà nư c ư c th c hi n t i Kho b c nhà nư c (KBNN). KBNN ch u trách nhi m thanh toán v n k p th i, y chuy n tr cho các t ch c cho vay. II. QUY NNH C TH 1. Cơ quan ch u trách nhi m qu n lý và tr n v n vay: - Ch u tư: + Các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n v n NSTW. + Các d án tr n g c b ng ngu n v n NSTW, tr lãi b ng ngu n v n NS P. - C c ư ng b Vi t Nam: + Các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b . + Các d án tr n g c b ng ngu n v n NSTW, tr lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b . 2. Công tác bàn giao h sơ tài li u: i v i các d án do C c BVN tr n , vi c bàn giao h sơ tài li u gi a ch u tư và C c BVN ư c th c hi n như sau: 2.1- Khi d án hoàn thành và ã ư c thanh toán xong b ng ngu n v n tín d ng TPT c a Nhà nư c, ch u tư có trách nhi m quy t toán v n u tư d án hoàn thành, bàn giao cho ơn v qu n lý s d ng theo quy nh và bàn giao toàn b h sơ vay v n, giá tr kho n vay (g c, lãi) n th i i m bàn giao, quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t cho C c BVN qu n lý theo dõi tr n . Vi c bàn giao n ph i ư c l p biên b n và ư c 3 bên cùng ký bao g m ch u tư, C c BVN và cơ quan cho vay v n. H sơ bàn giao là cơ s C c BVN l p k ho ch, thanh toán tr n v n vay hàng năm.
  3. 2.2- n th i i m tr n v n vay mà d án thu c các trư ng h p dư i ây: - D án chưa gi i ngân h t: ch u tư có trách nhi m hoàn t t các th t c v i cơ quan cho vay v n hoàn thành vi c gi i ngân cho d án; - D án ang th c hi n u tư d dang, chưa hoàn thành bàn giao mà ã n th i i m tr n v n vay ho c do d án có v n tr n trư c h n; - D án hoàn thành nhưng chưa ư c duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành; Ch u tư v n bàn giao toàn b h sơ vay v n, (b n sao có xác nh n óng d u c a ch u tư) giá tr kho n vay (g c, lãi) n th i i m ph i tr n c a d án cho C c BVN qu n lý theo dõi và tr n . Sau khi d án hoàn thành và ư c duy t quy t toán v n u tư thì ti p t c bàn giao h sơ vay v n như quy nh t i i m 2.1 ph n II c a Thông tư này. Ch u tư, C c BVN và cơ quan cho vay v n th ng nh t th i i m bàn giao ti p s n vay còn l i. 3. L p và giao k ho ch năm: 3.1- L p k ho ch: Trong th i gian l p d toán ngân sách hàng năm, căn c h p ng tín d ng và k ho ch tr n c a d án, ch u tư, C c BVN l p k ho ch v n u tư t ngu n NSNN và ngu n thu phí c u ư ng b theo quy nh hi n hành cho t ng d án g i B Giao thông v n t i và UBND t nh ( i v i các d án do NS P tr lãi). - i v i các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n NSTW ho c tr n g c b ng ngu n NSTW, tr lãi b ng ngu n NS P: + Ch u tư l p k ho ch v i B Giao thông v n t i tr n g c và lãi vay t ngu n v n NSTW. + Ch u tư l p k ho ch v i UBND t nh tr n lãi vay t ngu n v n NS P. - i v i các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n v n thu phí c u ư ng b ho c tr n g c b ng ngu n NSTW, tr lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b : + C c ư ng b Vi t Nam l p k ho ch v i B Giao thông v n t i tr n g c t ngu n v n NSTW, tr lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b . + C c BVN l p k ho ch v i B Giao thông v n t i tr n g c và lãi vay t ngu n thu phí c u ư ng b . - B Giao thông v n t i t ng h p, l p k ho ch v n u tư các d án ư c tr n b ng ngu n v n NSTW g i B Tài chính và B K ho ch và u tư, l p k ho ch v n các d án tr n b ng ngu n thu phí c u ư ng b g i B Tài chính. - UBND t nh t ng h p k ho ch v n i v i các d án do NS P tr lãi trong k ho ch u tư XDCB hàng năm báo cáo thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư.
  4. 3.2- Thông báo k ho ch: - Sau khi có k ho ch Nhà nư c giao, B Giao thông v n t i tri n khai k ho ch v n u tư và ngu n thu phí c u ư ng b cho t ng d án g i B Tài chính rà soát và thông báo k ho ch thanh toán v n u tư theo t ng d án sang Kho b c nhà nư c. - i v i các d án do NS P tr lãi vay, UBND t nh phân b k ho ch v n u tư cho t ng d án và giao k ho ch cho các ơn v th c hi n. 3.3- Khuy n khích vi c b trí v n d án tr n s m hơn th i h n quy nh. Ch u tư, C c BVN th ng nh t v i t ch c cho vay v vi c tr n trư c h n. 4. Thanh toán: 4.1- M tài kho n: - i v i các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n NSTW ho c tr n g c b ng ngu n NSTW, tr lãi b ng ngu n NS P, ch u tư m tài kho n giao d ch, thanh toán cho t ng d án t i KBNN t nh, nơi ch u tư ã vay v n tín d ng TPT c a Nhà nư c. - i v i các d án tr n c g c và lãi b ng ngu n v n thu phí c u ư ng b ho c tr n g c b ng ngu n NSTW, tr lãi b ng ngu n thu phí c u ư ng b , C c BVN m tài kho n giao d ch, thanh toán cho t ng d án t i KBNNTW; ng th i C c BVN m m t tài kho n t i KBNNTW ti p nh n ngu n v n tr n t ngu n thu phí c u ư ng b . 4.2- H sơ và ki m soát thanh toán: 4.2.1- H sơ thanh toán: Ch u tư, C c BVN g i h sơ thanh toán t i KBNN (nơi d án m tài kho n thanh toán) như sau: - G i l n u: toàn b tài li u ban u c a d án g m Quy t nh u tư, Quy t nh phê duy t TKKT-TDT (b n sao y b n chính hai quy t nh có óng d u c a ch u tư, C c BVN), h p ng tín d ng (k c b sung n u có), kh ư c nh n n (b n sao y b n chính có óng d u c a cơ quan cho vay), quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t, biên b n bàn giao n (trư ng h p d án tr n b ng ngu n v n NSTW và ngu n thu phí c u ư ng b ). - G i m i l n rút v n thanh toán tr n : ngh thanh toán c a ch u tư ho c C c BVN, thông báo v tr n g c, lãi t ng l n c a cơ quan cho vay v n (n u có). - G i h sơ bàn giao b sung (n u có) trong các trư ng h p quy nh t i i m 2.2 ph n II c a Thông tư này. Trư ng h p n th i i m thanh toán tr n cho cơ quan cho vay, d án chưa ư c duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành, KBNN căn c h sơ quy nh trên (tr quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t) thanh toán v n cho d án,
  5. ng th i chuy n ti n cho cơ quan cho vay; nhưng t thanh toán v n cho d án tr n l n cu i cùng nh t thi t d án ph i có quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t. Trư ng h p d án ang th c hi n u tư d dang, chưa hoàn thành bàn giao mà ã n h n tr n ho c d án có v n tr n trư c h n thì vi c m tài kho n, l p k ho ch, thanh toán, quy t toán v n u tư và x lý phát sinh trong và sau quá trình tr n và vi c bàn giao h sơ tài li u tr n (n u có) ư c th c hi n như i v i d án u tư hoàn thành và b t u tr n v n tín d ng. Giá tr d án theo quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t và s ti n lãi ph i tr trong th i gian tr n c a d án là m c v n t i a mà ch u tư ho c C c BVN ư c thanh toán tr n cho các t ch c cho vay. Trong trư ng h p thanh toán tr n s m hơn th i h n quy nh, h sơ thanh toán ch c n ngh thanh toán c a ch u tư ho c C c BVN và tho thu n c a t ch c cho vay. 4.2.2- Ki m soát thanh toán: - KBNN ch ki m tra tính h p pháp, h p l c a h sơ thanh toán và s ti n thanh toán t ng l n, không ki m soát giá tr kh i lư ng XDCB hoàn thành ã ư c t ch c cho vay ki m soát khi gi i ngân. Vi c ki m soát giá tr kh i lư ng XDCB hoàn thành ư c thanh toán c a d án do t ch c cho vay ch u trách nhi m. - Căn c ngh c a ch u tư ho c C c BVN, h sơ thanh toán và ngu n th c có ( i v i ngu n thu phí c u ư ng b ), trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , KBNN có trách nhi m ki m tra, thanh toán v n cho d án, ng th i chuy n ti n cho t ch c cho vay. 5. Vi c thu phí c u ư ng b c a các d án sau khi u tư xong ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Các d án quy t nh tr n b ng ngu n thu phí c u ư ng b ư c ưu tiên hoàn tr v n vay sau khi tr i chi phí cho b ph n th c hi n thu phí. Trư ng h p ngu n thu phí c u ư ng b c a các d án này sau khi ã i u hoà mà v n không tr n , B Giao thông v n t i và B Tài chính xem xét trình Chính ph quy t nh. 6. Quy t toán v n u tư, x lý phát sinh trong và sau quá trình tr n : 6.1- Quy t toán v n u tư d án hoàn thành: Sau khi d án u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành g i c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành v ch quy t toán v n u tư. 6.2- X lý các phát sinh trong và sau khi d án tr n : - Trư ng h p t ng s n vay l n hơn giá tr d án theo quy t toán ư c duy t, ch u tư có trách nhi m thu h i ph n v n chênh l ch hoàn tr cho t ch c cho vay.
  6. - S lãi vay phát sinh trong quá trình tr n ư c các ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam ti p t c theo dõi cho t i khi tr h t n và tính vào giá tr u tư c a d án bàn giao ti p cho ơn v qu n lý, s d ng. - Sau khi d án ã tr h t n , các ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m l p báo cáo tình hình tr n và ki n ngh gi i quy t phát sinh g i B Giao thông v n t i x lý sau quy t toán cho d án (chuy n ngu n v n c a d án) bàn giao ti p s v n u tư cho ơn v qu n lý, s d ng. 7. Trách nhi m c a các cơ quan có liên quan: 7.1- B Giao thông v n t i: Ch u trách nhi m t ng h p và tri n khai k ho ch tr n c th cho t ng d án trong k ho ch u tư XDCB hàng năm Nhà nư c giao, k ho ch tr n t ngu n thu phí c u ư ng b có ngu n v n tr n cho các t ch c cho vay; phê duy t quy t toán d án u tư hoàn thành theo quy nh và x lý sau quy t toán d án hoàn thành. 7.2- UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW ( i v i các d án tr lãi vay b ng ngu n v n NS P): Ch u trách nhi m t ng h p và tri n khai k ho ch tr n lãi vay c th cho t ng d án theo quy nh trong k ho ch v n u tư XDCB hàng năm c a NS P có ngu n v n tr lãi vay cho các t ch c cho vay. 7.3- Ch u tư: Ch u trách nhi m toàn b trong quá trình tri n khai th c hi n d án, tr c ti p th c hi n các th t c vay v n th c hi n d án; sau khi d án u tư hoàn thành, th c hi n vi c bàn giao và quy t toán v n u tư theo quy nh; l p k ho ch v n tr n ; th c hi n vi c thanh toán tr n cho t ch c cho vay; nh kỳ th c hi n báo cáo tình hình thanh toán tr n c a d án v i B Giao thông v n t i và UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW có d án tr lãi vay b ng ngu n NS P; sau khi tr n xong có trách nhi m l p báo cáo g i B Giao thông v n t i x lý v quy t toán i v i d án. i v i các d án tr n b ng ngu n v n NSTW và ngu n thu phí c u ư ng b , các ch u tư ch u trách nhi m bàn giao h sơ tr n c a d án cho C c ư ng b Vi t Nam qu n lý tr n theo quy nh. 7.4- C c ư ng b Vi t Nam: Nh n bàn giao h sơ tr n c a t ng d án; l p k ho ch v n tr n ; th c hi n vi c thanh toán tr n cho t ch c cho vay; nh kỳ th c hi n báo cáo tình hình thanh toán tr n c a d án v i B Giao thông v n t i; sau khi tr n xong có trách nhi m l p báo cáo g i B Giao thông v n t i x lý v quy t toán i v i d án. 7.5- Kho b c nhà nư c:
  7. Ch u trách nhi m ki m soát, thanh toán tr n t ch c cho vay; ph i h p và hư ng d n các ch u tư và C c ư ng b Vi t Nam trong vi c thanh toán tr n . III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n nh v B Tài chính và B Giao thông v n t i k p th i xem xét s a i, b sung. Ph m Duy Anh Vũ Văn Ninh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản