Thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
112
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN - B Y T - NAM B GIÁO D C VÀ ÀO T O c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 93/2007/TTLT-BNN-BYT- Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2007 BGD T THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N PHÂN CÔNG PH I H P GI A BA NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN, Y T , GIÁO D C VÀ ÀO T O TRONG VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NƯ C S CH VÀ V SINH MÔI TRƯ NG NÔNG THÔN GIAI O N 2006 - 2010. Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 117/2007/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; Căn c Quy t nh s 104/2000/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia v C p nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn n năm 2010; Căn c Quy t nh s 277/2006/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn giai o n 2006-2010; Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Y t - B Giáo d c và ào t o hư ng d n phân công ph i h p th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn giai o n 2006-2010 (sau ây g i t t là Chương trình) như sau: I. TRÁCH NHI M C A CÁC NGÀNH, CÁC C P TRONG VI C T CH C CH O TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a/ V l p k ho ch: - L p k ho ch ho t ng và kinh phí c a Chương trình hàng năm, k ho ch n 2010 g i B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh
  2. - Hư ng d n các ngành và a phương xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch hàng năm v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; b) Ch trì ho c tham gia ph i h p v i các B ngành liên quan: - T ch c th c hi n công tác thông tin- giáo d c - truy n thông v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn trên ph m vi toàn qu c; - Xây d ng Quy ho ch ho c D án t ng th v c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn làm cơ s cho vi c xây d ng và th c hi n k ho ch hàng năm; - Xây d ng mô hình thí i m, ban hành thi t k m u, tài li u hư ng d n chuy n giao công ngh v c p nư c s ch và v sinh chu ng tr i nông thôn phù h p v i t ng vùng; - Xây d ng ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các qui chuNn k thu t v c p nư c nông thôn và các văn b n khác liên quan n vi c qu n lý và i u hành Chương trình; - Nghiên c u, xu t các gi i pháp th c hi n xã h i hóa, hình thành th trư ng nư c s ch và d ch v v sinh môi trư ng nông thôn; - Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch ào t o phát tri n ngu n nhân l c các c p; c/ Tăng cư ng h p tác qu c t nh m thu hút thêm v n u tư cho Chương trình nh t là các vùng có nhi u khó khăn v c p nư c s ch; d/ Ch trì th c hi n thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n Chương trình; / nh kỳ sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m th c hi n Chương trình, t ng h p báo cáo k t qu lên Ban Ch nhi m và Th tư ng Chính ph ; ng th i xu t, ki n ngh gi i quy t nh ng v n m i phát sinh vư t thNm quy n. 2. B Y t : a) Xây d ng Quy ho ch ho c D án t ng th v tăng t l nhà tiêu h p v sinh cho h gia ình, c p nư c và nhà tiêu h p v sinh cho các tr m y t xã vùng nông thôn; b) Ban hành qui chuNn k thu t v nư c sinh ho t h p v sinh cho vùng nông thôn; xây d ng và ban hành các cơ ch chính sách v tăng t l nhà tiêu h p v sinh nông thôn. Ch o công tác ki m tra, giám sát và tăng cư ng công tác qu n lí v ch t lư ng nư c sinh ho t, v sinh h gia ình, v sinh c ng ng nông thôn; c) Ch o và t ch c th c hi n Chương trình trong ph m vi qu n lí c a ngành y t , c th m t s n i dung sau: - Xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch n năm 2010 và ch o t ch c th c hi n m c tiêu v nhà tiêu h p v sinh h gia ình khu v c nông thôn và tr m y t xã;
  3. - Th c hi n công tác thông tin - giáo d c- truy n thông v nư c s ch, v sinh cá nhân, v sinh nông thôn; - Xây d ng mô hình thí i m và ban hành hư ng d n xây d ng, s d ng, b o qu n các lo i nhà tiêu h p v sinh, mô hình qu n lí, giám sát ch t lư ng nư c khu v c nông thôn; - ào t o, t p hu n nâng cao năng l c cho tuy n a phương v công tác giám sát ch t lư ng nư c, truy n thông thay i hành vi v nư c s ch, v sinh cá nhân, v sinh nông thôn; 3. B Giáo d c và ào t o: a) Xây d ng Quy ho ch ho c D án t ng th c p nư c s ch và v sinh môi trư ng trong các cơ s giáo d c ph thông và cơ s giáo d c m m non vùng nông thôn (sau ây g i t t là trư ng h c) phù h p v i các ho t ng c a B ; b) Ph i h p v i B Nông nghi p và PTNT và các B ngành có liên quan ch o xây d ng cơ ch chính sách v nư c s ch, v sinh trong trư ng h c; c) Ch o và t ch c th c hi n Chương trình trong ph m vi qu n lí c a ngành giáo d c và ào t o, c th m t s n i dung sau: - Xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch n năm 2010 và t ch c th c hi n vi c c p nư c s ch và v sinh môi trư ng trong trư ng h c m b o m c tiêu Chương trình; - T p hu n, truy n thông nâng cao ki n th c v nư c s ch, v sinh cá nhân, v sinh trong trư ng h c; - Xây d ng mô hình thí i m và ban hành m u thi t k v c p nư c s ch và v sinh trong trư ng h c; - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình trong trư ng h c . 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân t nh): Ch o các ơn v liên quan t ch c th c hi n Chương trình theo lĩnh v c qu n lý ư c phân công như sau: a) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m t ng h p chung m i ho t ng c a Chương trình; tri n khai th c hi n các ho t ng thu c lĩnh v c v nư c s ch cho dân cư nông thôn và v sinh chu ng tr i; b) S Y t ch u trách nhi m tri n khai th c hi n h p ph n v sinh nông thôn,v sinh cá nhân; nhà tiêu h gia ình; ào t o c ng tác viên và nâng cao năng l c cho tuy n huy n, xã; ch o các ơn v ki m tra, giám sát ch t lư ng nư c s d ng cho ăn u ng, sinh ho t và các công trình v sinh theo các tiêu chuNn ã ban hành; b o m nư c s ch và nhà tiêu h p v sinh cho các tr m y t vùng nông thôn;
  4. c) S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ho t ng v nư c s ch và v sinh trong trư ng h c; có bi n pháp các trư ng có nư c u ng và nư c sinh ho t h p v sinh; có công trình v sinh và ư c ưa vào s d ng úng quy nh; có n i dung và hình th c giáo d c phù h p nâng cao nh n th c cho h c sinh nh m thay i hành vi v nư c s ch, v sinh môi trư ng, v sinh cá nhân; d) U ban nhân dân huy n ch u trách nhi m ch o các phòng ban c a huy n và U ban nhân dân các xã ph i h p v i các S , ngành liên quan tri n khai th c hi n các ho t ng c a Chương trình trên a bàn. II. NGUYÊN T C PH I H P VÀ CH BÁO CÁO 1. Nguyên t c ph i h p a) Công tác ph i h p gi a các cơ quan trong vi c th c hi n Chương trình ph i tuân theo Ngh nh s 144/2005/N -CP ngày 16/11/2005 c a Chính ph : Quy nh v công tác ph i h p gi a cơ quan hành chính nhà nư c trong xây d ng và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; b) trung ương, các B th o lu n t p th và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Chương trình trư c khi trình Ban Ch nhi m, c th : - Quy ho ch ho c D án t ng th v nư c s ch và v sinh môi trư ng c a c nư c; - K ho ch hàng năm, k ho ch n 2010 và d ki n phân b v n u tư ngân sách nhà nư c cho các B , ngành, a phương tham gia th c hi n Chương trình; - N i dung văn b n hư ng d n tri n khai th c hi n k ho ch hàng năm; - N i dung, phương pháp và ph i h p gi a các ngành trong truy n thông; - Các báo cáo sơ k t, t ng k t th c hi n Chương trình, các v n c ns a i, b sung trình Th tư ng Chính ph ; - S lư ng, quy mô, n i dung và a bàn xây d ng các mô hình v c p nư c và v sinh môi trư ng; các thi t k m u d ki n ban hành; - Chương trình giáo d c và ào t o ngu n nhân l c. Các B ư c giao nhi m v xây d ng n i dung và ch trì các bu i th o lu n. c) a phương, các S th o lu n t p th và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Chương trình trư c khi trình Ban Ch o các Chương trình m c tiêu qu c gia c a t nh, c th : - Quy ho ch ho c D án t ng th v nư c s ch và v sinh môi trư ng t nh; - K ho ch hàng năm và xu t vi c phân b v n u tư ngân sách nhà nư c cho các m c tiêu c a Chương trình trên a bàn;
  5. - Các báo cáo sơ k t, t ng k t, các xu t, ki n ngh vư t thNm quy n. Các S ư c giao nhi m v xây d ng n i dung và ch trì các bu i th o lu n. d) Các văn b n liên quan n ho t ng c a Chương trình do cơ quan ch trì xây d ng ho c ban hành ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ban Ch nhi m Chương trình ( trung ương) ho c Ban Ch o các chương trình m c tiêu qu c gia ( a phương) trư c khi trình c p có thNm quy n quy t nh; ) Các cơ quan có trách nhi m thanh tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n Chương trình trong ph m vi qu n lí c a ngành. Hàng năm, ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c oàn giám sát, ánh giá liên ngành g m i di n c a các ngành liên quan; e) Vi c sơ k t s ư c ti n hành hàng năm (trong quý I) ánh giá tình hình th c hi n c a năm ã qua và bàn các bi n pháp tri n khai th c hi n k ho ch. trung ương do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì; các t nh do Ban Ch o các chương trình m c tiêu qu c gia ho c U ban nhân dân t nh ch trì. ánh giá gi a kỳ và t ng k t ư c ti n hành theo ch o c a Ban Ch nhi m Chương trình; g) Các cơ quan k p th i thông báo cho nhau các v n có liên quan n vi c th c hi n Chương trình trong ph m vi qu n lý c a mình. 2. Ch g i văn b n và báo cáo. a) Văn b n hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c g i cho các B , ngành và a phương: - Trư c ngày 01 tháng 6 hàng năm i v i Văn b n hư ng d n xây d ng k ho ch hàng năm; - Trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm i v i Văn b n hư ng d n vi c tri n khai th c hi n k ho ch. b) Báo cáo v k ho ch hàng năm: - Trư c ngày 01tháng 7 hàng năm, S Y t , S Giáo d c và ào t o g i K ho ch năm sau cho B qu n lí ngành trung ương ng th i g i cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p trình U ban nhân dân t nh ho c Ban Ch o các chương trình m c tiêu qu c gia; - Trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm, U ban nhân dân các t nh, B Y t , B Giáo d c và ào t o g i K ho ch năm sau cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p chung và báo cáo Ban Ch nhi m. c) Báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch: Th c hi n theoThông tư liên t ch s 01/2003/ TTLT/BKH-BTC ngày 6/1/2003 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính và Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày
  6. 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lí và i u hành các Chương trình m c tiêu qu c gia; d) Báo cáo ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia ình: Th c hi n theo thông tư s 15/2006/TT/BYT ngày 30 tháng 11 năm 2006 c a B Y t ; ) Báo cáo v sơ k t, t ng k t th c hi n Chương trình: 10 ngày sau khi k t thúc vi c sơ k t, t ng k t th c hi n Chương trình, U ban nhân dân các t nh g i báo cáo cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p báo cáo Ban Ch nhi m và trình Th tư ng Chính ph . III. T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH 1. T ch c th c hi n a) Trung ương: Giao C c Thu L i và Trung tâm Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); C c Y t d phòng Vi t Nam (B Y t ); V Công tác h c sinh sinh viên (B Giáo d c và ào t o) là các cơ quan làm u m i ph i h p. C c Thu l i làm nhi m v Thư ng tr c. Các cơ quan làm u m i ph i h p giao ban m i quý m t l n ánh giá tình hình th c hi n, gi i quy t các v n phát sinh và xu t bi n pháp th c hi n Chương trình trong th i gian t i; b) a phương: Ch t ch U ban nhân dân t nh giao nhi m v c th cho các S : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ào t o và U ban nhân dân các huy n; giao Trung tâm Nư c s ch và V sinh môi trư ng t nh và các cơ quan liên quan làm u m i ph i h p; c cơ quan ch trì; quy nh ch giao ban, ch báo cáo nh m th c hi n t t Chương trình. 2. i u kho n thi hành. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Y t và B Giáo d c và ào t o cùng ph i h p xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO B YT B NÔNG NGHI P T O TH TRƯ NG VÀ PHÁT TRI N NÔNG TH TRƯ NG THÔN TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  7. Ph m Vũ Lu n ào Xuân H c Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương; - Th tư ng, các phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n chính tr Hành chính qu c gia HCM; - Công báo; - C c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t - B Tư pháp; - Các S : NN-PTNT, Y t , GD T; - Website Chính ph ; - Website B Nông nghi p và PTNT, B Y t , B Giáo d c và ào t o; - Lưu các B : NN-PTNT, Y t , GD T.
Đồng bộ tài khoản