Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
231
lượt xem
26
download

Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA

 1. B CÔNG AN-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH-B THƯƠNG NAM M I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 94/2003/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 08 tháng 10 năm 2003 BTM-BCA THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B THƯƠNG M I - B CÔNG AN S 94/2003/TTLT- BTC-BTM-BCA NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N CH S D NG HOÁ ƠN, CH NG T I V I HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THN TRƯ NG Căn c Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u hi n hành; Căn c Lu t Thương m i hi n hành; Căn c Lu t H i Quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh k toán th ng kê ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002; Căn c Ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng buôn l u và gian l n thương m i trong tình hình m i và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 62/TB-VPCP ngày 10/7/2001; Công văn s 4151/VPCP-VI ngày 19/10/2001; Công văn s 2080/VPCP-VI ngày 22/4/2002; Công văn s 602/VPCP-VI ngày 13/2/1003 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i Thông tư v hoá ơn, ch ng t hàng hoá lưu thông trên th trư ng. Liên B : Tài chính - Thương M i - Công An hư ng d n ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Hàng hoá không phân bi t là hàng hoá s n xu t trong nư c, hay hàng hoá nh p khNu c a các t ch c và cá nhân s n xu t kinh doanh (g i chung là cơ s kinh doanh), ang trên ư ng v n chuy n, ang bày bán, ã bán hay ang trong kho (g i chung là lưu thông trên th trư ng) u ph i có hoá ơn, ch ng t kèm theo ch ng minh ngu n g c hàng hoá là h p pháp ngay t i th i i m ki m tra. Các trư ng h p không thu c i tư ng i u ch nh c a Thông tư này: a. Tài s n c a các t ch c không ph i là cơ s kinh doanh như cơ quan hành chính s nghi p, oàn th ... khi i u ng gi a các cơ s , ơn v tr c thu c. phân bi t v i hàng hoá c a các cơ s kinh doanh, tài s n c a các t ch c không kinh doanh khi i u ng v n chuy n trên ư ng ph i có quy t nh i u ng và phi u xu t kho c a t ch c ó. N u là tài s n mua v s d ng thì ph i có hoá ơn h p pháp.
 2. b. Tài s n c a các cá nhân mua v n chuy n v ho c di chuy n n nơi cư trú m i. c. Hàng hoá là nông, lâm, thu , h i s n do ngư i nông dân, ngư dân tr c ti p s n xu t, khai thác, ánh b t v n chuy n i bán. 2. Hoá ơn, ch ng t quy nh trong Thông tư này bao g m: ch ng t nh p khNu [t khai H i quan, ch ng t n p thu (n u có)]; hoá ơn giá tr gia tăng; hoá ơn bán hàng; hoá ơn bán tài s n thanh lý; hoá ơn thu mua hàng nông, lâm, thu , h i s n; hoá ơn bán tài s n t ch thu sung công qu ; hoá ơn bán hàng d tr qu c gia; phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ; phi u xu t kho hàng g i bán i lý; các biên lai thu thu , biên lai thu ti n và các lo i ch ng t khác như tem, vé...in s n giá thanh toán (g i chung là hoá ơn) ph i là b n chính do B Tài chính (T ng c c thu , T ng c c H i quan, C c Qu n lý công s n, C c d tr qu c gia) phát hành ho c ư c cơ quan thu ch p thu n b ng văn b n cho doanh nghi p t in. Các ch ng t khác như l nh i u ng, l nh xu t kho... n u là b n sao (ho c photocopy) ph i có d u xác nh n sao y b n chính c a cơ s kinh doanh ho c c a t ch c không kinh doanh. 3. Cơ s kinh doanh có trách nhi m qu n lý, s d ng, lưu gi các hoá ơn, ch ng t quy nh t i Thông tư này theo quy nh c a pháp lu t; ph i xu t trình y , k p th i khi cơ quan có thNm quy n ki m tra yêu c u. 4. H kinh doanh buôn chuy n mua hàng hoá bán ph i có hoá ơn c a ngư i bán xu t cho ho c hoá ơn thu mua hàng nông, lâm, thu , h i s n và ph i n p thu trư c khi v n chuy n hàng ra kh i a phương nơi mua hàng. Khi v n chuy n hàng hoá ph i có hoá ơn c a ngư i bán ho c hoá ơn thu mua hàng nông, lâm, thu , h i s n và biên lai thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p trên khâu lưu thông kèm theo, tr nh ng hàng hoá ư c mi n thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p trên khâu lưu thông theo quy nh riêng c a Chính ph ho c c a B Tài chính. II. HOÁ ƠN, CH NG T I V I T NG TRƯ NG H P C TH A. I V I HÀNG HOÁ S N XU T TRONG NƯ C: 1. Hàng hoá xu t kho bán, ưa i trao i, bi u, t ng ho c tiêu dùng n i b ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng úng v i s lư ng và giá tr c a s hàng ã xu t bán, ưa i trao i, bi u t ng ho c tiêu dùng n i b giao cho khách hàng ho c làm ch ng t h ch toán c a ơn v . 2. Hàng hoá xu t giao cho i lý bán úng giá do cơ s s n xu t kinh doanh quy nh hư ng hoa h ng có th s d ng m t trong hai cách l p hoá ơn, ch ng t như sau: a. S d ng hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng. b. S d ng phi u xu t hàng g i bán i lý kèm theo l nh i u ng n i b . 3. Hàng hoá i u ng n i b t cơ s kinh doanh n các chi nhánh, c a hàng h ch toán ph thu c và ngư c l i ho c i u ng gi a các chi nhánh, c a hàng h ch toán ph thu c v i nhau, xu t hàng t ơn v h ch toán ph thu c v cơ s kinh doanh có th s d ng m t trong hai cách l p hoá ơn, ch ng t như sau:
 3. a. S d ng hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng. b. S d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm theo l nh i u ng n i b . N u hàng hoá i u ng t cơ s kinh doanh là ơn v c p trên n các chi nhánh h ch toán c l p ho c i u ng hàng hoá gi a các chi nhánh h ch toán c l p ph i l p m t trong các lo i hoá ơn: hoá ơn giá tr gia tăng, hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo ch quy nh. 4. Hàng hoá c a cơ s kinh doanh c nh ưa i bán lưu ng ho c d h i ch tri n lãm ph i có l nh i u ng n i b và phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b giao cho ngư i v n chuy n. Khi bán hàng ph i l p hoá ơn theo úng quy nh giao cho ngư i mua hàng. 5. Cơ s kinh doanh xu t nguyên li u ưa i gia công ph i có phi u xu t kho ghi rõ xu t hàng ưa gia công kèm theo h p ng gia công. Cơ s nh n gia công ưa s n phNm gia công tr l i cho cơ s thuê gia công ph i có phi u xu t kho ghi rõ xu t s n phNm gia công tr l i cho ơn v thuê gia công kèm theo h p ng gia công. 6. Cơ s kinh doanh xu t khNu hàng hoá (k c cơ s gia công hàng hoá xu t khNu) khi xu t khNu s d ng m t trong các lo i hoá ơn: hoá ơn giá tr gia tăng, hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo ch quy nh làm ch ng t lưu thông trên ư ng. i v i m t s trư ng h p c th ư c s d ng hoá ơn ch ng t v n chuy n hàng hoá xu t khNu như sau: a. Hàng hoá trên ư ng v n chuy n n c a khNu hay n nơi làm th t c xu t khNu t i cơ quan H i quan, n u chưa có căn c l p hoá ơn thì cơ s kinh doanh s d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm theo L nh i u ng n i b làm ch ng t lưu thông hàng hoá trên th trư ng. Sau khi làm xong th t c cho hàng hoá xu t khNu, cơ s kinh doanh l p hoá ơn cho hàng hoá xu t khNu. b. Trư ng h p u thác xu t khNu hàng hoá (k c trư ng h p u thác xu t khNu hàng hoá gia công cho các cơ s khác), khi xu t hàng giao cho cơ s nh n u thác, cơ s u thác xu t khNu s d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm theo L nh i u ng n i b . Khi hàng ã th c xu t khNu có xác nh n c a cơ quan H i quan thì cơ s u thác xu t khNu xu t hoá ơn giao cho cơ s nh n u thác. 7. Các s n phNm là hàng hoá mà ngư i bán không thu c i tư ng ph i l p hoá ơn bán hàng bao g m: a. S n phNm nông, lâm, thu , h i s n chưa qua ch bi n do nông dân, ngư dân t s n xu t, khai thác tr c ti p bán ra. Cơ s mua s n phNm nông, lâm, th y, h i s n do ngư i nông dân, ngư dân s n xu t, khai thác ph i l p hoá ơn thu mua hàng nông s n, lâm s n, thu , h i s n theo theo m u s 06/TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 7/11/2002 c a Chính ph v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn. Trư ng h p cơ s kinh doanh t tr m thu mua nh ng hàng hoá k trên thì ph i ăng ký v i cơ quan thu nơi t tr m thu mua. Khi v n chuy n hàng hoá ã thu mua ph i có l nh
 4. i u ng n i b c a cơ s kinh doanh kèm theo phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . b. i v i dùng c a cá nhân do ngư i s d ng tr c ti p bán ra, cơ s kinh doanh mua l i bán ho c nh n hàng ký g i bán ph i l p b ng kê mua hàng, nh n hàng ký g i bán. B ng kê do cơ s kinh doanh l p và t ch u trách nhi m (theo m u ính kèm). Khi bán hàng, cơ s kinh doanh ph i l p m t trong các lo i hoá ơn: hoá ơn giá tr gia tăng , hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo ch quy nh giao cho ngư i mua. 8. i v i hàng hoá do không úng quy cách, ch t lư ng ph i xu t tr l i bên bán thì s d ng m t trong các lo i hoá ơn: hoá ơn giá tr gia tăng, hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo ch quy nh như sau: a. Khi xu t tr l i cho bên bán, bên mua ph i l p hoá ơn, trên hoá ơn ph i ghi rõ hàng hoá tr l i cho ngư i bán do không úng quy cách, ch t lư ng kèm theo b n photocopy liên 2 c a hoá ơn ã mua ( óng d u sao y b n chính). b. Trư ng h p bên mua hàng không ph i là cơ s kinh doanh, không có hoá ơn thì khi tr l i hàng, bên bán và bên mua ph i l p biên b n ho c tho thu n b ng văn b n ghi rõ lo i hàng hoá, s lư ng, giá tr hàng tr l i theo hoá ơn ã l p khi bán hàng (s , ký hi u, ngày tháng c a hoá ơn), lý do tr l i hàng kèm theo hoá ơn g i tr cho bên bán làm căn c i u ch nh kê khai thu giá tr gia tăng c a bên bán. 9. Trư ng h p mua tài s n thanh lý, như ng bán c a các cơ quan hành chính s nghi p ph i có hoá ơn bán tài s n thanh lý. Trư ng h p mua hàng hoá là tài s n b t ch thu ph i có hoá ơn bán tài s n t ch thu sung công qu Nhà nư c. Trư ng h p mua hàng hoá là tài s n d tr qu c gia ph i có hoá ơn bán hàng d tr qu c gia. 10. Cơ s kinh doanh bán l hàng hoá cho ngư i tiêu dùng có giá tr th p dư i m c quy nh không ph i l p hoá ơn nhưng ph i l p b n kê bán l hàng hoá theo t ng l n bán, theo t ng lo i hàng và cu i ngày ph i l p b n kê làm căn c xác nh doanh thu. 11. Cơ s kinh doanh mua, nh n hàng hoá ph i có trách nhi m yêu c u bên giao hàng hoá xu t hoá ơn, ch ng t h p l giao cho mình, k c i v i trư ng h p mua hàng hoá có giá tr th p dư i m c quy nh ph i l p hoá ơn. Trư ng h p mua c a các i tư ng không ph i là cơ s kinh doanh theo quy nh t i i m 7 nêu trên, ph i l p b ng kê. B. I V I HÀNG HOÁ NH P KH U: 1. Cơ s kinh doanh nh p khNu hàng hoá, k c nh p khNu t các khu ch xu t, Khu kinh t c a khNu, Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t thương m i,...theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ph i làm th t c nh p khNu v i cơ quan H i
 5. quan theo quy nh v hàng hoá nh p khNu, khi v n chuy n vào n i a ph i có các ch ng t sau: 1.1. Hàng nh p khNu c a cơ s kinh doanh nh p khNu chưa hoàn thành th t c H i quan v n chuy n t c a khNu v a i m làm th t c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t hàng hoá ph i có ch ng t v n chuy n như quy nh t i Quy t nh s 53/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy nh v th t c H i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu. 1.2. Hàng hoá nh p khNu c a cơ s kinh doanh nh p khNu ã hoàn thành th t c H i quan v n chuy n vào n i a ph i có: a. T khai H i quan ã có xác nh n hoàn thành th t c H i quan (b n chính) kèm theo gi y thông báo thu ho c biên lai thu thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có). b. N u hàng nh p khNu có s lư ng l n ph i chuyên ch làm nhi u l n thì ph i có l nh i u ng c a doanh nghi p kèm theo t khai H i quan (b n chính ho c b n photocopy có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p). L nh i u ng ph i ghi rõ ch ng lo i, s lư ng hàng hoá v n chuy n, nơi v n chuy n n. 2. Hàng hoá nh p khNu là quà bi u, t ng ph i có t khai nh p khNu phi m u d ch ã ư c cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n, kèm theo biên lai thu thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có). Trư ng h p ư c mi n thu ph i có xác nh n hàng mi n thu c a cơ quan H i quan. T khai nh p khNu phi m u d ch này ch có giá tr cho ngư i nh n quà bi u, t ng v n chuy n t c a khNu vào n i a. 3. Hành lý c a ngư i nh p c nh vào Vi t Nam vư t quá tiêu chuNn hành lý ư c mi n thu ph i có t khai hàng nh p khNu ư c cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n, biên lai thu thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có). T khai nh p khNu phi m u d ch này ch có giá tr cho ngư i nh p c nh v n chuy n hàng hoá t c a khNu vào n i a. 4. N u hàng hoá nh p khNu là m t hàng nhà nư c quy nh ph i dán tem thì ph i có tem dán theo úng quy nh. Nh ng lô hàng nh p khNu theo quy nh c a nhà nư c ph i dán tem, trong trư ng h p c n di lý n a i m khác c a khNu nh p khNu dán tem thì th c hi n ch như i v i lô hàng nh p khNu chuy n c a khNu quy nh t i Quy t nh s 53/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy nh v th t c H i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu. 5. Cơ s kinh doanh nh p khNu u thác khi tr hàng cho bên u thác ph i xu t m t trong các lo i hoá ơn: hoá ơn giá tr gia tăng, hoá ơn bán hàng ho c hoá ơn t in theo ch quy nh kèm theo. 6. Hàng hoá ã nh p khNu do cơ s kinh doanh tr c ti p nh p khNu bán ra ho c cơ s kinh doanh khác mua l i kinh doanh ph i th c hi n ch hoá ơn, ch ng t như hàng hoá s n xu t trong nư c quy nh t i m c A nêu trên.
 6. 7. i v i hàng hoá nh p khNu mua c a cơ quan bán hàng t ch thu, ngư i mua hàng t ch thu ph i có hoá ơn bán hàng t ch thu, b ng kê chi ti t hàng t ch thu và quy t nh bán hàng t ch thu (n u có) do cơ quan bán hàng t ch thu giao cho. Ngư i mua hàng t ch thu ph i báo cho cơ quan bán hàng t ch thu bi t a i m nơi v n chuy n hàng n, cơ quan bán hàng t ch thu ghi nơi n và th i h n v n chuy n hàng vào hoá ơn bán hàng t ch thu. Tuỳ theo quãng ư ng, th i gian v n chuy n, cơ quan bán hàng t ch thu n nh th i h n v n chuy n sao cho sát th c t . Trư ng h p vì lý do b t kh kháng mà ngư i mua hàng t ch thu v n chưa v n chuy n ư c hàng hoá ra kh i a phương (t nh, thành ph ) nơi bán hàng t ch thu thì ph i thông báo ngay v i cơ quan bán hàng t ch thu xem xét th c t , n u có lý do chính áng, cơ quan bán hàng t ch thu xác nh n và gia h n thêm. Trư ng h p ã v n chuy n ra kh i a phương (t nh, thành ph ) nơi bán hàng t ch thu, nhưng vì lý do b t kh kháng nên th i h n v n chuy n ghi trên hoá ơn bán hàng t ch thu không m b o ư c thì ngư i v n chuy n ph i n cơ quan thu ho c cơ quan qu n lý th trư ng g n nh t trình báo ư c xác nh n và gia h n thêm. 8. Cơ s kinh doanh n các ch biên gi i thu c các t nh biên gi i mua hàng hoá ph i có hoá ơn c a ngư i bán giao cho. Khi v n chuy n hàng hoá ó vào n i a, cơ s kinh doanh ph i xu t trình toàn b hoá ơn kèm theo hàng hoá v n chuy n v i tr m ki m soát g n nh t (tuỳ t ng a phương có th là tr m ki m soát c a cơ quan H i quan; cơ quan Qu n lý th trư ng, cơ quan Thu ; ho c tr m ki m soát liên h p) tr m ki m soát ki m tra, thu thu (n u có) và tr m trư ng xác nh n s lư ng và ch ng lo i hàng hoá h p pháp ã ư c ki m tra vào hoá ơn (ký tên và óng d u n u có). Cán b t i tr m ki m soát ph i ki m tra hàng hoá, i chi u v i hoá ơn n u h p l thì ghi rõ ngày, gi ã ki m tra vào hoá ơn tr m trư ng ký xác nh n. N u cơ s kinh doanh không khai báo ư c ki m tra, xác nh n thì hàng hoá v n chuy n vào n i a tuy có hoá ơn, ch ng t v n b coi là hàng nh p l u và b x lý theo quy nh t i M c B, Ph n III Thông tư này. 9. i v i nh ng trư ng h p hàng hoá nh p khNu khác khi v n chuy n trên ư ng t c a khNu vào n i a n u có quy nh riêng c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v ch hoá ơn, ch ng t kèm theo hàng hoá nh p khNu thì ph i th c hi n theo úng quy nh riêng ó. 10. Căn c vào tình hình buôn l u và gian l n thương m i th c t t ng th i kỳ, Trư ng ban ch o 127 Trung ương th ng nh t v i B Tài chính ư c quy nh b sung v hoá ơn, ch ng t i v i m t s m t hàng nh p khNu lưu thông trên th trư ng. III. X LÝ VI PH M Cơ s kinh doanh vi ph m ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng n u chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s thì b x lý như sau: A. I V I HÀNG HOÁ S N XU T TRONG NƯ C 1. N u xu t hàng không l p hoá ơn như quy nh t i i m 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9, M c A, Ph n II Thông tư này thì b x lý truy thu thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) và thu thu nh p doanh nghi p. Tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t t 1 n 5 l n thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu thu nh p doanh nghi p
 7. theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và quy nh c a các lu t thu . 2. Hàng hoá là v t tư mua, nh n, còn t n l i ho c ã ưa vào s n xu t, tiêu th không có hoá ơn, ch ng t h p pháp b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và không ư c ch p nh n là căn c tính chi phí h p lý khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. 3. Cơ s kinh doanh buôn chuy n khi v n chuy n hàng i bán (tr nh ng m t hàng nhà nư c t m th i cho mi n thu trên khâu lưu thông) n u không có biên lai n p thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông, b x lý truy thu thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông và tuỳ theo m c vi ph m b x ph t t 1 n 5 l n s thu truy thu. 4. Cơ s kinh doanh v n chuy n nguyên v t li u ưa gia công không có h p ng gia công kèm theo b x lý thu thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông. B. I V I HÀNG NH P KH U 1. Hàng hoá nh p khNu lưu thông trên th trư ng không có hoá ơn, ch ng t h p pháp kèm theo như quy nh t i M c B, Ph n II Thông tư này u coi là hàng nh p l u và b x lý như sau: a. Cơ s kinh doanh vi ph m b x lý truy thu thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng khâu nh p khNu ho c thu tiêu th c bi t (n u có) và b x ph t t 1 n 5 l n s thu gian l n. b. Trư ng h p phát hi n cơ s kinh doanh quay vòng hoá ơn, ch ng t ; s d ng hoá ơn, ch ng t gi m o h p th c hoá hàng nh p l u thì b x lý t ch thu s hàng hoá ó. c. Cơ s kinh doanh lo i hàng hoá Nhà nư c c m nh p khNu, c m kinh doanh s b x lý t ch thu toàn b s hàng c m nh p khNu ho c c m kinh doanh. d. Trư ng h p hàng hoá nh p khNu không có hoá ơn, ch ng t h p pháp, qua ki m tra phát hi n cơ s kinh doanh ã bán thì tuỳ theo ch ng lo i, hàng hoá nh p khNu ã bán áp d ng bi n pháp x lý truy thu thu nh p khNu và ph t t 1 n 5 l n thu nh p khNu ho c t ch thu toàn b s ti n tương ng v i s hàng hoá nh p khNu không có hoá ơn, ch ng t h p pháp ã bán theo quy nh trên. 2. Cơ s kinh doanh bán hàng nh p khNu không xu t hoá ơn giao cho ngư i mua ho c gian l n trong ghi chép hoá ơn, ch ng t thì ngoài vi c truy thu thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p còn b x lý ph t t 1 n 5 l n s thu truy thu. 3. Ngư i mua hàng nh p khNu v kinh doanh không có hoá ơn, ch ng t h p pháp u coi là hàng nh p l u và tuỳ theo m c vi ph m s b x lý như quy nh t i i m 1, M c B, Ph n III nêu trên.
 8. i v i nh ng hàng hoá nh p khNu tuy có hoá ơn, ch ng t h p l nhưng qua ki m tra, ki m soát th y có d u hi u ngu n g c không h p pháp, cơ quan ki m tra ư c quy n truy xét ngư c n cơ s kinh doanh ã phát hành hoá ơn, ch ng t làm rõ ngu n g c c a hàng hoá: - N u cơ s kinh doanh phát hành hoá ơn bán hàng nh p khNu không xu t trình ư c hoá ơn, ch ng t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a s hàng ã bán thì b x ph t vi ph m hành chính, truy thu thu nh p khNu và ph t t 1 n 5 l n s thu nh p khNu ho c t ch thu s ti n tương ng v i giá tr hàng hoá vi ph m ã tiêu th t i th i i m vi ph m. - N u qua xác minh mà không xác nh ư c cơ s kinh doanh ã xu t hoá ơn, ho c xác minh ư c cơ s xu t hoá ơn nhưng xác nh là xu t hoá ơn kh ng ngư i mua hàng dùng hoá ơn ó h p th c hoá hàng nh p l u mua trôi n i thì cơ s kinh doanh (bên mua) b x ph t vi ph m hành chính, truy thu thu nh p khNu và ph t t 1 n 5 l n s thu nh p khNu ho c t ch thu toàn b hàng hoá vi ph m. 4. Cơ s kinh doanh mua tài s n thanh lý là hàng hoá nh p khNu ho c tài s n ư c vi n tr c a các cơ quan hành chính s nghi p, hàng hoá nh p khNu là tài s n d tr qu c gia ho c hàng hoá là tài s n b t ch thu không ch ng t h p pháp như quy nh t i i m 9, M c A; i m 7, M c B, Ph n II Thông tư này b x ph t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Cơ s kinh doanh có hành vi quay vòng hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng h p th c hóa hàng hoá nh p khNu tr n thu s b x ph t vi ph m hành chính và t ch thu hàng hoá. N u l i d ng quay vòng hoá ơn, ch ng t h p th c hoá hàng hoá nh p l u v i s lư ng l n có th b truy c u trách nhi m hình s . C. GI I QUY T KHI U N I: Cơ s kinh doanh có quy n khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính i v i các quy t nh x lý hành chính không úng v i cơ s mình. Trình t , th t c, thNm quy n gi i quy t khi u n i ho c ơn ki n v án hành chính th c hi n theo quy nh c a Lu t khi u n i t cáo và pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính. Trong khi ch gi i quy t khi u n i ho c ch quy t nh c a Toà án hành chính, cơ s kinh doanh v n ph i th c hi n úng quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n. IV. T CH C TH C HI N 1. ThNm quy n x lý vi ph m v ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng quy nh t i Thông tư này ư c quy nh như sau: a. Cơ s kinh doanh hàng hoá s n xu t trong nư c vi ph m các quy nh c a pháp lu t thu và Thông tư này thì b x lý theo thNm quy n pháp lu t quy nh v hoá ơn, ch ng t ; v thu .
 9. b. Cơ s kinh doanh hàng hoá nh p khNu không có ch ng t ch ng minh ngu n g c nh p khNu h p pháp s b x lý như hàng nh p l u. Cơ quan ki m tra, phát hi n có quy n x lý hàng nh p l u k c x lý truy thu và x ph t v thu nh p khNu. c. i v i các trư ng h p vi ph m n m c ph i truy c u trách nhi m hình s thì cơ quan ki m tra phát hi n ph i l p h sơ chuy n giao cho các cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan pháp lu t ti p nh n h sơ và x lý các hành vi vi ph m có trách nhi m thông báo k t qu x lý cho cơ quan bàn giao h sơ bi t. 2. Các trư ng h p vi ph m u ph i ư c l p biên b n và vi c x lý ph i có quy t nh b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t. Vi c thu ti n truy thu thu và ti n ph t ph i s d ng ch ng t theo quy nh c a B Tài chính và ph i giao m t liên c a ch ng t ó cho cơ s kinh doanh vi ph m. S ti n truy thu thu và ti n x ph t ph i ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo ch hi n hành. Hàng hoá vi ph m b x lý t ch thu sung công qu ph i ư c qu n lý và t ch c bán u giá theo quy nh hi n hành. 3. T ch c, cá nhân gây c n tr vi c lưu thông hàng hoá, x lý sai gây thi t h i cho cơ s kinh doanh ph i b i thư ng thi t h i cho i tư ng b x lý sai. 4. Các cơ quan Nhà nư c, các oàn th , cơ s kinh doanh và nhân dân có trách nhi m ph i h p và h tr các l c lư ng ki m tra th trư ng trong vi c ki m tra và x lý các hành vi vi ph m. Các l c lư ng ki m tra th trư ng ph i tuân th các quy nh v công tác ki m tra, ki m soát hàng hoá lưu thông trên th trư ng. 5. Trách nhi m c a các cơ quan ban ngành i v i công tác ki m soát hàng hoá lưu thông: Vi c t ch c ph i h p và phân công trách nhi m c a các l c lư ng ch c năng ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư liên t ch s 07/1997/TTLT ngày 21/10/1997 c a liên b Thương M i - N i v - Tài chính - T ng c c H i quan. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997, Thông s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999, Thông tư s 92/1997/TT-BTC ngày 25/12/1997, Thông tư s 140/1999/TT- BTC ngày 2/12/1999 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, chính quy n a phương và các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v Liên B (B Tài chính, B Thương m i, B Công an) xem xét hư ng d n s a i, b sung cho phù h p. ơn v ............ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (ho c tên ch h kinh c l p - T do - H nh phúc doanh) a ch ............
 10. Mã s thu . B NG KÊ MUA HÀNG, NH N HÀNG KÝ G I BÁN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA hư ng d n ch s d ng hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng) ...., ngày... tháng... năm.... STT H tên a ch S ch ng M t S ơn Thành Ghi ngư i bán ngư i bán minh thư hàng lư ng giá ti n chú ho c ho c ngư i bán bán ký ngư i ký ngư i ký ho c ngư i g i g i g i ký g i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s ti n (ghi b ng ch )................................................ Ngư i bán ...., ngày.... tháng... năm... Ký, ghi rõ h tên Th trư ng ơn v (ho c ch h kinh doanh) Ký, ghi rõ h tên, óng d u (n u có) Hư ng d n l p b ng kê: - B ng kê mua hàng, nh n hàng ký g i bán nh m ghi chép, xác nh n tên, a ch , s ch ng minh thư c a ngư i bán, m t hàng, s lư ng (tr ng lư ng), s ti n c a hàng hoá do cơ s kinh doanh ã mua ho c nh n ký g i bán trong ngày. - B ng kê mua hàng, nh n hàng ký g i bán ư c l p khi cơ s kinh doanh mua hàng ho c nh n hàng ký g i bán c a cá nhân không kinh doanh theo quy nh t i i m 7, M c A, Ph n II Thông tư này. - B ng kê do cơ s kinh doanh t l p và t ch u v tính chính xác c a nó trư c pháp lu t. - M i b ng kê u ph i ư c th trư ng ơn v hay ch h kinh doanh ký, óng d u (n u có). - B ng kê do cơ s kinh doanh t in theo m u trên.
 11. - Dòng ngày, tháng, năm trên ngh ngày, tháng, năm l p b ng kê. - Dòng ngày, tháng, năm cu i b ng kê ghi ngày, tháng, năm khi th trư ng cơ s kinh doanh duy t. - Riêng i v i hàng ký g i bán c t ơn giá, thành ti n ghi theo ơn giá, thành ti n do ngư i có hàng ký g i nh ra. Lê Th Ti m Phan Th Ru Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản