Thông tư số 01/1999/TT-TCDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/1999/TT-TCDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-TCDL về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 23/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-TCDL

  1. T NG C C DU LNCH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-TCDL Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C DU LNCH S 01/1999/TT-TCDL NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 53/1999/Q -TTG NGÀY 26/3/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S BI N PHÁP KHUY N KHÍCH U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI Căn c Quy t nh 477/TTg ngày 3/7/1997 c a Th tư ng Chính ph v ph thu cư c vi n thông t i các khách s n; Căn c Thông tư s 66/1998/TT-TCDL ngày 23/1/1998 c a T ng c c Du l ch hư ng d n th c hi n Quy t nh 477/TTg ngày 3/7/1997 c a Th tư ng Chính ph . Căn c Quy t nh 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; Sau khi trao i th ng nh t v i Ban V t giá Chính ph , T ng c c Du l ch hư ng d n th c hi n như sau: 1. M c thu - Khách s n x p h ng t 3 sao n 5 sao, ph thu cư c vi n thông t i a 15%. - Khách s n x p h ng t 1 sao n 2 sao, ph thu cư c vi n thông t i a 10%. 2. Th i gian th c hi n Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/7/1999. Nh ng m c thu trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Ph m vi áp d ng và ăng ký m c ph thu th c hi n như Thông tư 66/1998/TT-TCDL ngày 23/1/1998. Trong th i gian th c hi n, n u có gì khó khăn vư ng m c ngh các ơn v báo cáo v T ng c c Du l ch xem xét và x lý. ng Văn Tín ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản