Thông tư số 01/2001/TT-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2001/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2001/TT-BTS về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Thủy sản ban hành, để sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2001/TT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/TT-BTS Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THU S N S 01/2001/TT-BTS NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N V VI C S A I I M A KHO N 6 TRONG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 04/1998/TTLT/TS-KH T-TC-NHNNVN NGÀY 17/12/1998 C A B THU S N, B K HO CH U TƯ, B TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG U TƯ THEO K HO CH NHÀ NƯ C CHO CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B Ngày 17/12/1998 Liên B Thu s n - K ho ch và u tư - Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã ban hành Thông tư liên t ch s 04/1998/TTLT/TS-KH T-TC- NHNNVN hư ng d n vi c qu n lý và s d ng v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b tri n khai th c hi n các Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý và s d ng v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ; Quy t nh 159/1998/Q -TTg ngày 3/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph . Sau 4 năm th c hi n Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph , B Thu s n ã t ng k t ánh giá tình hình s d ng máy thu c a i tàu khai thác h i s n xa b trong ngành thu s n. Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n M nh C m t i Công văn s 966/VPCP-KTTH ngày 14/3/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c nh p khNu máy thu ã qua s d ng. t o i u ki n cho các a phương th c hi n t t vi c u tư phát tri n s n xu t nh m ưa chương trình khai thác h i s n xa b có hi u qu , B Thu s n ã so n th o n i dung s a i i m a Kho n 6 trong Thông tư liên t ch s 04/1998/TTLT/TS- KH T-TC-NHNNVN nói trên. Sau khi có ý ki n óng góp c a B K ho ch u tư t i văn b n s 1569/BKH-NN ngày 20/3/2001 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i văn b n s 285/NHNN-TD ngày 28/3/2001; c a B Tài chính t i văn b n s 3375/TC- T ngày 12/4/2001, B Thu s n hư ng d n s a i, b sung i m a Kho n 6 trong Thông tư liên t ch s 04/1998/TTLT/TS-KH T-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 như sau:
  2. - T i i m a Kho n 6 câu: "C n ch p hành ch o chung, không dùng máy thu ã qua s d ng ho c máy b dùng thay máy thu óng l p tàu ánh b t h i s n xa b " nay s a l i là: i v i nh ng d án c a các t ch c, cá nhân ã có kinh nghi m nhi u năm dùng máy thu ã qua s d ng, có ph tùng thay th , ho t ng có hi u qu , b o m an toàn thì có th t m th i dùng máy thu ã qua s d ng còn b o m ch t lư ng theo quy nh hi n hành l p cho tàu khai thác h i s n xa b . H i ng thNm nh d án c a a phương xem xét c th và quy t nh. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i cho B Thu s n B xin ý ki n các B , Ngành có liên quan xem xét, b sung, s a i. Nguy n Ng c H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản