Thông tư số 01/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
5
download

Thông tư số 01/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2002/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B Y T S 01/2002/TT-BYT NGÀY 06/2/2002 HƯ NG D N V T CH C VÀ HO T NG C A CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH NHÂN O Căn c Ngh quy t s 90/CP ngày 21/8/1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa; Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuyên khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Căn c Ngh nh S 177/1999/N -CP ngày 22/12/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch T ch c và ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Căn c Quy t inh S 56/2000/Q -BTC ngày 19/4/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch Qu n lý tài chính qu xã h i, qu t thi n; Căn c Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 21/4/2000 c a B Y t hư ng d n th c hi n Ngh inh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Căn c Thông tư S 20/2000/TT-BYT ngày 28/11/2000 c a B Y t hư ng d n v vi c xét c p gi y ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n và kinh doanh thu c y h c c truy n; Căn c Thông tư s 21/2001/TT-BYT ngày 28/9/2001 c a B Y t hư ng d n i u ki n và ph m vi hành ngh khám, ch a b nh dân l p; Căn c Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Căn c Thông tư s 19/2000/TT-BYT ngày 24/11/2000 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; Căn c Thông tư s 01/2001/TT-BYT ngày 19/1/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c ph m; B Y t hư ng d n c th v t ch c và ho t ng c a các cơ s khám, ch a b nh nhân o như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s khám, ch a b nh nhân o là cơ s khám, ch a b nh dân l p do t ch c nhân o, t ch c t thi n ng ra thành l p, qu n lý và i u hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Cơ s khám, ch a b nh nhân o có ch c năng như sau:
  2. - Khám, ch a b nh nhân o (mi n phí cho các i tư ng ư c các t ch c ng ra thành l p b o tr . - Khám, ch a b nh theo yêu c u cho nhân dân trên a bàn nơi cơ s khám, ch a b nh nhân o ho t ng. i u 3. Giám c các cơ s khám, ch a b nh nhân o ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo quy nh c a Thông tư s 19/2000/TT- BYT ngày 24/11/2000 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh và Thông tư s 20/2000/TT-BYT ngày 28/11/2000 c a B Y t hư ng d n v vi c xét c p gi y ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n và kinh doanh thu c y h c c truy n. i u 4. Hình th c t ch c các cơ s khám, ch a b nh nhân d o: A. Hành ngh y. 1- B nh vi n: - a khoa; - Chuyên khoa. 2. Phòng khám a khoa: là phòng khám có nhi u chuyên khoa (ít nh t có 2 chuyên khoa). 3. Phòng khám chuyên khoa: - Phòng khám n i g m các lo i: + Phòng khám n i t ng h p; + Các phòng khám thu c h n i; + Phòng khám gia ình; + Phòng tư v n y t qua i n tho i. - Phòng khám chuyên khoa ngo i. - Phòng khám chuyên khoa ph s n - k ho ch hóa gia ình. - Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t. - Phòng khám chuyên khoa m t. - Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng. - Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m .
  3. - Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. - Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh. - Phòng xét nghi m: sinh hóa, huy t h c, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 4. Nhà h sinh. 5. D ch v y t : - D ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o huy t áp. - D ch v chăm sóc s c kh e t i nhà. - D ch v h tr v n chuy n ngư i b nh. B. Hành ngh y dư c h c c truy n. 1- B nh vi n Y h c c truy n. 2. Trung tâm Th a k ng d ng y dư c h c c truy n (g i t t là Trung tâm Y h c c truy n). 3. Phòng ChNn tr y h c c truy n. C. T ch c các t khám, ch a b nh mi n phí, t ch c chăm sóc s c kh e t i nhà mi n phí. i u 5. Các cơ s khám, ch a b nh nhân o ph i th c hi n úng các quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 6. Các cơ s khám, ch a b nh nhân o ch ư c phép ho t ng sau khi ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh. i u 7. Các t ch c nhân o, t thi n mu n t ch c ho t ng khám, ch a b nh nhân o ph i theo úng quy nh c a Thông tư này. Phương 2: I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN, CUNG NG THU C C A CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH NHÂN O i u 8. Hành ngh y: Th c hi n theo quy nh t i các i u 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 c a Thông tư s 21/2001/TT-BYT ngày 28/9/2001 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n i u ki n và ph m vi hành ngh khám, ch a b nh dân l p. Giám c cơ s hành ngh khám, ch a b nh ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo quy nh c a Thông tư s 19/2000/TT-BYT ngày 24/11/2000
  4. c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. i u 9. Hành ngh y dư c h c c truy n: Th c hi n theo quy nh t i Chương lI, Chương III c a Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 21/4/2000 c a B Y t hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph , Giám c cơ s hành ngh khám, ch a b nh ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo quy nh t i i u 9, 10, 11 c a Thông tư s 20/2000/TT-BYT ngày 28/11/2000 c a B Y t v vi c xét c p gi y ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n và kinh doanh thu c y h c c truy n. i u 10. Vi c cung ng thu c t i các cơ s khám, ch a b nh nhân o ư c t ch c như sau: 1- i v i b nh vi n: 1.1. Khoa Dư c : Th c hi n theo úng Quy ch B nh vi n (ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B y t . 1.2. T thu c c p c u; t thu c mi n phí cho các i tư ng ư c b o tr . 1.3. N u t ch c d ch v cung ng thu c thì th c hi n theo Quy t nh s 3016/1999/Q -BYT ngày 06/10/1999 c a B Y t v t ch c và ho t ng c a nhà thu c b nh vi n. 1.4. Thu c c p phát mi n phí và thu c cung ng cho các i tư ng khám, ch a b nh theo yêu c u ph i ư c qu n lý riêng bi t. 2. i v i phòng khám, ch a b nh, nhà h sinh nhân o: 2.1. T thu c c p c u; t thu c c p phát mi n phí cho các i tư ng ư c b o tr . 2.2. N u t ch c d ch v cung ng thu c thì th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Yt . 3. i v i Trung tâm Y h c c truy n: Th c hi n theo i u 9 Chương II Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 21/4/2000 c a B Y t hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao. 4. i v i Phòng ChNn tr y h c c truy n: Th c hi n theo i u 10 Chương llI Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 21/4/2000 c a B Y t hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. 5. V tiêu chuNn và i u ki n ho t ng chuyên môn c a các t thu c c p phát mi n phí: - Ngư i tr c ti p ph trách t thu c ph i có b ng c p chuyên môn t i thi u là dư c tá.
  5. - Ho t ng c p phát thu c ph i th c hi n y các quy nh v s d ng thu c an toàn, h p lý và hi u qu : + Ch ư c c p phát các thu c phù h p v i trình chuyên môn c a cán b y t t i cơ s khám b nh. + Ch p hành các quy ch chuyên môn hi n hành: Quy ch Kê ơn và bán thu c theo ơn, Quy ch Qu n lý thu c c, Quy ch Qu n lý thu c gây nghi n, Quy ch Qu n lý thu c hư ng tâm th n và ti n ch t, v.v.... Chương 3: H SƠ, TH T C, TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH NHÂN O i u 11 1. Hành ngh y: Th c hi n theo quy nh t i Chương III c a Thông tư s 21/2001/TT- BYT ngày 28/9/2001 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n i u ki n và ph m vi hành ngh khám, ch a b nh dân l p. 2. Hành ngh y dư c h c c truy n: Th c hi n theo quy nh t i Chương IV c a Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 21/4/2000 c a B Y t hư ng d n th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao v tiêu chuNn và i u ki n thành l p các cơ s hành ngh y h c c truy n dân l p. i u 12. 1. Các t ch c nhân o, t thi n trong nư c t ch c các t khám, ch a b nh mi n phí, t ch c chăm sóc s c kh e t i nhà mi n phí do S Y t t nh xem xét phê duy t. 2. T ch c nư c ngoài t i Vi t Nam ho c các t cch c nư c ngoài n Vi t Nam t ch c các t khám, ch a b nh nhân d o mi n phí ph i g i báo cáo và h sơ c a t ng thành viên trong oàn v B Y t (V i u tr i v i hành ngh y, V Y h c c truy n i v i hành ngh y dư c h c c truy n) xem xét và phê duy t. Chương 4: QUY N L I VÀ NGHĨA V C A CƠ S KHÁM, CH A B NH NHÂN O VÀ NGƯ I LÀM VI C TRONG CƠ S KHÁM, CH A B NH NHÂN O i u 13. Cơ s khám, ch a b nh nhân o và ngư i làm vi c trong cơ s khám, ch a b nh này có quy n và nghĩa v sau ây: 1. Quy n l i: - ư c ký h p ng v i các cơ s y t nhà nư c ư c nh n s h tr v chuyên môn, k thu t, cán b ....
  6. - ư c ký h p ng v i cơ quan b o hi m y t v vi c khám, ch a b nh cho các i tư ng ư c b o hi m y t . - ư c nh n tài tr c a t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. - ư c tham gia ho t ng v chuyên môn k thu t có liên quan. - ư c t ch i c p thu c ho c bán thu c n u th y nh hư ng t i s c kh e c a ngư i s d ng. - ư c tham gia sinh ho t trong m t t ch c ngh nghi p y, dư c, y h c c truy n, ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. - Không ph i n p l phí, phí khi ăng ký các hình th c d ch v khám, ch a b nh nhân o. - Ngư i làm công tác chuyên môn k thu t trong cơ s khám, ch a b nh nhân o ư c h c t p dài h n theo các quy nh tuy n sinh c a Nhà nư c nâng cao nghi p v ; tham gia u n các sinh ho t và b i dư ng chuyên môn c a ngành. Ngư i ho t ng khám, ch a b nh nhân d o ư c d t p hu n c p nh t ki n th c, d c bi t là nh ng d ch b nh nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, HIV/AIDS...). S Y t t nh có trách nhi m ph i h p v i H i Y dư c h c t nh t ch c ào t o, hu n luy n, nâng cao tay ngh , c p nh t ki n th c cho nh ng ngư i ho t ng khám, ch a b nh nhân d o. Cơ s khám, ch a b nh nhân o ho c ngư i làm vi c trong cơ s khám, ch a b nh này có thành tích ph c v ngư i b nh ư c bi u dương, khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. 2. Nghĩa v : - Ph i th c hi n úng quy nh v chuyên môn k thu t y t do B Y t ban hành. - Ph i th c hi n úng ph m vi ho t ng chuyên môn k thu t cho phép. - B nh vi n nhân o và các cơ s khám, ch a b nh nhân o khác xây d ng b ng giá vi n phí (n u cơ s khám, ch a b nh th c hi n thu phí) báo cáo S Y t xem xét và trình U ban nhân dân t nh phê duy t i v i hình th c b nh vi n, s Y t t nh s phê duy t i v i các lo i hình khác. - Có t thu c c p c u theo quy nh c a B Y t , không ư c s d ng các lo i thu c, s d ng các thi t b y t chưa ư c c p ăng ký lưu hành, áp d ng các k thu t m i chưa ư c phép c a B Y t . Các cơ s khám, ch a b nh nhân o có nghĩa v tham gia phòng ch ng d ch và tham gia các chương trình y t qu c gia. Chương 5: QU N LÝ HO T Đ NG KHÁM, CH A B NH NHÂN Đ O
  7. i u 14. S Y t t nh là cơ quan giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khám, ch a b nh nhân o, có b ph n ho c cán b chuyên trách theo dõi, qu n lý ho t ng khám, ch a b nh nhân o. i u 15. T ch c ng ra thành l p cơ s khám, ch a b nh nhân o s qu n lý tr c ti p và toàn di n i v i cơ s khám, ch a b nh ó. i u 16. Ngu n thu c a cơ s khám, ch a b nh nhân o: 1. S tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 2. S h tr c a chính quy n a phương (n u có). 3. Thu t các d ch v khám, ch a b nh theo yêu c u c a nhân dân trên a bàn. 4. Vi c qu n lý, s d ng ngu n kinh phí t i kho n 1, 2, 3 i u này ph i theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 17. 1. Báo cáo nh kỳ c a S Y t t nh g i v B Y t (V i u tr c n có ph n qu n lý ho t ng khám, ch a b nh nhân o c a a phương. 2. Hàng năm, các S Y t t nh có báo cáo riêng v ho t ng khám, ch a b nh nhân o v B Y t (V i u tr v hành ngh y, V Y h c c truy n v hành ngh y h c c truy n, V Pháp ch ) theo m u quy nh t i Ph l c s 18 c a Thông tư s 21/2001/TT-BYT ngày 28/9/2001 c a B trư ng B Y t . Chương 6: KI M TRA, THANH TRA, X LÝ VI PH M i u 18. B Y t , S Y t t nh t ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ho t ng khám, ch a b nh nhân o. Các t ch c ho t ng khám, ch a b nh nhân o ph i ch p hành và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, thanh tra t i cơ s c a mình. i u 19. X lý vi ph m: Cơ s khám, ch a b nh nhân o và ngư i làm vi c trong cơ s khám, ch a b nh nhân o vi ph m các quy nh c a Thông tư này, vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t , tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c dây trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này u bãi b .
  8. i u 21. B Y t giao cho V i u tr làm u m i ph i h p Thanh tra, C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V Pháp ch , V Y h c c truy n, các V có liên quan thu c B Y t theo dõi, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Thông tư này. i u 22. Giám c S Y t các t nh, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c tri n khai Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn yêu c u báo cáo b ng v n b n v B Y t (V i u tr i v i hành ngh y, V Y h c c truy n i v i hành ngh y dư c h c c truy n) nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản