intTypePromotion=3

Thông tư số 01/2007/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
11
download

Thông tư số 01/2007/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2007/TT-BKH về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2007/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/TT-BKH Hà N i ngày 07 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ S 01/2007/TT-BKH C A B K HO CH VÀ U TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 92/2006/N -CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V L P, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Căn c Ngh nh s 99/2006/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP (sau ây g i là Ngh nh) i v i n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i như sau: I. I V I PH N QUY NNH CHUNG 1. i tư ng ph i l p quy ho ch (hư ng d n th c hi n i u 4 c a Ngh nh) a) – Các ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u c a c nư c c n ph i l p quy ho ch phát tri n do Th tư ng Chính ph quy t nh. Hàng năm B K ho ch và u tư t ng h p xu t c a các B ngành và trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh sách nh ng ngành, lĩnh v c, s n phNm c n l p quy ho ch. Các ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u c a a phương c n ph i l p quy ho ch do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Hàng năm S K ho ch và u tư t ng h p xu t c a các S ban ngành trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh danh sách nh ng ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u c n l p quy ho ch. b) – Các vùng lãnh th ph i l p quy ho ch: Ngoài nh ng i tư ng ã nêu trong Ngh nh s 92/2006/N -CP thì i tư ng quy ho ch còn bao g m các h i o, các hành lang kinh t , các vành ai kinh t , các khu kinh t và các vùng liên huy n ho c liên xã có ch c năng là các khu v c kinh t tr ng i m c a các t nh. 2. Th i gian l p và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i (hư ng d n th c hi n i u 5 và i u 7 c a Ngh nh) a) - Th i kỳ l p quy ho ch:
  2. T t c các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ư c l p cho th i kỳ n năm 2020 cùng hư ng t i m c tiêu xây d ng Vi t Nam cơ b n tr thành nư c công nghi p theo hư ng hi n i. Tùy theo tính ch t c a i tư ng quy ho ch (ví d , quy ho ch phát tri n h th ng sân bay, h th ng c ng nư c sâu, h th ng ư ng cao t c, m ng lư i i n 220 KV và 500 KV… ho c quy ho ch phát tri n các ngành ch l c như d u khí, than, i n…) quy ho ch có th có t m nhìn xa hơn: kho ng 10, 15, 20 năm sau năm 2020. b) – i u ch nh quy ho ch: i u ch nh quy ho ch là i u ch nh nh ng m c tiêu, nhi m v ho c nh ng n i dung ã ư c phê duy t trong quy ho ch nhưng trong quá trình th c hi n quy ho ch phát hi n th y không còn phù h p v i i u ki n th c t ng th i b sung quy ho ch cho 5 năm ti p theo. Trong trư ng h p khi c n ph i i u ch nh quy ho ch thì báo cáo c p có thNm quy n phê duy t quy t nh tri n khai vi c i u ch nh quy ho ch. 3. Căn c l p quy ho ch và tính th ng nh t, ng b c a quy ho ch (hư ng d n th c hi n i m 1 và i m 2, i u 6 c a Ngh nh) Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i là: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a lãnh th c p th p hơn thì căn c vào quy ho ch lãnh th c p cao hơn. i v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c thì căn c vào Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và tình hình th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng lãnh th c a th i kỳ trư c. - Quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i cùng c p và quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm c p cao hơn. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch phát tri n ô th và quy ho ch s d ng t căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c cùng c p. - Các Hi p nh, th a thu n h p tác gi a Vi t Nam v i các nư c khác, các t ch c qu c t , ho c gi a các t nh c a Vi t Nam v i các t nh c a các nư c láng gi ng ã ư c ký k t chính th c. Trong trư ng h p khi quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng l n chưa ư c l p m i, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p ch t ch v i B K ho ch và u tư (là cơ quan ch u trách nhi m l p quy ho ch các vùng) có thông tin v rà soát, i u ch nh quy ho ch vùng l n. 4. Quy trình l p quy ho ch (hư ng d n th c hi n i u 14, 18, 21, 24 và 28 c a Ngh nh) T t c các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, huy n, các d án quy ho ch phát tri n các ngành và lĩnh v c ph i xin ý ki n tham v n
  3. c a các cơ quan có trách nhi m qu n lý ngành và lãnh th liên quan ngay t khi b t u l p d án n khi trình phê duy t d án quy ho ch. 5. Kinh phí cho vi c l p và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i (hư ng d n th c hi n i u 8 c a Ngh nh) - Kinh phí chi cho vi c l p và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch y u ư c m b o b ng ngu n v n u tư phát tri n t ngân sách nhà nư c và ư c b trí trong k ho ch hàng năm. - Khung giá nh m c chi phí xây d ng và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, các vùng lãnh th , các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; nh m c giá quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, các s n phNm ch y u c a c nư c và quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch y u c a t nh do B K ho ch và u tư ban hành và có s tham gia c a B Tài chính và các B ngành ch c năng liên quan. Trong khi chưa có quy t nh m i v khung giá nh m c chi phí quy ho ch, vi c l p d toán kinh phí các d án quy ho ch ư c th c hi n theo quy t nh s 519/2002/Q -BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B K ho ch và u tư. 6. Cơ quan tư v n l p quy ho ch (hư ng d n th c hi n i m 2, i u 10 c a Ngh nh) Các t ch c nghiên c u trong và ngoài nư c có ch c năng quy ho ch và có năng l c và kinh nghi m áp ng các yêu c u c a D án quy ho ch ư c Cơ quan nhà nư c ch trì l p quy ho ch m i làm tư v n xây d ng quy ho ch. Vi c l a ch n T ch c tư v n l p D án quy ho ch ư c th c hi n thông qua u th u ho c ch nh th u (theo quy nh t i i u 1, 2, 3 i u 20 c a Lu t u th u; i u 101 c a Lu t Xây d ng và i u 35 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP hư ng d n th c hi n Lu t u th u). Vi c t ch c u th u l a ch n và quy t nh T ch c tư v n l p D án quy ho ch ư c ti n hành theo quy nh hi n hành c a Lu t u th u. T ch c tham gia u th u d án quy ho ch ph i có tư cách pháp nhân v ho t ng quy ho ch, có năng l c hành ngh quy ho ch phù h p v i tính ch t c a d án quy ho ch, có tài chính lành m nh. H sơ c a nhà th u quy ho ch ư c xu t trúng th u ho c ch nh th u ph i m b o y các i u ki n sau ây: - Có năng l c và kinh nghi m theo h sơ yêu c u. - Có xu t v k thu t ư c ánh giá là áp ng yêu c u c a h sơ yêu c u theo tiêu chuNn ánh giá ã ư c ch u tư th ng nh t. - Có giá ngh không vư t quá d toán c a d án quy ho ch theo khung giá nh m c quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i hi n hành. II. I V I CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C V QUY HO CH
  4. 1. Công tác k ho ch i v i quy ho ch (hư ng d n th c hi n i m 1, i u 11 c a Ngh nh) B K ho ch và u tư ư c giao ch trì t ng h p k ho ch tri n khai công tác quy ho ch trên ph m vi c nư c. Các B ngành Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng k ho ch hàng năm cho công tác quy ho ch theo ch c năng qu n lý nhà nư c ng th i g i B K ho ch và u tư và B Tài chính. Th i gian l p và g i báo cáo k ho ch công tác quy ho ch cùng v i th i gian d toán ngân sách nhà nư c hàng năm t ng h p k ho ch trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Th m nh d án quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i Quy trình th m nh d án quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i quy nh t i kho n 1, i u 29 c a Ngh nh ư c hư ng d n như sau: - Yêu c u v b n quy ho ch trong h sơ trình thNm nh: Tùy thu c quy mô c a lãnh th quy ho ch các b n quy ho ch quy nh trong ti t d), i m 1, i u 29 c a Ngh nh s 92/2006/N -CP c n thi t k trình bày theo kh A3 kèm theo báo cáo t ng h p quy ho ch. S lư ng và n i dung c a b n quy ho ch t l l n ư c xác nh tùy thu c vào nh ng yêu c u trong công tác i u hành, ch o th c hi n quy ho ch c a Lãnh o các c p. - Ch m nh t là 7 ngày k t khi ti p nh n H sơ thNm nh d án quy ho ch, Cơ quan thNm nh d án quy ho ch ph i có thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ngh thNm nh n u h sơ ngh thNm nh còn thi u sót. - Th i gian thNm nh c a D án quy ho ch là 45 ngày k t ngày Cơ quan thNm nh nh n H sơ thNm nh h p l . - Cơ quan thNm nh có trách nhi m pháp lý i v i k t qu thNm nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành như ã ghi trong Ngh nh s 92/2006/N -CP. Th m quy n th m nh d án quy ho ch t ng h p phát tri n kinh t - xã h i quy nh t i i u 31 c a Ngh nh ư c hư ng d n như sau: Ngoài các quy nh v thNm quy n thNm nh ghi trong i u 31 c a Ngh nh. Các quy ho ch phát tri n các vùng kinh t c bi t như các hành lang kinh t , các vành ai kinh t , các d i biên gi i, các khu kinh t có a gi i thu c ph m vi nhi u hơn m t t nh ư c H i ng thNm nh c p Nhà nư c do Th tư ng Chính ph thành l p có s tham gia c a các B ngành thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Quy ho ch phát tri n các khu kinh t c a khNu, các vùng liên huy n ho c liên xã có ch c năng là các khu v c kinh t tr ng i m c a các t nh do S K ho ch và u tư các t nh t ch c thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t. 3. Ch báo cáo (hư ng d n th c hi n i m 6 i u 11 c a Ngh nh) T t c các c p có trách nhi m g i k t qu l p, thNm nh và phê duy t các d án quy ho ch lên cơ quan qu n lý quy ho ch và cơ quan qu n lý hành chính c p trên tr c ti p
  5. sau 15 ngày k t ngày ăng công báo t ng h p báo cáo B K ho ch và u tư là cơ quan qu n lý công tác quy ho ch trên ph m vi c nư c. Báo cáo th c hi n quy ho ch c a các cơ quan qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các c p ư c xây d ng vào cu i quý III hàng năm và g i Cơ quan qu n lý quy ho ch c p trên. 4. Công khai các quy ho ch ã ư c c p có th m quy n phê duy t (hư ng d n th c hi n i m 7, i u 11 c a Ngh nh) Ch m nh t là sau 10 ngày k t khi Quy t nh phê duy t quy ho ch có hi u l c, Cơ quan qu n lý quy ho ch các c p có trách nhi m công b b ng văn b n Quy ho ch thu c ch c năng qu n lý c a mình (tr nh ng quy ho ch c n gi bí m t) cho các ngành, các c p; ng th i công khai Quy ho ch b ng các phương ti n truy n thông t i các doanh nghi p, công dân, các nhà u tư trong và ngoài nư c. 5. V ki m tra, thanh tra, giám sát quy ho ch (hư ng d n th c hi n i m 9, i u 11 c a Ngh nh) - Vi c ki m tra công tác quy ho ch th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 99/2006/N -CP c a Chính ph ngày 15 tháng 6 năm 2006 v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch. - Trong quá trình ki m tra, thanh tra, giám sát n u phát hi n nh ng b t h p lý trong D án quy ho ch thì báo cáo lên c p phê duy t quy ho ch; khi phát hi n có nh ng vi ph m trong quá trình th c hi n quy ho ch (các ho t ng th c thi không theo quy ho ch ã ư c phê duy t) thì báo cáo t i c p có thNm quy n xem xét gi i quy t ng th i thông báo b ng văn b n t i B K ho ch và u tư. - Cơ quan có thNm quy n th c hi n ki m tra, thanh tra v quy ho ch ph i báo cáo k t qu ki m tra, thanh tra quy ho ch lên c p trên tr c ti p ch m nh t là sau 15 ngày k t ngày có k t lu n cu i cùng v thanh tra, ki m tra quy ho ch theo yêu c u c a c p có thNm quy n. III. I V I PH N N I DUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. V n i dung b o v môi trư ng trong các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i (hư ng d n th c hi n các i m 8 c a các i u 12, 16, 19, 22) ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c i v i quy ho ch giai o n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch cũng như th c hi n các n i dung c a ánh giá này trong giai o n th c hi n quy ho ch ph i m b o tuân th các quy nh c a Ngh nh s 140/2006/N -CP Quy nh vi c b o v môi trư ng trong các khâu l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình và d án phát tri n. 2. V n i dung c a d án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m (hư ng d n th c hi n i u 26 c a Ngh nh)
  6. N i dung quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm s ư c các B ngành hư ng d n v i s tham gia c a B K ho ch và u tư (theo quy nh t i i m 3, i u 11 c a Ngh nh). IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n n u th y có v n gì vư ng m c ho c c n trao i, ngh các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên h tr c ti p v i B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Võ H ng Phúc - Các T ng công ty 91; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Công báo; - Các C c, V , Vi n, ơn v thu c B ; - Lưu Vi n CLPT, VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản