Thông tư số 01/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2007/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc **** Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2007 S : 01/2007/TT-BYT THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C QU N LÝ THU C CH A B NH CHO NGƯ I THEO ĐƯ NG XU T KH U, NH P KH U PHI M U D CH. Căn c Lu t phòng, ch ng ma tuý s 23/2000-QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 49/ 2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy đ nh v ki m soát nh p kh u, xu t kh u, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma tuý, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n; Căn c Quy t đ nh s 71/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i theo đư ng xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch; B Y t hư ng d n vi c qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i theo đư ng xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này đi u ch nh các ho t đ ng có liên quan đ n vi c xu t kh u, nh p kh u thu c dùng cho ngư i (sau đây g i t t là thu c) theo đư ng phi m u d ch. 2. Ngu n thu c ch a b nh cho ngư i do ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, công dân Vi t Nam đi lao đ ng, công tác, h c t p, du l ch nư c ngoài, ngư i nư c ngoài nh p c nh h p pháp vào Vi t Nam mang theo khi vào Vi t Nam ho c g i v Vi t Nam v i m c đích s d ng cho b n thân và gia đình g i là thu c nh p kh u phi m u d ch và thu c t Vi t Nam g i ra nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài theo ngư i v i m c đích s d ng cho b n thân và gia đình g i là thu c xu t kh u phi m u d ch. 3. Thu c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch ch đ đi u tr b nh cho b n thân và gia đình, không đư c bán ra th trư ng hay s d ng cho b t kỳ m c đích b t h p pháp nào khác. 4. Thu c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch ph i có nhãn ghi rõ tên thu c, tên ho t ch t, n ng đ , hàm lư ng, h n s d ng. 5. Đơn thu c c a th y thu c Vi t Nam ph i theo m u quy đ nh t i Quy ch kê đơn và bán thu c theo đơn (Ph l c I). 6.Đơn c a th y thu c nư c ngoài t i thi u ph i có các n i dung sau: a) Tên, tu i b nh nhân; b) Tên thu c, hàm lư ng ho c n ng đ và dung tích; c) S lư ng thu c (ho c s ngày dùng thu c); d) Li u dùng; e) H tên, ch ký c a th y thu c; f) Đ a ch c a th y thu c (đ a ch nơi th y thu c hành ngh : b nh vi n, phòng khám...). 7. Đ i v i các thu c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch yêu c u ph i kèm theo đơn thu c c a th y thu c chuyên khoa theo quy đ nh t i đi m a, b kho n 1 m c III Thông tư này, cá nhân khi làm th t c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch các lo i thu c này ph i có trách nhi m kê khai đ y đ và xu t trình đơn thu c v i H i quan. II. THU C C M XU T KH U, NH P KH U PHI M U D CH
  2. 1. Các lo i nguyên li u, ph li u làm thu c. 2. Các lo i thu c có ch a ho t ch t trong Danh m c ho t ch t c m xu t kh u, nh p kh u theo đư ng phi m u d ch kèm theo Thông tư này (Ph l c II ). III. QUY Đ NH C TH V DANH M C, S LƯ NG THU C ĐƯ C XU T KH U, NH P KH U THEO ĐƯ NG PHI M U D CH 1. Danh m c thu c đư c phép xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch a) Các thu c thành ph m gây nghi n theo quy đ nh t i Danh m c thu c gây nghi n ban hành kèm theo Quy ch qu n lý thu c gây nghi n do B trư ng B Y t ban hành ch đư c phép mang theo ngư i khi nh p c nh, xu t c nh có kèm theo đơn c a th y thu c chuyên khoa theo quy đ nh t i kho n 5 ho c 6 m c I Thông tư này. b) Các thu c thành ph m hư ng tâm th n, thu c có ch a ti n ch t dùng làm thu ctheo quy đ nh t i Danh m c thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c ban hành kèm theo Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n do B trư ng B Y t ban hành đư c phép xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch kèm theo đơn c a th y thu c chuyên khoa theo quy đ nh t i kho n 5 ho c 6 m c I c a Thông tư này. c) Các thu c thành ph m khác không thu c danh m c c m xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch quy đ nh t i m c II Thông tưu này đư c phép xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch. 2. S lư ng thu c đư c phép xu t kh u phi m u d ch a) S lư ng thu c gây nghi n mang theo ngư i khi xu t c nh không đư c quá s lư ng ghi trong đơn c a th y thu c kèm theo và không đư c vư t quá s lư ng ch đ nh dùng cho 7 ngày. Trư ng h p đ i v i nh ng thu c có s lư ng vư t quá đ nh m c qui đ nh ph i có ý ki n c a B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). Ngoài vi c th c hi n theo quy đ nh này, ngư i xu t c nh còn ph i th c hi n đúng quy đ nh c a nư c nh p c nh. b) Các thu c thành ph m hư ng tâm th n, thu c có ch a ti n ch t dùng làm thu c và các lo i thu c thành ph m khác đư c phép xu t kh u theo đư ng phi m u d ch không h n ch đ nh m c và s l n g i ho c mang theo ngư i ra nư c ngoài nhưng không đư c trái v i các quy đ nh c a nư c cho phép nh p kh u phi m u d ch. 3) S lư ng thu c đư c phép nh p kh u phi m u d ch a) S lư ng thu c gây nghi n mang theo ngư i khi nh p c nh không đư c quá s lư ng ghi trong đơn c a th y thu c kèm theo và không đư c vư t quá s lư ng ch đ nh dùng cho 7 ngày. Trư ng h p đ i v i nh ng thu c có s lư ng vư t quá đ nh m c qui đ nh ph i có ý ki n c a B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). b) S lư ng các thu c hư ng tâm th n, thu c có ch a ti n ch t dùng làm thu c nh p kh u theo đư ng phi m u d ch không đư c quá s lư ng ghi trong đơn c a th y thu c kèm theo và không đư c vư t quá s lư ng ch đ nh dùng cho 10 ngày. c) S lư ng m i thu c thành ph m khác đư c phép nh p kh u theo đư ng phi m u d ch không quá 30USD/l n, n u có nhi u lo i thu c thì t ng tr giá không quá 100USD/l n. S l n nh n thu c t i đa không quá 3 l n trong m t năm cho m t cá nhân. d) Trư ng h p các thu c hư ng tâm th n, thu c có ch a ti n ch t dùng làm thu c và các thu c thành ph m khác nh p kh u phi m u d ch có tr giá ho c s l n nh n thu c đ đi u tr c n thi t l n hơn m c qui đ nh t i đi m b, c kho n này, căn c vào nh ng quy đ nh chuyên môn v y t và các quy ch v dư c có liên quan, S Y t đ a phương s xem xét cho phép nh n nh ng thu c là thu c chuyên khoa đ c tr , thu c hi m theo quy đ nh như sau: - Đ i v i nh ng thu c do cá nhân nh p c nh h p pháp mang vào Vi t Nam, S Y t đ a phương nơi c a kh u làm th t c nh p c nh là cơ quan xem xét cho phép nh n thu c. - Đ i v i nh ng thu c do cá nhân nh n thu c t nư c ngoài g i v , S Y t nơi ngư i b nh đang sinh s ng ho c t m trú h p pháp là cơ quan xem xét cho phép nh n thu c.
  3. IV.X LÝ VI PH M 1. Các lo i thu c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch trái v i quy đ nh t i Thông tư này s b x lý như thu c xu t kh u, nh p kh u trái phép, b t ch thu vàhu b . 2. Các đơn v , cá nhân v n chuy n, kinh doanh thu c xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch trái v i quy đ nh c a Thông tư này đư c coi là v n chuy n, kinh doanh thu c trái phép và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. V. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo, thay th Thông tư 09/2002/TT-BYT ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a B Y t hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 71/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i theo đư ng xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau don Phu luc
Đồng bộ tài khoản