Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành, để hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/TT-UBTDTT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2007 THÔNG TƯ S 01/2007/TT-UBTDTT C A Y BAN TH D C TH THAO HƯ NG D N NGHN NNH S 53/2006/N -CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N CƠ S CUNG NG DNCH V NGOÀI CÔNG L P TRONG LĨNH V C TH D C, TH THAO. Căn c Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n cơ s cung ng d ch v ngoài công l p, y ban Th d c th thao hư ng d n v i tư ng i u ch nh, chính sách khuy n khích xã h i hóa trong lĩnh v c th d c, th thao, qu n lý nhà nư c i v i cơ s cung ng d ch v ngoài công l p trong lĩnh v c th d c, th thao như sau: I. Đ I TƯ NG ĐI U CH NH 1. Cơ s cung ng d ch v ngoài công l p trong lĩnh v c th d c th thao (sau ây g i là cơ s th thao ngoài công l p) thu c i tư ng i u ch nh c a Thông tư này bao g m: a) Cơ s th thao ngoài công l p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 53/2006/N -CP c a Chính ph ; b) Cơ s th thao ngoài công l p ã ư c thành l p, ho t ng theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph và có ăng ký l i v i cơ quan thu ti p t c hư ng chính sách ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 53/2006/N -CP c a Chính ph . 2. Doanh nghi p th thao không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. II. CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH XÃ H I HÓA TRONG LĨNH V C TH D C, TH THAO Đ I V I CƠ S TH THAO NGOÀI CÔNG L P (Hư ng d n i m b kho n 1 i u 16 Ngh nh 53) Cơ s th thao ngoài công l p ư c: 1. ăng ký tham gia các gi i thi u qu c gia, qu c t ; ư c t ch c các gi i thi u th thao khi ư c cơ quan th d c th thao cùng c p ng ý. 2. ăng cai t ch c các gi i th thao c a a phương, gi i th thao qu c gia, qu c t t ch c t i Vi t Nam bình ng như các cơ s th thao công l p. Cơ s th thao ngoài công l p ăng cai t ch c gi i th thao có nh ng quy n l i sau ây:
  2. a) ư c h tr kinh phí t ch c gi i do ngân sách nhà nư c c p theo d toán hàng năm và th c hi n ch thu, chi theo quy nh t i Thông tư liên t ch 106/2006/TTLT- BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 c a B Tài chính và y ban Th d c th thao v ch chi tiêu tài chính i v i gi i th thao. b) ư c khai thác quy n s h u i v i gi i th thao theo th a thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 3. ăng ký t ch c t p hu n các i tuy n th thao c a các a phương, ngành, qu c gia. 4. Ký h p ng ào t o v n ng viên th thao thành tích cao theo Chương trình phát tri n th thao thành tích cao qu c gia và t ng a phương. 5. Chuy n như ng v n ng viên theo quy nh v chuy n như ng v n ng viên do liên oàn, hi p h i th thao qu c gia ban hành. 6. H p ng liên k t v i cơ s th thao công l p s d ng, khai thác các công trình th thao công c ng. 7. Nh n khoán, thuê công trình th thao c a Nhà nư c cung ng d ch v th d c, th thao. III. QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I CƠ S TH THAO NGOÀI CÔNG L P (Hư ng d n Đi u 16 Ngh đ nh 53) 1. i u ki n ho t ng chuyên môn th d c th thao c a cơ s th thao ngoài công l p ư c quy nh như sau: a) Cơ s v t ch t, trang thi t b ho t ng th d c, th thao ph i b m m tiêu chuNn chuyên môn; các cơ s d ch v t p luy n bơi l i và th thao dư i nư c ph i có l c lư ng c u h và phương ti n c u u i theo quy nh c a y ban Th d c th thao. b) Cơ s th c hi n d ch v có hư ng d n t p luy n th d c, th thao: -B o m các quy nh t i i m a m c 1 ph n III. - Ngư i hư ng d n luy n t p th d c, th thao ph i có trình trung c p th d c th thao tr lên ho c ư c Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia, S Th d c th thao ào t o phù h p v i n i dung ho t ng. c) Cơ s ào t o v n ng viên: -B o m các quy nh t i i m a m c 1 ph n III. - Hu n luy n viên có trình chuyên môn trung c p th d c th thao tr lên ho c có ch ng ch do Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia c p.
  3. 2. Cơ s th thao ngoài công l p có trách nhi m b o m các quy nh v an ninh, tr t t , văn hóa nơi công c ng, v sinh, môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ s v t ch t dành cho ho t ng th d c, th thao n u chuy n h n sang các ho t ng kinh doanh khác thì không ư c hư ng các ch ưu ãi theo Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n cơ s cung ng d ch v ngoài công l p và các văn b n hư ng d n. Trư ng h p cơ s v t ch t thuê c a Nhà nư c ho t ng không úng m c ích thì s b thu h i. 4. S th d c th thao ph i h p v i các cơ quan có liên quan thanh tra, ki m tra ch t lư ng d ch v , ho t ng chuyên môn c a các cơ s th thao ngoài công l p. Cơ s th thao ngoài công l p vi ph m các i u ki n ho t ng s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào tình hình th c t c a t ng a phương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hóa các chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i cơ s th thao ngoài công l p phù h p v i quy nh c a Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n cơ s cung ng d ch v ngoài công l p, Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 53/2006/N -CP và Thông tư này. i v i cơ s ư c thành l p và ho t ng t nguy n, t qu n, không có tư cách pháp nhân, nhưng có ăng ký ho t ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n, thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v n d ng chính sách ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 53/2006/N -CP phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i t ng a phương khuy n khích các cơ s này ho t ng nh m phát tri n m nh phong trào th d c, th thao a phương. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v y ban Th d c th thao xem xét, s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản