Thông tư số 01/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
147
lượt xem
8
download

Thông tư số 01/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BÃI B QUY T NNH S 1536/2004/Q -BYT NGÀY 29/4/2004/Q -BYT C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH B N “HƯ NG D N CH N OÁN, I U TRN S T DENGUE VÀ S T XU T HUY T DENGUE” Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh- B Yt , B Y T CÔNG B : i u 1. Bãi b Quy t nh s 1536/2004/Q -BYT ngày 29/4/2004/Q -BYT c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Hư ng d n chNn oán, i u tr s t Dengue và s t xu t huy t Dengue”. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 15/04/2009. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các v , C c trư ng các c c thu c B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản