Thông tư số 02/1998/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/1998/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1998/TT-BKH về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1998/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2/1998/TT-BKH Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 02/1998/TT-BKH NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ THEO NGHN NNH S 07/1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) Thi hành kho n 3, i u 41, Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) (sau ây g i t t là N 07/1998/N -CP), B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (sau ây vi t t t là GCNƯ T) như sau: I. H SƠ XIN C P GCNƯ T VÀ CƠ QUAN TI P NH N H SƠ ư c c p GCNƯ T, các i tư ng áp d ng Lu t khuy n khích u tư trong nư c quy nh t i kho n 1, 3, 4, 5, i u 3, N 07/1998/N -CP g i h sơ xin c p GCNƯ T n cơ quan ti p nh n h sơ theo quy nh dư i ây: 1. D án u tư c a các cơ s s n xu t, kinh doanh (sau ây vi t t t là CSSXKD) hi n có 1.1. H sơ xin c p GCNƯ T - ơn xin c p GCNƯ T (m u M Ư T kèm theo Thông tư này). - B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i Doanh nghi p nhà nư c, Công ty, Doanh nghi p tư nhân, H p tác xã, Liên hi p h p tác xã, ho c Gi y phép kinh doanh i v i cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). - D án u tư. - B n sao h p l Quy t nh u tư ho c Gi y phép u tư c a c p có thNm quy n theo quy nh t i i u 7, i u l qu n lý u tư và xây d ng (ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ) và M t s i u kho n s a i, b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph (ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ).
 2. 1.2. Cơ quan ti p nh n h sơ: 1.2.1. B K ho ch và u tư ti p nh n h sơ xin c p GCNƯ T c a các Doanh nghi p nhà nư c, Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, H i ngh nghi p do: - Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. - B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ư c Th tư ng Chính ph u quy n ho c ư c phân c p quy t nh thành l p. 1.2.2. S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S KH& T) nơi CSSXKD t tr s chính ho c nơi CSSXKD th c hi n d án u tư ti p nh n h sơ xin c p GCNƯ T c a: - Doanh nghi p nhà nư c, Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, H i ngh nghi p do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch UBND c p t nh) quy t nh thành l p. - Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n (k c Doanh nghi p c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c c a ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c). - H p tác xã, Liên hi p h p tác xã. - Cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 1.2.3. Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi CSSXKD t tr s chính ho c nơi CSSXKD th c hi n d án u tư ti p nh n h sơ xin c p GCNƯ T c a CSSXKD nói t i i m 1.2.2, M c I c a Thông tư này có d án u tư vào khu công nghi p. 2. Các d án u tư g n v i vi c thành l p m i CSSXKD. 2.1. H sơ xin c p GCNƯ T - ơn xin c p GCNƯ T (M u M Ư T kèm theo Thông tư này). - D án u tư - B n sao h p l Quy t nh u tư ho c Gi y phép u tư c a c p có thNm quy n theo quy nh t i i u 7, i u l qu n lý u tư và xây d ng (ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ) và M t s i u kho n s a i, b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph (ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ). 2.2. Cơ quan ti p nh n h sơ.
 3. - S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi CSSXKD d nh t tr s chính ti p nh n h sơ xin phép thành l p Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n c trư ng h p thu c di n ưu ãi u tư ho c không thu c di n ưu ãi u tư. Trư ng h p thu c di n ưu ãi u tư thì S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ti p nh n h sơ xin phép thành l p doanh nghi p cùng v i h sơ xin c p GCNƯ T. - S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s chính ti p nh n h sơ xin phép thành l p doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c cùng v i h sơ xin c p GCNƯ T. - S K ho ch và u tư nơi Liên hi p h p tác xã ho c H p tác xã kinh doanh nh ng ngành ngh quy nh t i kho n 1, i u 13, Ngh nh s 16/CP ngày 21/2/1997 c a Chính ph v chuy n i, ăng ký H p tác xã và t ch c ho t ng c a Liên hi p h p tác xã (sau ây g i t t là N 16/CP) d nh t tr s chính ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh c a các cơ s này. Trư ng h p thu c di n ưu ãi u tư thì S K ho ch và u tư ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh cùng v i h sơ xin c p GCNƯ T. II. TRÌNH T XÉT C P GCNƯ T 1. H sơ xin c p GCNƯ T c a các doanh nghi p nói t i i m 1.2.1, M c I c a Thông tư này do B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh vi c c p hay t ch i c p GCNƯ T (m u GCNƯ T-TW kèm theo Thông tư này) sau khi ã l y ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. 2. H sơ xin c p GCNƯ T c a các CSSXKD nói t i i m 1.2.2, M c I c a Thông tư này do S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh xem xét, l y ý ki n b ng văn b n c a C c Thu , C c u tư phát tri n trư c khi trình UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p GCNƯ T (M u GCNƯ T- P kèm theo Thông tư này). 3. H sơ xin phép thành l p Doanh nghi p tư nhân, Công ty không thu c các ngành ngh quy nh t i i u 5 c a Lu t Doanh nghi p tư nhân, i u 11 c a Lu t Công ty, do S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh xem xét, l y ý ki n b ng văn b n c a S qu n lý ngành; n u có h sơ xin c p GCNƯ T thì l y ý ki n b ng văn b n c a C c Thu , C c u tư phát tri n và các cơ quan liên quan khác khi c n thi t trư c khi trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p gi y phép thành l p cùng m t lúc v i vi c quy t nh c p ho c t ch i c p GCNƯ T cho Doanh nghi p tư nhân, Công ty. 4. H sơ ăng ký kinh doanh c a Liên hi p h p tác xã kinh doanh nh ng ngành ngh không quy nh t i kho n 1, i u 13, N 16/CP n u g n v i h sơ xin c p GCNƯ T, thì S K ho ch và u tư l y ý ki n b ng văn b n c a S qu n lý ngành, C c Thu , C c u tư phát tri n trư c khi trình UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cùng m t lúc v i vi c quy t nh c p ho c t ch i c p GCNƯ T cho Liên hi p h p tác xã.
 4. 5. H sơ xin c p GCNƯ T c a các d án u tư g n v i vi c thành l p Doanh nghi p tư nhân, Công ty kinh doanh nh ng ngành, ngh quy nh t i i u 5 Lu t Doanh nghi p tư nhân, i u 11 Lu t Công ty, ngoài vi c ph i th c hi n theo quy nh hi n hành v trình t , th t c thành l p Doanh nghi p tư nhân, Công ty, S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ph i l y ý ki n b ng văn b n c a C c Thu và C c u tư phát tri n trư c khi trình Ch t ch UBND c p t nh quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y phép thành l p cùng m t lúc v i vi c quy t nh c p ho c t ch i c p GCNƯ T cho Doanh nghi p tư nhân, Công ty. 6. H sơ xin c p GCNƯ T c a các d án u tư g n v i h sơ ăng ký kinh doanh c a H p tác xã, Liên hi p h p tác xã kinh doanh nh ng ngành ngh quy nh t i kho n 1, i u 13, N 16/CP, ngoài vi c ph i th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 04/BKH-QLKT ngày 29/3/1997 c a B K ho ch và u tư (hư ng d n vi c chuy n i và ăng ký H p tác xã, Liên hi p h p tác xã theo N 16/CP), S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ph i l y ý ki n b ng văn b n c a C c Thu và C c u tư phát tri n trư c khi trình UBND c p t nh c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cùng m t lúc v i vi c quy t nh c p ho c t ch i c p GCNƯ T cho H p tác xã, Liên hi p h p tác xã. 7. Các CSSXKD nói t i i m 1, M c I c a Thông tư này, n u có yêu c u ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh thì th c hi n vi c ăng ký b sung ngành, ngh kinh doanh t i cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép kinh doanh. Các doanh nghi p do S K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u có yêu c u ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh thì ư c th c hi n cùng m t lúc v i vi c c p GCNƯ T cho doanh nghi p. III. TH I H N XÉT C P GCNƯ T 1. Vi c xét c p ho c t ch i c p GCNƯ T i v i các trư ng h p nói t i i m 1 và i m 2, M c II c a Thông tư này ph i th c hi n trong th i h n 30 ngày, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l . 2. Vi c xét c p ho c t ch i c p GCNƯ T và Gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân nói t i i m 3 và i m 5, M c II c a Thông tư ngày ph i th c hi n trong th i h n 30 ngày i v i trư ng h p không thuê t và 60 ngày i v i trư ng h p có thuê t, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l . Vi c xét c p ho c t ch i c p GCNƯ T và Gi y phép thành l p công ty nói t i i m 3 và i m 5, M c II c a Thông tư này ph i th c hi n trong th i h n 60 ngày k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l , c i v i trư ng h p có thuê t cũng như không thuê t. 3. Vi c xét c p ho c t ch i c p GCNƯ T và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các trư ng h p nói t i i m 4, M c II c a Thông tư này ph i th c hi n trong th i h n 45 ngày, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l . 4. Vi c xét c p ho c t ch i c p GCNƯ T và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các trư ng h p nói t i i m 6, M c II c a Thông tư này ph i th c hi n trong th i h n 60 ngày, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l .
 5. 5. H sơ h p l là h sơ có y các y u t nói t i i m 1.1, ho c t i i m 2.1, M c I c a Thông tư này. H sơ không h p l là h sơ không bao g m các y u t nói t i i m 1.1 ho c i m 2.1, M c I c a Thông tư này. Trư ng h p h sơ không h p l , trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo yêu c u b sung, hoàn ch nh h sơ cho CSSXKD ã g i h sơ. Th i i m nh n h sơ h p l ư c tính t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l n u h sơ ư c tr c ti p ưa n cơ quan ti p nh n h sơ ho c tính t ngày nh n theo d u c a bưu i n nơi g i n u h sơ g i qua bưu i n. Th i h n c p ho c t ch i c p GCNƯ T, Gi y phép thành l p doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ư c tính t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n ư c h sơ h p l . Trư ng h p t ch i c p Gi y phép thành l p doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, GCNƯ T, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo rõ lý do cho ương s bi t. 6. Các cơ quan ư c cơ quan ti p nh n h sơ h i ý ki n v thành l p doanh nghi p, v ưu ãi u tư, v ch ng nh n ăng ký kinh doanh nói t i M c II c a Thông tư này có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n; quá th i h n này mà không có văn b n tr l i thì coi như ng ý. IV. X LÝ CÁC TRƯ NG H P B SUNG 1. Các d án u tư ang hư ng ưu ãi u tư theo GCNƯ T c p trư c ngày N 07/1998/N -CP có hi u l c v n ti p t c ư c hư ng các ưu ãi u tư cho n h t th i gian còn l i theo GCNƯ T ã c p. 2. Các d án u tư ang hư ng ưu ãi u tư theo GCNƯ T ã c p trư c ngày N 07/1998/N -CP có hi u l c, n u CSSXKD xét th y i u ki n có th hư ng các ưu ãi b sung v mi n, gi m ti n thuê t quy nh t i i u 27, i u 28; ưu ãi v thu nh p khNu quy nh t i i u 37; ưu ãi v giám thu tài nguyên quy nh t i i u 38 c a N 07/1998/N -CP thì g i văn b n ngh n cơ quan ã c p GCNƯ T (M u N Ư TBS kèm theo Thông tư này) ư c xem xét c p hay t ch i c p các ưu ãi u tư b sung theo quy nh t i i u 50 c a N 07/1998/N -CP (M u GCNƯ TBS-TW; GCNƯ TBS- P kèm theo Thông tư này). V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC N I DUNG TR GIÚP VÀ ƯU ÃI U TƯ nh kỳ 6 tháng m t l n (vào ngày 20/6 và 20/12), S K ho ch và u tư, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh báo cáo tình hình c p GCNƯ T, tình hình th c hi n tr giúp và ưu ãi u tư trên a bàn, ki n ngh nh ng v n phát sinh c n x lý g i v B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo lên Chính ph . VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 c a U ban K ho ch Nhà nư c quy nh
 6. trình t , th t c c p GCNƯ T theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và văn b n s 2367/BKH-QLKT ngày 27/5/1996 c a B K ho ch và u tư hư ng d n b sung, s a i m t s i m trong Thông tư s 06/UB-QLKT. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, các CSSXKD k p th i ph n ánh B K ho ch và u tư nghiên c u, s a i, b sung nh ng n i dung ã hư ng d n cho phù h p. Tr n Xuân Giá ( ã ký) M UM Ư T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ... (1)..., ngày... tháng... năm... ƠN XIN C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ Kính g i:.......................... (2)..................... Tên cơ s s n xu t kinh doanh:.............................. - Tr s chính:............................................. - i n tho i:................... Fax........................ - Gi y ch ng nh n KKD/Gi y phép kinh doanh s ...do...(3).. c p ngày... tháng... năm.... Th c hi n/d nh th c hi n d án u tư...(4)...theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ...do...(5)...c p ngày... tháng... năm... - T ng s v n u tư c a d án:........ tri u ng - Lĩnh v c u tư:.......................................... - a i m th c hi n d án:................................. - Y u t công ngh :......................................... - S d ng s lao ng bình quân trong năm:............ ngư i -D nh kh i công ngày... tháng... năm....; hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng... năm....
 7. ngh .........(2).......... c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư v i các ưu ãi như sau: ........(6)............. Cam k t th c hi n úng và y các i u ki n ư c hư ng khuy n khích và ưu ãi u tư. Ngư i i di n CSSXKD (7) Ghi chú: (1) Ghi a danh. (2) Ghi tên cơ quan c p GCNƯ T (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B K ho ch và u tư). (3) Ghi tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n KKD ho c Gi y phép kinh doanh. (4) Ghi tên d án u tư (5) Ghi tên cơ quan Quy t nh u tư ho c c p Gi y phép u tư (6) Ghi các ki n ngh c th v m c b o m, tr giúp và ưu ãi u tư cho d án xin ưu ãi c a cơ s s n xu t kinh doanh (7) Ghi h tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U: GCNƯ T- P U BAN NHÂN DÂN...(1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :.../.... ....., ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Theo ngh c a............... (2)........... CH TNCH U BAN NHÂN DÂN...(1) C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ CHO 1. Tên cơ s s n xu t kinh doanh:.......(3)......................
 8. - Tr s chính................................................... - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh/ Gi y phép kinh doanh s ... do..... c p ngày... tháng. .. năm...; V i các ưu ãi: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2...... (3).... ư c hư ng các ưu ãi nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư...(4)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... - D án kh i công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng... năm... M U NƯ TBS C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ... (1)..., ngày... tháng... năm... NGHN C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG Kính g i:.......................... (2)..................... Tên cơ s s n xu t kinh doanh:.............................. - Tr s chính:............................................. - i n tho i:................... Fax........................ - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm.... Căn c ngh b sung ưu ãi: .............(3)................ ngh ......(2)................ c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung v i các n i dung ưu ãi như sau:
 9. .............(4)................ Cam k t th c hi n úng và y các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư b sung. Ngư i i di n CSSXKD (5) Ghi chú: (1) Ghi a danh (2) Ghi tên cơ quan c p GCNƯ T (UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B K ho ch và u tư. (3) Ghi nh ng căn c ư c b sung ưu ãi (4) Ghi các ki n ngh v m c ưu ãi b sung theo quy nh t i i u 27, 28, 37, 38 và i u 50 Ngh nh 07/1998/N -CP. (5) Ghi h tên, ch c danh c a i di n có thNm quy n c a CSSXKD và ký tên, óng d u (n u có). M U: GCNƯ T-TW B K HO CH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U TƯ c l p - T do - H nh phúc S :.../.... Hà N i, ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Xét H sơ xin ưu ãi u tư c a......... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ CHO 1. Tên doanh nghi p:......(1).................... ............. - Tr s chính................................................. - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ... do..... c p ngày.... tháng... năm...; V i các ưu ãi:
 10. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2...... (1).... ư c hư ng các ưu ãi nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư...(2)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... - T ng s v n u tư c a d án:......... tri u ng - Lĩnh v c u tư:................................. - a i m th c hi n d án:........................ - Y u t công ngh :................................ - S d ng s lao ng bình quân trong năm:......... ngư i. 3.... (3).... ch ư c hư ng các ưu ãi nói t i i m 1 n u th c hi n úng và các i u ki n nói t i i m 2 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư này. Ch t ch U ban nhân dân....(1) (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Ghi tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. (2) S K ho ch và u tư ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh. (3) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh có d án ư c hư ng ưu ãi u tư. (4) Ghi tên d án u tư. M U: GCNƯ T-TW B K HO CH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U TƯ c l p - T do - H nh phúc S :.../.... Hà N i, ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994;
 11. - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Xét H sơ xin ưu ãi u tư c a............... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ CHO 1. Tên doanh nghi p:...................(1).................... - Tr s chính................................................. - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ... do..... c p ngày... tháng. .. năm...; V i các ưu ãi: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (1).... ư c hư ng các ưu ãi nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư.....(2)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... - D án kh i công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng... năm... - T ng s v n u tư c a d án:......... tri u ng - Lĩnh v c u tư:................................. - a i m th c hi n d án:........................ - Y u t công ngh :................................ - S d ng s lao ng bình quân trong năm:......... ngư i. 3. ... (1).... ch ư c hư ng các ưu ãi nói t i i m 1 n u th c hi n úng và các i u ki n nói t i i m 2 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư này. B trư ng B K ho ch và u tư (Ký tên và óng d u)
 12. Ghi chú: (1) Ghi tên doanh nghi p (2) Ghi tên d án u tư M U: GCNƯ T- P U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÂN DÂN....(1) c l p - T do - H nh phúc S :.../.... ......., ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Theo ngh c a................. (2) CH TNCH U BAN NHÂN DÂN...... (1) C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG CHO 1. Tên cơ s s n xu t kinh doanh:...... (3) ..................... - Tr s chính................................................ - ã ư c UBND....... (1)..... c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s .... ngày... tháng... năm... Nay ư c b sung các ưu ãi: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (3).... ư c hư ng các ưu ãi b sung nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư.....(4)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... tho mãn các i u ki n: ......... (5)...............
 13. 3. ... (3)..... ch ư c hư ng các ưu ãi b sung nói t i i m 1 n u th c hi n úng và các i u ki n nói t i i m 2 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung này. Ch t ch U ban nhân dân...(1) (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Ghi tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. (2) S K ho ch và u tư ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh. (3) Ghi tên cơ s s n xu t kinh doanh có d án ư c hư ng ưu ãi u tư b sung. (4) Ghi tên d án u tư ã ư c c p GCNƯ T. (5) Ghi nh ng căn c ư c b sung các ưu ãi theo quy nh t i i u 27, 28, 37, 38 và i u 50 Ngh nh 07/1998/N -CP. M U: GCNƯ TBS- P U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÂN DÂN....(1) c l p - T do - H nh phúc S :.../.... ......., ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Theo ngh c a................. (2) CH TNCH U BAN NHÂN DÂN...... (1) C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG CHO 1. Tên cơ s s n xu t kinh doanh:...... (3) ..................... - Tr s chính................................................ - ã ư c UBND..... (1)....... c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s .... ngày.... tháng.... năm......; Nay ư c b sung các ưu ãi: -..............................................................
 14. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (3).... ư c hư ng các ưu ãi nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư.....(4)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... tho mãn các i u ki n: .........(5)............... - D án kh i công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và ưa vào ho t ng ngày... tháng... năm... - T ng s v n u tư c a d án:......... tri u ng - Lĩnh v c u tư:................................. - a i m th c hi n d án:........................ - Y u t công ngh :................................ - S d ng s lao ng bình quân trong năm:......... ngư i. 3. ... (1).... ch ư c hư ng các ưu ãi nói t i i m 1 n u th c hi n úng và các i u ki n nói t i i m 2 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư này. B trư ng B K ho ch và u tư (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Ghi tên doanh nghi p (2) Ghi tên d án u tư M U: GCNƯ TBS-TW B K HO CH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U TƯ c l p - T do - H nh phúc S :.../.... Hà N i, ngày... tháng... năm... GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG - Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994;
 15. - Căn c Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Xét H sơ xin ưu ãi u tư c a............... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ B SUNG CHO 1. Tên doanh nghi p:...................(1)....................... - Tr s chính................................................ - ã ư c B k ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư s .... ngày.... tháng.... năm......; Nay ư c b sung các ưu ãi: -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. -.............................................................. 2. ..... (1).... ư c hư ng các ưu ãi b sung nói i m 1 trên ây là do th c hi n d án u tư.....(2)...... theo Quy t nh u tư/Gi y phép u tư s ... do... c p ngày... tháng... năm... tho mãn các i u ki n: .......(3)........ 3. ... (1).... ch ư c hư ng các ưu ãi b sung nói t i i m 1 n u th c hi n úng và các i u ki n nói t i i m 2 c a Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung này. B trư ng B K ho ch và u tư (Ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Ghi tên doanh nghi p. (2) Ghi tên d án u tư ã ư c c p GCNƯ T. (3) Ghi nh ng căn c ư c b sung các ưu ãi theo quy nh t i i u 27, 28, 37, 38 và i u 50 Ngh nh 07/1998/N -CP.
Đồng bộ tài khoản