Thông tư số 02/1998/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư số 02/1998/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/1998/TT-BXD về việc đăng ký hoạt động đối với các doang nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/1998/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1998/TT-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 02/1998/TT-BXD NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C ĂNG KÝ HO T NG I V I CÁC DOANH NGHI P XÂY D NG, TƯ V N XÂY D NG CÓ V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph "V m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam". Th c hi n Ch th s 11/1998/CT-TTg ngày 16/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ngh nh s 10/1998/N -CP c a Chính ph và c i ti n các th t c u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; B Xây d ng hư ng d n vi c ăng ký ho t ng trong lĩnh v c thi công xây l p, tư v n xây d ng i v i các doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: 1. Doanh nghi p ho t ng v xây d ng, tư v n xây d ng ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là doanh nghi p) không ph i ăng ký hành ngh xây d ng ho c tư v n xây d ng như các quy nh t i "Quy ch ăng ký và c p ch ng ch hành ngh xây d ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 500/BXD- CSXD ngày 18/9/1996 và "Quy ch v ho t ng và ăng ký hành ngh tư v n xây d ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 c a B trư ng B Xây d ng. 2. ho t ng, các doanh nghi p ph i ăng ký t i B Xây d ng v năng l c và n i dung ho t ng chuyên môn c a mình theo quy nh t i Thông tư này, B Xây d ng xác nh n và qu n lý ho t ng c a doanh nghi p theo ăng ký ó. N i dung ăng ký ho t ng c a doanh nghi p ph i căn c vào năng l c th c t c a mình, n i dung Gi y phép u tư và gi i trình kinh t k thu t ho c i u l ho t ng khi xin phép u tư. 3. Trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c phi u ăng ký c a doanh nghi p, B Xây d ng xác nh n ăng ký ho t ng cho doanh nghi p theo quy nh t i m u s 1 kèm theo Thông tư này. Doanh nghi p không ph i óng b t k m t lo i l phí nào.
  2. Doanh nghi p ho t ng a phương nào ph i trình Gi y xác nh n ăng ký c a B Xây d ng cho S Xây d ng a phương ó bi t qu n lý. 4. Khi k t thúc năm tài chính, doanh nghi p ph i g i báo cáo cho B Xây d ng v tình hình ho t ng trong năm theo n i dung quy nh t i bi u s 3 kèm theo Thông tư này. 5. Các doanh nghi p ã ư c B Xây d ng c p Ch ng ch hành ngh xây d ng ho c tư v n xây d ng ư c ti p t c s d ng Ch ng ch ó cho n h t th i h n ã ư c xác nh trong Ch ng ch . Sau khi h t th i h n trên thì th c hi n vi c ăng ký theo quy nh t i Thông tư này. 6. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan Nhà nư c các c p có liên quan và các doanh nghi p g i ý ki n v B Xây d ng x lý và i u ch nh cho phù h p. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) PH L C S 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..., ngày... tháng... năm... PHI U ĂNG KÝ HO T NG XÂY D NG (HO C TƯ V N XÂY D NG) Kính g i: B Xây d ng Tên doanh nghi p: Tên Vi t Nam: Tên giao d ch: Có tr s ăng ký t i: Có chi nhánh t i: S i n tho i: Fax: Ngư i i di n trư c pháp lu t: Thành l p theo Gi y phép u tư s : ........................ do c p (kèm theo b n sao Gi y phép u tư).
  3. Xin ăng ký năng l c và n i dung ho t ng xây d ng (ho c tư v n xây d ng) như sau: Năng l c: -V n u tư: - V n pháp nh: - L c lư ng chuyên môn k thu t: (theo bi u s 1 ho c b n sao t h sơ xin Gi y phép u tư) - Trang thi t b : (theo bi u s 2 ho c b n sao t h sơ xin Gi y phép u tư) N i dung ho t ng: (Xây d ng ho c tư v n xây d ng theo lo i công trình ho c lĩnh v c công tác ghi t i ph l c s 1a c a Thông tư này) a bàn ho t ng: Ph m vi ho t ng: Th i gian ho t ng: T n Tôi xin cam oan nh ng n i dung khai trên là úng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. (Ngư i i di n doanh nghi p ký tên, óng d u) Ghi chú: Khi năng l c th c t có thay i thì doanh nghi p ph i ăng ký l i. PH L C 1A A. PHÂN LO I CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG VI C XÂY L P ( I V I CÁC DOANH NGHI P XÂY D NG) 1. Công trình dân d ng 2. Công trình công nghi p 3. Công trình giao thông ( ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, ư ng không , c u c ng...) 4. Công trình h m m 5. Công trình khai thác d u khí 6. Công trình thu l i, thu i n, ư ng dây t i i n và tr m bi n th . 7. Công trình nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n 8. Công trình bưu i n, thông tin, liên l c
  4. 9. Thi công các lo i móng công trình 10. Công vi c l p t thi t b công ngh , gia công k t c u và thi t b phi tiêu chuNn, l p t thi t b cơ i n công trình, l p t h th ng ư ng dây và tr m bi n th , h th ng thi t b thông tin, h th ng thi t b và ư ng ng truy n d n khí, ch t l ng, h th ng c p nư c, phòng cháy ch a cháy và các công tác l p t khác. 11. Công vi c trang trí n i, ngo i th t công trình. B. PHÂN LO I CÔNG VI C TƯ V N XÂY D NG ( I V I CÁC DOANH NGHI P TƯ V N XÂY D NG) 1. L p d án u tư 2. Tư v n v u th u và h p ng kinh t 3. Kh o sát xây d ng 4. Thí nghi m cung c p ho c ki m tra các thông s k thu t ph c v cho thi t k và ki m nh ánh giá ch t lư ng công trình xây d ng. 5. Thi t k quy ho ch chi ti t, thi t k công trình (thi t k ki n trúc, k t c u, công ngh ), l p t ng d toán 6. ThNm nh d án u tư 7. ThNm nh thi t k k thu t công trình xây d ng 8. ThNm nh t ng d toán công trình xây d ng 9. Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng 10. Giám sát ch t lư ng công trình 11. Qu n lý d án 12. Xác nh ánh giá nguyên nhân s c công trình và các y u t khác liên quan l p phương án gia c , s a ch a. 13. T ng th u thi t k và t ng d toán. BI U S 1 B N KHAI L C LƯ NG CHUYÊN MÔN K THU T C A DOANH NGHI P S Ch c danh ngh nghi p S Theo thâm niên Ghi TT lư ng ³ 5 năm ³ 10 năm ³ 15 năm chú
  5. 1 2 3 4 5 6 7 T ng s : Trong ó: i h c và trên ih c - Ki n trúc sư - K sư xây d ng - K sư giao thông - K sư thu l i - K sư công ngh - i h c khác K thu t Công nhân k thu t BI U S 2 B N KHAI PHƯƠNG TI N, THI T BN C A DOANH NGHI P S Tên thi t b Nhãn hi u S lư ng Thông s Giá tr còn l i TT k thu t (Tr. ) 1 2 3 4 5 6 ( i di n doanh nghi p ký tên, óng d u) M US 1 B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : /BXD-CSXD c l p - T do - H nh phúc ..., ngày... tháng... năm 199 GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ HO T NG XÂY D NG (HO C TƯ V N XÂY D NG) B Xây d ng xác nh n: (tên doanh nghi p) Do: (H tên) i di n cho doanh nghi p trư c pháp lu t Có tr s ăng ký t i:
  6. Thành l p theo Gi y phép u tư s : do c p ã ăng ký ho t ng t i B Xây d ng theo nh ng n i dung sau: - - - - a bàn ho t ng: Ph m vi ho t ng: Th i gian ho t ng: B trư ng B Xây d ng
Đồng bộ tài khoản