Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

[H]Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường;việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ;đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 02/2001/TT-KHCNMT Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2001 THÔNG TƯ V VI C HƯ NG D N:TIÊU CHU N CÁC D ÁN CÔNG NGHI P K THU T CAO, S N XU T V T LI U M I, V T LI U QUÝ HI M, NG D NG CÔNG NGH M I V SINH H C, CÔNG NGH M I S N XU T THI T BN THÔNG TIN, VI N THÔNG, X LÝ Ô NHI M MÔI TRƯ NG HO C X LÝ CH BI N CÁC CH T TH I THU C D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ; CÁC V N LIÊN QUAN N BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG; VI C NH P KH U MÁY MÓC Ã QUA S D NG; IV I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM. Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Công văn s 782/CP-QHQT ngày 23 tháng 08 năm 2000 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 24/2000/N -CP; B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng(B KHCNMT) hư ng d n: - Tiêu chuNn các D án công nghi p k thu t cao, s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m, ng d ng công ngh m i v sinh h c, công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông, x lý ô nhi m môi trư ng ho c x lý ch bi n các ch t th i thu c D án c bi t khuy n khích u tư; - Các v n liên quan n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; - Vi c nh p khNu máy móc ã qua s d ng, i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG A. i tư ng áp d ng Các D án có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam quy nh t i i u 1, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31
 2. tháng 07 năm 2000 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam là i tư ng áp d ng Thông tư này. B. Gi i thích các thu t ng 1. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n là dây chuy n s n xu t chuyên môn hoá, ư c t ch c theo phương pháp cơ gi i hoá, trong ó ít nh t ph i có 1/3 (m t ph n ba) các thi t b t ng ư c i u khi n theo chương trình; trên dây chuy n s n xu t không có các khâu lao ng th công n ng nh c; dây chuy n s n xu t ư c b trí trong không gian m b o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. H th ng qu n lý doanh nghi p ph i là h th ng tiên ti n (tin h c hoá m t s khâu như : qu n lý công ngh , v t tư, ti p th ...). 2. D án công nghi p k thu t cao là D án thu c danh m c D án công nghi p k thu t cao do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ph l c 1 Thông tư này. 3. "V t li u m i" là các lo i v t li u thu c Danh m c các v t li u m i do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ph l c 4 Thông tư này. 4.”V t li u quý hi m" là các v t li u thu c Danh m c v t li u quý hi m do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ph l c 5 Thông tư này. 5. "Công ngh m i" là các công ngh thu c Danh m c các công ngh m i do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ph l c 6 và 7 Thông tư này. Các Danh m c nêu t i Ph l c 1,4,5,6,7 Thông tư này có th ư cs a i, b sung cho phù h p theo t ng th i kỳ. 6. "Ô nhi m môi trư ng" là s làm thay i tính ch t môi trư ng theo chi u hư ng x u i, vi ph m Tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 7. "X lý ô nhi m môi trư ng" là ho t ng c a con ngư i nh m làm gi m ô nhi m môi trư ng, m b o Tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 8. "Ch t th i " là ch t ư c lo i ra trong sinh ho t, trong quá trình s n xu t ho c trong các ho t ng khác t i Vi t Nam. Ch t th i có th d ng r n, khí, l ng ho c các d ng khác. 9. "X lý, ch bi n ch t th i" là vi c áp d ng công ngh , gi i pháp k thu t bi n ch t th i thành s n phNm h u ích và/ho c làm gi m ô nhi m môi trư ng.
 3. 10. "B o v môi trư ng" là nh ng ho t ng gi cho môi trư ng trong lành, s ch p, c i thi n môi trư ng, b o m cân b ng sinh thái, ngăn ch n, kh c ph c các h u qu x u do con ngư i và thiên nhiên gây ra cho môi trư ng, khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m tài nguyên thiên nhiên. 11. S u ngư i tính các ch tiêu quy nh t i Thông tư này là t ng s ngư i lao ng (ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài) làm vi c trong năm, không tính nh ng ngư i làm vi c dư i 3 tháng. 12. Doanh thu là t ng các kho n thu tính theo hoá ơn bán s n phNm hoàn ch nh và/ho c linh ki n, b ph n có k thu t cao do doanh nghi p s n xu t ra, và/ho c t các d ch v k thu t cao, không bao g m các kho n thu do bán các s n phNm, linh ki n, b ph n mua t b t c ngu n nào, ho c do các ho t ng d ch v thông thư ng mang l i và các kho n thu khác. CHƯƠNG II XÁC NNH CÁC D ÁN CÔNG NGHI P K THU T CAO, S N XU T V T LI U M I , V T LI U QUÍ HI M, NG D NG CÔNG NGH M I V SINH H C, CÔNG NGH M I S N XU T THI T BN THÔNG TIN, VI N THÔNG, X LÝ Ô NHI M MÔI TRƯ NG HO C X LÝ, CH BI N CÁC CH T TH I I. i tư ng áp d ng - Các D án công nghi p k thu t cao; - Các D án s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; - Các D án ng d ng công ngh m i v sinh h c; - Các D án công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; Các D án x lý ô nhi m môi trư ng ho c x lý, ch bi n các ch t th i. II. Tiêu chu n xác nh 1.Tiêu chuNn D án công nghi p k thu t cao a. Các D án công nghi p s n xu t s n phNm công ngh cao : i n t , vi i n t , tin h c, vi n thông, t ng hoá, cơ khí chính xác, có doanh thu t vi c s n xu t và bán các s n phNm công nghi p k thu t cao (nêu t i Ph l c 1) chi m t 70% tr lên t ng doanh thu c a D án. b. Dây chuy n công ngh ph i t trình tiên ti n, s n phNm có th xu t khNu ư c, ho c s n phNm tiêu th trong nư c ph i có ch t lư ng tương ương s n phNm nh p khNu cùng lo i. H th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm c a Doanh nghi p t tiêu chuNn ISO 9000.
 4. c. Giá tr trang thi t b công ngh tính bình quân cho m t u ngư i là 40.000 USD tr lên. i v i các D án chuyên s n xu t các ph n m m máy tính thì ư c coi như t tiêu chuNn quy nh t i m c này. d. T l giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao do b n thân D án s n xu t (T l n i a hoá) ph i t ít nh t là 2% doanh thu hàng năm ho c t ng giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao ó do D án s n xu t và do các Doanh nghi p công nghi p khác t i Vi t Nam s n xu t ph i t ít nh t là 15% doanh thu hàng năm c a D án. e. S lao ng trong D án: + Ph i có ít nh t 40% t ng s cán b có trình cao ng, i h c tr lên c a D án ư c th c t p nghi p v nư c ngoài ( t i các cơ s nghiên c u-tri n khai và/ho c t i các cơ s s n xu t hi n i). + 100% cán b trung c p và công nhân ph i ư c D án ào t o nghi p v ho c tay ngh , trong ó ít nh t 5% ư c ào t o trên dây chuy n s n xu t hi n i nư c ngoài. g. Chi phí cho công tác nghiên c u-tri n khai, ào t o, hu n luy n chi m t l không dư i 2% doanh thu hàng năm. N u ho t ng nghiên c u-tri n khai, ào t o, hu n luy n ư c th c hi n mi n phí (ho c m t ph n mi n phí ) thì giá tr mi n phí cũng ư c tính. Riêng i v i các D án có doanh thu l n, hàng năm t 10.000.000 USD tr lên thì t ng chi phí nghiên c u-tri n khai, ào t o, hu n luy n hàng năm ít nh t là 200.000 USD. N u D án có H p ng chuy n giao công ngh ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t thì D án ư c xem như t tiêu chuNn quy nh t i i m này. h. Doanh thu hàng năm tính theo u ngư i ph i t tương ương 70.000 USD tr lên. i v i các D án có v n pháp nh trên 30.000.000 USD và v i s lao ng trên 1.000 ngư i không ph i tính ch tiêu này.
 5. i. m b o các Tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 2. Tiêu chuNn xác nh các D án s n xu t v t li u m i ho c v t li u quý hi m. a. S n phNm c a D án ph i là v t li u m i (nêu t i Ph l c 4) ho c v t li u quý hi m (nêu t i Ph l c 5) và không bao g m các D án khai thác ho c ch tác v t li u quý hi m. b. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. c. B o m các Tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 3. Tiêu chuNn xác nh các D án ng d ng công ngh m i v sinh h c a. Công ngh ng d ng trong D án ph i là công ngh m i (nêu t i Ph l c 6). b. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. c. Vi c áp d ng công ngh m i ph i t o ra ư c s n phNm có năng su t, ch t lư ng cao. d. B o m Tiêu chuNn an toàn sinh h c c a th gi i, c a khu v c châu á và c a Vi t Nam. e. B o m các Tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 4. Tiêu chuNn xác nh các D án công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông a. Công ngh ng d ng trong D án ph i là công ngh m i (nêu t i Ph l c 7). b. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. c. Vi c áp d ng công ngh m i ph i t o ra ư c s n phNm có năng su t, ch t lư ng cao. d. B o m các Tiêu chuNn kinh t -k thuât trong lĩnh v c thông tin, vi n thông c a th gi i và khu v c. e. B o m các Tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 5. Tiêu chuNn các D án x lý ô nhi m môi trư ng ho c x lý, ch bi n các ch t th i.
 6. a. Lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh c a D án ph i phù h p v i lĩnh v c s n xu t, kinh doanh quy nh t i Ph l c 8. i v i D án x lý, ch bi n các ch t th i thì ph i s d ng kh i lư ng t 50% tr lên nguyên li u là ch t th i. b. D án ph i ư c h ch toán c l p, trong ó có 70% t ng doanh thu tr lên thu ư c t ho t ng s n xu t và/ho c kinh doanh x lý ô nhi m môi trư ng ho c x lý ch bi n các ch t th i. c. D án ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o v môi trư ng. III. H sơ ngh và thNm quy n xem xét các D án H sơ ngh D án c bi t khuy n khích u tư i v i các D án m i : Ngoài các n i dung v H sơ ã qui nh t i i u 106 và 107 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam, c n có thêm : ơn ngh công nh n D án c bi t khuy n khích u tư ( theo m u nêu t i Ph l c 2). - B n gi i trình v kinh t -k thu t c a D án (c n i chi u v i các Tiêu chuNn ư c quy nh t i M c II c a Chương này, riêng i v i D án nêu i m 5 M c II c n nêu rõ quy trình công ngh x lý ô nhi m, x lý, ch bi n ch t th i, t l ch t th i ư c s d ng làm nguyên li u cho quá trình x lý ch bi n, t l doanh thu thu ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh x lý ô nhi m môi trư ng, x lý, ch bi n các ch t th i, s phù h p c a lĩnh v c s n xu t, kinh doanh c a D án so v i lĩnh v c ư c ưu ãi nêu t i Thông tư này). b. i v i các D án ang ho t ng c n có: ơn ngh công nh n D án c bi t khuy n khích u tư ( theo m u nêu t i Ph l c 2 ). - B n gi i trình v kinh t -k thu t c a D án (c n i chi u v i các Tiêu chuNn ư c quy nh t i M c II c a Chương này, riêng i v i D án nêu i m 5 M c II c n nêu rõ quy trình công ngh x lý ô nhi m, x lý, ch bi n ch t th i, t l ch t th i ư c s d ng làm nguyên li u cho quá trình x lý ch bi n, t l doanh thu thu ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh x lý ô nhi m môi trư ng, x lý, ch bi n các ch t th i, s phù h p c a lĩnh v c s n xu t, kinh doanh c a D án so v i lĩnh v c ư c ưu ãi nêu t i Thông tư này). B n sao h p l Gi y phép u tư.
 7. 2. H sơ ngh công nh n D án c bi t khuy n khích u tư ư c g i t i Cơ quan c p Gi y phép u tư. 3. ThNm quy n xác nh n D án c bi t khuy n khích u tư a. i v i các D án do B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư: Trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xác nh n công ngh ư c ng d ng trong D án phù h p quy nh c a Thông tư này, B K ho ch và u tư xác nh ch c bi t khuy n khích u tư trong Gi y phép u tư, ng sao g i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. b. i v i các D án u tư thu c di n phân c p c p Gi y phép u tư: Trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng a phương xác nh n công ngh ư c ng d ng trong D án phù h p quy nh c a Thông tư này, Cơ quan c p Gi y phép u tư c a a phương, Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ( ã ư c u quy n c p Gi y phép u tư ) xác nh ch c bi t khuy n khích u tư trong Gi y phép u tư, ng sao g i S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có liên quan. c. i v i trư ng h p D án t (ho c không t) Tiêu chuNn ư c hư ng ưu ãi u tư, Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo thNm quy n ư c phân c p (nêu t i i m a ho c b c a kho n này) có trách nhi m xác nh n (ho c t ch i có nêu rõ lý do) và thông báo b ng văn b n cho Cơ quan c p gi y phép u tư trong th i h n 15 ngày (k t ngày nh n H sơ h p l ). d. Trong th i gian ư c hư ng ưu ãi u tư, k t khi b t u s n xu t, hàng năm Ch D án ph i g i báo cáo (theo m u nêu t i Ph l c 3b) cho Cơ quan c p Gi y phép u tư, Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có liên quan. e. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra theo thNm quy n ư c phân c p qu n lý m b o D án th c hi n úng cam k t. Trong trư ng h p D án chưa áp ng ư c các Tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này s ki n ngh Cơ quan c p Gi y phép u tư i u ch nh vi c ưu ãi trong Gi y phép u tư và yêu c u Ch D án b i hoàn l i các ưu ãi ã hư ng. g. Ch D án có quy n khi u n i lên c p có thNm quy n v vi c ư c hư ng hay không ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo. CHƯƠNG III CÁC QUY NNH V BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG
 8. Vi c l p, thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 175 /CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng và Thông tư s 490/1998/ TT- BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng hư ng d n th c hi n vi c l p và thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (sau ây vi t t t là Thông tư s 490/1998/TT-BKHCNMT ) v i m t s i u ch nh như sau: 1. Th i h n thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng không quá 45 ngày k t khi Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng nh n H sơ h p l . Trư ng h p H sơ chưa t yêu c u, ch m nh t 5 ngày, Cơ quan thNm nh có trách nhi m thông báo cho Ch D án bi t i u ch nh, b sung H sơ. Ch m nh t 10 ngày sau khi Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c ch p thu n, Cơ quan thNm nh có trách nhi m c p Quy t nh phê chuNn Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho D án. Th i h n xem xét “B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng” và c p “Phi u xác nh n” không quá 20 ngày k t khi Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng nh n H sơ h p l . Trư ng h p H sơ chưa t yêu c u thì ch m nh t là 5 ngày k t ngày n p H sơ, Cơ quan thNm nh có trách nhi m thông báo cho Ch D án bi t i u ch nh, b sung. B sung vào Danh m c các D án ph i trình duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng nêu t i Thông tư s 490/1998/TT-BKHCNMT các lo i D án sau: - Các D án ch bi n ch t th i. - Các D án x lý ch t th i, x lý ô nhi m môi trư ng. CHƯƠNG IV QUY NNH V VI C NH P KH U CÁC THI T BN Ã QUA S D NG 1. i tư ng i u ch nh c a Quy nh này là: các máy móc ( ơn chi c ho c dây chuy n) s n xu t tư li u s n xu t, hàng hoá; các phương ti n v n t i, b c x p, xe, máy ph c v thi công xây d ng các công trình và các thi t b chuyên dùng khác ã qua s d ng thu c các D án có v n u tư nư c ngoài. Các thi t b ã qua s d ng xin t m nh p, tái xu t ho c ư c thuê th c hi n các h p ng gia công, s n xu t hàng hoá, thi công các công trình do các Ch th u trúng th u th c hi n và các thi t b ã qua s d ng ư c nh p dư i d ng quà bi u, hàng vi n tr không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này.
 9. 2.Thi t b ã qua s d ng nh p khNu vào Vi t Nam ph i b o m : tiêu chuNn, ch t lư ng phù h p v i yêu c u s n xu t, yêu c u v b o v môi trư ng và an toàn lao ng và ư c nêu trong Gi i trình kinh t -k thu t trong H sơ xin Gi y phép u tư. Tr thi t b , máy móc ã qua s d ng không ư c nh p khNu (thu c Danh m c các thi t b ã qua s d ng c m nh p khNu nêu t i m c 3 dư i ây), Ch D án là ngư i quy t nh và ch u trách nhi m v hi u qu kinh t -k thu t và m i h u qu c a vi c nh p khNu thi t b ã qua s d ng. Thi t b nh p khNu ã qua s d ng ph i m b o các yêu c u chung v k thu t sau ây: a. Có ch t lư ng còn l i t 80% tr lên so v i ch t lư ng nguyên thu c a thi t b. b. Ph i m b o các Tiêu chuNn v an toàn, v sinh lao ng và môi trư ng c a Vi t Nam. Vi c xác nh n s phù h p ch t lư ng c a thi t b ã qua s d ng v i yêu c u chung v k thu t nêu trên th hi n b ng Gi y ch ng nh n ch t lư ng do T ch c giám nh c a nư c ngoài ho c Vi t Nam có tư cách pháp nhân c p. T ch c giám nh ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v k t qu giám nh. Trong trư ng h p c n thi t, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và/ho c cơ quan c p Gi y phép u tư có th yêu c u giám nh l i ch t lư ng các thi t b ã qua s d ng mà Ch D án ngh nh p khNu. Khi có khi u n i v s khác nhau c a k t qu giám nh thì B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan có ý ki n quy t nh cu i cùng. 3. Danh m c các thi t b ã qua s d ng c m nh p khNu: a. Thi t b trong các ngành công nghi p ch bi n d u khí, i n l c, dây chuy n s n xu t xi măng, tuy n qu ng, n u kim lo i. Thi t b trong các ngành s n xu t hoá ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu. b. Thi t b trong các ngành s n xu t yêu c u chính xác cao như các thi t b o lư ng, thí nghi m, ki m tra, các thi t b s d ng trên m ng lư i bưu chính- vi n thông. c. Các thi t b yêu c u an toàn cao như n i hơi, thang máy, i u khi n ph n ng h t nhân, các thi t b ki m tra, i u khi n các h th ng an toàn.
 10. d. Các thi t b có nh hư ng t i m t khu v c r ng l n như các thi t b x lý ch t th i, c a p nư c, thi t b trong dây chuy n s n xu t công o n d có s c gây ô nhi m nghiêm tr ng n môi trư ng. i v i nh ng trư ng h p c bi t : trên cơ s ngh b ng văn b n c a các B , Ngành ho c U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s xem xét, quy t nh i u ch nh Danh m c các thi t b ã qua s d ng cho phép nh p khNu ho c c m nh p khNu. CHƯƠNG V I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i v i D án u tư ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Thông tư này thay th các Thông tư s 2345/1998/TT-BKHCNMT ngày 04 tháng 12 năm 1998, Thông tư s 1817/1999/TT-BKHCNMT ngày 21 tháng 10 năm1999, Thông tư s 1818/TT-BKHCMT ngày 21 tháng 10 năm 1999, Thông tư s 2019/1997/Q -BKHCNMT ngày 01 tháng 12 năm 1997, Thông tư s 491/1998/Q -BKHCNMT ngày 29 tháng 04 năm 1998 c a B Khoa h c ,Công ngh và Môi trư ng. Trong quá trình th c hi n Thông tư, n u có v n gì vư ng m c, ngh các Cơ quan ph n ánh v B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, x lý. Nơi nh n: B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ Chu Tu n Nh quan tr c thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các Ban QLKCN, KCX và KCN cao - S KHCN&MT, S KH& T; - Các C c, V , Vi n thu c B KH CN&MT - Công báo c a Chính ph - Lưu: VT B , PC, VPT .
 11. Ph l c 1 DANH M C D ÁN CÔNG NGHI P K THU T CAO D án công nghi p k thu t cao là D án s n xu t các s n phNm sau: 1. Các linh ki n dùng trong lĩnh v c i n t như : b n m ch, các t , chi t áp, tr kháng, rơ le, cu n dây, súng phóng tia i n t . 2. Các van i u ti t, i u khi n thu l c, khí nén, các cơ c u cam, các b con quay nh hư ng, các lo i d ng c chính xác, d ng c o dùng trong lĩnh v c t ng hoá, cơ khí, ch t o máy. 3. Các linh ki n quang- i n t , cơ-quang- i n t ; 4. Công ngh s n xu t màn hình ph ng, màn hình có phân gi i cao; 5. Công ngh s n xu t các IC ; 6. Công ngh s n xu t các sensor; 7. Công ngh s n xu t các máy thu tích h p a ch c năng (TV-video, monitor...); 8. Công ngh s n xu t các thi t b i n t y t cao c p (scanner, i n tim, i n não, n i soi, vi ph u thu t...); 9. Công ngh s n xu t các ĩa c ng, công ngh s n xu t các ĩa laser; 10. Công ngh s n xu t máy tính và các thi t b ngo i vi; 11. Công ngh s n xu t RAM dung lư ng l n; 12. Công ngh s n xu t các thi t b o lư ng i n t digital; 13. Công ngh gia công cơ khí i n t b ng tia laser và plasma; 14. Công ngh ch t o robot ph c v t ng hoá s n xu t; 15. Công ngh s n xu t các s n phNm ph n m m, c bi t công ngh ph n m m hư ng t i multimedia; 16. Công ngh ch t o các h mô ph ng;
 12. 17. Công ngh s n xu t các h giao ti p ngư i-máy thông qua ngôn ng và hình nh. 18.Các hoá phNm vi lư ng, các hoá ch t tinh khi t, các ch t xúc tác, các ch t kích thích, premix, enzim . 19.Các ph n m m máy tính dùng trong các h th ng i u khi n các thi t b t ng, trong các thi t b thông tin, các h th ng thi t b qu n lý công ngh và qu n lý doanh nghi p. Ph l c 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM c l p - T do - H nh phúc ..........., ngày tháng năm ƠN NGHN CÔNG NH N D ÁN Ư C C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ THEO LĨNH V C…. (ghi tên lĩnh v c ngh ư c ưu ãi u tư) Kính g i : …...(ghi tên Cơ quan c p Gi y phép u tư và Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có liên quan) Chúng tôi là: a ch liên h : a i m th c hi n D án : S i n tho i : Fax : th c hi n D án ư c c bi t khuy n khích u tư theo lĩnh v c …………….. ……………………………………………………………. Chúng tôi xin chuy n n Quý cơ quan nh ng tài li u sau : - B n gi i trình v kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t) - (Trư ng h p D án xin ưu ãi trong lĩnh v c công nghi p k thu t cao, H sơ ph i kèm theo các ch tiêu ăng ký D án công nghi p k thu t cao theo m u nêu t i Ph l c 3 )
 13. - B n sao h p l Gi y phép u tư ( i v i D án ang ho t ng). Chúng tôi xin b o m chính xác c a các s li u trong các văn b n ư c trình và xin cam k t r ng D án c a chúng tôi khi i vào ho t ng s th c hi n theo úng các s li u ã nêu và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v s cam k t c a mình. Chúng tôi làm ơn này kính ngh Quý cơ quan xem xét và công nh n là D án thu c lĩnh v c ư c c bi t khuy n khích u tư . Ch D án (Ký tên- óng d u) Ph l c 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày tháng năm B N GI I TRÌNH CHI TI T N I DUNG c a D án công nghi p k thu t cao Kính g i :….(ghi tên các Cơ quan xem xét , xác nh n D án công nghi p k thu t cao) Tên D án : Tên giao d ch : Có tr s ăng ký t i : S i n tho i : Fax : Thành l p theo Gi y phép u tư s : ngày do c p. (n u là D án ã ư c c p Gi y phép u tư )
 14. Hình th c u tư: Bên Vi t Nam: (Tên Công ty) Bên nư c ngoài: (Tên Công ty) Theo Thông tư s 02/2001/TT-BKHCN&MT ngày 15 tháng 02 năm 2001 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n xác nh công nh n D án công nghi p k thu t cao. Chúng tôi xin gi i trình chi ti t n i dung c a D án như sau : 1. M t b ng a i m xây d ng hi n nay; - a ch : - Di n tích s d ng: 2. Th i h n d ki n ho t ng c a D án : 3. Th i i m chính th c s n xu t: 4. M c tiêu và ph m vi ho t ng chính c a D án : 5. T ng v n u tư ....................................……………… USD, trong ó -V nc nh: USD, bao g m + Nhà xư ng m2, tr giá USD + Văn phòng m2, tr giá USD + Trang thi t b công ngh tr giá USD +Giá tr công ngh ư c ưa vào v n c nh USD -V nc nh khác USD - V n pháp nh USD
 15. - Bên Vi t Nam % là USD G m: + Ti n, tương ương USD + Tài s n khác, tương ương USD - Bên nư c ngoài % là USD G m: + Ti n USD + Tài s n khác USD 6. N i dung công ngh c a D án 6.1. c i m c a công ngh s n xu t; 6.2. Mô t các bư c công ngh c a s n xu t; 6.3. Danh m c trang, thi t b : Danh m c trang, thi t b c tính k thu t Năm S Giá tr T l chính s n lư ng USD xu t %(1) 1. Thi t b công ngh (2) 2. Trang b khuôn m u, gá 3. Thi t b ph tr (3) 4. Thi t b v n chuy n 5. Thi t b văn phòng Ghi chú: (1). T l % so v i t ng v n c nh. (2). Bao g m c các thi t b thông gió, hút b i và x lý ch t th i. (3). Bao g m các thi t b cung c p, phân ph i năng lư ng.
 16. 6.4. Mô t ho t ng c a dây chuy n s n xu t và các thi t b công ngh chính trong dây chuy n s n xu t, nêu rõ trình cơ khí hoá, t ng hoá c a c dây chuy n và c a các thi t b chính. 6.5. Công su t thi t k . Tên s n ph m D ki n theo thi t k S lư ng ơn giá Doanh thu 1. 2. 3. C ng: 6.6. Tiêu hao v t ch t cho m t ơn v s n phNm Lo i v t ch t tiêu hao Kh i lư ng Giá tr USD T ng th Trên 1 ơn v T ng th Trên 1 ơn v s n ph m s n ph m - Năng lư ng i n (kWh/năm) - Nư c (m3/ngày êm) - Nguyên v t li u chính 6.7. T ch c qu n lý D án. Sơ t ch c qu n lý c a D án, thuy t minh m c tin h c hoá h th ng qu n lý. 6.8. Lao ng và ào t o + S lao ng gián ti p; + S lao ng tr c ti p;
 17. + S lao ng ngư i nư c ngoài; + S lư ng, kh i lư ng cán b công nhân viên ư c i ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v trong t ng năm k t khi ư c c p Gi y phép u tư (s ngư i-ngày), ( phân ra: cán b cao ng, i h c tr lên và trung c p, công nhân viên); + Chi phí th c hi n cho vi c ào t o nói trên ; 6.9. Tr giúp k thu t t bên ngoài. + N i dung tr giúp k thu t (giám sát, hư ng d n b trí, l p t thi t b , giám sát xây d ng công trình, hư ng d n v n hành thi t b và dây chuy n s n xu t, hư ng d n thao tác th c hi n quy trình s n xu t). + S lư ng, kh i lư ng chuyên gia ư c c n tr giúp k thu t trong t ng năm (s ngư i-ngày). + D ki n, chi phí th c hi n cho vi c tr giúp k thu t nói trên. 7. Các ch tiêu chung 7.1. ánh giá chung v trình công ngh c a dây chuy n s n xu t (thu c lo i th h nh ng năm nào ?) S n phNm phù h p v i tiêu chuNn qu c t nào ? (ho c tương ương s n phNm trong nư c ho c qu c t lo i nào ?) 7.2. Giá tr n i a hoá: - Giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao c a s n phNm do xí nghi p t s n xu t t i Vi t Nam ư c s d ng trong t ng năm. - Giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao c a s n phNm do xí nghi p khác t i Vi t Nam s n xu t ư c s d ng trong t ng năm. 7.3. Trình cán b , công nhân viên S cán b , công nhân viên: - Trên ih c - i h c, cao ng - Trung h c 7.4. T ng giá tr s n lư ng tính theo u ngư i
 18. 7.5. Giá tr thi t b máy móc công ngh tính bình quân cho m t u ngư i. 7.6. T l kinh phí tính theo doanh thu hàng năm dành cho công tác ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho cán b , công nhân viên c a doanh nghi p. 7.7. Các Tiêu chuNn v môi trư ng ăng ký 7.8. Có H p ng chuy n giao công ngh không ? N i dung chuy n giao công ngh , th i h n, phí chuy n giao công ngh ? 7.9. Ch t lư ng s n phNm (các ch tiêu c th ) 7.10. T l xu t khNu Tôi xin cam oan và ch u trách nhi m v nh ng s li u nêu trên. Ch D án ho c ngư i i di n - Ghi rõ ch c v (Ký tên - óng d u) Ghi chú: + Các s li u nêu trong b n gi i trình này ư c thu th p, tính toán phù h p v i các khái ni m ư c gi i thích trong Thông tư s 02/ 2001 /TT- BKHCNMT ngày 15 tháng 02 năm 2001 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. + Trong giai o n xin ưu ãi và c p Gi y phép, các s li u trên là d a vào báo cáo kh thi (ho c lu n ch ng kinh t k thu t).
 19. Ph l c 3b C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- ...., ngày tháng năm báo cáo tình hình ho t ng năm ….. (ghi tên năm ư c báo cáo) c a D án …. (ghi tên D án và lĩnh v c thu c di n ư c ưu ãi u tư) Kính g i : …………………….. (ghi tên Cơ quan c p Gi y phép u tư và Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Khoa hoc, Công ngh và Môi trư ng ã xem xét , xác nh n D án thu c di n ư c ưu ãi u tư). Tên D án: Tên giao d ch: Có tr s ăng ký t i: S i n tho i: Fax : Thành l p theo Gi y phép u tư s : ngày do c p. Hình th c u tư: Bên Vi t Nam: (Tên Công ty) Bên nư c ngoài: (Tên Công ty)
 20. Theo Thông tư s 02 / 2001 /TT-BKHCN&MT ngày 15 tháng 02 năm 2001 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n xác nh các D án ư c c bi t khuy n khích u tư. Chúng tôi xin báo cáo tình hình ho t ng c a D án trong năm như sau : 1. M t b ng a i m xây d ng hi n nay - a ch : - Di n tích s d ng: 2. Th i h n d ki n ho t ng c a D án : 3. Th i i m chính th c s n xu t: 4. Lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính c a D án : 5. T ng v n u tư ......................................USD, trong ó -V nc nh: USD, bao g m + Nhà xư ng m2, tr giá USD + Văn phòng m2, tr giá USD + Trang thi t b công ngh tr giá USD + Giá tr công ngh ư c ưa vào v n C USD - V n pháp nh USD - Bên Vi t Nam %, là USD - Bên nư c ngoài %, là USD 6. S n phNm c a D án ( i v i D án ch bi n ch t th i c n nêu t l kh i lư ng ch t th i so v i t ng kh i lư ng nguyên li u).
Đồng bộ tài khoản