Thông tư số 02/2005/TT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/2005/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2005/TT-BTS về việc Chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010 do Bộ Thủy sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2005/TT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/TT-BTS Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S N I DUNG TRONG QUY T NNH S 112/2004/Q -TTG NGÀY 23/6/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N GI NG TH Y S N N NĂM 2010 Căn c Quy t nh s 112/2004/Q -TTg ngày 23/6/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n gi ng th y s n n năm 2010; B Th y s n hư ng d n tri n khai th c hi n các n i dung c a Chương trình phát tri n gi ng th y s n như sau: I. V NÂNG C P, HOÀN THI N CƠ S H T NG C A CÁC TRUNG TÂM GI NG TH Y S N 1. i v i các Trung tâm qu c gia gi ng th y s n M c tiêu c a vi c u tư xây d ng các Trung tâm qu c gia gi ng th y s n (vi t t t là TTQGTS) thu c các Vi n nghiên c u nuôi tr ng th y s n là nâng cao năng l c cho h th ng nghiên c u có i u ki n th c hi n các nghiên c u khoa h c cơ b n và công ngh sinh h c cao trong lĩnh v c di truy n, ch n gi ng nh m ch ng t o ư c t p oàn gi ng phong phú ph c v cho nuôi tr ng. TTQGGTS có ch c năng ho t ng s nghi p phát tri n gi ng th y s n, v i các nhi m v : lưu gi nh ng gi ng th y s n kinh t thu n ch ng, gi ng quý hi m và nghiên c u phát tri n không ng ng nâng cao ch t lư ng gi ng; nghiên c u quy trình, quy ch tham gia lưu gi gi ng nh m b o t n qu gen qu c gia; nhân gi ng thu n ch ng t o ra các th h àn gi ng ông bà, àn gi ng b m ó cung c p cho Trung tâm gi ng th y s n c p I, Trung tâm gi ng th y s n c a t nh ho c các tr i gi ng thương m i nh m t o ra con gi ng nuôi có ch t lư ng di truy n t t; nghiên c u gia hóa gi ng t nhiên, kh o nghi m thu n hóa gi ng nh p n i ch n t o gi ng nuôi m i; nghiên c u công ngh s n xu t gi ng, nh p công ngh gi ng m i và ng d ng hoàn thi n chuy n giao cho s n xu t; tham gia d ch v kh o nghi m gi ng, ki m nh ch t lư ng gi ng; tham gia ào t o cán b k thu t v gi ng th y s n v i các trư ng có ào t o v nuôi tr ng th y s n và công ngh sinh h c; tham gia các ho t ng h p tác qu c t , trao i v t li u di truy n, thông tin khoa h c và qu n lý liên quan n gi ng th y s n theo s phân công c a Vi n; i v i các TTQG gi ng h i s n còn s n xu t tr ng cá bi n th tinh, cá b t, u trùng các i tư ng kinh t mà k thu t ph c t p cung c p cho các tr i thương m i ương thành con gi ng ph c v nhu c u nuôi. nhanh chóng áp ng k p th i v i nh ng yêu c u c a s n xu t, các Vi n nghiên c u nuôi tr ng th y s n (vi t t t là Vi n NCNTTS) khNn trương hoàn thi n và ưa vào ho t ng các TTQGGTS ã ư c xây d ng t năm trư c (TTQGGTS nư c ng t
  2. mi n B c, TTQG gi ng h i s n mi n Trung, TTQGGTS nư c ng t mi n Nam, TTQGG h i s n mi n Nam); b trí l c lư ng k thu t h p lý, phân công nhi m v g n ch t v i nh ng v n c p thi t c a s n xu t hi n t i và nh hư ng phát tri n c a ngành. V i 3 d án m i ư c phê duy t (TTQG gi ng h i s n mi n B c, TTQGGTS nư c ng t mi n Trung, TTQG gi ng h i s n mi n Nam ph n m r ng) các Vi n c n t p trung ch o tri n khai ó xây d ng úng ti n và qu n lý ch t ch , m b o ch t lư ng công trình. ng th i v i vi c xây d ng TTQGGTS, các Vi n NCNTTS c n ti n hành l p D án nâng c p, xây d ng Phòng thí nghi m tăng cư ng năng l c cho nghiên c u t i Vi n. Yêu c u i v i phòng thí nghi m có trang thi t b hi n i, b trí cán b k thu t trình chuyên môn gi i m b o ti n hành ư c các nghiên c u và ng d ng công ngh sinh h c cao trong di truy n, ch n t o gi ng m i, các v n khoa h c cơ b n v gi ng và có kh năng chuy n giao công ngh v gi ng trong h th ng gi ng qu c gia. 2. i v i 16 Trung tâm gi ng th y s n c p I y ban nhân dân (UBND) các t nh thành ph tr c thu c Trung ương có trong danh m c xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c p I (vi t t t TTGTS c p I) giao nhi m v cho các S ch c năng l p D án kh thi u tư xây d ng TTGTS c p I phù h p v i tiêu chuNn ngành “28 TCN 173: 2001 - Trung tâm gi ng th y s n c p I - Yêu c u chung” và theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. H sơ D án sau khi UBND t nh phê duy t c n g i v B Th y s n t ng h p báo cáo các B , ngành liên quan l p k ho ch ngân sách h tr a phương trình Th tư ng Chính ph xét và trình Qu c h i phê duy t nh m xây d ng hoàn thi n toàn b h th ng TTGTS c p I vào năm 2008. Khi tri n khai c n thành l p Ban qu n lý d án b o m th c hi n úng v i trình t , ti n và qu n lý t t ch t lư ng công trình. Vi c thi t k xây d ng TTGTS c p I yêu c u có cơ s h t ng, thi t b tiên ti n m b o th c hi n t t các ch c năng, nhi m v và s n xu t gi ng th y s n ư c a loài b ng công ngh m i và công ngh truy n th ng. Trung tâm gi ng th y s n c p I có ch c năng ho t ng s nghi p phát tri n gi ng th y s n cho khu v c và t nh, v i các nhi m v : th c hi n các chương trình d án phát tri n gi ng th y s n a phương; nghiên c u, th c nghi m, ng d ng các công ngh m i v gi ng th y s n và t p hu n chuy n giao cho s n xu t; ti p nh n gi ng thu n, àn gi ng ông bà t TTQGGTS nhân gi ng, cung c p cho các tr i gi ng thương m i làm àn b m và cho TTGTS các t nh trong khu v c có nhu c u; k t h p v i Vi n NCNTTS th c hi n các d án v i u tra khu h th y s n phân b t nhiên, phát hi n các loài th y s n b n a quý hi m và h p ng lưu gi nh ng gi ng mà i u ki n TTQGGTS không thích h p b o t n ngu n gen qu c gia; s n xu t và th gi ng th y s n ra các vùng nư c t nhiên b sung và tái t o ngu n l i; k t h p v i các trư ng ào t o, trung tâm khuy n ngư, khuy n nông ào t o công nhân k thu t th y s n theo nhu c u a phương; tham gia d ch v kh o nghi m, gi ng, th c ăn, ki m nh ch t lư ng gi ng khi có các i u ki n theo quy nh; s n xu t, d ch v các i tư ng gi ng kinh t nhân dân ang có nhu c u. Quy mô c a TTGTS c p I có di n tích t 5 hecta tr lên, có cơ s h t ng th c hi n ư c các nhi m v trên. Công su t thi t k i v i TTGTS nư c ng t c p I m i
  3. năm s n xu t trên 50 tri u cá b t các lo i, trên 5 tri u cá hương, trên 1 tri u cá gi ng, nuôi ư c àn h u b trên 2 t n; i v i Trung tâm gi ng h i s n c p I có khu nuôi dư ng và khu s n xu t gi ng, m i năm s n xu t trên 50 tri u con gi ng tôm, cá, nhuy n th , giáp xác khác. V i nh ng t nh ven bi n, vi c xác nh xây d ng TTGTS c p I thu c v nư c ng t hay h i s n ã ư c nghiên c u quy ho ch theo l i th c a a phương và khu v c. Vì v y, yêu c u th c hi n úng v i quy ho ch. V nhân l c c a TTGTS c p I, cán b qu n lý ph i có trình i h c chuyên ngành tr lên, cán b k thu t có ít nh t 2 k sư, m t s trung c p k thu t và l c lư ng công nhân thư ng xuyên, lao ng h p ng theo th i v . 3. i v i Trung tâm gi ng th y s n c a các t nh Nh ng t nh không có trong danh m c xây d ng TTGTS c p I, UBND t nh giao nhi m v cho các S ch c năng l p D án u tư xây d ng Trung tâm gi ng th y s n c a t nh (vi t t t là TTGTS t nh) trên cơ s nâng c p m t tr i gi ng hi n có ho c xây d ng m i nơi thích h p, thu n l i giao thông, có ngu n nư c t t và ch ng, g n ngu n c p i n. Căn c theo ti m năng m t nư c c a a phương mà có th xây d ng TTGTS nư c ng t ho c h i s n, ho c có th xây d ng trung tâm g m 2 cơ s là gi ng nư c ng t và gi ng h i s n. Quy mô TTGTS c a t nh tùy thu c vào i u ki n th c t , có th v n d ng Tiêu chuNn ngành “28 TCN 173: 2001 - Trung tâm gi ng th y s n c p I - Yêu c u chung”. M i t nh c n có m t trung tâm gi ng th y s n th c hi n s nghi p phát tri n gi ng th y s n ph c v cho nuôi tr ng. Tuy nhiên, nh ng nơi ã có TTQGGTS óng trên a bàn thì trung tâm này s ph c v chung cho c vùng và t nh, do ó không nh t thi t ph i thành l p TTGTS c a t nh. Trung tâm gi ng th y s n c a t nh có các nhi m v : ti p nh n gi ng m i, gi ng thu n ch ng, àn gi ng ông bà t TTQGGTS ho c TTGTS c p I khu v c phát tri n, ch n l c àn h u b t tiêu chuNn áp ng cho các cơ s s n xu t gi ng thương m i trong t nh; ti p nh n ng d ng công ngh m i v s n xu t gi ng th y s n, chuy n giao cho s n xu t i trà; lưu gi , nhân gi ng các i tư ng th y s n b n a quý hi m b o v ngu n gen qu c iga; s n xu t gi ng th ra các vùng nư c t nhiên, h ch a b sung, b o t n và tái t o ngu n l i; tham gia ào t o, t p hu n k thu t v gi ng th y s n; tham gia các d án c a ngành th y s n, các d án qu c t v th y s n có liên quan t i a phương; tham gia s n xu t, d ch v gi ng th y s n kinh t cho nhu c u nuôi và chuy n d ch cơ c u kinh t ( i v i Trung tâm gi ng h i s n c a t nh còn có th tham gia s n xu t tr ng cá bi n th tinh và u trùng các i tư ng khác òi h i v k thu t, thi t b hi n i và quy mô l n cung c p cho các tr i ương nuôi thành con gi ng; i v i TTGTS nư c ng t tham gia s n xu t gi ng nh ng i tư ng m i ph c v cho chuy n d ch cơ c u s n xu t, gi ng b n a quý hi m; mi n núi trung tâm còn s n xu t cá b t ph c v cho các i m ương vùng sâu, vùng xa gi i quy t gi ng t i ch cho ng bào. II. NÂNG CAO NĂNG L C CHO I NGŨ NGHIÊN C U VÀ S N XU T
  4. Các Vi n nghiên c u, Trư ng ào t o chuyên ngành nuôi tr ng thu c B Th y s n ch ng s p x p và ki n toàn i ngũ k thu t có s lư ng cán b khoa h c chuyên ngành các b môn, các phòng thí nghi m, các Trung tâm qu c gia gi ng th y s n. Thông qua ho t ng chuyên môn b i dư ng nâng cao trình và xu t k ho ch ào t o ngu n nhân l c v i B Th y s n nh m d n hình thành m t i ngũ cán b khoa h c công ngh có trình cao cho tương lai áp ng v i công tác nghiên c u, gi ng d y các Vi n, Trư ng. Các S Th y s n, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý th y s n hàng năm k t h p v i các chương trình khuy n ngư, d án h tr ngành th y s n, các chương tir2nh khác, án, tài công ngh giu ng c a Vi n nghiên c u th c hi n t i a phương t ch c ào t o ng n h n, t p hu n công ngh , c p nh t ti n b khoa h c k thu t m i cho cán b qu n lý và i ngũ k thu t c a S , Trung tâm gi ng và các tr i s n xu t gi ng th y s n hàng hóa. III. HÌNH THÀNH VÀ T NG BƯ C HI N I HÓA H TH NG CƠ S S N XU T GI NG Căn c theo i u ki n t nhiên, ti m năng nuôi tr ng th y s n, các a phương c n có quy ho ch phát tri n s n xu t gi ng th y s n phù h p quy ho ch chung c a Ngành và phát huy ư c nh ng l i th riêng nh m ch ng s n xu t gi ng t t ph c v cho nhu c u nuôi tr ng c a nhân dân. 1. Các cơ s s n xu t gi ng th y s n nuôi nư c l , m n Vùng ven bi n phía B c tr ng tâm là s n xu t gi ng cá bi n, tôm b n a, cua, thu n dư ng tôm sú gi ng. Vùng ven bi n mi n Trung tr ng tâm là s n xu t gi ng tôm sú, cua, gh , các loài nhuy n th , m t s loài cá bi n như cá cam, cá h ng, cá vư c. Vùng ven bi n phía Nam tr ng tâm là s n xu t gi ng tôm sú, ngoa, cá nư c l . Vi c phát tri n m ng lư i s n xu t gi ng nh t thi t ph i ư c qu n lý theo quy ho ch, tuân th các quy nh v môi trư ng sinh thái và an toàn v sinh thú y th y s n phát tri n b n v ng. Th c hi n xã h i hóa s n xu t gi ng thương m i thông qua vi c ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích h tr c th c a a phương t o i u ki n thu n l i thu hút các thành ph n kinh t tham gia vào s n xu t gi ng (cho thuê t lâu dài, ư c chuy n giao k thu t và công ngh m i tr i có th s n xu t ư c nhi u i tư ng v.v..) nh m huy ng a d ng hóa ngu n v n u tư, t o nên s c c nh tranh, thúc Ny vi c hi n i hóa cơ s s n xu t cũng như công ngh có th áp ng th a mãn s lư ng gi ng có ch t lư ng, giá phù h p, k p th i v cho nuôi tr ng. 2. Các cơ s s n xu t gi ng th y s n nuôi nư c ng t H u h t các tr i cá gi ng hi n nay h t ng và trang b k thu t l c h u, không th c hi n ư c các công ngh m i nên ch y u là s n xu t gi ng cá nuôi truy n th ng theo công ngh cũ. Năng l c s n xu t cá gi ng truy n th ng v cơ b n ã áp ng s lư ng cho nhu c u, song ch t lư ng chưa m b o. Do ó, c n qu n lý s n xu t gi ng theo hư ng nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa i tư ng. Trên cơ s nh ng tr i gi ng hi n có, t o các i u ki n v chuy n giao ti n b k thu t m i, gi ng m i, có cơ ch khuy n khích nâng c p h t ng, trang thi t b tiên ti n, thu n ch ng àn gi ng
  5. b m . i v i các t nh mi n núi còn thi u gi ng c c b , c n tăng cư ng ho t ng khuy n ngư v xây d ng mô hình ương s n gi ng truy n th ng, gi ng b n a, gi ng m i và h tr xây d ng các tr i quy mô nông h nh m áp ng ngu n gi ng t i ch cho ng bào. 3. Xây d ng các Khu v c s n xu t gi ng th y s n t p trung Nuôi tr ng th y s n nư c l , m n ang phát tri n, song s n xu t gi ng chưa áp ng v i nhu c u c v cơ c u, s lư ng và ch t lư ng. Vì v y, trư c m t xây d ng 6 Khu s n xu t gi ng t p trung theo hư ng công nghi p nh ng vùng có l i th nh m nhanh chógn t o nên cùng gi ng hàng hóa s lư ng l n và qu n lý ư c ch t lư ng. M i khu xây d ng 200 - 300 tr i gi ng, t ng công su t t 2 - 8 t con gi ng/năm. V i nh hư ng nh ng t ch c, cá nhân có năng l c u tư l n, áp ng ư c yêu c u k thu t và môi trư ng m i tham gia s n xu t gi ng, do ó công su t m i tr i t 10 tri u n hàng trăm tri u gi ng/năm. i tư ng gi ng hi n t i ch y u là tôm sú, ngoài th i v còn có th s n xu t gi ng các loài giáp xác khác, nhuy n th , cá bi n và h i c s n khác. V yêu c u k thu t ph i có h th ng c p, thoát nư c riêng bi t, x lý nư c th i m b o v sinh thú y và môi trư ng, có phòng ki m nh v i thi t b hi n i ki m tra d ch b nh cho th y s n. m b o ti n , các t nh có trong danh m c hi n chưa tri n khai c n giao nhi m v cho các S ch c năng khNn trương l p d án kh thi theo các quy nh hi n hành thâm nh và t ng h p báo cáo các B , ngành liên quan b trí k ho ch v n h tr th c hi n trong th i gian s m nh t. Khi xây d ng xong d án, giao cho S Th y s n qu n lý ho t ng và tham mưu ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích, t o i u ki n thu n l i thu hút các thành ph n kinh t xây d ng tr i s n xu t tôm gi ng trong khu t p trung (k c các a phương khác i u ki n không thu n l i có th n thuê m t b ng và t ch c s n xu t gi ng mang v ph c v a phương). Vi c qu n lý ho t ng c a khu s n xu t gi ng t p trung ph i có quy ch ch t ch . Trong ó các v n c n lưu ý như s d ng thu c, hóa ch t; i tư ng, th i v , s n xu t; s d ng nư c và x lý nư c th i có s giám sát c ng ng; ki m d ch b t bu c; th c hi n dán nhãn mác, công b ch t lư ng gi ng hàng hóa. IV. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ GI NG TH Y S N Gi ng th y s n nuôi tr ng ph i ư c s n xu t ra t àn b m dòng thu n, không mang m m b nh, m b o các tiêu chuNn (c p qu c gia, c p ngành, c p cơ s ) theo quy nh c a pháp lu t và ph i th c hi n công b ch t lư ng hàng hóa ( i v i nh ng gi ng trong danh m c b t bu c). TTQGGTS, TTGTS c p I, TTGTS c a t nh là nơi cung c p àn nhân gi ng, àn gi ng ông bà, àn b m , àn h u b cho các tr i s n xu t gi ng. Nh ng àn gi ng trên ph i ư c công b ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t làm căn c cho các tr i s n xu t công b ch t lư ng gi ng hàng hóa và g n nhãn mác khi tiêu th . Riêng i v i tôm nư c l hi n t i công ngh t o àn b m chưa ch ng, còn ph thu c vào khai thác t nhiên và ngu n nh p t các nư c, do ó ph i ư c ki m d ch ch t ch và qu n lý s l n sinh s n c a tôm m trong m t v s n xu t theo quy nh c a Ngnàh m b o tôm gi ng có ch t lư ng t t.
  6. th c hi n t t công tác qu n lý gi ng th y s n theo nh ng văn b n quy ph m pháp lu t, các a phương c n ki n oàn b máy c a các cơ quan chuyên môn v th y s n làm nhi m v tham mưu xây d ng các chương trình, quy ho ch, k ho ch, án, d án, các cơ ch khuy n khích phát tri n; tuyên truy n ch trương, chính sách c a Nhà nư c, hư ng d n th c hi n văn b n quy p hm pháp l ut v th y s n như i u ki n s n xu t kinh doanh gi ng, các tiêu chuNn ngành v ch t lư ng gi ng, b o m môi trư ng, an toàn v sinh thú y th y s n; hư ng d n s n xu t gi ng th y s n theo quy ho ch, ng th i t ch c ki m tra qu n lý ch t lư ng gi ng ch t ch , c nh báo v môi trư ng, d ch b nh, thông tin th trư ng, nhu c u gi ng th y s n nh hư ng cho s n xu t. V. TRI N KHAI CÁC ÁN PHÁT TRI N GI NG TH Y S N Trư c h t t p trung vào nghiên c u công ngh ph c v c p thi t cho s n xu t như: t o tôm sú b m , s n xu t gi ng rô phi ơn tính, gi ng cá ba sa, gi ng m t s loài cá bi n có giá tr như cá song, cá giò, cá h ng, cá mô, cá vư c, cá ch m, gi ng tôm càng xanh và tôm càng xanh toàn c, phát tri n gi ng m t s loài tôm, cá nuôi nư c l , gi ng tôm nuôi nư c m n, cua, gh , bào ngư, h i sâm, c u gai, c hương, b o t n và phát tri n gi ng m t s loài th y s n kinh t b n a, ti n t i tri n khai các án phát tri n cá làm c nh ph c v nhu c u gi i trí, du l ch và xu t khNu. Các Vi n nghiên c u nuôi tr ng th y s n ch trì xây d ng án phát tri n i tư ng gi ng theo phân vùng. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có i u ki n tham gia nghiên c u phát tri n gi ng th y s n ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n cùng các a phương khuy n khích, t o i u ki n thu n l i tri n khai th c hi n. Các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý th y s n thu c nh ng t nh, thành ph có a hình trung du, mi n núi v i nh ng ti u vùng khí h u c trưng c n chú ý phát hi n nh ng i tư ng th y c s n tuy s n lư ng ít nhưng có giá tr cao, xu t gi i pháp phát tri n i tư ng làm cơ s B Th y s n giao nhi m v khoa h c cho các Vi n nghiên c u nuôi tr ng th y s n thu c khu v c k t h p v i a phương th c hi n d án b o t n, nghiên c u công ngh phát tri n gi ng quý hi m. VI. T CH C TH C HI N Ban ch o th c hi n Chương trình Phát tri n nuôi tr ng th y s n ng th i là cơ quan thư ng tr c th c hi n Chương trình phát tri n gi ng th y s n n năm 2010. Các ơn v thu c B Th y s n căn c vào ch c năng, nhi m v có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh s 112/2004/Q -TTg theo hư ng d n t i Thông tư này. Các S , ban, ngành, các c p chính quy n cơ s căn c ch c năng, nhi m v và thNm quy n có trách nhi m tri n khai các ph n n i dung c a Quy t nh trên theo ch o c a y ban nhân dân c p t nh. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các a phương, các ơn v ph n ánh k p th i v B Th y s n xem xét, ch nh lý, b sung cho phù h p./.
  7. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản