Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
7
download

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 02/2009/TT-BTTTT Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY NNH: i u 1. Bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t sau ây do B Thông tin và Truy n thông, B Bưu chính, Vi n thông (trư c ây) ban hành: 1. Quy t nh s 23/2005/Q -BBCVT ngày 29/7/2005 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c ban hành nh m c xây d ng cơ b n công trình chuyên ngành Bưu chính, Vi n thông; 2. Quy t nh s 10/2007/Q -BBCVT ngày 14/5/2007 B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c ban hành b ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình bưu chính, vi n thông; 3. Quy t nh s 18/2007/Q -BBCVT ngày 18/6/2007 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c ban hành ơn giá xây d ng công trình chuyên ngành bưu chính, vi n thông. 4. Quy t nh s 05/2008/Q -BTTTT ngày 10/3/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông s a i, b sung ơn giá xây d ng công trình chuyên ngành bưu chính, vi n thông ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2007/Q -BBCVT ngày 18/6/2007 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/04/2009. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V Pháp ch và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan thu c Chính ph ; - B TTTT: BT và các TT; - Các ơn v thu c B TTTT; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Tr n c Lai - Tòa án nhân dân t i cao; - UBND các t nh thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các S TTTT; - Các doanh nghi p BCVT và CNTT; - TT T, Công báo; - Lưu: VT, KHTC.
Đồng bộ tài khoản