Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
5
download

Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU L CH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 02/2009/TT-BVHTTDL Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C T CH C VÀ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TH D C TH THAO QU N CHÚNG T I Đ A PHƯƠNG Căn c Lu t Th d c, Th thao năm 2006; Căn c Ngh đ nh 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; B Văn hóa, Th thao và Du l ch hư ng d n vi c t ch c và đánh giá phong trào th d c th thao qu n chúng t i các đ a phương như sau: I. T CH C CÁC HO T Đ NG TH D C TH THAO QU N CHÚNG T I Đ A PHƯƠNG. 1. N i dung ho t đ ng th d c th thao qu n chúng t i đ a phương bao g m: a. Ho t đ ng rèn luy n thân th , t p luy n, bi u di n, thi đ u th thao c a các đ i tư ng nhân dân trong m i gia đình, trên các đ a bàn, trong t ng cơ quan, đơn v , trư ng h c; b. Ho t đ ng vui chơi gi i trí b ng các trò chơi v n đ ng dân gian, th thao dân t c trong các l h i, t i các đi m sinh ho t văn hóa công c ng, các đi m tuy n du l ch; c. Các bài t p th d c phòng b nh, ch a b nh trong các cơ s y t , cơ s đi u dư ng; d. Các ho t đ ng th thao qu c phòng trong nhân dân. 2. Hình th c t ch c ho t đ ng th d c th thao qu n chúng t i đ a phương bao g m: a. T p luy n t giác c a cá nhân t i gia đình, nơi sinh s ng, nơi làm vi c; b. T p luy n có t ch c c a qu n chúng trong các lo i hình câu l c b th d c th thao cơ s , các đi m vui chơi gi i trí, các liên đoàn, h i th thao qu n chúng; c. T ch c các gi i th thao, ngày h i Văn hóa – Th thao, Đ i h i Th d c th thao; d. T ch c các đ i tuy n th thao c a đơn v , đ a phương đ tham gia thi đ u các gi i th thao qu n chúng do c p xã, huy n, t nh t ch c. 3. Bi n pháp t ch c các ho t đ ng th d c th thao qu n chúng t i đ a phương bao g m: a. Tuyên truy n, ph bi n l i ích, tác d ng c a th d c th thao; b. V n đ ng toàn dân rèn luy n thân th nâng cao s c kh e; c. Xây d ng gia đình văn hóa, làng văn hóa, t dân ph văn hóa; d. Hư ng d n ngư i t p t i các cơ s th d c th thao công l p và ngoài công l p; đ. Thành l p các câu l c b th thao cơ s , h i th thao qu n chúng t i các làng, b n, khu dân cư, cơ quan, đơn v , trư ng h c; e. Khuy n khích các ho t đ ng ph i h p, liên k t gi a văn hóa, th thao, du l ch và gia đình theo ch trương xã h i hóa. II. ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TH D C TH THAO QU N CHÚNG T I Đ A PHƯƠNG. 1. Phong trào th d c th thao qu n chúng t i đ a phương đư c đánh giá b ng 2 tiêu chí cơ b n: a. T l % ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên; b. T l % gia đình luy n t p th d c th thao. Ngoài ra, tùy t ng đ a phương có th ch n thêm các tiêu chí khác đ đánh giá như s câu l c b th d c th thao, s gi i th thao, s đ i th thao, s công trình th thao, s c ng tác viên th d c th thao, s liên đoàn, h i th thao đư c thành l p.
  2. 2. Ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên là ngư i m i tu n ít nh t 3 l n, m i l n ít nh t 30 phút, trong th i gian liên t c t i thi u 6 tháng/1 năm rèn luy n s c kh e b ng các phương ti n, phương pháp c a th d c th thao theo các n i dung và hình th c quy đ nh t i m c I. H c sinh trong trư ng h c th c hi n đ y đ chương trình giáo d c th ch t b t bu c; cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang th c hi n đ y đ chương trình hu n luy n th l c theo quy đ nh đư c tính là ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên. T l % ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên là t ng s ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên c a 1 đ a phương chia cho t ng dân s c a đ a phương đó, nhân v i 100. 3. Gia đình luy n t p th d c th thao là gia đình có ít nh t 50% s thành viên đ i di n các th h trong gia đình là ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên. Gia đình luy n t p th d c th thao không ph i là danh hi u mà ch là m t trong nh ng tiêu chu n c a danh hi u “Gia đình văn hóa”. T l % gia đình luy n t p th d c th thao là s gia đình luy n t p th d c th thao c a 1 đ a phương chia cho t ng s h gia đình c a đ a phương đó, nhân v i 100. 4. Trình t th t c ki m tra, đánh giá và báo cáo th ng kê như sau: a. Hàng năm, công ch c văn hóa xã h i ho c c ng tác viên th d c th thao c p xã ph i h p v i các trư ng thôn ho c t trư ng dân ph th ng kê s ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên và s gia đình luy n t p th d c th thao t các thôn ho c t dân ph , tính t l bình quân toàn xã, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p xã và Trư ng phòng Văn hóa và Thông tin c p huy n; Phương pháp th ng kê và cách tính t l ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên th c hi n như ph l c s 1 (kèm theo) b. Trư ng phòng Văn hóa và Thông tin c p huy n t ng h p báo cáo c a c p xã trong huy n, tính t l ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên và gia đình luy n t p th d c th thao bình quân toàn huy n, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p t nh; c. Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p t nh t ng h p báo cáo c a c p huy n trong t nh, tính t l ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên và gia đình luy n t p th d c th thao bình quân toàn t nh, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; d. T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao t ng h p báo cáo c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; tính t l ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên và gia đình luy n t p th d c th thao bình quân c a c nư c, báo cáo B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch đ báo cáo Chính ph . III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01.05.2009. 2. Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m hư ng d n phòng Văn hóa và Thông tin c p huy n ki m tra, đánh giá t cơ s và t ng h p báo cáo g i v T ng c c Th d c th thao – B Văn hóa, Th thao và Du l ch trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. N i dung báo cáo như ph l c s 2 (kèm theo). 3. T ng c c Th d c th thao có trách nhi m ki m tra, đôn đ c các đ a phương g i s li u đúng h n và t ng h p s li u báo cáo B Văn hóa, Th thao và Du l ch trư c ngày 20 tháng 12 hàng năm. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, đ ngh các S Văn hóa, Th thao và Du l ch k p th i ph n ánh v B Văn hóa, Th thao và Du l ch (qua T ng c c Th d c th thao) đ k p th i gi i quy t. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân;
  3. - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B VHTTDL; - Các V , đơn v tr c thu c B VHTTDL; Nguy n Danh Thái - Các V , đơn v tr c thu c T ng c c TDTT; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - TAND t i cao, VKSND t i cao; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Cơ quan trung ương c a các đoàn th ; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; Website Chính ph ; - S VH, TT và DL các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu: VT, TCTDTT, TD (300) PH L C 1 CÁCH TÍNH T L NGƯ I T P LUY N TH D C TH THAO THƯ NG XUYÊN 1. T l ph n trăm dân s t p luy n th d c th thao thư ng xuyên đư c tính theo công th c sau: 2. Cách tính như sau: - M i thôn ho c t dân ph m i năm ch n ng u nhiên kho ng 10% s h đ đi u tra (cho m c A và B). L y t s li u th ng kê hàng năm xã cho m c C, D r i tính k t qu theo công th c. Đó chính là t l ph n trăm ngư i t p thư ng xuyên c a m i thôn ho c t dân ph . - T l ngư i t p thư ng xuyên c a m i xã, phư ng là t l trung bình c a ngư i t p thư ng xuyên t t c các thôn, t dân ph trong xã, phư ng c ng v i h s h c sinh c a xã, phư ng là ngư i t p thư ng xuyên (24,8% dân s ). - T l ngư i t p thư ng xuyên c a m i huy n, th là t l trung bình c a ngư i t p thư ng xuyên t t c các xã, phư ng trong huy n, th c ng v i h s h c sinh c a huy n, th là ngư i t p thư ng xuyên (25% dân s ). - T l ngư i t p thư ng xuyên c a m i t nh, thành ph tr c thu c trung ương là t l trung bình c a ngư i t p thư ng xuyên t t c các huy n, th trong t nh, thành ph c ng v i h s h c sinh, sinh viên c a t nh, thành ph là ngư i t p thư ng xuyên (25,3% dân s ). - T l ngư i t p thư ng xuyên c a c nư c là t l trung bình c a ngư i t p thư ng xuyên các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c ng v i h s h c sinh, sinh viên trong c nư c là ngư i t p thư ng xuyên (26,8% dân s ). PH L C 2 N I DUNG BÁO CÁO V TH D C TH THAO QU N CHÚNG HÀNG NĂM S Văn hóa, Th thao và Du l ch …….. CH S CƠ B N: 1. S ngư i luy n t p th d c th thao thư ng xuyên: ………………….. Chi m % s dân: ……………………………. Trong đó s n luy n t p th d c th thao thư ng xuyên: ……………….. Chi m % t ng s ngư i t p:…………… 2. S gia đình luy n t p th d c th thao: ………………. Chi m % s h gia đình: …………………………
  4. CÁC CH S KHÁC: 1. S Câu l c b TDTT qu n chúng …………………. Trong đó s Câu l c b ngoài công l p ……………… 2. S gi i thi đ u th thao qu n chúng C p t nh: ……. C p huy n: ………. C p xã: ………… 3. S Liên đoàn th thao c p t nh …………….. 4. S c ng tác viên đư c t p hu n nghi p v …………. 5. S l n tham gia gi i th thao qu n chúng, th thao dân t c c p qu c gia ……….. CÁC CH S PH I H P V I S GIÁO D C ĐÀO T O Đ BÁO CÁO: 1. S trư ng h c đ m b o chương trình giáo d c th ch t: ……………… Chi m % t ng s trư ng: ……………….. 2. S trư ng h c có t ch c ho t đ ng ngo i khóa: …………………. Chi m % t ng s trư ng: ………………. 3. S h c sinh đ t tiêu chu n th l c theo quy đ nh: …………………. Chi m % t ng s h c sinh: ……………………………. Ngày … tháng … năm ………….. GIÁM Đ C NGƯ I L P BI U (Ký, đóng d u, h tên) (Ký, h tên)
Đồng bộ tài khoản