Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 về việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/TT-NHNN7 Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 03/1999/TT-NHNN7 NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C VAY VÀ TR N NƯ C NGOÀI C A CÁC DOANH NGHI P Căn c i u 22 và i u 24 Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i là "Ngân hàng Nhà nư c") hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG M c I. GI I THÍCH M T S T NG Trong Thông tư này, các c m t sau ây ư c hi u như sau: 1. Doanh nghi p vay nư c ngoài (sau ây g i là "Doanh nghi p") bao g m: a) Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng, ho t ng t i Vi t Nam: - Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài); - Chi nhánh công ty nư c ngoài; - Bên nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh, Nhà th u nư c ngoài; - Doanh nghi p khác thu c m i thành ph n kinh t theo quy nh c a pháp lu t. b) Doanh nghi p là t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam: - T ch c tín d ng Vi t Nam: T ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng c
 2. ph n c a Nhà nư c và nhân dân, t ch c tín d ng h p tác; - T ch c tín d ng liên doanh; - T ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài; - Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. 2. Ngư i không cư trú ư c hi u theo khái ni m "Ngư i không cư trú" quy nh t i Ngh nh 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 1998 c a Chính ph v Qu n lý Ngo i h i. 3. H p ng vay nư c ngoài là các tho thu n vay nư c ngoài có hi u l c rút v n, trong ó quy nh các i u kho n và i u ki n c a kho n vay nư c ngoài, như: H p ng mua hàng tr ch m, h p ng tín d ng, h p ng thuê tài chính và các tho thu n vay nư c ngoài khác. 4. ăng ký vay, tr n nư c ngoài là vi c Doanh nghi p, sau khi ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n (ho c sau khi hoàn thành các th t c phát hành trái phi u ra nư c ngoài), ăng ký vay, tr n nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c theo các quy nh c a Thông tư này. 5. Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài là vi c Ngân hàng Nhà nư c xác nh n b ng văn b n vi c Doanh nghi p ã th c hi n ăng ký vay, tr n nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c. 6. Ngân hàng ư c phép là Ngân hàng ho t ng trên lãnh th Vi t Nam ư c phép ho t ng ngo i h i, theo quy nh t i Ngh nh 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 08 năm 1998 c a Chính ph v Qu n lý Ngo i h i. M c II. CÁC QUY NNH CHUNG 1. Kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p bao g m vi c vay dư i các hình th c sau ây: a) Vay tài chính (b ng ti n); b) Nh p khNu hàng hoá, d ch v tr ch m theo phương th c m thư tín d ng, nh thu qua Ngân hàng ư c phép ho c theo phương th c tr ch m khác; c) Thuê tài chính nư c ngoài; d) Phát hành trái phi u ra nư c ngoài; ) Các lo i hình vay nư c ngoài khác. 2. Doanh nghi p khi ký H p ng vay nư c ngoài t ch u trách nhi m v tính pháp lý, kh năng tài chính, kh năng thu x p v n c a Bên cho vay nư c ngoài.
 3. 3. Doanh nghi p không ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c khi ký các tho thu n vay nư c ngoài không có hi u l c rút v n như: Hi p nh tín d ng khung, biên b n ghi nh và các tho thu n tương t khác, nhưng n i dung các tho thu n vay nư c ngoài ph i phù h p v i quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. Trong th i gian 30 ngày k t ngày ký các tho thu n trên, Doanh nghi p g i b n chính (ho c b n sao có công ch ng) và b n d ch ra ti ng Vi t nam tho thu n ã ký (có xác nh n c a th trư ng Doanh nghi p) cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). 4. Yêu c u và quy trình th c hi n vi c ăng ký kho n vay nư c ngoài: a) i v i kho n vay ng n h n: Doanh nghi p không ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c nhưng H p ng vay nư c ngoài ng n h n ph i m b o phù h p v i các i u ki n nêu t i M c I, Chương II c a Thông tư này. b) i v i kho n vay trung, dài h n: Căn c các i u ki n quy nh t i M c II, Chương II c a Thông tư này, Doanh nghi p ký H p ng vay nư c ngoài sau ó th c hi n vi c ăng ký vay, tr n nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c trong th i gian 15 ngày k t ngày ký H p ng vay nư c ngoài và trư c khi th c hi n vi c rút v n. 5. i v i các kho n vay h p v n c a Doanh nghi p t các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t nam và Bên cho vay nư c ngoài, ph n vay nư c ngoài Doanh nghi p ph i th c hi n theo các quy nh t i Thông tư này. 6. Trư ng h p chuy n kho n vay nư c ngoài ng n h n thành kho n vay nư c ngoài trung, dài h n (th i h n vay ư c kéo dài thêm trên 1 năm), Doanh nghi p ph i th c hi n theo các quy nh v vay, tr n nư c ngoài trung, dài h n c a Thông tư này. 7. Trư c khi th c hi n vi c thay i b t kỳ n i dung nào trong văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c như: i u ch nh s ti n vay, gia h n n , thay i lãi su t vay, thanh toán trư c, thay i ngân hàng làm d ch v rút v n, tr n và các thay i khác, Doanh nghi p ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: I U KI N VAY NƯ C NGOÀI M c I. I U KI N VAY NƯ C NGOÀI NG N H N Doanh nghi p ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài ng n h n khi m b o các i u ki n sau: 1. M c ích vay nư c ngoài ng n h n phù h p v i ph m vi ho t ng c a Doanh nghi p: a) i v i Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng: Kho n vay nư c ngoài ng n h n dùng áp ng nhu c u v n lưu ng cho s n xu t kinh doanh, theo úng ph m vi ho t ng c a Doanh nghi p ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh
 4. doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c Gi y phép ho t ng do cơ quan có thNm quy n c p; b) i v i Doanh nghi p là t ch c tín d ng: Kho n vay nư c ngoài ng n h n dùng b sung ngu n v n tín d ng ng n h n. 2. áp ng i u ki n vay do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh: a) i tư ng các Doanh nghi p ư c vay nư c ngoài ng n h n; b) Th i h n vay và chi phí kho n vay nư c ngoài ng n h n (g m lãi su t, phí và các chi phí khác); c) Ký qu i v i các kho n vay nư c ngoài ng n h n t i Ngân hàng thương m i ho t ng Vi t nam. Trong t ng th i kỳ, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th các i u ki n vay nêu t i i m 2, M c I, Chương II c a Thông tư này. 3. i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 1(a) và i m 2, M c I, Chương II c a Thông tư này, trong th i gian xây d ng và chưa ưa D án vào ho t ng, v n vay nư c ngoài ng n h n ph i m b o không làm tăng t ng v n u tư. Khi Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã hoàn thành vi c xây d ng và ưa D án vào ho t ng, ã hoàn thành vi c góp v n pháp nh và s d ng h t t ng v n u tư, thì có th vay ng n h n nư c ngoài b sung v n lưu ng theo các quy nh c a Thông tư này và không liên quan n t ng v n u tư. 4. Doanh nghi p là t ch c tín d ng, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 1(b) và i m 2, M c I, Chương II c a Thông tư này, ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v gi i h n vay, b o lãnh vay nư c ngoài ng n h n. 5. Ngoài các i u ki n quy nh t i i m 1, 2, 3, 4 M c I, Chương II c a Thông tư này, các n i dung khác c a H p ng vay nư c ngoài ng n h n và các tho thu n liên quan n kho n vay nư c ngoài ng n h n c a Doanh nghi p ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a Pháp lu t Vi t Nam. M c II. I U KI N VAY NƯ C NGOÀI TRUNG, DÀI H N 1. Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi m b o các i u ki n sau: a) Doanh nghi p có D án u tư ho c Phương án s n xu t kinh doanh ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t; b) Th i h n vay, th i gian ân h n và chi phí c a kho n vay nư c ngoài trung, dài h n (g m lãi su t, phí và các chi phí khác) ph i phù h p v i quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trong t ng th i kỳ;
 5. c) i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 1(a) và 1(b), M c II, Chương II c a Thông tư này, v n vay nư c ngoài trung, dài h n ph i m b o không làm tăng t ng v n u tư. d) Doanh nghi p nhà nư c, ngoài i u ki n nêu t i i m 1(a) và 1(b), M c II, Chương II c a Thông tư này, trư c khi ký H p ng vay nư c ngoài trung dài h n ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c v d th o l n cu i (kèm b n d ch ra ti ng Vi t Nam, có xác nh n c a Th trư ng Doanh nghi p) i v i các văn b n sau: - Thư b o lãnh (trong trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ư c Ngư i không cư trú b o lãnh); -H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n. Ý ki n c a Ngân hàng Nhà nư c là nh hư ng cho các doanh nghi p nhà nư c trong quá trình àm phán vay và tr n nư c ngoài. ) Ngoài các i u ki n quy nh t i i m 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), M c II, Chương II c a Thông tư này, các n i dung sau ây c a H p ng vay nư c ngoài và các tho thu n liên quan n kho n vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a Pháp lu t Vi t Nam: - Doanh nghi p m tài kho n t i nư c ngoài ph c v cho giao d ch c a kho n vay; - Bên cho vay nư c ngoài nh n c m c , th ch p tài s n c a Doanh nghi p; - Doanh nghi p vay nư c ngoài góp v n thành l p doanh nghi p; - Chuy n như ng ho c chuy n i n thành c ph n và các hình th c u tư khác; - N i dung khác ư c Pháp lu t Vi t Nam quy nh. 2. Doanh nghi p là t ch c tín d ng ch ư c ký Hơp ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi m b o các i u ki n sau: a) Kho n vay nư c ngoài trung, dài h n dùng b sung ngu n v n tín d ng; b) i v i t ch c tín d ng nhà nư c: i u ki n quy nh t i i m 1(b), 1(d), 1( ), 2(a) M c II, Chương II c a Thông tư này; c) i v i t ch c tín d ng khác: i u ki n quy nh t i i m 1(b), 1( ), 2(a) M c II, Chương II c a Thông tư này. Chương 3: H SƠ, TH T C ĂNG KÝ VAY, TR N NƯ C NGOÀI M c I. H SƠ ĂNG KÝ VAY, TR N NƯ C NGOÀI
 6. 1. H sơ ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i Doanh nghi p không ph i t ch c tín d ng bao g m: a) ơn ăng ký vay, tr n nư c ngoài (theo m u s 1); b) B n sao có công ch ng Quy t nh thành l p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c gi y phép ho t ng, văn b n liên quan khác do cơ quan có thNm quy n c p; c) B n sao có công ch ng văn b n c a cơ quan ch c năng phê duy t D án u tư ho c phương án s n xu t kinh doanh (tr các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); d) B n sao có công ch ng Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c cho phép Doanh nghi p ư c phát hành trái phi u ra nư c ngoài (trong trư ng h p Doanh nghi p phát hành trái phi u ra nư c ngoài); ) B n sao và b n d ch ra ti ng Vi t Nam H p ng vay nư c ngoài ã ký (có xác nh n c a Th trư ng Doanh nghi p). 2. H sơ ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i Doanh nghi p là t ch c tín d ng bao g m: Các tài li u quy nh t i i m 1(a), 1(d), 1( ) M c I, Chương III c a Thông tư này. M c II. H SƠ ĂNG KÝ THAY I H sơ ăng ký thay i ( i v i các trư ng h p quy nh t i i m 7, M c II, Chương I c a Thông tư này) bao g m: 1. ơn ăng ký thay i (theo m u s 2). 2. D th o l n cu i và b n d ch ra ti ng Vi t Nam (có xác nh n c a th trư ng Doanh nghi p) tho thu n thay i. 3. Văn b n ch p thu n c a Bên b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p v nh ng thay i (trong trư ng h p Doanh nghi p ư c b o lãnh). Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký thay i, Doanh nghi p ư c quy n ký tho thu n thay i và trong th i h n 30 ngày k t ngày ký, Doanh nghi p ph i g i b n sao tho thu n thay i ã ký và b n d ch ra ti ng Vi t Nam (có xác nh n c a Th trư ng Doanh nghi p) cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i). M c III. XÁC NH N ĂNG KÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C 1. Ngân hàng Nhà nư c xác nh n vi c ăng ký vay, tr n nư c ngoài và ăng ký thay i c a Doanh nghi p trên cơ s : a) K ho ch t ng h n m c vay nư c ngoài hàng năm do Th tư ng Chính ph duy t;
 7. b) Chính sách qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ; c) i u ki n v th i h n vay, th i gian ân h n và chi phí kho n vay (g m lãi su t, phí và các chi phí khác) do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh trong t ng th i kỳ; d) ý ki n c a các cơ quan có liên quan i v i kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p trong trư ng h p c n thi t. 2. Ngân hàng Nhà nư c thông báo b ng văn b n cho Doanh nghi p trong th i gian 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l c a Doanh nghi p v vi c: a) ý ki n c a Ngân hàng Nhà nư c i v i n i dung d th o Thư b o lãnh (trong trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ư c Ngư i không cư trú b o lãnh) và d th o H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n c a doanh nghi p nhà nư c; b) Xác nh n (ho c t ch i xác nh n) i v i vi c ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Doanh nghi p; c) Xác nh n (ho c t ch i xác nh n) khi Doanh nghi p ăng ký nh ng thay i phát sinh. 3. Trư ng h p khi các n i dung c a H p ng vay nư c ngoài và các tho thu n liên quan n kho n vay nư c ngoài (ng n, trung, dài h n) không phù h p v i các i u ki n quy nh t i Chương II c a Thông tư này, Doanh nghi p ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài khi Ngân hàng Nhà nư c có văn b n cho phép. M c IV. RÚT V N VÀ TR N NƯ C NGOÀI 1. Các giao d ch rút v n và tr n i v i các kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p ch ư c th c hi n thông qua 01 Ngân hàng ư c phép, tr m t s giao d ch (trong ó Ngân hàng ư c phép không b o lãnh và làm d ch v ) sau ây: a) Rút v n thanh toán tr c ti p cho Ngư i th hư ng nư c ngoài i v i hàng hoá, d ch v nh p khNu; b) Rút v n, tr n thông qua tài kho n c a Doanh nghi p m t i nư c ngoài (trong trư ng h p Doanh nghi p ư c phép m tài kho n nư c ngoài); c) Rút v n dư i hình th c nh p khNu hàng hoá, d ch v tr ch m, tr n dư i hình th c xu t khNu hàng hoá, d ch v . 2. Trư ng h p Doanh nghi p ang th c hi n vi c rút v n, tr n qua m t Ngân hàng ư c phép nhưng có nhu c u chuy n sang m t Ngân hàng ư c phép khác thì ph i t t toán các giao d ch rút v n, tr n t i ngân hàng cũ; N u là vay trung dài h n, Doanh nghi p ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c v vi c thay i ngân hàng làm d ch v rút v n, tr n . 3. Doanh nghi p khi th c hi n vi c rút v n, tr n nư c ngoài qua Ngân hàng ư c phép ph i th c hi n các quy nh sau ây:
 8. a) Khi rút v n: - i v i kho n vay nư c ngoài ng n h n, Doanh nghi p ph i xu t trình cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c rút v n b n chính H p ng vay nư c ngoài ng n h n ã ký; - i v i kho n vay nư c ngoài trung, dài h n, Doanh nghi p ph i xu t trình b n chính văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c; Ngoài ra, i v i các kho n vay nư c ngoài ng n, trung, dài h n, Doanh nghi p có trách nhi m xu t trình các văn b n, tài li u c n thi t khác khi Ngân hàng ư c phép yêu c u. Trong trư ng h p Doanh nghi p không th c hi n vi c rút v n thông qua Ngân hàng ư c phép mà ch th c hi n vi c tr n thông qua Ngân hàng ư c phép, trong th i gian 05 ngày k t ngày rút v n, Doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c tr n v ngày rút v n và s v n ã rút theo H p ng vay nư c ngoài. b) Khi tr n : Doanh nghi p ph i xu t trình cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c tr n các tài li u sau: - B n chính văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c (trong trư ng h p vay nư c ngoài trung, dài h n); - B n chính H p ng vay nư c ngoài (ng n, trung, dài h n) ã ký; - B n chính ho c b n sao (có xác nh n c a th trư ng Doanh nghi p) các ch ng t ch ng minh vi c rút v n theo H p ng vay nư c ngoài (ng n, trung, dài h n) và các văn b n, tài li u c n thi t khác khi Ngân hàng ư c phép yêu c u. Trong trư ng h p Doanh nghi p ã th c hi n vi c rút v n thông qua Ngân hàng ư c phép nhưng không th c hi n vi c tr n thông qua Ngân hàng ư c phép, trong th i gian 05 ngày k t ngày th c hi n vi c tr n , Doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c rút v n v ngày tr n và s ti n tr n theo H p ng vay nư c ngoài. 4. Ngân hàng ư c phép ph i th c hi n các quy nh sau ây khi th c hi n vi c rút v n, tr n nư c ngoài cho Doanh nghi p: a) i v i kho n vay nư c ngoài ng n h n: - Th c hi n vi c rút v n, chuy n ti n tr n nư c ngoài cho Doanh nghi p trên cơ s b n chính H p ng vay nư c ngoài ng n h n ã ký và các ch ng t ch ng minh vi c rút v n, tr n do Doanh nghi p xu t trình; - Ki m tra, i chi u các tài li u do Doanh nghi p xu t trình m b o th c hi n úng các giao d ch kho n vay c a Doanh nghi p;
 9. - Th ng kê các giao d ch rút v n, tr n phát sinh, s dư và các s li u c n thi t khác c a các kho n vay nư c ngoài ng n h n mà ngân hàng ã b o lãnh, làm d ch v ; - Lưu b n sao các văn b n c n thi t do Doanh nghi p xu t trình. b) i v i kho n vay nư c ngoài trung, dài h n: - Th c hi n vi c ki m tra, i chi u các tài li u do Doanh nghi p xu t trình m b o th c hi n úng các giao d ch c a kho n vay mà Doanh nghi p ã ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c; - Th c hi n vi c chuy n ti n tr n nư c ngoài trên cơ s văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c, H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n và các ch ng t ch ng minh vi c rút v n, tr n do Doanh nghi p xu t trình; - Lưu b n sao văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c và b n sao các văn b n, tài li u c n thi t khác do Doanh nghi p xu t trình; - Th ng kê các giao d ch rút v n, tr n phát sinh và s dư c a t ng kho n vay nư c ngoài trung, dài h n mà ngân hàng ã b o lãnh, làm d ch v ; c) Ngân hàng ư c phép không th c hi n vi c rút v n, chuy n ti n tr n nư c ngoài cho kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p trong trư ng h p sau: - Doanh nghi p ã ký H p ng vay nư c ngoài ng n h n v i n i dung không phù h p v i các i u ki n quy nh t i M c I, Chương II c a Thông tư này khi Ngân hàng Nhà nư c không có văn b n cho phép ký; - Kho n vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p không có văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c; - Kho n vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p có nh ng thay i phát sinh nhưng Doanh nghi p chưa có văn b n xác nh n ăng ký thay i c a Ngân hàng Nhà nư c. d) Hư ng d n các Doanh nghi p th c hi n úng các quy nh hi n hành v vay, tr n nư c ngoài; k p th i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c trong trư ng h p phát hi n Doanh nghi p vi ph m các quy nh hi n hành v vay, tr n nư c ngoài. 5. Ngân hàng ư c phép có trách nhi m th c hi n úng các quy nh v vi c rút v n, tr n nư c ngoài c a Thông tư này cho kho n vay nư c ngoài c a chính Ngân hàng ư c phép ó. Chương 4: CH BÁO CÁO, CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ VI PH M M c I. CH BÁO CÁO
 10. 1. nh kỳ, Ngân hàng ư c phép ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh hi n hành v s li u i v i các kho n vay nư c ngoài ng n, trung và dài h n mà ngân hàng i vay, b o lãnh và làm d ch v rút v n, tr n . 2. nh kỳ, Doanh nghi p (k c t ch c tín d ng không ph i Ngân hàng ư c phép) ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh hi n hành v s li u i v i: a) Các kho n vay nư c ngoài ng n h n c a Doanh nghi p, không th c hi n vi c rút v n và tr n qua Ngân hàng ư c phép (các trư ng h p nêu t i i m 1(a), 1(b), 1(c) M c IV, Chương III c a Thông tư này). b) Các kho n vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p. 3. Khi c n thi t, Doanh nghi p (k c t ch c tín d ng), Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v tình hình vay, tr n nư c ngoài theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. M c II. CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ VI PH M 1. nh kỳ ho c khi c n thi t, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan có liên quan ti n hành công tác ki m tra tình hình vay và tr n nư c ngoài c a Doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m cung c p m i văn b n, tài li u c n thi t vi c ki m tra ư c th c hi n k p th i, hi u qu . 2. Ngân hàng Nhà nư c s không xác nh n vi c ăng ký vay, tr n nư c ngoài (k c xác nh n ăng ký thay i) c a Doanh nghi p trong các trư ng h p sau ây: a) Doanh nghi p ã ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n v i n i dung không phù h p v i các i u ki n quy nh t i M c II, Chương II c a Thông tư này trong khi Ngân hàng Nhà nư c không có văn b n cho phép ký; b) Doanh nghi p ã ký tho thu n thay i trong các trư ng h p nêu t i i m 7, M c II, Chương I c a Thông tư này khi chưa có văn b n xác nh n ăng ký thay i c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. M i vi ph m Thông tư này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo Pháp lu t hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các văn b n sau: a) Thông tư s 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, hư ng d n qu n lý vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p; b) Quy t nh s 161/Q -NH7 ngày 08/06/1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c b sung, s a i m t s i m c a Thông tư s 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 hư ng d n vi c qu n lý vay, tr n nư c ngoài c a các Doanh nghi p;
 11. c) M t s n i dung liên quan t i Ch th 06/CT-NH7 ngày 06/06/1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v tăng cư ng công tác qu n lý vay, tr n nư c ngoài. 2. i v i các kho n vay nư c ngoài ã ký trư c khi Thông tư này có hi u l c và ang trong quá trình rút v n, tr n , Doanh nghi p th c hi n như sau: a) i v i các kho n vay nư c ngoài ng n h n: Doanh nghi p (k c Ngân hàng ư c phép) th c hi n vi c báo cáo theo các quy nh c a Thông tư này; b) i v i các kho n vay nư c ngoài trung, dài h n ã có văn b n xác nh n ăng ký c a Ngân hàng Nhà nư c: Doanh nghi p (k c Ngân hàng ư c phép) ti p t c th c hi n theo văn b n xác nh n ó và các quy nh c a Thông tư này. 3. M i s a i, b sung Thông tư này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (giám c) t ch c tín d ng trong ph m vi ch c năng c a mình ch u trách nhi m t ch c hư ng d n, tri n khai, th c hi n Thông tư này. 5. Các B , Ngành, cơ quan qu n lý c a Doanh nghi p theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p ch o th c hi n Thông tư này. Dương Thu Hương ( ã ký) M US 1 Tên doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ............................ c l p - T do - H nh phúc S .............. ........., ngày....... tháng........ năm....... (V/v ăng ký vay, tr nư c ngoài) ƠN ĂNG KÝ VAY, TR N NƯ C NGOÀI Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n tr ngo i h i)
 12. - Căn c vào Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph và các văn b n pháp quy có liên quan. - Căn c vào H p ng Vay v n ã ký v i Bên (các bên) cho vay nư c ngoài ngày..../..../.... Doanh nghi p có tên sau ây ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam kho n vay nư c ngoài v i các n i dung chính sau: I/ BÊN VAY: 1. Tên Doanh nghi p vay: 2. a ch : i n tho i: Fax: 3. H và tên T ng Giám c (Giám c): 4. Quy t nh (ho c gi y phép) thành l p doanh nghi p s ..... ngày..... 5. Cơ quan ra quy t nh (ho c c p gi y phép) thành l p doanh nghi p 6. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ..... ngày..... 7. Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 8. Lĩnh v c ho t ng c a Doanh nghi p theo gi y phép ăng ký kinh doanh: 9. S tài kho n ngo i t :..... t i ngân hàng...... 10. Tình hình vay n (tính t i th i i m l p h sơ ăng ký vay nư c ngoài) 10.1. Vay ng n h n: - Vay ng n h n trong nư c: + S dư: + Trong ó quá h n: - Vay ng n h n nư c ngoài: + S dư: + Trong ó quá h n: 10.2. Vay trung, dài h n: - Vay trung, dài h n trong nư c: + Doanh s vay:
 13. + S dư: + Trong ó quá h n: - Vay trung, dài h n nư c ngoài: + Doanh s vay: + S dư: + Trong ó quá h n: 11. Tình hình góp v n pháp nh c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: 11.1. V n pháp nh theo gi y phép u tư: 11.2. S v n pháp nh ã góp n th i i m ăng ký: II/ BÊN (CÁC BÊN) CHO VAY: 1. Tên t ch c cho vay: 2. a ch : (Ghi rõ a ch giao d ch, tên nư c) 3. Lo i hình (T ch c Qu c t , T ch c tín d ng, Công ty, cá nhân....) III/ BÊN (CÁC BÊN) LIÊN QUAN KHÁC (N U CÓ): Tên và a ch c a ơn v b o lãnh, tái b o lãnh, b o hi m, i lý. IV/ CÁC I U KI N VAY, TR CƠ B N C A KHO N VAY: 1. M c ích vay: 2. Hình th c vay: 3. S ti n vay: 3.1 Nguyên t : B ng s : B ng ch : 3.2. Quy i USD (theo t giá ư c tính t i th i i m làm ơn ăng ký vay nư c ngoài) B ng s : B ng ch : 4. Th i h n vay:...... trong ó ân h n:....... 5. Lãi su t vay:
 14. 5.1. Lãi su t th n i: 5.2. Lãi su t c nh: 6. Lãi ph t quá h n: 7. Các lo i phí: 7.1. Phí cam k t: - Ngày tính phí u tiên: - Ngày tính phí cu i cùng: - Cách tính: - Ngày tr : 7.2. Phí qu n lý: - Ngày tr : - S ti n tr : 7.3. Phí thu x p: - Ngày tr : - S ti n tr : 7.4. Phí khác (yêu c u ghi rõ n u có) 8. Các hình th c b o m khác: 8.1. Th ch p 8.2. C m c 8.3. Hình th c khác (ghi rõ) 9. K ho ch rút v n và tr n : (Yêu c u ghi chi ti t t ng giao d ch theo b ng sau) ơn v tính: Kỳ Ngày phát Rút v n Tr n Tên Ngân hàng sinh giao d ch th c hi n G c Lãi Phí 1 ..../..../....
 15. 2 ..../..../.... 3 ..../..../.... T ng s V/ KI N NGHN: (... Tên Doanh nghi p vay...) ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xác nh n (... Tên Doanh nghi p vay...) ã ăng ký vay, tr n nư c ngoài t i ngân hàng Nhà nư c v i các i u ki n vay, tr n như trên. VI/ CAM K T - Ngư i ký tên dư i ây cam k t ch u trách nhi m v s chính xác c a m i thông tin ghi trong ơn này và các tài li u kèm theo. - (... Tên Doanh nghi p vay....) cam k t tuân th lu t pháp Vi t Nam, các quy nh t i Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài, các văn b n pháp quy có liên quan và các quy nh trong Văn b n xác nh n ăng ký vay nư c ngoài do Ngân hàng Nhà nư c c p cho Doanh nghi p. T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u) Tài li u ính kèm: - B n sao có công ch ng quy t nh (ho c gi y phép) thành l p Doanh nghi p; - B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - B n sao có công ch ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n phê duy t LCKTKT/ho c Báo cáo nghiên c u kh thi/ho c d án u tư; - B n sao và b n d ch H p ng vay nư c ngoài ra ti ng Vi t Nam (có xác nh n và óng d u c a Th trư ng Doanh nghi p). M US 2 Tên doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ............................ ........., ngày....... tháng........ năm....... S .............. (V/v thay i n i dung vay nư c ngoài) ƠN ĂNG KÝ THAY I
 16. Kính g i: Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam (V qu n lý ngo i h i) - Căn c vào Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph và các văn b n pháp quy có liên quan. - Căn c vào H p ng Vay v n ã ký v i Bên (các bên) cho vay nư c ngoài ngày..../..../.... Doanh nghi p có tên sau ây ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam kho n vay nư c ngoài v i các n i dung chính sau: I/ BÊN VAY: 1. Tên Doanh nghi p vay: 2. Mã s Kho n vay ã ăng ký vay t i Ngân hàng Nhà nư c: II/ N I DUNG S A I: (YÊU C U GHI CHI TI T T NG S S A I THEO CÁC TI U M C SAU) 1. Thay i kim ng ch: - Kim ng ch M i: - Lý do s a i: 2. Thay i v lãi su t, lãi ph t, phí: - Lãi su t, lãi ph t, phí m i: - Lý do s a i: 3. Thay i k ho ch tr n : - K ho ch tr n m i: - Lý do s a i: 4. Thanh toán trư c h n: - Kỳ h n ư c thanh toán trư c: - Th i i m thanh toán: - S ti n thanh toán: - Lý do thanh toán trư c:
 17. 5. Thanh i Bên b o lãnh: - Bên b o lãnh m i: - Lý do thay i: 6. Nh ng thay i khác: - N i dung thay i: - Lý do thay i: III. KI N NGHN: (... Tên Doanh nghi p vay....) ngh ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: - Xác nh n (... Tên Doanh nghi p vay...) ã ăng ký thay i t i Ngân hàng Nhà nư c. IV. CAM K T - Ngư i ký tên dư i ây cam k t ch u trách nhi m v s chính xác c a m i thông tin ghi trong ơn này và các tài li u kèm theo. - (... Tên doanh nghi p vay...) cam k t tuân th lu t pháp Vi t Nam, các quy nh t i Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài, các văn b n pháp quy có liên quan và các quy nh trong công văn xác nh n ăng ký tr n nư c ngoài do Ngân hàng Nhà nư c xác nh n cho Doanh nghi p. T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u) Tài li u ính kèm: - B n g c Công văn xác nh n ăng ký vay nư c ngoài Ngân hàng Nhà nư c ã g i Doanh nghi p. - D th o tho thu n thay i.
Đồng bộ tài khoản