intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 03/2003/TT-BTM do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

63
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2003/TT-BTM do Bộ ban hành

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/TT-BTM Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 03/2003/TT-BTM NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C C P VISA HÀNG D T MAY XU T KH U SANG HOA KỲ THEO HI P NNH D T MAY VI T NAM - HOA KỲ Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 669/CP-KTTH ngày 21/5/2003 v tri n khai Hi p nh D t may Vi t Nam - Hoa Kỳ; Căn c Hi p nh buôn bán hàng d t may Vi t Nam - Hoa Kỳ và vi c th c hi n xu t kh u trong năm 2002, 3 tháng u năm 2003 c a các thương nhân; Căn c Quy t nh s 0665/2003/Q -BTM ngày 04/6/2003 c a B Thương m i v vi c c p VISA hàng d t may xu t kh u sang Hoa Kỳ; B Thương m i hư ng d n th c hi n vi c c p VISA hàng may m c xu t kh u sang Hoa Kỳ theo Hi p nh hàng d t may Vi t Nam - Hoa Kỳ. I. CÁC QUY NNH CHUNG: 1. Hàng d t may: Hàng d t may g m hàng d t và hàng may làm t hàng d t b ng s i bông, len, s i nhân t o, s i th c v t ngoài bông, h n h p các lo i s i trên và h n h p có ch a tơ, nhưng không bao g m qu n áo có tr ng lư ng tơ t m t 70% tr lên (tr khi ng th i ch a 17% tr ng lư ng là len), ho c các s n phNm khác ngoài qu n áo có tr ng lư ng tơ t 85% tr lên. Ch ng lo i hàng d t may (Cat.) là nhóm hàng d t may ư c phân lo i theo ch t li u s i lo i hàng và gi i tính. Thu t ng Cat. bao g m Cat. ơn và Cat. ôi, Cat. m t ph n. Danh m c các Cat. ư c nêu t i Ph l c 1 và phân lo i các Cat. ư c nêu t i ph l c 2. Thu t ng "VISA" ch con d u do các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c ư c B Thương m i u quy n c p cho m i lô hàng d t may xu t khNu sang Hoa Kỳ thu c các Cat. nêu t i Ph l c 3, trong ó có mô t v lô hàng, ch ng nh n nư c xu t x và cho phép lô hàng ư c kh u tr vào m c h n ng ch ang áp d ng cho Vi t Nam. 2. i tư ng c p VISA: Hàng d t may thu c các Cat. qu n lý b ng h n ng ch nêu t i Ph l c 2 ư c s n xu t ho c gi công t i Vi t Nam, có xu t x Vi t Nam (theo Quy t c Xu t x c a Hoa Kỳ) và xu t khNu sang Hoa Kỳ k t ngày 01/7/2003 cho n khi Hi p nh hàng d t may Vi t Nam - Hoa Kỳ h t hi u l c.
 2. Trong trư ng h p có thêm m t ho c nhi u Cat. áp d ng h n ng ch, các Cat. này s t ng tr thành i tư ng i u ch nh c a Quy ch này k t ngày b t u áp d ng h n ng ch. II. QUI NNH V VISA 1. C p VISA Các Phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c c p VISA cho t ng lô hàng d t may xu t khNu sang Hoa Kỳ b ng cách óng d u VISA hình tròn b ng m c xanh lên m t trư c hoá ơn thương m i g c, không óng VISA lên b n sao hoá ơn thương m i. Ch các lô hàng có VISA m i ư c phép nh p khNu vào Hoa kỳ và kh u tr vào h n ng ch c a Vi t Nam. B n sao VISA không ư c ch p nh n. 2. Các thông tin trên VISA: a. S VISA: S VISA theo m u tiêu chuNn g m chín ký t , b t u là m t ký t b ng ch s là s cu i cùng c a năm xu t khNu, ti p ó là 2 ký t b ng chư cái VN là ch vi t t t c a t Vi t Nam, ký t th tư b ng ch s là ký hi u ch s Phòng Qu n lý xu t nh p khNu và năm ký t ti p theo b ng s là ký t ch s th t c a 1ô hàng. Các VISA do Phòng Qu n lý xu t nh p khNu Hà N i c p có ký t th tư là s 1, H i Phòng là s 5, à N ng là s 3, Tp.H Chí Minh là s 2, Vũng T u là s 7 và ng Nai là s 4. Các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c c p VISA cho năm 2003 b t u b ng các s VISA sau: - Hà N i: 3VN100001 - H i Phòng: 3VN500001 - à N ng: 3VN300001 - Tp.H Chí Minh: 3VN200001 - Vũng T u: 3VN700001 - ng Nai: 3VN400001 b. Ngày, tháng, năm: là ngày, tháng, năm c p VISA do các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu ghi. c. Ch ký và h tên c a ngư i c p VISA: - Ch ký: ch ngư i ã ăng ký ch ký m i ư c c p VISA. - H tên ngư i ký VISA: ư c ghi b ng ch in. d. Cách ghi ch ng lo i hàng (Cat.): Hàng hoá thu c Cat. ôi có th ghi Cat. ôi ho c Cat. ơn n u lô hàng ó ch thu c m t Cat. trong s các Cat. ôi.
 3. - Thí d , n u lô hàng ch có Cat.340, có th ghi Cat. ôi 340/640 ho c Cat. ơn 340. e. S lư ng và ơn v - S lư ng ghi trên VISA ph i ư c ghi tròn s . S l th p phân t 1/2 ho c 0,5 tr lên ư c làm tròn lên, s l th p phân dư i l/2 ho c 0,5 ư c làm tròn xu ng tr khi s lư ng xu t khNu nh hơn 1 ơn v . Thí d : 100 tá và 5 chi c s làm tròn lên 101 tá 100 tá và 4 chi c s làm tròn xu ng 100 tá M t lô hàng ch có 1 - 12 chi c thì s lư ng ư c tính là 1 tá - ơn v tính c a m i lo i hàng trong lô hàng ư c ghi t i Ph l c 2: Tá ư c ghi DOZ Tá ôi ư c ghi là DPR Kilogram ư c ghi KGS Chi c ư c ghi là NOS Mét vuông ư c ghi là M2 3. Vi c thay th và mi n VISA: a. Vi c thay th VISA: - VISA ư c coi là không h p l n u s VISA, ngày c p VISA, ch ký, tên ngư i ký, Cat., s lư ng ho c ơn v tính b thi u, không chính xác ho c b tNy xoá. N u h i quan Hoa Kỳ không làm th t c nh p khNu cho lô hàng vì VISA không h p l , thương nhân xu t khNu ph i xin VISA khác thay th t i các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c. - Trư ng h p c bi t: Các lô hàng xác nh nh m Cat. ư c mi n VISA m t l n n u tham tán thương m i thu c cơ quan i i n Vi t Nam t i Hoa Kỳ có văn b n g i B Thương m i Hoa Kỳ. Các lô hàng này v n b kh u tr vào h n ng ch. b. Vi c mi n VISA: - Hàng nh p khNu ph c v cho m c ích cá nhân ngư i nh p khNu và không bán; - Hàng có d u ch rõ là hàng m u thương m i có tr giá dư i 800 USD; - Các trư ng h p trên ư c mi n VISA và không b kh u tr h n ng ch.
 4. III. VI C C P VISA 1. B VISA: VISA ư c c p g m m t (01) b n chính và ba (03) b n sao, ư c g i cho thương nhân 01 b n chính ( xu t trình v i H i quan Hoa Kỳ) và 02 b n sao, Phòng Qu n lý xu t nh p khNu lưu 01 b n sao. 2. H sơ xin c p VISA: 2.1. ơn xin c p VISA theo m u s 1; 2.2. Hoá ơn thương m i (theo m u chung do B Thương m i ban hành) ã ư c khai hoàn ch nh theo hư ng d n t i M u s 2 (b n g c); 2.3. H p ng xu t khNu ho c gia công (b n sao có d u "Sao y b n chính" do ngư i ng u c a thương nhân ký); 2.4. Thông báo giao h n ng ch c a B Thương m i ho c c a các S Thương m i ư c u quy n (b n g c); 2.5. T khai h i quan xu t khNu ã thanh kho n (b n sao có d u "Sao y b n chính" do ngư i ng u c a thương nhân ký); 2.6. Ch ng t v n t i (v n t i ơn) (b n sao có d u "Sao y b n chính" do ngư i ng u c a thương nhân ký). i v i các lô hàng giao máy bay, thương nhân ư c n p ch ng t t ch máy bay và n p l i v n t i ơn hàng không trong vòng 7 ngày làm vi c 2.7. Báo cáo quá trình s n xu t, gia công c a nhà s n xu t theo m u s 3; 2.8. T khai nh p khNu nguyên ph li u ã thanh kho n và/ho c hoá ơn tài chính mua nguyên ph li u trong nư c c a nhà s n xu t hàng xu t khNu (b n sao có d u "Sao y b n chính" do ngư i ng u c a thương nhân ký). 2.9. Trư ng h p c n thi t, Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c yêu c u cung c p thêm tài li u xác nh xu t x c a hàng hoá; 3. Ki m tra t i nơi s n xu t: Trong trư ng h p c n thi t s ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t. 4. Th i gian c p VISA: VISA ư c c p trong vòng 8 gi làm vi c k t khi nh n ư c b h sơ y ,h p l , tr trư ng h p ph i ki m tra t i nơi s n xu t. 5. Trư ng h p hoá ơn thương m i b n g c có VISA b th t l c ho c hư h ng, Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c c p l i VISA thay th v i i u ki n thương nhân
 5. ph i cam k t không s d ng hai l n VISA ( i v i trư ng h p th t l c) và tr l i b n g c ( i v i trư ng h p b hư h ng). Trư ng h p VISA không h p l , không ư c H i quan Hoa Kỳ ch p nh n, các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu ch c p VISA thay th khi thương nhân tr l i b n g c ho c b n sao có xác nh n c a H i quan Hoa Kỳ. IV. T CH C C P VÀ QU N LÝ VISA 1. Ch có nh ng ngư i ư c B trư ng B Thương m i u quy n và ã ăng ký ch ký m i ư c quy n ký c p VISA. 2. Vi c c p VISA do các Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Hà N i, H i Phòng, à N ng, Tp. H Chí Minh, Vũng T u và ng Nai th c hi n. 3. Vi c c p VISA ư c phân công như sau: Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Hà N i ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn t Hà Tĩnh tr ra phía B c tr Thái Bình, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng và Qu ng Ninh. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c H i Phòng ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn các t nh Thái Bình, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng và Qu ng Ninh. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c à N ng ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, à N ng, Qu ng Ngãi, Bình nh. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Tp. H Chí Minh ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn t Ninh Thu n, Lâm ng tr vào phía Nam t ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Bà R a - Vũng T u. Phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c ng Nai ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn các t nh ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Vũng T u ch u trách nhi m c p VISA cho các thương nhân có tr s s n xu t và kinh doanh óng trên a bàn t nh Bà R a - Vũng T u. Thương nhân ư c c p VISA t i Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c theo quy nh ho c ăng ký m t trong các phòng Qu n lý xu t nh p khNu ngoài a bàn qui nh b ng vi c g i văn b n ăng ký v B Thương m i. 4. Các Phòng qu n lý xu t nh p khNu có trách nhi m: - Hư ng d n th t c c p VISA;
 6. - Ki m tra h sơ xin c p VISA; - Duy t ký và c p VISA; - Lưu tr h sơ c p VISA; - Theo dõi, ki m tra vi c s d ng VISA; - Báo cáo nh ng v n liên quan n vi c c p và s d ng VISA. 5. M i vi ph m trong quá trình c p và s d ng VISA, tuỳ theo m c , s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư có hi u l c t ngày 01/7/2003. Mai Văn Dâu ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2003/TT-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) H TH NG CAT. HÀNG D T MAY C A HOA KỲ THEO H TH NG HÀI HOÀ Các Cat. ư c ánh s như sau: 200 là bông và/ho c s i nhân t o 300 là bông 400 là len 600 1à s i nhân t o 800 là h n h p tơ ho c s i th c v t ngoài bông Cat. Mô t ơn v T l chuy n sang mét vuông S I 200 S i bán l và ch khâu Kg 6,60 201 S i c bi t Kg 6,50
 7. 300 S i bông ch i thô (carded) Kg 8,50 301 S i bông ch i k (combed) Kg 8,50 400 S i len Kg 8,50 600 S i tơ có k t c u Kg 6,50 603 S i có 85% tr ng lư ng tr Kg 6,30 lên là xơ staple nhân t o 604 S i có 85% tr ng lư ng tr Kg 7,60 lên là xơ staple t ng h p 606 S i fi-la-măng không có k t c u Kg 20,10 607 Các lo i s i t xơ staple khác Kg 6,50 800 H n h p tơ ho c s i th c v t Kg 8,50 ngoài bông V I 218 T s i nhi u m u khác nhau M2 1,00 219 V i bông dày M2 1,00 220 V i d t c bi t M2 1,00 222 V i d t kim M2 12,30 223 V i không d t M2 14,00 224 V i nhung, len búi M2 1,00 225 V i bông chéo xanh M2 1,00 226 V i thưa, v i phin nõn, v i M2 1,00 batit, v i voan 227 V i dây bu c M2 1,00 229 V i dùng cho m c ích c bi t Kg 13,60 313 V i làm khăn tr i giư ng M2 1,00
 8. 314 V i poplin và len m ng kh ôi M2 1,00 315 V i in hoa M2 1,00 317 V i chéo M2 1,00 326 V i xa tanh M2 1,00 410 V i d t thoi M2 1,00 414 Các lo i v i 1en khác Kg 2,80 611 V i d t thoi có 85% tr ng M2 1,00 lư ng tr lên là s i staple nhân t o 613 V i tr i giư ng M2 1,00 614 V i pop1in và len m ng kh ôi M2 1,00 615 V i in hoa M2 1,00 617 V i chéo và satanh M2 1,00 618 V i d t thoi t xơ fi-1a-măng M2 1,00 nhân t o 619 V i fi-la-măng polyeste M2 1,00 620 V i fi-la-măng t ng h p khác M2 1,00 621 V i in Kg 14,40 622 V i s i thu tinh M2 1,00 624 V i d t thoi t s i nhân t o, M2 1,00 g m hơn 15% tr ng lư ng nhưng ít hơn 36% tr ng lư ng là len 625 V i poplin và 1en m ng kh ôi M2 100 t h n h p xơ staple và fi-la-mang 626 V i in t h n h p xơ staple và M2 1,00 fi la-măng
 9. 627 V i t h n h p xơ staple và M2 1,00 fi-la-măng 628 V i chéo và v i satanh t h n M2 1,00 h p xơ staple và fi-la-măng 629 Các lo i v i khác t h n h p M2 1,00 xơ staple và fi-la-măng 810 V i d t thoi, h n h p tơ và s i M2 1,00 th c v t ngoài bông QU N ÁO 237 Qu n áo vui chơi và qu n áo Tá 19,20 t m n ng v.v... 239 Qu n áo tr em và ph li u Kg 6,30 qu n áo 330 Mùi xoa Tá 1,40 331 Găng ta và găng h ngón Tá ôi 2,90 332 T t Tá ôi 3,80 333 Áo khoác nam ki u vét Tá 30,30 334 Các lo i áo khoác nam khác Tá 34,50 335 Áo khoác n Tá 34,50 336 Váy dài Tá 37,90 338 Áo d t kim c a nam Tá 6,00 339 Áo d t kim n Tá 6,00 340 Áo sơ mi nam, không ph i áo Tá 20,10 d t kim 341 Áo sơ mi n , không ph i d t kim Tá 12,10
 10. 342 Váy ng n Tá 14,90 345 Áo len Tá 30,80 347 Qu n dài và qu n sóc nam Tá 14,90 348 Qu n dài và qu n sóc n Tá 14,90 349 Áo n t ng c và các qu n áo Tá 4,00 sát ngư i khác 350 Váy dài, váy choàng... Tá 42,60 351 ng và pyjama Tá 43,50 352 lót Tá 9,20 353 Áo khoác nam lông vũ Tá 34,50 354 Áo khoác n lông vũ Tá 34,50 359 Các lo i qu n áo v i cotton khác Kg 8,50 431 Găng tay và găng h ngón Tá ôi 1,80 432 T t Tá ôi 2,30 433 Áo khoác ki u vét c a nam Tá 30,10 434 Các lo i áo khoác nam khác Tá 45,10 435 Áo khoác n Tá 45,10 436 Váy dài Tá 41,10 438 Sơ mi n d t kim Tá 12,50 439 Qu n áo tr em và ph li u Kg 6,30 qu n áo 440 Sơ mi, không d t kim Tá 20,10 442 Váy ng n Tá 15,00 443 Comple nam S 3,76 444 Comple n S 3,76
 11. 445 Áo len nam Tá 12,40 446 Áo len n Tá 12,40 447 Qu n dài và qu n sóc nam Tá 15,00 448 Qu n dài và qu n sóc n Tá 15,00 459 Qu n áo len khác Kg 3,70 630 Mùi xoa Tá 1,40 631 Găng tay và găng h ngón Tá ôi 2,90 632 T t Tá 3,80 633 Áo khoác ki u vét c a nam Tá 30,30 634 Các lo i áo khoác nam khác Tá 34,50 635 Các lo i áo khoác n Tá 34,50 636 Váy dài Tá 37,90 638 Áo sơ mi d t kim c a nam Tá 15,00 639 Áo sơ mi d t kim c a n Tá 12,50 640 Áo sơ mi nam, không d t kim Tá 20,10 641 Áo sơ mi n , không d t kim Tá 12,10 642 Váy ng n Tá 14,90 643 Comple nam B 3,76 644 Comple n B 3,76 645 Áo len nam Tá 30,80 646 Áo len n Tá 30,80 647 Qu n dài và qu n soóc nam Tá 14,90 648 Qu n dài và qu n soóc n Tá 14,90 649 Áo n t ng c và qu n áo m c Tá 4,00 sát ngư i
 12. 650 Váy dài, áo choàng dài... Tá 42,60 651 ng và pyjama Tá 43,50 652 lót Tá 13,40 653 Áo khoác lông vũ c a nam Tá 34,50 654 Áo khoác lông vũ c a n Tá 34,50 659 Qu n áo khác t s i nhân t o Kg 14,40 831 Găng tay và găng h ngón Tá ôi 2,90 832 T t Tá ôi 3,8 833 Áo khoác ki u vét c a nam Tá 30,30 834 Các lo i áo khoác khác c a nam Tá 34,50 835 Áo khoác n Tá 34,50 836 Váy ài Tá 37,90 838 Áo sơ mi n d t kim Tá 11,70 839 Qu n áo tr em và ph li u Kg 6,30 840 Áo sơ mi, không d t kim Tá 16,70 842 Váy ng n Tá 14,90 843 Comple nam B 3,76 844 Comple n B 3,76 845 Áo len t s i th c v t ngoài bông Tá 30,80 846 Áo len tơ t m Tá 30,80 847 Qu n dài và qu n soóc Tá 14,90 850 Váy dài, áo choàng, v.v... Tá 42,60 851 ng và pyjama Tá 43,50 852 lót Tá 11,30 858 Khăn quàng c Kg 6,60
 13. 859 Qu n áo khác Kg 12,50 S N PH M MAY S N NGOÀI QU N ÁO VÀ CÁC S N PH M D T KHÁC 360 V g i Chi c 0,90 361 T m ga Chi c 5,20 362 T m tr i giư ng và m n Chi c 5,80 363 Các lo i khăn ph g i Chi c 0,40 369 Các hàng cotton khác Kg 8,50 464 Chăn Kg 2,40 465 T m tr i sàn M2 1,00 469 Các s n phNm len khác Kg 3,70 665 T m tr i sàn M2 1,00 666 S n phNm n i th t khác t s i Kg 14,40 nhân t o 669 Các s n phNm khác t s i Kg 14,40 nhân t o 670 Túi, Túi xách tay, hành lý Kg 3,70 863 Khăn t m khăn m t Chi c 0,40 870 Hành lý Kg 3,70 871 Túi và túi xách tay Kg 3,70 899 Các s n phNm tơ t m và s i Kg 11,10 th c v t khác PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2003/TT-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) PHÂN LO I CAT. HÀNG T MAY XK SANG HOA KỲ THEO CH T LI U XƠ, S I
 14. 1. Hàng d t may ch t liêu s i nhân t o là s n phNm có tr ng lư ng ch y u là s i nhân t o, ngo i tr : (a) Qu n áo d t kim, an ho c móc, trong ó hàm lư ng len b ng ho c l n hơn 23% tr ng lư ng t t c các lo i s i, trong trư ng h p này qu n áo ư c phân lo i là qu n áo len; ho c (b) Qu n áo, không ph i d t kim, an ho c móc, trong ó hàm lư ng len b ng ho c l n hơn 36% tr ng lư ng c a t t c các lo i s i, trong trư ng h p này thì qu n áo ư c phân lo i là qu n áo len; ho c (c) V i d t thoi, trong ó hàm lư ng len b ng ho c l n hơn 36% tr ng lư ng c a t t c các lo i s i, trư ng h p này ư c phân lo i là v i len. 2. Hàng d t may ch t li u bông là các s n phNm có tr ng lư ng chính là bông, ngo i tr v i d t thoi có hàm lư ng len b ng ho c l n hơn 36% tr ng lư ng c a t t c các lo i s i trư ng h p này ư c phân lo i là hàng len. 3. Hàng d t may ch t li u len là s n phNm có tr ng lư ng chính là len và các trư ng h p ngo i l nêu t i m c 1 và 2 nêu trên. 4. Hàng d t may ch t li u tơ t m ho c s i th c v t ngoài bông là s n phNm có tr ng lư ng chính là tơ t m ho c s i th c v t ngoài bông, ngo i tr : (a) S n phNm t bông pha s i len và/ho c s i nhân t o mà tr ng lư ng tính g p b ng ho c l n hơn 50% t ng tr ng lư ng c a các lo i s i c u thành và tr ng lư ng s i bông b ng ho c l n hơn tr ng lư ng c a t ng lo i s i len và ho c s i nhân t o c u thành, trong trư ng h p này s n phNm ư c phân lo i là hàng d t may ch t li u bông. (b) S n phNm không thu c ph m vi c a (B)(iv)(a) và hàm lư ng len hơn 17% tr ng lư ng c a t t c các s i c u thành, trong trư ng h p này s n phNm s ư c phân lo i là hàng len. (c) S n phNm không ph i hai lo i trên và s i nhân t o c ng v i bông và/ho c len tính g p b ng ho c hơn 50% v tr ng lư ng c a t t c các s i c u thành, và tr ng lư ng c a s i nhân t o hơn tr ng lư ng c a t ng ph n s i len và/ho c t ng ph n s i bông, trong trư ng h p này s n phNm ư c phân lo i là hàng ch t li u s i nhân t o. PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2003/TT-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) DANH M C CÁC M T HÀNG D T MAY XK SANG HOA KỲ QU N LÝ B NG H N NG CH STT M t hàng Ch ng lo i ơn v (Cat.) 1 Ch may, s i bán l 200 Kg
 15. 2 S i bông tr i k 301 Kg 3 T t ch t li u bông 332 Tá ôi 4 Áo khoác nam d ng áo complê 333 Tá 5 Áo khoác nam n ch t li u bông 334/335 Tá 6 Áo sơ mi d t kim nam n ch t li u bông 338/339 Tá 7 Áo sơ mi nam d t thoi ch t li u bông và s i nhân 340/640 Tá t o 8 Áo sơ mi n d t thoi ch t li u bông và s i nh n t o 341/641 Tá 9 Váy ng n ch t li u bông và s i nh n t o 342/642 Tá 10 Áo sweater ch t li u bông 345 Tá 11 Qu n nam n ch t li u bông 347/348 Tá 12 Qu n áo ng ch t li u bông và s i nhân t o 351/651 Tá 13 lót ch t li u bông và s i nhân t o 352/652 Tá 14 Qu n y m, ... 359/659-C Kg 15 Qu n áo bơi 359/659-S Kg 16 Áo khoác nam ch t li u len 434 Tá 17 Áo khoác n ch t li u len 435 Tá 18 Sơ mi nam n ch t li u len 440 Tá 19 Qu n nam ch t li u len 447 Tá 20 Qu n n ch t li u len 448 Tá 21 V i b ng s i fi-la-măng t ng hơn khác 620 M2 22 T t ch t li u s i nhân t o 632 Tá ôi 23 Áo sơ mi d t kim nam n ch t li u s c nhân t o 638/639 Tá 24 Áo sweater ch t li u s i nhân t o 645/646 Tá 25 Qu n nam n ch t li u s i nhân t o 647/648 Tá M US 1 TÊN THƯƠNG NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :...... c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng... năm... ƠN XIN C P VISA
 16. Hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ Tên thương nhân a ch :.......... i n tho i:........................ Gi i thi u ông/bà:..............., CMTND s .........., c p ngày......, 1à cán b c a thương nhân n Phòng Qu n 1ý XNK khu v c.......... làm th t c xin c p VISA cho hàng d t may xu t khNu sang Hoa Kỳ v i các chi ti t sau: 1. Tên hàng: Ch ng lo i hàng (Cat.): 2. S lư ng: 3. Tr giá FOB: 4. Nơi s n xu t/gia công: 5. Ngày xu t khNu: 6. C a khNu xu t hàng: H sơ kèm theo: 1. Hoá ơn thương m i ã khai hoàn ch nh (theo m u) s : ngày: 2. H p ng s : ngày: 3. Thông báo giao h n ng ch s : ngày: 4. T khai h i quan xu t khNu s : ngày: 5. Ch ng t v n t i s : ngày 6. Báo cáo s n xu t, gia công: ngày: 7. T khai h i quan nh p khNu ã thanh kho n s : ngày: và/ho c Hoá ơn tài chính mua nguyên ph li u s : ngày: Thương nhân cam oan nh ng kê khai v chi ti t c a 1ô hàng nêu trên là úng, n u sai thương nhân hoàn toàn ch u trách nh m trư c Pháp lu t. ngh quí Phòng c p VISA cho lô hàng trên. Ngư i ng u c a thương nhân (Ký tên và óng d u) M US 2 COMMERCLAL LNVOLCE
 17. 1. Shipper/Exporter 2. Invoice No. Date 4. Buyer's Name & Address (if other than consignee) 3. Consignee's Name & Address 5. Origin of 6. Cat. 7. Quota Year Goods No. VIET NAM 8. Notify Party 9. Terms of Sale 10. Terms of Payment 11. Contract No./Purchase Order No 12. Additional Transportation l3. Port of Loading 14. Final Destination Information 15. BL/AWB No. & 16. Date of Export Date 17. Marks & 18. Full .Description 19. Quantity 20. F.O.B 2. Total ofgoo s Number of Packages Unit Price F.O.B Value 22. For VISA Stamp 23. Name & Address ofmanut~acturer 24. Declaration by SHIPPERLEXPORTER We hereby declare that the above particulars are true and correct Authorise Signature & Stamp Name Designator Date HƯ NG D N KHAI HOÁ ƠN THƯƠNG M I Ô s 1. Tên và a ch y ngư i xu t khNu
 18. Ô s 2. S hoá ơn, ngày ký hoá ơn Ô s 3. Tên và a ch y c a ngư i nh n hàng Ô s 4. Tên và a ch y c a ngư i mua (n u khác ngư i nh n hàng) Ô s 5. Nư c xu t x c a hàng hoá Ô s 6. Ch ng lo i hàng (Cat.) Ô s 7. Năm h n ng ch Ô s 8. Bên ư c thông báo Ô s 9. i u ki n bán hàng: gia công hay bán FOB Ô s 10. i u ki n thanh toán: L/C, TTR..... Ô s 11. S hi u h p ng/s hi u ơn t hàng Ô s 12. Các thông tin v n t i khác: chuy n t i qua nư c nào...... Ô s 13. C ng b c hàng Ô s 14. C ng n cu i cùng Ô s 15. S hi u v n t i ơn và ngày ký v n t i ơn Ô s 16. Ngày xu t khNu: ngày t u r i c ng Vi t Nam (n u chuyên ch b ng ư ng bi n) Ô s 17. Ghi chú và s hi u c a các ki n hàng Ô s 18. Mô t y v hàng hoá: - Tên m t hàng - Thành ph n ch t li u v i - Mã hàng (STYIE No.) - S hi u ơn t hàng (P.O.No.) Ô s 19. S lư ng: ghi chính xác s lư ng ã xu t khNu Ô s 20. ơn giá: Giá FOB Vi t Nam Ô s 21. T ng tr giá FOB Vi t Nam Ô s 22. D u VISA: do các Phòng Qu n lý XNK óng d u
 19. Ô s 23. Tên và a ch y c a nhà s n xu t Ô s 24. Cam k t c a ngư i xu t khNu, ký tên và óng d u M US 3 TÊN THƯƠNG NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :...... c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng... năm... BÁO CÁO QUÁ TRÌNH S N XU T, GIA CÔNG HÀNG D T MAY XU T KH U SANG HOA KỲ 1. Mô t v lô hàng: - Ch ng lo i hàng (Cat.): - S lư ng: - Mô t hàng hoá: (m t hàng, ch t li u v i....) - S hi u ơn t hàng - Mã hàng: - S và ngày c a V n t i ơn: - Ngày xu t khNu: 2. Mô t quá trình s n xu t, gia công: a. Nguyên ph li u: Mô t nguyên ph li u Nư c s n Ngày nh p khNu ho c ngày xu t/gia công mua nguyên ph li u - V i chính - V i lót - Ph li u - Bán thành phNm b. Quá trình s n xu t/gia công Mô t quá trình s n xu t gia công Nư c s n xu t -C t - May
 20. - óng gói Thương nhân cam k t và ch u trách nhi m v s li u báo cáo trên. NGƯ I NG U THƯƠNG NHÂN (Ký tên và óng d u)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2