Thông tư số 03/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
18
download

Thông tư số 03/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 03/2005/TT-BXD NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Thi hành Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v Quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty Nhà nư c; th c hi n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo h th ng thang lương, b ng lương, ch ph c p lương m i và giá i n, giá xăng d u ư c i u ch nh c a cơ quan có th m quy n quy t nh i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; B Xây d ng hư ng d n vi c i u ch nh d toán các công trình xây d ng cơ b n t 01/10/2004 như sau: I. I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P: 1. i u ch nh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tính theo thang lương thu c nhóm I b ng lương A6 ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph v i các m c lương t i thi u theo t ng th i kỳ do Chính ph quy nh ư c nhân v i h s i u ch nh tương ng (KNC) quy nh t i b ng s 1 ph l c kèm theo Thông tư này. i v i các lo i công tác xây l p c a các công trình thu c các nhóm khác c a b ng lương A6 thì sau khi ã i u ch nh theo h s nhóm I m i theo n i dung nói trên, ư c nhân v i h s i u ch nh ti p như sau: - Thu c nhóm II: b ng 1,066 - Thu c nhóm III, IV: b ng 1,183 i v i các công trình xây d ng l p d toán theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương mà ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong ơn giá ho c ư c
  2. hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo quy nh hi n hành. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh,thành ph tr c thu c Trung ương tính v i các m c lương t i thi u theo t ng th i kỳ do Chính ph quy nh ư c nhân v i h s i u ch nh tương ng (KMTC ) quy nh t i b ng s 1 ph l c kèm theo Thông tư này. H s i u ch nh nêu trong ph l c không áp d ng cho vi c i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán xây l p c a công trình xây d ng mà chi phí máy thi công trong d toán xây l p ư c xác nh theo giá ca máy ư c c p có thNm quy n ban hành riêng không có trong b ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q - BXD ngày 18/11/1998, Quy t nh s 10/2001/Q -BXD ngày 11/6/2001 và Quy t nh s 38/2002/Q -BXD ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Xây d ng. 3. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong giá tr d toán xây l p công trình xây d ng: Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng ư c tính b ng nh m c t l (%) theo quy nh hi n hành. N i dung các kho n m c chi phí trong giá tr d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng như các quy nh hi n hành. II. I U CH NH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng l p theo ơn giá kh o sát xây d ng do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Quy t nh ban hành trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q - BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng,Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng thì d toán chi phí kh o sát xây d ng v i các m c lương t i thi u theo t ng th i kỳ do Chính ph quy nh ư c nhân v i h s i u ch nh tương ng (KKS) quy nh t i b ng s 2 ph l c kèm theo Thông tư này. 2 .M t s chi phí khác tính b ng nh m c t l (%) trong t ng d toán công trình xây d ng: ư c tính theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. III. T CH C TH C HI N:
  3. 1. Nh ng d án u tư xây d ng ang l p ho c ã l p nhưng chưa ư c c p có thNm quy n quy t nh âù tư thì t ng m c u tư c a d án ư c i u ch nh phù h p theo ch ti n lương m i. 2. Công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng ang t ch c th c hi n l p h sơ thi t k - t ng d toán, d toán thì giá tr d toán xây l p các h ng m c công trình và các kho n m c chi phí khác trong t ng d toán c a công trình ư c xác nh theo các n i dung hư ng d n c a Thông tư này 3. Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t t ng d toán, d toán nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u, ch u tư i u ch nh l i t ng d toán, d toán trình c p có thNm quy n phê duy t l i. 4. Nh ng công trình , h ng m c công trình ang thi công d dang : Ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t ngày 30/9/2004 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/10/2004 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo quy nh t i Thông tư này. 5. i v i công trình xây d ng quan tr ng c a Nhà nư c ư c phép l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng cơ b n công trình), Ban ơn giá công trình căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng công trình và nguyên t c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này, xác nh m c i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây l p. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n. inh Ti n Dũng ( ã ký) PH L C (Kèm theo Thông tư s 03/2005/TT-BXD ngày 04 /3/2005 c a B Xây d ng) B NG S 1: CÁC H S I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG H s i u ch nh ơn giá Xây d ng cơ b n a phương tính theo m c lương t i thi u/tháng 144.000 180.000 210.000 290.000 ng ng ng ng
  4. Chi phí nhân công (KNC) 2,784 2,232 1,912 1,385 Chi phí máy thi công 1,24 1,19 1,16 1,10 (KMTC) B NG S 2:H S I U CH NH D TOÁN KH O SÁT CÔNG TRÌNH XÂY D NG H s i u ch nh ơn giá kh o sát Xây d ng tính theo m c lương t i thi u/tháng 144.000 180.000 210.000 290.000 ng ng ng ng ( KKS ) M c 20% 1,49 1,35 1,13 theo ph c p M c 40% 1,54 1,39 1,15 lưu ng M c 60% 1,58 1,43 1,17
Đồng bộ tài khoản