intTypePromotion=3

Thông tư số 03/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
7
download

Thông tư số 03/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2008/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16/11/2007 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u chung; Căn c Ngh nh s 167/2007/N -CP ngày 16/11/2007 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng; Căn c Thông tư s 29/2007/TT-BL TBXH ngày 05/12/2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng i v i công ty nhà nư c và công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n i u l . B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình t ngày 01/01/2008 như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n i u ch nh d toán nh ng kh i lư ng th c hi n t ngày 01/01/2008 c a công trình, gói th u (sau ây g i chung là d toán xây d ng công trình) s d ng v n nhà nư c mà Ngư i quy t nh u tư chưa quy t nh th c hi n chuy n ti p vi c Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph . Khuy n khích các d án u tư xây d ng công trình s d ng các ngu n v n khác áp d ng các quy nh i u ch nh d toán theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. i u ch nh d toán xây d ng công trình ã ư c l p theo ơn giá xây d ng ph n xây d ng, ph n l p t, ph n kh o sát xây d ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tính theo thang lương thu c b ng lương A.1.8 ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v i m c lương t i thi u b ng 450.000 ng/tháng ư c quy nh như ph l c kèm theo Thông tư này. 3. Các công trình ã l p ơn giá riêng ho c b ng giá ca máy công trình v i m c ti n lương t i thi u ã ư c Ngư i có thNm quy n ban hành, căn c nguyên t c, phương pháp hư ng d n c a Thông tư này th c hi n i u ch nh theo m c lương t i thi u chung, t i thi u vùng m i. 4. Vi c i u ch nh giá h p ng, thanh toán kh i lư ng th c hi n t 01/01/2008 theo h p ng và các i u ki n ã tho thu n ký k t trong h p ng Trư ng h p trong h p ng các bên ã tho thu n không i u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n, Ch u tư và nhà th u xây d ng có th thương th o b sung h p ng b o m quy n l i cho ngư i lao ng theo quy nh.
  2. 5. Các công trình thu c các d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 99/2007/N - CP ngày 13/6/2006 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, ch u tư s d ng chi phí d phòng do y u t trư t giá i u ch nh cơ c u chi phí trong d toán xây d ng công trình. II. QUY NNH C TH D toán xây d ng công trình ư c l p theo các b ơn giá xây d ng công trình c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã tính v i m c lương t i thi u là 450.000,0 /tháng v i c p b c ti n lương theo b ng lương A.1.8 ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph ư c i u ch nh như sau: 1. i u ch nh d toán chi phí xây d ng 1.1. i u ch nh chi phí nhân công Chi phí nhân công trong d toán chi phí xây d ng l p theo ơn giá xây d ng a phương ư c nhân v i h s i u ch nh (K CNC) phù h p v i ch i u ch nh ti n lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng. H s i u ch nh (K CNC) xác nh b ng m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng theo quy nh m i chia cho m c lương t i thi u ã tính trong ơn giá (450.000 ng/tháng). 1.2. i u ch nh chi phí máy thi công Chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây d ng l p theo ơn giá xây d ng a phương ư c nhân v i h s i u ch nh (K C MTC) phù h p v i ch i u ch nh ti n lương t i thi u chung , m c lương t i thi u vùng và giá nhiên li u, năng lư ng t i th i i m tháng 01 năm 2008. H s i u ch nh chi phí máy thi công (K CMTC) xác nh b ng phương pháp bình quân gia quy n c a chi phí theo nhóm máy. Theo nguyên t c trên thì h s i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây d ng (K CMTC) c a các t nh, thành ph như ph l c kèm theo. Nh ng t nh, thành ph có cơ c u xây d ng c thù s do UBND t nh, thành ph quy t nh. i v i các công trình thi công theo tuy n qua nhi u t nh, thành ph ã xây d ng b ng giá ca máy riêng thì Ch u tư tính toán h s i u ch nh báo cáo Ngư i quy t nh u tư quy t nh. 1.3. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong d toán chi phí xây d ng. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong d toán chi phí xây d ng bao g m: Chi phí tr c ti p khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng, nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công theo quy nh. 2. M t s kho n m c chi phí khác Các kho n m c chi phí như Qu n lý d án u tư xây d ng công trình, l p d án và thi t k công trình xây d ng ư c tính b ng t l (%) theo quy nh. i u ch nh chi phí nhân công trong d toán kh o sát xây d ng như các h s (K CNCKS) trong b ng s 2 ph l c kèm theo Thông tư. Riêng i v i d toán chi phí trư c thu cho công tác quy ho ch xây d ng ô th xác nh trên cơ s nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ban hành theo Quy t nh s 06/2005/Q -BXD ngày 03/02/2005 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh K CQHXD = 1,25.
  3. i v i d toán chi phí th c hi n các d ch v công ích ô th căn c vào i u ki n c th c a t ng a phương do UBND c p t nh hư ng d n i u ch nh cho phù h p. III. T CH C TH C HI N 1. i v i các công trình thu c d án u tư xây d ng công trình mà Ngư i quy t nh u tư chưa quy t nh th c hi n vi c chuy n ti p công tác qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2006 c a Chính ph thì: 1.1. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c hư ng d n c a Thông tư này, các quy nh v m c lương t i thi u chung, t i thi u vùng m i, các ph c p lương hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình i v i các công trình xây d ng s d ng v n Ngân sách Nhà nư c c a a phương. S Xây d ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan c a a phương xác nh h s i u ch nh trình UBND t nh ban hành áp d ng. 1.2. Các B , các t p oàn kinh t , t ng công ty Nhà nư c hư ng d n vi c i u ch nh d toán xây d ng công trình c a các d án u tư xây d ng công trình thu c thNm quy n quy t nh u tư theo hư ng d n t i Thông tư này. 1.3. Ch u tư t ch c th c hi n và phê duy t k t qu i u ch nh d toán xây d ng công trình theo quy nh hi n hành. 1.4. i v i công trình xây d ng ư c l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng công trình), Ch u tư căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng công trình và nguyên t c i u ch nh d toán chi phí xây d ng công trình theo hư ng d n c a Thông tư này, xác nh m c i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây d ng công trình. 2. i v i công trình thu c d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 99/2007/N - CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình thì vi c i u ch nh d toán xây d ng công trình th c hi n theo hư ng d n trong i m 4 m c I c a Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; inh Ti n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n ki m sát ND t i cao; - Toà án ND t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T ng công ty nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph , WebsiteB Xây d ng; - Các C c, V thu c B Xây d ng; - Lưu VP, V Pc, V KTTC, Vi n Kinh t XD. PH L C
  4. (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng) i u ch nh d toán xây d ng công trình l p theo ơn giá xây d ng công trình: ph n xây d ng, ph n l p t, ph n kh o sát c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tính theo thang lương thu c b ng lương A.1.8 kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v i m c lương t i thi u b ng 450.000 ng/tháng) ban hành trư c khi Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2006 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình có hi u l c thi hành: 1. i u ch nh d toán chi phí xây d ng 1.1. i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh (K CNC) và (K C MTC) quy nh t i b ng s 1 c a ph l c này. 1.2. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong d toán chi phí xây d ng. Tr c ti p phí khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí xây d ng nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công ư c tính b ng nh m c t l (%) theo quy nh. 2 . i u ch nh m t s kho n m c chi phí khác 2.1. i u ch nh d toán kh o sát xây d ng C Chi phí nhân công trong d toán kh o sát xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh (K NCKS) quy nh t i b ng s 2 c a ph l c này. 2.2. i u ch nh chi phí nhân công trong d toán thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng. Chi phí nhân công trong d toán thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng xác nh theo nh m c, ơn giá thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2001/Q -BXD ngày 20/12/2001 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh (K CNCTN) quy nh t i b ng s 3 c a ph l c này. 2.3. M t s chi phí khác tính b ng nh m c t l (%) trong d toán xây d ng công trình ư c tính theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B ng s 1. h s i u ch nh d toán chi phí xây d ng M c lương t i thi u 540.000 ng/tháng 580.000 ng/tháng 620.000 ng/tháng C H s i u ch nh K NC 1,20 1,29 1,378 H s i u ch nh 1,08 1,1 1,12 K CMTC B ng s 2. h s i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng M c lương t i thi u 540.000 ng/tháng 580.000 ng/tháng 620.000 ng/tháng H s i u ch nh 1,20 1,29 1,378 K CNCKS
  5. B ng s 3. h s i u ch nh d toán chi phí thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng M c lương t i thi u 540.000 ng/tháng 580.000 ng/tháng 620.000 ng/tháng H s i u ch nh 2,83 3,04 3,25 K CNCTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản