intTypePromotion=3

Thông tư số 03/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
94
lượt xem
13
download

Thông tư số 03/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N U TƯ D ÁN CÓ S D NG T Căn c i u 54 c a Lu t u tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư; Th c hi n nhi m v do Chính ph giao t i kho n 3 i u 34 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; B K ho ch và u tư hư ng d n vi c l a ch n nhà u tư th c hi n u tư d án có s d ng t như sau: Ph n th nh t. QUY NNH CHUNG I. PH M VI I U CH NH 1. u tư d án quan tr ng ư c xác nh trong quy ho ch ngành g n v i quy n s d ng khu t, qu t có l i th v v trí a lý v i giá tr thương m i cao có t hai nhà u tư tr lên quan tâm tham d ; 2. u tư d án có s d ng khu t, qu t có l i th v v trí a lý v i giá tr thương m i cao n m trong quy ho ch xây d ng chi ti t theo t l 1/2000 c a a phương; 3. u tư d án c n l a ch n nhà u tư xây d ng, kinh doanh nhà thương m i, b t ng s n g n v i quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v nhà , pháp lu t v kinh doanh b t ng s n, pháp lu t v t ai; 4. u tư d án có s d ng các khu t, qu t thu c quy n qu n lý, s d ng c a cơ quan nhà nư c, c a a phương, c a doanh nghi p nhà nư c n u không t ch c u giá quy n s d ng t thì có th t ch c l a ch n nhà u tư theo quy nh c a Thông tư này. i v i các d án u tư theo hình th c BOT, BT, BTO; các d án l a ch n nhà u tư cho các d án, chương trình xã h i hóa; các d án l a ch n nhà u tư nhưng không thu ti n s d ng t thì không áp d ng Thông tư này. II. I TƯ NG ÁP D NG 1. T ch c, cơ quan nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c có d án thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 2. Nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia quá trình l a ch n nhà u tư th c hi n u tư d án thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. III. GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. “L a ch n nhà u tư” là quá trình u th u ho c ch nh th u xác nh nhà u tư áp ng yêu c u nêu trong h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u v năng l c, kinh nghi m và có xu t v m t k thu t, v m t tài chính là kh thi và hi u qu nh t th c hi n u tư d án có s d ng t; 2. “Qu t, khu t” bao g m các di n tích t thu c quy n qu n lý, s d ng c a B , ngành, a phương, doanh nghi p nhà nư c; các di n tích t hi n h u thu c quy ho ch xây d ng chi ti t c a các a phương do m t hay nhi u thành ph n ang qu n lý, s d ng, k c h dân, doanh nghi p, cơ quan nhà nư c; 3. “Ngư i có th m quy n” là ngư i có quy n phê duy t danh m c d án, k t qu l a ch n nhà u tư, h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Ngư i có thNm quy n i v i d án quan tr ng qu c gia là Th tư ng Chính ph , i v i các d án khác là B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n khi ư c phân c p, H i ng qu n tr ho c giám c doanh nghi p nhà nư c; 4. “Bên m i th u” là cơ quan, t ch c ư c ngư i có thNm quy n giao nhi m v t ch c l a ch n nhà u tư; i v i các a phương, bên m i th u là các s chuyên ngành ho c y ban nhân dân c p huy n khi ư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao nhi m v ho c b ph n chuyên môn thu c c p huy n khi Ch t ch y ban nhân dân c p huy n là ngư i có thNm quy n; 5. T chuyên gia u th u” bao g m các cá nhân có năng l c, kinh nghi m và am hi u các n i dung c th tương ng c a d án ư c bên m i th u thành l p ho c l a ch n s d ng theo quy nh ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t; 6. “Giá sàn” là t ng m c u tư d ki n do Bên m i th u xác nh theo m c giá trung bình nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u và ư c ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t làm căn c xét ch n nhà u tư; 7. “H sơ m i th u” là toàn b tài li u s d ng cho u th u, bao g m các yêu c u cho m t d án làm căn c pháp lý cho nhà u tư chuNn b h sơ d th u và T chuyên gia u th u ánh giá, l a ch n nhà u tư; là căn c cho vi c àm phán và ký k t h p ng; 8. “H sơ yêu c u” là toàn b tài li u s d ng cho ch nh th u, bao g m các yêu c u cho m t d án làm căn c pháp lý cho nhà u tư ư c ngh ch nh chuNn b h sơ xu t và T chuyên gia u th u ánh giá h sơ xu t nh m ch ng minh s áp ng c a nhà u tư ư c ngh ch nh th u theo yêu c u c a h sơ yêu c u v năng l c, kinh nghi m, xu t v m t k thu t và tài chính; là căn c àm phán và ký k t h p ng; 9. “H sơ d th u và h sơ xu t” là toàn b tài li u ư c nhà u tư chuNn b và n p cho bên m i th u xu t th c hi n u tư d án theo yêu c u c a h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u. IV. CÔNG B DANH M C D ÁN C N L A CH N NHÀ U TƯ 1. Trong ph m vi qu n lý c a mình và theo quy nh hi n hành c a pháp lu t, sau khi ư c H i ng nhân dân thông qua, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh phê duy t danh m c d án có s d ng t thu c quy ho ch xây d ng chi ti t c a a phương c n l a ch n nhà u tư trên cơ s ngh c a S chuyên ngành ho c y ban nhân dân c p huy n có liên quan. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác Trung ương; H i ng qu n tr ho c giám c doanh nghi p nhà nư c có các khu t, qu t ang thu c quy n qu n lý, s d ng trư c ó ã ư c Nhà nư c giao ho c ch p thu n a i m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai n u không có kh năng t u tư thì phê duy t danh m c d án c n l a ch n nhà u tư. 3. Ngay sau khi có quy t nh phê duy t danh m c d án có s d ng t c n l a ch n nhà u tư, Bên m i th u có trách nhi m công b trên Báo u th u 3 kỳ liên ti p danh m c d án này (ti ng Vi t i v i u th u trong nư c; ti ng Vi t và ti ng Anh i v i u th u qu c t ). Ngoài vi c ăng t i trên Báo u th u, Bên m i th u có th ăng t i trên các phương ti n thông tin i chúng khác t o i u
 3. ki n thu n l i trong vi c ti p c n thông tin c a các t ch c, cá nhân có quan tâm. N i dung thông tin công b ph i b o m tuân th các quy nh có liên quan c a pháp lu t v t ai, pháp lu t v nhà , pháp lu t v kinh doanh b t ng s n và pháp lu t v u tư, trong ó ph i bao g m phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t do T ch c phát tri n qu t ho c H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư a phương l p. 4. Th i gian dành cho nhà u tư quan tâm ăng ký tham d ph i b o m t i thi u 30 ngày k t ngày ăng t i u tiên. Các nhà u tư quan tâm u có quy n ư c ăng ký tham gia theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v u tư, pháp lu t v nhà , pháp lu t v t ai và pháp lu t v kinh doanh b t ng s n. Bên m i th u không ư c t ch i b t c nhà u tư nào cũng như không ư c s d ng b t c i u ki n nào trái quy nh h n ch s tham gia c a các nhà u tư. 5. H t th i h n ăng ký tham d theo thông tin công b quy nh t i kho n 4 M c này, Bên m i th u ăng t i danh sách nhà u tư ăng ký tham d trên Báo u th u và ti n hành m i th u theo quy nh t i kho n 4 M c III Ph n th ba c a Thông tư này. V. I U KI N T CH C L A CH N NHÀ U TƯ Bên m i th u ch ư c t ch c l a ch n nhà u tư th c hi n u tư d án có s d ng t khi áp ng y các i u ki n sau ây: 1. Có quy ho ch xây d ng chi ti t t l 1/2000 ư c phê duy t; 2. D án thu c danh m c ã ư c công b theo quy nh t i M c IV Ph n th nh t c a Thông tư này; 3. Có phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i khu t, qu t s l a ch n nhà u tư u tư d án; 4. Có k ho ch l a ch n nhà u tư ư c phê duy t; 5. Có h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u ư c phê duy t. VI. I U KI N THAM D TH U I V I NHÀ U TƯ Khi có nhu c u u tư i v i d án thu c danh m c ư c công b , nhà u tư ph i b o m có các i u ki n sau ây ư c tham gia: 1. Có tư cách pháp nhân i v i nhà u tư là t ch c ho c có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t i v i nhà u tư cá nhân; 2. Có v n thu c s h u c a mình d ki n dành u tư th c hi n d án không th p hơn 15% t ng m c u tư c a d án có quy mô s d ng t dư i 20 ha và không th p hơn 20% t ng m c u tư c a d án có quy mô s d ng t t 20 ha tr lên. 3. Có t ng m c u tư c a d án do nhà u tư t xu t trong h sơ d th u ho c h sơ xu t nhưng b o m không th p hơn giá sàn theo quy nh trong h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u. Trư ng h p liên danh tham d th u, v n thu c s h u ư c tính theo t ng s v n mà các nhà u tư tham gia trong liên danh cam k t v n trong văn b n th a thu n liên danh; 4. m b o kh năng huy ng v n và các ngu n l c th c hi n d án thông qua cam k t cho vay v n c a ngân hàng ho c t ch c tín d ng, tài chính; 5. Ch ư c tham d th u trong m t ơn d th u theo hình th c c l p ho c liên danh gi a nhi u nhà u tư. Trư ng h p liên danh, các nhà u tư ph i có văn b n th a thu n quy nh rõ ngư i ng u c a liên danh, trách nhi m chung và trách nhi m riêng c a t ng thành viên trong liên danh;
 4. 6. Trư ng h p sau khi ư c l a ch n, n u quy ho ch s d ng khu t, qu t ư c i u ch nh theo hư ng tăng h s s d ng t ho c tăng di n tích s d ng công trình xây d ng thì nhà u tư ph i có trách nhi m h tr b sung s ti n cho Nhà nư c tương ng v i giá tr gia tăng do i u ch nh quy ho ch. Ph n th hai. QUY NNH V L A CH N NHÀ U TƯ I. HÌNH TH C L A CH N NHÀ U TƯ VÀ PHƯƠNG TH C U TH U 1. Hình th c l a ch n nhà u tư a) u th u: Vi c u th u ư c áp d ng i v i t t c các d án có t 2 nhà u tư tr lên quan tâm ăng ký tham d , c th như sau: - u th u qu c t : áp d ng i v i u tư t t c các d án không thu c di n b c m ho c h n ch u tư theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành; - u th u trong nư c: áp d ng i v i u tư các d án không áp d ng u th u qu c t ho c ã t ch c công b danh m c d án mà không có nhà u tư nư c ngoài quan tâm tham d . b) Ch nh th u: ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: - Trong th i h n công b danh m c d án theo quy nh t i M c IV Ph n th nh t c a Thông tư này mà ch có duy nh t m t nhà u tư ăng ký tham d ; - D án c p bách do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a các B ngành, a phương, doanh nghi p nhà nư c và báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư. 2. Phương th c u th u Áp d ng phương th c u th u m t giai o n v i hai túi h sơ g m h sơ xu t v m t k thu t (k c các n i dung v năng l c và kinh nghi m c a nhà u tư) và h sơ xu t v m t tài chính. H sơ xu t v m t k thu t ư c m t i l m th u l n 1 theo th i i m óng th u ánh giá trư c, các nhà u tư ư c ánh giá là t yêu c u v năng l c, kinh nghi m và v m t k thu t m i ư c m ti p túi h sơ xu t v m t tài chính t i l m th u l n 2 ánh giá v m t tài chính. II. B O MD TH U 1. B o m d th u là vi c nhà u tư th c hi n m t trong các bi n pháp t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh theo yêu c u trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u b o m trách nhi m d th u c a mình trong th i gian xác nh theo yêu c u c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 2. B o m d th u áp d ng i v i c hai hình th c u th u và ch nh th u. Giá tr b o m d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u theo m t m c xác nh tương ương t 1% n 3% giá sàn quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 3. Th i gian có hi u l c c a b o m d th u b ng th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t c ng v i 30 ngày; trư ng h p c n gia h n hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t thì Bên m i th u ph i yêu c u nhà u tư gia h n th i gian có hi u l c tương ng c a b o m d th u. 4. B o m d th u ph i ư c Bên m i th u hoàn tr cho nhà u tư không ư c l a ch n trong vòng 30 ngày k t ngày thông báo k t qu ; i v i nhà u tư ư c l a ch n thì s ư c hoàn tr b o m d th u trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày Bên m i th u nh n ư c b o m th c hi n u tư d án c a nhà u tư.
 5. 5. Nhà u tư s b t ch thu b o m d th u; h sơ d th u và h sơ xu t b lo i trong các trư ng h p sau: a) Sau khi óng th u và trong th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t, nhà u tư tuyên b rút h sơ ho c t b trách nhi m ti p t c tham d th u; b) Nhà u tư không ti n hành àm phán h p ng v i bên m i th u theo th i gian quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u ho c theo th i gian ã ư c nhà u tư và bên m i th u th a thu n; c) Sau khi hoàn t t vi c àm phán h p ng, nhà u tư không ký k t h p ng ho c không th c hi n b o m th c hi n u tư d án trong th i h n theo quy nh trong h p ng ã ký; d) Nhà u tư có hành vi vi ph m trong quá trình u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. Vi c qu n lý và s d ng s ti n b o m d th u t ch thu t nhà u tư ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngân sách nhà nư c. III. B O M TH C HI N U TƯ D ÁN 1. B o m th c hi n u tư d án là vi c nhà u tư ph i th c hi n m t trong các bi n pháp như t c c, ký qu , n p thư b o lãnh theo quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u b o m nhà u tư ti n hành tri n khai th c hi n u tư d án theo h p ng ư c ký k t. 2. B o m th c hi n u tư d án áp d ng i v i c hai hình th c u th u và ch nh th u và nhà u tư ph i th c hi n trư c khi h p ng có hi u l c. Giá tr b o m th c hi n u tư d án ư c quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u theo m t m c xác nh tương ương t 5% n 10% t ng m c u tư c a nhà u tư ư c l a ch n. Trư ng h p d án ư c th c hi n theo phân kỳ u tư thì b o m th c hi n u tư d án s ư c áp d ng theo m c u tư c a t ng kỳ u tư. 3. Th i h n có hi u l c c a b o m th c hi n u tư d án ư c tính t khi h p ng có hi u l c n khi nhà u tư hoàn t t công tác u tư xây d ng d án chuy n sang giai o n kinh doanh, khai thác. 4. Nhà u tư s b t ch thu b o m th c hi n u tư d án và b thu h i gi y ch ng nh n u tư trong các trư ng h p sau: a) Không ti n hành l p d án và th c hi n d án theo quy nh trong h p ng ã ký k t; b) Chuy n như ng d án khi chưa hoàn thành công tác xây d ng theo quy ho ch trong h p ng; c) Trong quá trình ti n hành th c hi n u tư d án, nhà u tư không th c hi n vi c h tr s ti n cho Nhà nư c theo cam k t trong h sơ d th u, h sơ xu t ho c h tr b sung s ti n cho Nhà nư c tương ng v i giá tr gia tăng do i u ch nh quy ho ch theo hư ng tăng h s s d ng t ho c tăng di n tích s d ng công trình xây d ng khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n i u ch nh. Vi c qu n lý và s d ng s ti n b o m th c hi n u tư d án t ch thu t nhà u tư ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý ngân sách nhà nư c. IV. NGÔN NG VÀ CHI PHÍ T CH C U TH U 1. Ngôn ng trong u th u Ngôn ng trong u th u là ngôn ng s d ng trong h sơ m i th u, h sơ d th u ( i v i u th u) ho c h sơ yêu c u, h sơ xu t ( i v i ch nh th u) và các tài li u trao i gi a Bên m i th u và nhà u tư tham d th u là ti ng Vi t i v i u th u trong nư c. i v i u th u qu c t , h sơ m i th u, h sơ yêu c u có th ư c l p b ng ti ng Anh ho c b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trư ng h p h
 6. sơ m i th u, h sơ yêu c u b ng ti ng Anh thì h sơ d th u, h sơ xu t ph i b ng ti ng Anh. Trư ng h p h sơ m i th u, h sơ yêu c u b ng ti ng Vi t và ti ng Anh thì c n quy nh nhà u tư có th l a ch n m t trong hai th ngôn ng ó l p h sơ d th u, h sơ xu t. 2. Chi phí th c hi n t ch c l a ch n nhà u tư: a) Chi phí t ch c l a ch n nhà u tư bao g m chi phí l p h sơ m i th u, h sơ yêu c u, t ch c l a ch n nhà u tư, ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t, thNm nh. Chi phí l a ch n nhà u tư ư c s d ng t ngu n bán h sơ m i th u, h sơ yêu c u theo quy nh hi n hành; trư ng h p không thì Bên m i th u báo cáo ngư i có thNm quy n thu x p chi phí t ngân sách ho c các ngu n khác c a B , ngành, a phương. Bên m i th u ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. b) H sơ m i th u, h sơ yêu c u ư c bán cho các nhà u tư quan tâm m c giá bán m t b h sơ do Bên m i th u quy t nh căn c quy mô, tính ch t c a d án nhưng t i a không quá 30.000.000 ng i v i u th u trong nư c; t i a không quá 5.000 USD i v i u th u qu c t . V. PHÂN C P PHÊ DUY T VÀ TH M NNH TRONG VI C L A CH N NHÀ U TƯ 1. i v i các d án quan tr ng qu c gia mà Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư, vi c phân c p ư c th c hi n như sau: a) Bên m i th u là B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, doanh nghi p nhà nư c, a phương nơi có d án. Ngư i ng u Bên m i th u có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u trên cơ s văn b n thNm nh c a cơ quan, t ch c thu c ph m vi qu n lý c a mình. Bên m i th u có trách nhi m ký k t h p ng v i nhà u tư ư c l a ch n. b) B K ho ch và u tư ch u trách nhi m thNm nh k t qu l a ch n nhà u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 2. i v i d án a phương, tùy theo quy mô, tính ch t c a t ng d án mà thNm quy n phê duy t tr c ti p do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c Ch t ch y ban nhân dân c p huy n (trư ng h p ư c phân c p) quy t nh k t qu l a ch n nhà u tư: a) Trư ng h p d án thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: - y ban nhân dân c p t nh tr c ti p phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u ho c y quy n cho ngư i ng u c a Bên m i th u (là s chuyên môn tr c thu c) phê duy t; - y ban nhân dân c p t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư; - S K ho ch và u tư ch u trách nhi m thNm nh k t qu l a ch n nhà u tư, h sơ m i th u, h sơ yêu c u trong trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân c p t nh tr c ti p xem xét, phê duy t. b) Trư ng h p d án thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n: - Bên m i th u là ơn v chuyên môn thu c huy n ư c phân công; - Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà u tư; - B ph n k ho ch - tài chính c p huy n là ơn v thNm nh các n i dung v h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà u tư làm cơ s cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, phê duy t.
 7. 3. i v i d án thu c thNm quy n c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, H i ng qu n tr ho c giám c doanh nghi p nhà nư c: Vi c xác nh ơn v , t ch c tr c thu c làm Bên m i th u, cơ quan, t ch c thNm nh h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà u tư do th trư ng các cơ quan nói trên quy t nh. VI. TH I GIAN T CH C L A CH N NHÀ U TƯ 1. Th i gian phát hành h sơ m i th u t i thi u là 10 ngày k t ngày u tiên ăng t i thông báo m i th u trên Báo u th u; th i gian phát hành h sơ yêu c u t i thi u 5 ngày k t ngày u tiên g i thư m i th u. 2. Th i gian dành cho nhà u tư chuNn b h sơ d th u, h sơ xu t t i thi u là 30 ngày i v i u th u trong nư c và 45 ngày i v i u th u qu c t k t ngày u tiên phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u cho n th i i m óng th u. Trư ng h p c n s a i h sơ m i th u, h sơ yêu c u sau khi ã phát hành, Bên m i th u thông báo b ng văn b n cho nhà u tư ã nh n h sơ m i th u, h sơ yêu c u trư c th i i m óng th u t i thi u là 15 ngày i v i u th u trong nư c và 30 ngày i v i u th u qu c t . 3. Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t ư c quy nh c th trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u nhưng t i a là 210 ngày k t th i i m óng th u. Trư ng h p c n thi t, Bên m i th u có th yêu c u nhà u tư gia h n m t ho c nhi u l n th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t nhưng t ng th i gian c a các l n gia h n này không quá 30 ngày. 4. Th i gian ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t t i a là 60 ngày i v i u th u trong nư c, 90 ngày i v i u th u qu c t k t ngày óng th u n khi Bên m i th u hoàn thành và g i báo cáo v k t qu l a ch n nhà u tư trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh. 5. Th i gian thNm nh t ng n i dung v h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà u tư t i a là 30 ngày; trư ng h p thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , th i gian thNm nh t i a là 45 ngày. 6. Th i gian xem xét, phê duy t i v i t ng n i dung v h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà u tư t i a là 20 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh c a cơ quan, ơn v thNm nh. Ph n th ba. L A CH N NHÀ U TƯ I. QUY TRÌNH T NG QUÁT L A CH N NHÀ U TƯ Quy trình l a ch n nhà u tư ư c áp d ng iv i u th u và ch nh th u, bao g m: 1. L p k ho ch l a ch n nhà u tư; 2. ChuNn b l a ch n nhà u tư; 3. T ch c l a ch n nhà u tư; 4. Ti p nh n, m và ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t; 5. ThNm nh, phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư; 6. Thông báo k t qu l a ch n nhà u tư. II. L P K HO CH L A CH N NHÀ U TƯ
 8. Căn c danh m c d án ã ư c công b theo quy nh t i M c IV Ph n th nh t c a Thông tư này và s lư ng nhà u tư quan tâm ăng ký, Bên m i th u l p k ho ch l a ch n nhà u tư trình ngư i có thNm quy n phê duy t làm cơ s t ch c th c hi n. K ho ch l a ch n nhà u tư ph i bao g m các n i dung v tên d án, hình th c l a ch n nhà u tư, phương th c u th u, th i gian t ch c l a ch n nhà u tư và các n i dung khác n u c n thi t. III. CHU N BN L A CH N NHÀ U TƯ 1. Thành l p T chuyên gia u th u: a) Bên m i th u quy t nh thành l p T chuyên gia u th u trong trư ng h p nhân s áp ng yêu c u; trư ng h p không nhân s áp ng yêu c u, Bên m i th u có th l a ch n m t s tư v n cá nhân tham gia T chuyên gia u th u; trư ng h p c n thi t, Bên m i th u có th l a ch n m t t ch c tư v n th c hi n toàn b nhi m v c a T chuyên gia u th u. b) Nhi m v c a T chuyên gia u th u: L p h sơ m i th u, h sơ yêu c u, t ch c l a ch n nhà u tư, ánh giá và l p báo cáo ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t, l p k ho ch àm phán chi ti t, àm phán h p ng và báo cáo k t qu àm phán h p ng và các n i dung công vi c khác có liên quan trong quá trình t ch c l a ch n nhà u tư. 2. L p h sơ m i th u, h sơ yêu c u 2.1. Căn c l p h sơ m i th u, h sơ yêu c u: - Danh m c d án ư c công b theo quy nh; - K ho ch l a ch n nhà u tư ư c ngư i có thNm quy n phê duy t; - Quy ho ch xây d ng t l 1/2000 và yêu c u v ch tiêu quy ho ch 1/500. Vi c xây d ng quy ho ch ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t, quy ho ch s d ng các ngu n tài nguyên, khoáng s n có liên quan b o m t n d ng t i a h s s d ng t và không gian nh m mang l i hi u qu cao nh t cho Nhà nư c; - Quy nh hi n hành c a pháp lu t v u th u, t ai, nhà , kinh doanh b t ng s n và pháp lu t v u tư, xây d ng; - Các n i dung khác có liên quan. 2.2. N i dung h sơ m i th u, h sơ yêu c u H sơ m i th u, h sơ yêu c u ư c l p theo hư ng d n nêu t i Ph l c kèm theo Thông tư này. Trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u c n nêu rõ các n i dung sau ây làm cơ s cho nhà u tư chuNn b h sơ d th u, h sơ xu t: - Th i gian giao t ho c cho thuê t; - Cơ s xác nh s ti n s d ng t mà nhà u tư ph i n p cho ngân sách nhà nư c trong th i gian ư c giao t ho c ư c thuê t; - Vi c x lý tài s n trên t c a nhà u tư sau khi h t th i h n giao t ho c cho thuê t theo hư ng chuy n toàn b quy n s h u và quy n s d ng tài s n trên t cho cơ quan Nhà nư c liên quan. 2.3. Xây d ng tiêu chuNn ánh giá a) Tiêu chuNn ánh giá năng l c, kinh nghi m c a nhà u tư.
 9. - Tiêu chuNn v năng l c bao g m các yêu c u v năng l c tài chính (g m t ng tài s n, v n ch s h u c a nhà u tư và kh năng huy ng v n, doanh thu, …) và yêu c u v năng l c qu n lý, khai thác, kinh doanh (s lư ng và lo i d án ã tham gia u tư – kinh doanh, s năm ho t ng, t ng s nhân s , công ngh qu n lý …). - Tiêu chuNn v kinh nghi m c a nhà u tư ph i bao g m các yêu c u như: s năm kinh nghi m u tư ho c qu n lý, i u hành các d án có tính ch t, quy mô tương t ; trư ng h p là liên danh d th u thì kinh nghi m c a nhà u tư ư c xác nh là t ng kinh nghi m c a các thành viên tham gia liên danh ho c các i tác có cam k t tham gia th c hi n u tư d án thông qua các th a thu n nguyên t c v i nhà u tư. Tùy theo tính ch t, quy mô c a t ng d án mà xây d ng tiêu chuNn ánh giá v năng l c, kinh nghi m cho phù h p; tránh nêu yêu c u quá cao d n t i không có nhà u tư áp ng yêu c u; tránh nêu yêu c u quá th p d n t i l a ch n ư c nhà u tư không áp ng yêu c u th c hi n u tư d án. Tiêu chuNn ánh giá v năng l c, kinh nghi m ư c xây d ng theo phương pháp ánh giá “ t, không t” và ph i ư c nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. b) Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t b.1. Tiêu chuNn ánh giá chi ti t v m t k thu t bao g m: - S phù h p c a m c tiêu d án do nhà u tư xu t v i quy ho ch xây d ng chi ti t theo t l 1/2000 ã ư c duy t; - Yêu c u v mô t ý tư ng th c hi n u tư d án bao g m: Quy mô d án, gi i pháp ki n trúc và xây d ng các công trình thu c d án, các y u t liên quan n tác ng môi trư ng; - Yêu c u v q an lý th c hi n và v n hành d án; - Yêu c u v k t qu u ra c a d án; - Các tiêu chuNn khác phù h p v i t ng d án c th . b.2. S d ng phương pháp ch m i m v i thang i m ư c xây d ng là 100, 1000 ho c phương pháp ánh giá “ t, không t”. Khi xây d ng tiêu chuNn ánh giá theo thang i m c n ph i ưa ra m c yêu c u t i thi u c a t ng tiêu chuNn t ng quát nêu trên v i m c yêu c u t i thi u là 50% s i m t i a c a t ng tiêu chuNn t ng quát. Nhà u tư ư c ánh giá t yêu c u theo phương pháp ch m i m khi có s i m ư c ch m không th p hơn m c yêu c u t i thi u là 70% t ng s i m, i v i các d án có quy mô l n, tính ch t ph c t p m c yêu c u t i thi u là 80% t ng s i m và t ng tiêu chuNn t ng quát không th p hơn m c yêu c u t i thi u. Nhà u tư ư c ánh giá t yêu c u theo phương pháp “ t, không t” khi t t c các tiêu chuNn ư c ánh giá t ho c các tiêu chuNn t ng quát nêu trên ư c ánh giá t và t i a 30% các tiêu chuNn chi ti t trong m t tiêu chuNn t ng quát ư c ánh giá là ch p nh n ư c và các tiêu chuNn chi ti t khác ư c ánh giá là “ t”. c) Tiêu chuNn ánh giá v m t tài chính Vi c xây d ng tiêu chuNn ánh giá v m t tài chính nh m xác nh l i ích mà các nhà u tư s mang l i cho Nhà nư c thông qua các xu t c a nhà u tư nêu trong h sơ d th u, h sơ xu t v t ng m c u tư, cơ c u ngu n v n và k ho ch tài chính cho d án. Trình t ánh giá v m t tài chính ư c th c hi n như sau: - Bư c 1: Xác nh kh năng tài chính c a nhà u tư: + T ng m c u tư (A) = Giá tr xây d ng công trình (M1) + Giá tr n bù, gi i t a (M2); Trong ó:
 10. + A ≥ giá sàn nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Giá sàn = m1 + m2, trong ó m1 là giá tr công trình d ki n do Bên m i th u xác nh i v i t ng d án c th b o m phát huy kh năng, hi u qu s d ng t i a khu t, qu t v m t di n tích t, h s s d ng t và quy ho ch không gian s d ng t căn c vào quy ho ch xây d ng chi ti t ư c duy t; m2 là toàn b chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i khu t, qu t thu c d án theo quy nh c a pháp lu t v t ai và khung giá t t i th i i m th c hi n n bù, gi i t a theo t ng a bàn c a t ng a phương. + M2 ≥ m2 (chi phí n bù, gi i t a) do Bên m i th u tính toán trong giá sàn. Nhà u tư ph i chào M2 trong h sơ d th u, h sơ xu t sau khi ư c l a ch n ph i chuy n toàn b giá tr này cho H i ng n bù, gi i t a c a a phương ti n hành n bù, gi i t a khu t, qu t thu c d án; trư ng h p giá tr n bù, gi i t a th c t th p hơn m c M2 thì ph n chênh l ch s ư c n p vào ngân sách nhà nư c; trư ng h p cao hơn m c M2 thì nhà u tư ph i bù ph n thi u h t. Nhà u tư s ư c kh u tr ti n b i thư ng v t, h tr và tái nh cư v t trong chi phí n bù, gi i t a vào ti n s d ng t ho c thuê t nhưng không vư t quá s ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p; trư ng h p vư t thì nhà u tư t ch u trách nhi m. - Bư c 2: Xác nh hi u qu u tư c a nhà u tư mang l i cho Nhà nư c: Hi u qu u tư (B) = M2 + Giá tr h tr ngân sách (M3) (tính b ng ti n ho c giá tr công trình mà nhà u tư cam k t h tr không i u ki n tính theo giá tr b ng ti n ư c quy i theo th i i m ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t). 2.4. i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u a) i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u bao g m: - Nhà u tư không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u; - ơn d th u không h p l như: không ư c i n y theo m u ơn trong h sơ m i th u; không có ch ký c a ngư i i di n h p pháp c a nhà u tư theo yêu c u c a h sơ m i th u. i v i nhà u tư liên danh, ơn d th u ph i do i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n th a thu n liên danh có quy nh các thành viên th a thu n cho thành viên ng u liên danh ký ơn d th u; - Nhà u tư không m b o i u ki n tham d th u theo quy nh t i M c VI Ph n th nh t c a Thông tư này; - Không có b o m d th u ho c có nhưng không h p l như: có giá tr th p hơn, không úng ng ti n và hình th c b o m theo quy nh; th i gian hi u l c không úng ho c ng n hơn, không n p theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u; - Không có b n g c h sơ d th u; - Hi u l c h sơ d th u không b o m theo quy nh trong h sơ m i th u; - Nhà u tư có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách c l p ho c là thành viên trong liên danh; - Các i u ki n tiên quy t khác có tính c thù c a d án. b) i v i trư ng h p ch nh th u, h sơ yêu c u bao g m m t s i u ki n tiên quy t nêu trên sao cho phù h p v i tính ch t, i u ki n c a t ng d án. 3. ThNm nh và phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u
 11. a) Trên cơ s h sơ m i th u, h sơ yêu c u do Bên m i th u xu t, cơ quan, t ch c thNm nh có trách nhi m l p báo cáo thNm nh trình ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n xem xét, phê duy t b ng văn b n. b) Ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u căn c văn b n thNm nh c a cơ quan, t ch c thNm nh. 4. M i th u Bên m i th u ăng t i thông báo m i th u (ti ng Vi t i v i u th u trong nư c; ti ng Vi t và ti ng Anh i v i u th u qu c t ) trên Báo u th u nhà u tư có nhu c u tham gia d th u. ng th i, Bên m i th u g i thư m i th u n nhà u tư trong danh sách ăng ký tham gia. H sơ m i th u, h sơ yêu c u ch ư c phát hành t i thi u sau 10 ngày ( i v i u th u), 5 ngày ( i v i ch nh th u) k t ngày u tiên ăng t i thông báo m i th u ho c g i thư m i th u ( i v i ch nh th u). IV. T CH C L A CH N NHÀ U TƯ 1. Phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u a) Bên m i th u bán h sơ m i th u, h sơ yêu c u k t ngày phát hành u tiên n trư c th i i m óng th u theo quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. i v i nhà u tư liên danh thì ch c n i di n n mua h sơ m i th u, h sơ yêu c u. b) Sau khi phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u n u c n thi t ph i s a i, b sung, Bên m i th u phát hành văn b n s a i, b sung n nhà u tư ã nh n h sơ m i th u, h sơ yêu c u. N i dung s a i, b sung h sơ m i th u, h sơ yêu c u ph i ư c ngư i phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u thông qua trư c khi phát hành cho nhà u tư. 2. Làm rõ h sơ m i th u, h sơ yêu c u a) T ch c h i ngh trao i làm rõ h sơ m i th u, h sơ yêu c u: Sau khi phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u, Bên m i th u t ch c h i ngh m i nhà u tư n trao i, gi i thích, làm rõ nh ng n i dung mà nhà u tư chưa rõ v h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Vi c trao i, làm rõ t i h i ngh ph i ư c Bên m i th u làm thành biên b n và phát hành cho nhà u tư có m t cũng như nhà u tư v ng m t t i h i ngh . Văn b n gi i thích, làm rõ ư c coi như m t ph n c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u nhà u tư có căn c l p h sơ d th u, h sơ xu t. b) G i văn b n ngh làm rõ h sơ m i th u, h sơ yêu c u Trong quá trình chuNn b h sơ d th u, h sơ xu t, vào b t c th i i m nào, nhà u tư có quy n ngh b ng văn b n i v i Bên m i th u gi i thích các n i dung mà nhà u tư chưa rõ c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Văn b n gi i thích, làm rõ c a Bên m i th u ph i ư c g i cho t t c nhà u tư ã nh n h sơ m i th u, h sơ yêu c u và văn b n ó ư c coi là m t ph n c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 3. ChuNn b và n p h sơ d th u, h sơ xu t a) Nhà u tư có trách nhi m nghiên c u h sơ m i th u, h sơ yêu c u chuNn b h sơ d th u, h sơ xu t theo quy nh. b) Nhà u tư có trách nhi m n p h sơ d th u, h sơ xu t theo th i gian và a i m quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. i v i các h sơ d th u ư c n p sau th i i m óng th u vì b t c lý do gì u ư c coi là không h p l và không ư c m ánh giá; trong trư ng h p ó, Bên m i th u tr l i h sơ theo nguyên tr ng cho nhà u tư t i a i m nh n h sơ c a Bên m i th u.
 12. c) Nhà u tư có quy n rút, s a i ho c thay th h sơ d th u, h sơ xu t sau khi ã n p nhưng ph i ư c th c hi n b ng văn b n và Bên m i th u nh n ư c trư c th i i m óng th u. V. TI P NH N, M VÀ ÁNH GIÁ H SƠ D TH U, H SƠ XU T 1. Ti p nh n và m h sơ d th u, h sơ xu t: a) H sơ d th u, h sơ xu t n p theo quy nh s ư c Bên m i th u ti p nh n và qu n lý theo ch h sơ “m t”. b) M h sơ d th u, h sơ xu t (túi h sơ xu t k thu t) Ngay sau khi óng th u, Bên m i th u ti n hành m công khai h sơ d th u, h sơ xu t (v k thu t) v i s ch ng ki n c a nhà u tư tham d , i di n các cơ quan có liên quan ư c m i tham d . Vi c m th u ư c ti n hành theo th t ch cái tên c a nhà u tư n p h sơ d th u và ph i ư c ghi biên b n. N i dung biên b n m th u bao g m: - S lư ng nhà u tư ăng ký tham gia và s lư ng nhà u tư ã mua h sơ m i th u, h sơ yêu c u; - Tên nhà u tư ã n p h sơ d th u, h sơ xu t; - S lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u, h sơ xu t; - Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ xu t; - Văn b n ngh s a i, b sung h sơ d th u, h sơ xu t (n u có); - Các n i dung khác n u c n thi t. Biên b n m th u ph i ư c g i n t t c nhà u tư ã n p h sơ d th u, h sơ xu t không ph thu c vào vi c h có tham d hay không tham d l m th u. 2. ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t (v m t k thu t): T chuyên gia u th u ch u trách nhi m ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t (v m t k thu t) theo tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Trong quá trình ánh giá không ư c s a i, b sung tiêu chuNn ánh giá. Trình t ánh giá như sau: a) ánh giá sơ b Vi c ánh giá sơ b nh m ki m tra tính y c a h sơ d th u, h sơ xu t theo yêu c u c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u lo i b h sơ d th u, h sơ xu t không h p l , không áp ng v m t pháp lý và vi ph m i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Trình t ánh giá như sau: - Ki m tra sơ b h sơ d th u, h sơ xu t: n u nhà u tư vi ph m m t trong các i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u thì s b lo i và không ư c xem xét, ánh giá các bư c ti p theo; - ánh giá năng l c, kinh nghi m c a nhà u tư theo tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Nhà u tư ư c ánh giá t yêu c u v năng l c, kinh nghi m s ư c chuy n sang ánh giá chi ti t v m t k thu t. H sơ d th u, h sơ xu t ư c ánh giá áp ng t i bư c ánh giá sơ b s ư c chuy n sang ánh giá chi ti t v m t k thu t.
 13. b) ánh giá chi ti t v m t k thu t T chuyên gia u th u ch u trách nhi m ánh giá chi ti t v m t k thu t i v i h sơ d th u, h sơ xu t theo tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. Nhà u tư ư c ánh giá t v m t k thu t s ư c Bên m i th u phê duy t danh sách và ư c chuy n sang bư c m h sơ xu t v m t tài chính ánh giá. 3. M và ánh giá h sơ xu t v m t tài chính a) Nhà u tư có h sơ d th u ư c ánh giá áp ng yêu c u v m t k thu t s ư c ánh giá v tài chính. Vi c m h sơ xu t v m t tài chính ph i ư c ti n hành công khai sau khi có quy t nh phê duy t danh sách nhà u tư áp ng yêu c u v m t k thu t c a Bên m i th u v i s ch ng ki n c a nhà u tư áp ng yêu c u v m t k thu t và i di n cơ quan liên quan. i v i các nhà u tư không t yêu c u v m t k thu t cũng ph i ư c m i tham d l m h sơ xu t v m t tài chính c a các nhà u tư áp ng yêu c u v m t k thu t; Bên m i th u hoàn tr xu t v m t tài chính cho nhà u tư không t yêu c u v m t k thu t. b) Vi c m h sơ xu t v m t tài chính ư c ti n hành theo th t ch cái tên c a nhà u tư vư t qua bư c ánh giá v m t k thu t v ph i ư c ghi biên b n. N i dung biên b n m xu t v m t tài chính bao g m: - S lư ng nhà u tư ã ư c m h sơ d th u, h sơ xu t (v m t k thu t) và s lư ng nhà u tư t yêu c u v m t k thu t. - S lư ng b n chính, b n ch p h sơ xu t tài chính; - Th i gian có hi u l c c a h sơ xu t tài chính; - T ng m c u tư do nhà u tư xu t; - Thư chào tăng giá (n u có). Thư chào tăng giá ch h p l khi ư c m ng th i v i th i i m m h sơ xu t v m t tài chính. - Các n i dung khác n u c n thi t. Biên b n m h sơ xu t v m t tài chính ph i ư c g i n t t c nhà u tư vư t qua ánh giá v k thu t, không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà u tư t i l m th u. c) ánh giá v m t tài chính T chuyên gia có trách nhi m ánh giá v m t tài chính theo úng tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 4. Làm rõ h sơ d th u, h sơ xu t: a) i v i trư ng h p u th u: Trong quá trình ánh giá h sơ d th u, T chuyên gia u th u có th ngh Bên m i th u yêu c u nhà u tư làm rõ thông qua vi c g i văn b n ngh làm rõ ho c m i nhà u tư tr c ti p n trao i, làm rõ h sơ d th u. Vi c trao i, làm rõ ph i ư c ghi thành biên b n và ư c coi là m t ph n c a h sơ d th u. Trong quá trình làm rõ, Bên m i th u không ư c ch p nh n vi c nhà u tư thay i xu t tài chính (k c thư chào tăng giá); nhà u tư không ư c t ý b sung h sơ d th u ã n p, tr các tài li u theo yêu c u c a Bên m i th u. Vi c làm rõ không ư c làm thay i b n ch t c a h sơ d th u ã n p. b) i v i trư ng h p ch nh th u: Trong quá trình ánh giá h sơ xu t, Bên m i th u có th g i văn b n ho c m i tr c ti p nhà u tư ư c ngh ch nh n trao i, làm rõ n i dung c a h sơ
 14. xu t. Nhà u tư có th b sung các tài li u nh m hoàn thi n h sơ xu t song ph i b o m tính trung th c v thông tin; trư ng h p nhà u tư khai báo sai s th t v năng l c, kinh nghi m c a mình s ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t v u th u, u tư. Nhà u tư không ư c s a i, b sung xu t v m t tài chính c a mình nhưng ư c chào thư tăng giá. 5. Nguyên t c xét duy t l a ch n nhà u tư Nhà u tư ư c ngh l a ch n khi áp ng y các i u ki n sau ây: a) Có h sơ d th u ho c h sơ xu t h p l ; b) ư c ánh giá là áp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m; c) ư c ánh giá t yêu c u v m t k thu t; d) Có t ng m c u tư (A) không th p hơn giá sàn ư c duy t trong h sơ m i th u ho c h sơ yêu c u và có hi u qu u tư (B) l n nh t; trư ng h p không có nhà u tư nào xu t h tr ngân sách thì nhà u tư có t ng m c u tư (A) không th p hơn giá sàn và l n nh t s ư c ki n ngh l a ch n. VI. TH M NNH, PHÊ DUY T K T QU L A CH N NHÀ U TƯ 1. Căn c t trình v k t qu l a ch n nhà u tư c a Bên m i th u, cơ quan, t ch c thNm nh ch u trách nhi m thNm nh và l p báo cáo thNm nh k t qu l a ch n nhà u tư theo các n i dung: Cơ s pháp lý, quá trình t ch c th c hi n, k t qu ánh giá, th ng nh t hay không th ng nh t (nêu rõ lý do) v i xu t c a Bên m i th u. Vi c thNm nh không ph i là ánh giá l i h sơ d th u, h sơ xu t. Cơ quan, t ch c, cá nhân tr c ti p thNm nh ph i b o m khách quan, trung th c trong quá trình thNm nh và ư c b o lưu ý ki n c a mình. 2. Phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư Căn c t trình c a Bên m i th u, báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c thNm nh, ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư. Văn b n phê duy t ph i bao g m các n i dung sau ây: a) Tên d án và a i m th c hi n; b) Tên nhà u tư ư c l a ch n; c) T ng m c u tư, quy mô, tiêu chuNn k thu t c a d án và giá tr n bù, gi i t a; giá tr h tr ngân sách (n u có); d) Th i gian tri n khai l p và hoàn thành d án; ) Th i gian ti n hành àm phán h p ng và tên cơ quan ư c giao trách nhi m ký k t h p ng th c hi n u tư d án v i nhà u tư khi k t thúc àm phán; e) Th i h n kh i công, hoàn thành, ưa d án vào ho t ng, chuy n giao công trình (n u có); g) Các n i dung khác n u có. VII. THÔNG BÁO K T QU L A CH N NHÀ U TƯ Sau khi có quy t nh phê duy t c a ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n, Bên m i th u th c hi n vi c thông báo k t qu l a ch n nhà u tư như sau:
 15. a) G i văn b n thông báo t i các nhà u tư tham gia, riêng nhà u tư ư c l a ch n còn ph i g i k ho ch àm phán h p ng chi ti t; b) G i thông tin v k t qu l a ch n nhà u tư ăng t i công khai trên Báo u th u trong vòng 10 ngày k t ngày có quy t nh phê duy t. Ph n th tư. ÀM PHÁN, KÝ K T H P NG TH C HI N U TƯ D ÁN I. NGUYÊN T C ÀM PHÁN H P NG Vi c àm phán h p ng th c hi n u tư d án ph i b o m các nguyên t c cơ b n sau: 1. Vi c àm phán ph i b o m tuân th th i gian àm phán quy nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u; trư ng h p nhà u tư c tình kéo dài quá th i h n quy nh, Bên m i th u báo cáo ngư i có thNm quy n h y k t qu ã phê duy t trư c ó l a ch n nhà u tư x p h ng ti p theo ho c nhà u tư khác ( i v i ch nh th u); trong trư ng h p ó, nhà u tư b t ch thu b o m d th u; 2. Trong quá trình àm phán, nhà u tư ư c l a ch n không ư c gi m t ng m c u tư ã xu t, không ư c gi m m c n bù, gi i t a, không ư c gi m m c h tr ngân sách (n u ã xu t); 3. Không àm phán các n i dung ã ư c quy nh rõ trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u và ư c nhà u tư chào th u trong h sơ d th u, h sơ xu t; 4. Trong h p ng ph i có i u kho n ràng bu c i v i nhà u tư v s ti n cam k t h tr cho Nhà nư c trong h sơ d th u, h sơ xu t ho c s ti n h tr b sung cho Nhà nư c trong trư ng h p có i u ch nh quy ho ch xây d ng t l 1/2000 theo hư ng tăng h s s d ng t ho c tăng di n tích công trình xây d ng khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n i u ch nh. S ti n h tr b sung mà nhà u tư ph i th c hi n do i u ch nh quy ho ch ư c xác nh theo t l gi a s ti n cam k t h tr ban u trong h sơ d th u, h sơ xu t v i di n tích xây d ng ban u nhân v i di n tích xây d ng gia tăng do i u ch nh quy ho ch. II. QUY TRÌNH T CH C ÀM PHÁN H P NG 1. ChuNn b àm phán 2. T ch c àm phán 3. Trình duy t và phê duy t k t qu àm phán. 4. Ký k t h p ng th c hi n u tư d án. III. CHU N BN ÀM PHÁN 1. T chuyên gia u th u có trách nhi m àm phán h p ng v i nhà u tư ư c l a ch n. 2. ChuNn b k ho ch và n i dung àm phán a) Căn c các yêu c u c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u và h sơ d th u, h sơ xu t c a nhà u tư, k t qu l a ch n nhà u tư ư c duy t, T chuyên gia u th u chuNn b k ho ch chi ti t và các n i dung àm phán trình Bên m i th u phê duy t g i cho nhà u tư chuNn b . b) Khi nh n ư c văn b n thông báo ư c l a ch n vào àm phán và k ho ch àm phán chi ti t, nhà u tư ph i g i văn b n thông báo cho Bên m i th u ã nh n ư c văn b n ó và ch p thu n vào àm phán. Trư ng h p trong th i gian t i a 30 ngày, nhà u tư không g i văn b n thông báo và không
 16. ch p thu n àm phán theo k ho ch c a Bên m i th u mà không có lý do chính áng, Bên m i th u có quy n t ch thu b o m d th u và báo cáo ngư i có thNm quy n h y k t qu l a ch n nhà u tư nói trên. IV. T CH C ÀM PHÁN 1. T chuyên gia u th u m i nhà u tư n àm phán theo k ho ch và a i m nêu trong k ho ch àm phán ã ư c g i trư c cho nhà u tư. 2. Trong quá trình àm phán, các n i dung th ng nh t u ph i ư c ghi vào biên b n và ư c hai bên ký xác nh n. Trong quá trình àm phán, n u có các n i dung chưa th ng nh t ho c phát sinh các n i dung m i n m ngoài h sơ m i th u, h sơ yêu c u, h sơ d th u, h sơ xu t mà có l i cho Nhà nư c thì T chuyên gia u th u c n ưa ra phương án gi i quy t và ph i báo cáo Bên m i th u xem xét, quy t nh; trư ng h p vư t quá thNm quy n, Bên m i th u ph i báo cáo ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh. V. TRÌNH DUY T VÀ PHÊ DUY T K T QU ÀM PHÁN Sau khi àm phán thành công v i nhà u tư, T chuyên gia u th u trình k t qu Bên m i th u phê duy t ho c trình phê duy t theo quy nh. Th i gian phê duy t k t qu àm phán t i a là 15 ngày. Trư ng h p àm phán không thành, T chuyên gia u th u báo cáo Bên m i th u trình ngư i có thNm quy n h y k t qu l a ch n nhà u tư trư c ó và ki n ngh phê duy t ch n nhà u tư x p h ng ti p theo m i vào àm phán. VI. KÝ K T H P NG TH C HI N U TƯ D ÁN Căn c k t qu àm phán ngư i có thNm quy n phê duy t, cơ quan ư c giao trách nhi m ký k t h p ng m i nhà u tư n hoàn thi n h p ng. Sau khi th ng nh t, hai bên ti n hành ký k t h p ng theo quy nh. Ph n th năm. T CH C TH C HI N I. HƯ NG D N THI HÀNH 1. Vi c x lý tình hu ng, ki n ngh và gi i quy t ki n ngh , x lý vi ph m pháp lu t trong u th u ư c v n d ng các quy nh hi n hành tương ng c a pháp lu t v u th u. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c, ngh các B ngành, a phương và doanh nghi p g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, x lý. Trư ng h p Bên m i th u ưa ra nh ng nguyên t c xét ch n nhà u tư (bao g m c công th c tính hi u qu kinh t ) khác v i hư ng d n t i Thông tư này nh ng b o m l a ch n ư c nhà u tư mang l i hi u qu cao nh t cho Nhà nư c thì Bên m i th u ư c áp d ng các nguyên t c ó; trong trư ng h p này, Bên m i th u c n g i h sơ m i th u, h sơ yêu c u v B K ho ch và u tư theo dõi và qu n lý. 3. Sau khi l a ch n ư c nhà u tư theo quy nh c a Thông tư này, các th t c liên quan n u tư, xây d ng và các th t c khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng và pháp lu t có liên quan. II. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. B TRƯ NG
 17. Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; - Website Chính ph , Công báo Chính ph ; - S KH& T các t nh, thành ph ; - Các ơn v thu c B ; - Lưu VT, QL T. PH L C TÀI LI U HƯ NG D N L P H SƠ M I TH U, H SƠ YÊU C U (kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BKH, ngày 16 tháng 4 năm 2009 c a B K ho ch và u tư) PH N I. YÊU C U V TH T C L A CH N NHÀ U TƯ Chương I. CH D N I V I NHÀ U TƯ I. CH D N NHÀ U TƯ A. T ng quát B. ChuNn b h sơ d th u, h sơ xu t C. N p h sơ d th u D. M th u và ánh giá h sơ d th u, h sơ xu t E. Xét duy t nhà u tư ư c l a ch n II. B NG D LI U B ng d li u bao g m các n i dung thông tin chi ti t c a d án theo m t s m c tương ng trong Ph n Ch d n i v i nhà u tư. III. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ Tiêu chuNn ánh giá ư c xây d ng theo hư ng d n t i kho n 2 M c III Ph n th ba c a Thông tư này. Trư ng h p Bên m i th u ưa ra tiêu chuNn ánh giá h p lý hơn, thu n l i hơn so v i Thông tư này nh m l a ch n ư c nhà u tư mang l i hi u qu t i ưu cho Nhà nư c thì Bên m i th u c n g i h sơ m i th u, h sơ yêu c u v B K ho ch và u tư t ng h p, theo dõi. IV. BI U M U D TH U Chương II. YÊU C U C A D ÁN
 18. I. PH M VI U TƯ C A D ÁN II. TI N TH C HI N U TƯ D ÁN III. CÁC CH TIÊU YÊU C U C A D ÁN VÀ B N KHU T, QU TC AD ÁN PH N 2. YÊU C U V H P NG TH C HI N U TƯ D ÁN I. I U KI N CHUNG C A H P NG II. I U KI N C TH C A H P NG III. BI U M U V H P NG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản